ILPB1/4511-1-1126/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
ILPB1/4511-1-1126/15-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. konkursy
  3. nagrody
  4. płatnik
  5. środki masowego przekazu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet). Konkursy internetowe organizowane są przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub na zlecenie podmiotów trzecich - Sponsorów.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż prowadzi działalność pod nazwą „A”, która opiera się na popularnym ogólnopolskim portalu www.(...).pl (zwany dalej: Portalem) i spełnia łącznie wszystkie kryteria środka masowego przekazu. Portal działa od 2008 roku w ramach społecznej misji upowszechniania treści postaw związanych z jakością obsługi. Ma masowy zasięg, a zawarte w nim treści mają charakter publiczny i są masowo odbierane.

Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN za środki masowego przekazu uznaje się te urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, Internet. Decydującym wyróżnikiem środków masowego przekazu jest ich masowy (ponadregionalny, ogólnokrajowy, zmierzający do globalnego) zasięg. Portal (...).pl spełnia te kryteria. W pierwszym półroczu 2015 roku (1 stycznia – 30 czerwca 2015) treści portalu zostały obejrzane przez 756.848 unikalnych czytelników. Czytelnicy obejrzeli je 1.409.284 razy. Portal ma zasięg globalny. W pierwszym półroczu 2015 roku Portal notował odwiedziny użytkowników ze wszystkich krajów Europy, obu Ameryk, Australii i Oceanii, Azji oraz wielu krajów Afryki.

O masowym charakterze środka przekazu, zgodnie z definicją Encyklopedii PWN decyduje nie jego wprowadzenie, a upowszechnienie. Według danych posiadanych przez Wnioskodawcę, w tym zakresie „A” szczyci się m.in. statusem największego tego typu portalu w Polsce, a jego godło „Gwiazdy (...)” stało się znakiem jakości, rozpoznawanym przez 10 mln. Polaków. Dane obrazujące upowszechnienie portalu (...).pl byłyby jeszcze większe, gdyby uwzględnić w nich raporty publikowane przez redakcję portalu przy współpracy z innymi środkami masowego przekazu, (...).

Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN treści przekazywane przez środki masowego przekazu powinny mieć charakter publiczny, tj. być kierowane do wszystkich, których mogą interesować i być masowo odbierane. Portal (...).pl spełnia te warunki. Publikuje kilka tysięcy nowych informacji i opinii konsumenckich miesięcznie, wzbogacając je artykułami autorskimi oraz rankingami, obejmującymi 45 tysięcy firm z 200 branż.

Wnioskodawca również zarządza Portalem, w szczególności prowadząc na jego łamach inne aktywności oraz przekazując treści, których celem jest poszerzenie wiedzy i przekazywanie informacji konsumenckich. Dostęp do wszelkich treści, informacji, opracowań, rankingów itp. jest nieograniczony i nie zależy od rejestracji na Portalu. Rejestracja, tak jak na wszelkich ogólnodostępnych portalach, jest niezbędna jedynie do dodawania komentarzy, ocen konsumenckich sprzedawców towarów i usług lub udziału w dyskusji na forum. Brak rejestracji nie powoduje zatem, że dostępność do Portalu jako środka masowego przekazu jest w jakiś sposób ograniczona.

Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę, jako posiadacza Portalu i emitowanych przez środki masowego przekazu, sponsorowane są przez Wnioskodawcę lub przez podmioty, na których zlecenie działa Wnioskodawca. Konkursy są co do zasady powszechnie dostępne dla użytkowników Internetu, jednak niekiedy Wnioskodawca wprowadza ograniczenia związane z nabyciem określonych towarów podmiotów sponsorujących. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Wnioskodawcy oraz podmiotu, na zlecenie którego organizowany jest konkurs, członkowie ich organów zarządzających oraz nadzorczych, inne podmioty i ich pracownicy współpracujący w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób.

W konkursach prowadzonych przez Wnioskodawcę, jako posiadacza Portalu i emitowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, będą mogły brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymogi regulaminu danego konkursu. Uczestnikami są osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Każdy konkurs ma swój regulamin stanowiący o jego zasadach. Regulaminy konkursów publikowane mogą być przez Wnioskodawcę w serwisie internetowym, czyli na Portalu, na którym prowadzony będzie dany konkurs. Może również się zdarzyć, że Regulaminy będą dostępne na dedykowanych dla konkursów stronach internetowych, do których będą kierowani uczestnicy poprzez Portal lub inne mass media za pośrednictwem których będą emitowane konkursy (radio, telewizja, prasa, inne ogólnodostępne portale). Informacje o konkursach będą zawsze emitowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, czyli za pośrednictwem Portalu lub innych środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa). Zatem Konkursy organizowane są wyłącznie przez Wnioskodawcę, jako właściciela Portalu i emitowane za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem innych portali będących środkami masowego przekazu, telewizji, radia i prasy. Oznacza to, że konkursy te są ogłaszane, przeprowadzane i emitowane przez mass media, a wyniki są publikowane tylko przy wykorzystaniu Internetu lub innych środków masowego przekazu. Dostęp do informacji o konkursie będzie zatem nieograniczony, ze względu na charakter organizatora jako właściciela Portalu jako środka masowego przekazu oraz ze względu na emisję konkursów przez środki masowego przekazu (w tym Portal).

Konkursy polegają na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie, stworzenie hasła, rymowanego tekstu, pytania dotyczące ogólnodostępnych produktów Sponsora itp.). Konkursy dotyczą różnej tematyki. Użytkownik może przystąpić do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe.

Ostatecznego wyboru zwycięzców konkursu dokonuje powoływana przez Wnioskodawcę komisja konkursowa, która przyznaje nagrody tym uczestnikom konkursu, których zgłoszenia ocenia jako realizujące w najbardziej oryginalny, najzabawniejszy i najbardziej kreatywny sposób zadanie konkursowe. Nagrodami w konkursach internetowych mogą być towary, bony rabatowe lub środki pieniężne w postaci gotówki lub przelewu na karty przedpłacone o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie są związane ze sprzedażą premiową. Nagrody przekazuje laureatom konkursów Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w konkursach opisanych we wniosku, organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela Portalu, na zlecenie podmiotów trzecich, emitowanych za pośrednictwem Portalu lub/oraz innych środków masowego przekazu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela i operatora Portalu, czyli działającego jako środek masowego przekazu, na zlecenie podmiotów trzecich i emitowanych za pośrednictwem Portalu lub innych środków masowego przekazu, wygrane w tych konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Zatem środki masowego przekazu są definiowane zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Wnioskodawca uważa, że wobec powyższego wyjaśnienia nie może być wątpliwości, że konkursy organizowane i ogłaszane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Internetu umieszczonych pod odpowiednimi domenami lub za pośrednictwem innych środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) są organizowane przez środek masowego przekazu i emitowany za pomocą środka masowego przekazu.

Potwierdziły to organy podatkowe przykładowo w interpretacjach indywidualnych z 24 lutego 2012 r. nr IBPBII/1/415-966/11/BD oraz z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr IBPBII/2/415-223/14/MZa. W interpretacjach tych organy podatkowe stwierdziły, iż nie kwestionują znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie oraz że zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) w tym przypadku przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji portalu internetowego.

Potwierdził to NSA w orzeczeniu sygn. akt II FSK 414/13 z dnia 27 marca 2015 r., w którym stwierdzono: „Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Podsumowując, zarówno w orzecznictwie jak i interpretacjach organów podatkowych wskazuje się na literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga zatem, aby konkursy były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczyć o tym ma użyty spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu”. W tym kontekście stawiana jest zwykle teza, że jeżeli podmiot organizujący konkurs internetowy nie jest środkiem masowego przekazu, nagrody otrzymane w takim konkursie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zgadza się tezą zawartą w cytowanym powyżej orzeczeniu NSA oraz wskazanych interpretacjach podatkowych, a w szczególności z twierdzeniem, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpić może tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów, są środki masowego przekazu. Co istotne w orzeczeniu tym NSA potwierdziło, iż Internet jest również takim środkiem masowego przekazu.

Jak wiadomo zarówno prasa, radio jak i telewizja są przekaźnikami najprzeróżniejszych artykułów programów i reklam, które tworzy określony właściciel środka masowego przekazu lub wydawca konkretnego programu. Tak więc właścicielem i/lub wydawcą jest określona organizacja np. spółka, przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, fundacja, a nawet osoba fizyczna jako przedsiębiorca. To właściciel lub wydawca za zgodą właściciela jest technicznym organizatorem konkursu określonego rodzaju, nie może być organizatorem sieć połączeń, a więc sieć nośników. Nośniki stanowią sieć technicznego przekazu tak jak dla prasy drukowanej stanowi ją gazeta. Internet to połączenie słów „Inter” z łacińskiego między i „net” z angielskiego sieć Słownik Wyrazów Obcych Europa 2001 r., str. 330, 331. Zdaniem Wnioskodawcy, interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą, o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Sieci mogą być sieciami telefonicznym (jeszcze), satelitarnymi czy też światłowodami. Należy też zważyć, że celem omawianego zwolnienia jest premiowanie samych uczestników konkursów społecznie użytecznych nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych.

Jak wskazały organy podatkowe we wskazanych interpretacjach, za Internet jako organizatora można uznać w dorozumieniu jako właściciela ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji portalu internetowego.

Prowadzi to do wniosku, iż Wnioskodawca, jako właściciel ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji Portalu opisanego w treści niniejszego wniosku, a zarazem jako organizator konkursu emitujący konkurs za pośrednictwem Portalu lub innych środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa), spełnia przesłanki do zastosowania dla uczestników tych konkursów zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) w tym przypadku przez Internet lub inny środek masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji portalu internetowego.

Wobec tego, skoro Wnioskodawca organizuje konkursy na zlecenie podmiotów trzecich za pośrednictwem Portalu, to zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu lub też inne środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa). Nie budzi też wątpliwości fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów. Jak wykazano, takim podmiotem jest Wnioskodawca, a tym samym należy uznać, iż organizatorem konkursu jest środek masowego przekazu.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, (w tym przypadku Wnioskodawcę) jako właściciela danego portalu internetowego, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej. W niniejszej sprawie organizatorem konkursów na zlecenie podmiotów trzecich jest Wnioskodawca, który jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, gdyż prowadzi on ogólnodostępny, niewymagający rejestracji Portal, a w ramach tej działalności zamierza przeprowadzać konkursy, wykorzystując w tym celu współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet oraz tradycyjne środki masowego przekazu, jak radio, telewizja oraz prasa.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż prowadzi działalność pod nazwą „A”, która opiera się na popularnym ogólnopolskim portalu www.(...).pl (zwany dalej: Portalem) i spełnia łącznie wszystkie kryteria środka masowego przekazu. Portal działa od 2008 roku w ramach społecznej misji upowszechniania treści postaw związanych z jakością obsługi. Ma masowy zasięg, a zawarte w nim treści mają charakter publiczny i są masowo odbierane.

Jak wskazano wcześniej, o masowym charakterze środka przekazu, zgodnie z cytowaną definicją Encyklopedii PWN decyduje nie jego wprowadzenie, a upowszechnienie. Według danych posiadanych przez Wnioskodawcę, w tym zakresie „A” Obsługi szczyci się m.in. statusem największego tego typu portalu w Polsce, a jego godło „Gwiazdy (...)” stało się znakiem jakości, rozpoznawanym przez 10 mln. Polaków. Dane obrazujące upowszechnienie portalu (...).pl byłyby jeszcze większe, gdyby uwzględnić w nich raporty publikowane przez redakcję portalu przy współpracy z innymi środkami masowego przekazu, (...).

Podobnie, zgodnie z definicją Encyklopedii PWN, treści przekazywane przez Portal, jako środek masowego przekazu mają charakter publiczny, tj. są kierowane do wszystkich, których mogą interesować i być masowo odbierane. Portal (...).pl spełnia zatem warunki uznania go za środek masowego przekazy, a tym samym takim środkiem masowego przekazu jest Wnioskodawca. Portal publikuje kilka tysięcy nowych informacji opinii konsumenckich miesięcznie, wzbogacając je artykułami autorskimi oraz rankingami, obejmującymi 45 tysięcy firm z 200 branż. Dostęp do tych treści nie jest uzależniony od rejestracji.

Zatem zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) w tym przypadku przez Internet jak i inne środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet), a jednocześnie organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji portalu internetowego.

Informacja o konkursach będzie emitowana na ogólnodostępnym Portalu internetowym, w innych ogólnodostępnych portalach, radio, telewizji, prasie, a organizatorem będzie Wnioskodawca działający jako środek masowego przekazu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu (Wnioskodawca jako właściciel i operator Portalu spełniającego definicję środka masowego przekazu), i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu (w tym wypadku emisja następuje poprzez Portal spełniający definicję środka masowego przekazu oraz inne środki masowego przekazu jak radio, telewizja, prasa, inne ogólnodostępne portale internetowe).

Tak więc w sytuacji Wnioskodawcy, wartość nagród wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym przez Wnioskodawcę (za pośrednictwem Internetu) przez Portal i za pośrednictwem Portalu, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet). Konkursy internetowe organizowane są przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub na zlecenie podmiotów trzecich - Sponsorów.

Zainteresowany prowadzi działalność pod nazwą „A”, która opiera się na popularnym ogólnopolskim portalu (...).pl (zwany dalej: Portalem) i – jak podał Wnioskodawca – spełnia łącznie wszystkie kryteria środka masowego przekazu. Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę, jako posiadacza portalu i emitowanych przez środki masowego przekazu, sponsorowane są przez Wnioskodawcę lub przez podmioty, na których zlecenie działa Wnioskodawca. W konkursach prowadzonych przez Wnioskodawcę, jako posiadacza Portalu i emitowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, będą mogły brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymogi regulaminu danego konkursu. Uczestnikami są osoby fizyczne będące konsumentami.

Przedmiotem zapytania jest kwestia skutków podatkowych organizowania konkursów przez Wnioskodawcę jako właściciela portalu, na zlecenie podmiotów trzecich, emitowanych za pośrednictwem portalu lub/oraz innych środków masowego przekazu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak wynika ze stanu faktycznego, konkursy organizowana są przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub na zlecenie podmiotów trzecich – sponsorów. Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę, jako posiadacza portalu i emitowanych przez środki masowego przekazu, sponsorowane są przez Wnioskodawcę lub przez te podmioty, na których zlecenie działa Wnioskodawca.

Zagadnieniem budzącym wątpliwość Wnioskodawcy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wygranych w konkursach opisanych we wniosku, organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela Portalu, na zlecenie podmiotów trzecich, emitowanych za pośrednictwem Portalu lub/oraz innych środków masowego przekazu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł.

W przedmiotowym stanie faktycznym należy uznać, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (podmiot zlecający), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się organizacją konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest podmiot zlecający Wnioskodawcy. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie podmiotu trzeciego organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, tut. Organ nie dokonał oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych nagród.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji odniósł się jedynie do zadanego pytania i nie analizował innych kwestii poruszanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Zauważyć należy, że w powołanych przez Zainteresowanego pismach stanowiska wnioskodawców uznano za nieprawidłowe.

Ponadto, tut. Organ informuje, że powołany w treści wniosku wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem Organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcie zapadło bowiem w innej sprawie i nie ma mocy wiążącej w omawianym przypadku. Zaznaczenia wymaga również, że w powyższym wyroku oddalono skargę kasacyjną skarżącego, potwierdzając tym samym stanowisko organu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.