ILPB1/4511-1-298/16-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r., (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest właścicielem wyspecjalizowanych internetowych portali ogłoszeniowych (w tym największego w Polsce portalu dotyczącego ogłoszeń związanych z nieruchomościami „A”, największego w Polsce portalu związanego z ogłoszeniami z branży motoryzacyjnej „B”‚ czy też popularnego portalu ogłoszeniowego „C”). Prowadzenie internetowych portali ogłoszeniowych (dalej: „Portale”) oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z rozwojem Portali jest główną działalnością biznesową Wnioskodawcy. Portale są popularnymi i powszechnie dostępnymi handlowymi platformami internetowymi umożliwiającymi przeprowadzanie przez podmioty zewnętrzne transakcji sprzedaży/zakupu towarów, usług i praw. Dostęp do Portali dla ich użytkowników (zarówno kupujących, sprzedających, wynajmujących itd.) jest nieograniczony. Z Portali mogą ponadto korzystać nie tylko podmioty zarejestrowane, dokonujące za ich pośrednictwem transakcji, lecz także, bez konieczności dokonywania rejestracji lub opłat, każda osoba, która jest zainteresowana zapoznaniem się z prezentowanymi przez Portale treściami. W tym sensie Portale zapewniają użytkownikom sieci Internet z całego świata nieograniczony dostęp do umieszczanych tam treści.

W związku z wyżej wymienioną działalnością, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju akcje marketingowe, w tym konkursy, których celem jest promocja i reklama Wnioskodawcy oraz poszczególnych Portali, uatrakcyjnienie jego oferty, a w konsekwencji dalszy wzrost popularności Portali, skutkujący wzrostem liczby transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Konkursy organizowane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poszczególnych Portali adresowane są zarówno do jego zarejestrowanych użytkowników jak i do osób, które dotychczas nie dokonywały żadnych transakcji za pośrednictwem Portali (potencjalni klienci). Konkursy te mają zróżnicowaną tematykę. Przykładowo, Wnioskodawca organizował konkurs polegający na rozpowszechnianiu wygenerowanego przez uczestnika linku do strony internetowej jednego z Portali i nagrodzeniu pierwszych 300 osób, których linki wygenerowały największą liczbę wejść na stronę internetową Portalu. Wnioskodawca organizuje również konkursy programistyczne, konkursy mające na celu propagowanie wiedzy związanej z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, platform programistycznych oraz dotyczące kwestii związanych z poszczególnymi Portalami i/lub działalnością Wnioskodawcy. Każdorazowo organizowany przez Wnioskodawcę konkurs posiada regulamin, który wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami na temat konkursu dostępny jest, bez konieczności dokonania rejestracji, na stornie internetowej poszczególnych Portali lub na innej ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na profilach Wnioskodawcy na stronie Facebook.pl). Konkursy organizowane przez Wnioskodawcę są skierowane do nieograniczonego kręgu osób i co do zasady wszyscy chętni, po spełnieniu określonych w regulaminie danego konkursu wymogów (np. rejestracja w serwisie, w ramach której uczestnicy akceptują warunki danej akcji konkursowej, itp.), mogą wziąć w nich udział.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Portali korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”), jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Portali są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 10 updof zawierający katalog źródeł przychodów, wymienia w ust. 1 pkt 10, jako odrębne źródło przychodu tzw. „inne źródła”. W myśl art. 20 ust. 1 updof: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności, kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 updof, w tym przychody z tytułu nagród i wygranych w konkursach. Jednocześnie, art. 30 ust. 1 pkt 2 updof stanowi: od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Tym samym na podstawie powyższych przepisów wskazać należy, że wygrane w konkursach stanowią przychód z innych źródeł co do zasady, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, o ile przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a lub 68 updof.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, wolna od podatku dochodowego: jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług -jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonego wyżej przepisu, warunkiem zastosowania zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł jest:

 1. zorganizowanie konkursu o określonej tematyce, (konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu) lub,
 2. w przypadku konkursów z innych dziedzin niż wskazane powyżej ich organizacja emisja (ogłoszenie) przez środki masowego przekazu.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że w przypadku wygranych w konkursach z dziedzin innych niż nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo i sport, dla zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek tj.:

 • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
 • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sam fakt, że informacja o konkursie została ogłoszona za pośrednictwem środków masowego przekazu nie jest wystarczający. Dla zastosowania omawianego zwolnienia konieczne jest, aby konkurs został zorganizowany przez środki masowego przekazu. Tak też wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 marca 2015 r. sygn. II FSK 414/13 (dalej: Wyrok), w którego uzasadnieniu czytamy: (...) „Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie”.

Przepisy updof nie zawierają definicji pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Z jednej strony wskazują, że są to środki komunikowania masowego, zaliczając w poczet środków masowego przekazu urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś, jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, za instytucję będącą „środkiem masowego przekazu” należy uznać każdą instytucję, która za pomocą różnych, dostępnych form przekazu (np. sieci Internet, sygnału radiowego czy telewizyjnego), udostępnia określone treści do powszechnego odbioru poprzez nieograniczony krąg odbiorców.

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiot prowadzący ogólnopolskie internetowe serwisy ogłoszeniowe (przy założeniu, że działalność ta jest główną działalnością tego podmiotu) spełnia wyżej wskazaną definicję, gdyż jego działalność polega na dostarczaniu określonych treści nieograniczonej grupie użytkowników, a charakterystyka modelu biznesowego przy tego rodzaju działalności wymusza takie działania, dzięki którym ilość użytkowników Portali stale rośnie (a tym samym ilość użytkowników nie tylko jest nieograniczona, ale też w interesie Wnioskodawcy jest stałe jej zwiększanie).

Zdaniem Wnioskodawcy brak precyzyjnej i ostrej definicji środków masowego przekazu w przepisach podatkowych powoduje, że niekiedy podmioty nieprowadzące działalności pozwalającej na uznanie ich za środki masowego przekazu błędnie przyjmują, że skoro posiadają swoją własną stronę internetową, lub reklamują się za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu, to powinny mieć status środka masowego przekazu.

Wnioskodawca stoi jednak na stanowisku, że należy rozróżnić sytuację, kiedy dany podmiot lub instytucja prowadząca działalność gospodarczą niezwiązaną z przekazywaniem określonych treści na rzecz nieokreślonego kręgu odbiorców jedynie wykorzystuje środki masowego przekazu w określonych celach (np. reklamowanie się w mediach, używanie stron intranetowych przez firmy itp.), od sytuacji Wnioskodawcy (i innych podmiotów rzeczywiście prowadzących działalność pozwalającą na zakwalifikowanie w poczet środków masowego przekazu), który ze względu na charakter swojej działalności sam zalicza się w poczet środków masowego przekazu, czyli tej grupy podmiotów, których działalność ma na celu przekazywanie określonych treści powszechnej i nieograniczonej grupie odbiorców.

Wskazać również należy, co podkreślane jest w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych przez Ministra Finansów, że strona internetowa nie jest bytem samodzielnym i sama nie może „organizować konkursów”. W związku z tym. to podmiot, który prowadzi i administruje stronę internetową (czyli Wnioskodawca) winien być uznany za „środek masowego przekazu”. Strona internetowa sama w sobie, mimo że to za jej pomocą przekazywane są treści, nie może być uznana za „środek masowego przekazu”. Przyjęcie założenia, iż to strona internetowa (lub np. gazeta) jest środkiem masowego przekazu prowadziłoby do wniosku, iż z przedmiotowego zwolnienia nie może skorzystać żaden podmiot. a przepis jest martwy - to bowiem administrator portalu internetowego (lub np. wydawca gazety), a nie samodzielnie strona internetowa lub gazeta organizuje konkurs lub grę. Taką też argumentację przyjął Naczelny Sad Administracyjny w cytowanym powyżej wyroku, wskazując że „(...) Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu”, do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Nie ulega jednak wątpliwości, (...) że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.”

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 października 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/415-575/14/BJ,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 kwietnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/415-1201/11/13-S/TR,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 25 czerwca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB1/4511-1-425/15-4/AMN,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 kwietnia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-223/14/MZa,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 sierpnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/4511-699/15-2/MP,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 grudnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/4511-1-930/15-5/WS,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 31 grudnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-1/4511-482/15/BD.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ze względu na charakter prowadzonej działalności biznesowej oraz sposób jej prowadzenia (ogólnodostępne portale internetowe) jest środkiem masowego przekazu. Tym samym wygrane w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę i ogłaszanych za pośrednictwem Portali korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. W związku z powyższym, w odniesieniu do takich nagród na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, w zakresie poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

- organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i

- podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Zatem środki masowego przekazu są definiowane zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet.

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów jest Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Prowadzi on bowiem działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu internetowych portali ogłoszeniowych oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z rozwojem Portali, a w ramach tej działalności organizuje i ogłasza konkursy, wykorzystując w tym celu Internet – tj. na zarządzanych przez siebie Portalach.

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc wygrane w konkursach opisanych we wniosku, organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela Portali we własnym zakresie, emitowanych za pośrednictwem Portali, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, wygrane w konkursie (nagrody) – niezależnie od ich wartości - stanowią dla zwycięzców konkursu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyć będzie zatem obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania/wypłaty nagród.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu natomiast do powołanego przez Wnioskodawczynię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego tut. Organ informuje, że został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.