IBPB-2-1/4511-440/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy zwolnione są z podatku dochodowego nagrody uzyskane przez osoby fizyczne w konkursach organizowanych przez Spółkę?
IBPB-2-1/4511-440/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. nagrody
  3. płatnik
  4. środki masowego przekazu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 24 września 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego nagród uzyskanych przez osoby fizyczne w konkursach organizowanych przez Spółkę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego nagród uzyskanych przez osoby fizyczne w konkursach organizowanych przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi sprzedaży biletów na przejazd środkami komunikacji lądowej, w szczególności przejazdy autobusowe, kolejowe. Sprzedaż ta prowadzona jest za pomocą serwisu internetowego oraz poprzez aplikację mobilną. Spółka zamierza prowadzić i organizować konkursy za pośrednictwem internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane będą przez Spółkę w szczególności za pośrednictwem jej profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. funpage) lub na stronie internetowej Spółki. W ramach konkursów będą przewidziane nagrody, których jednorazowa wartość nie będzie przekraczała 760 zł.

Zwycięzcą konkursu będzie mógł zostać uczestnik, którego wybierze specjalnie powołane jury. Sposób wyboru zwycięzcy jak i zasady konkursów będą każdorazowo określane w regulaminie konkursu dostępnym dla wszystkich uczestników. Konkursy nie będą odznaczały się żadnym stopniem losowości. Będą organizowane wyłącznie za pośrednictwem internetu. Konkursy dotyczyć będą różnej tematyki. Użytkownik będzie mógł do nich przystąpić poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie) za pomocą odpowiednich funkcjonalności serwisu Facebook.com lub strony internetowej Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazywane nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł, wydawane osobom fizycznym w ramach konkursów organizowanych i emitowanych przez Spółkę, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Spółki, wygrane w organizowanych przez nią konkursach, w sposób zgodny z zaprezentowanym opisem zdarzenia przyszłego korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach prawa polskiego nie istnieje definicja legalna pojęcia „środki masowego przekazu” co powoduje konieczność jego wykładni.

Poprzez środki masowego przekazu, według popularnej encyklopedii internetowej Wikipedia (www.wikipedia.org), należy rozumieć: „środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

Również internetowa Encyklopedia PWN (www.encyklopedia.pwn.pl) definiuje środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, internet.

Spółka uważa więc, że wobec powyższego wyjaśnienia nie może być wątpliwości, że konkursy organizowane i ogłaszane przez Spółkę za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.com, są organizowane i ogłaszane za pomocą środka masowego przekazu, którym jest internet.

W orzecznictwie organów podatkowych wskazuje się jednak, że literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby konkursy internetowe były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczyć o tym ma użyty spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu”.

W tym kontekście stawiana jest zwykle teza, że jeżeli podmiot organizujący konkurs internetowy nie jest środkiem masowego przekazu, nagrody otrzymane w takim konkursie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko takie nie jest jednak prawidłowe, jak również stoi w sprzeczności z poglądem orzecznictwa (np. wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2769/12) jak i doktryny (np. Adam Bartosiewicz, Komentarz do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przytoczonym powyżej wyroku Wojewódzki Sad Administracyjny stwierdził, że „nie jest prawidłowe twierdzenie, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów, były środki masowego przekazu. Jak wiadomo zarówno prasa, radio jak i telewizja są przekaźnikami najprzeróżniejszych artykułów, programów i reklam, które tworzy określony właściciel środka masowego przekazu lub wydawca konkretnego programu. Tak więc właścicielem i/lub wydawcą jest określona organizacja np. spółka, przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, fundacja, a nawet osoba fizyczna jako przedsiębiorca. To właściciel lub wydawca za zgodą właściciela jest technicznym organizatorem konkursu określonego rodzaju, nie może być organizatorem sieć połączeń, a więc sieć nośników. Nośniki stanowią sieć technicznego przekazu tak – jak dla prasy drukowanej stanowi ją gazeta. Internet to połączenie słów „inter” z łacińskiego między i „net” – z angielskiego sieć – Słownik Wyrazów Obcych Europa 2001 r., str. 330, 331. Zdaniem Sądu interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą, o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Sieci mogą być sieciami telefonicznymi (jeszcze), satelitarnymi czy też światłowodami. Należy też zważyć, że celem omawianego zwolnienia jest premiowanie samych uczestników konkursów społecznie użytecznych nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych” (podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 marca 2013 r., sygn. III SA/Wa 2988/12).

Dodatkowo warto przytoczyć stanowisko wyrażone w komentarzu do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez Adama Bartosiewicza, który wskazuje, że „spójnik „i” pełni różne funkcje. Nie tylko łączy on „warunki” (koniunkcja), które są wymienione między tym spójnikiem, ale również wymienia te „warunki” (agregacja). Po drugie, przyjąć należy założenie, że ten sam spójnik (czyli „i”) zasadniczo powinien być rozumiany tak samo w ramach tego samego przepisu. W tym kontekście należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiując środki masowego przekazu, stanowi o „prasie, radiu i telewizji”, a wprowadzając zwolnienie nagród w konkursach tematycznych stanowi o konkursach z dziedziny „nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu”. Przyjmując, że spójnik „i” powinien mieć tutaj takie samo rozumienie, należałoby konsekwentnie przyjąć, że dla zastosowania zwolnienia konkurs powinien być jednocześnie ogłoszony w „prasie, radiu i telewizji” bądź że konkurs tematyczny powinien być jednocześnie konkursem z dziedziny „nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu”. To zaś jest oczywistym absurdem i nikt takiej wykładni nie proponuje.”

Wobec powyższego do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystarczy, aby konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu. Nie musi on być natomiast zorganizowany przez środki masowego przekazu. W przypadku więc organizacji konkursu w sposób przedstawiony powyżej, wartość wygranej w tym konkursie wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi sprzedaży biletów na przejazd środkami komunikacji lądowej. Spółka zamierza prowadzić i organizować konkursy za pośrednictwem internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane będą przez Spółkę w szczególności za pośrednictwem jej profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. funpage) lub na stronie internetowej Spółki. W ramach konkursów będą przewidziane nagrody, których jednorazowa wartość nie będzie przekraczała 760 zł.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że w ramach konkursów będą przewidziane nagrody. Zwycięzcą konkursu będzie mógł zostać uczestnik, którego wybierze specjalnie powołane jury. Sposób wyboru zwycięzcy jak i zasady konkursów będą każdorazowo określane w regulaminie konkursu dostępnym dla wszystkich uczestników. Konkursy nie będą odznaczały się żadnym stopniem losowości. Będą organizowane wyłącznie za pośrednictwem internetu. Konkursy dotyczyć będą różnej tematyki. Użytkownik będzie mógł do nich przystąpić poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie) za pomocą odpowiednich funkcjonalności serwisu Facebook.com lub strony internetowej Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w tzw. mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Zatem nie jest wystarczającym sam fakt, że konkursy internetowe ogłaszane i organizowane będą przez Spółkę w szczególności za pośrednictwem jej profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. funpage) lub na stronie internetowej Spółki.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca, właśnie konstrukcja analizowanego przepisu przemawia za taką jego interpretacją. Wskazane przez Wnioskodawcę poszczególne części tego przepisu połączone przez „i” różnią się zasadniczo. W przypadku nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu chodzi o wyliczenie poszczególnych dziedzin. Natomiast użycie spójnika „i” przy słowach „organizowanych i emitowanych” oznacza, że należy spełnić oba te warunki, gdyż nie ma tutaj mowy o wyliczaniu.

Nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możność zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Podsumowując, literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet), rozumianych jako środki komunikowania masowego. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów będzie Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

Nie sposób zatem uznać, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, wartość nagród wygranych w konkursie dla uczestników (klientów) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość nagrody.

Przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jako organizator konkursów jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom – zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla Organu. Powołane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.