IPPB2/415-516/11-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ponieważ nieodpłatne przekazanie akcji Spółki kapitałowej z siedzibą we Włoszech na rzecz Wnioskodawcy w ramach wprowadzonego Planu Nabywania Akcji nastąpi na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z siedzibą we Włoszech, po stronie Wnioskodawcy pomimo pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji, nie wystąpi dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanym na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem postanowień Umowy podpisanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2011 r. (data wpływu 14.06.2011) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 12.08.2011 r., data wpływu 16.08.2011 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-516/11-2/MK z dnia 27.07.2011 r. (data nadania 28.07.2011 r., data doręczenia 08.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym otrzymaniem przez Wnioskodawcę akcji włoskiej spółki kapitałowej w związku z udziałem w Planie Nabywania Akcji oraz z ich zbyciem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym otrzymaniem przez Wnioskodawcę akcji włoskiej spółki kapitałowej w związku z udziałem w Planie Nabywania Akcji oraz z ich zbyciem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest pracownikiem Banku, który jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest U. S.p.A., osoba prawna z siedzibą we Włoszech (Emitent). Emitent przygotował program adresowany do pracowników członków Grupy, polegający na oferowaniu nabycia akcji Emitenta (Plan Nabywania Akcji). Dokumenty opisujące warunki Planu Nabywania Akcji (w tym uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta) zostały przez Emitenta udostępnione na jego stronach internetowych. Zatem Wnioskodawca, będąc pracownikiem spółki należącej do ww. grupy kapitałowej, może zostać uczestnikiem Planu Nabywania Akcji.

W ramach Planu Nabywania Akcji, akcje Emitenta mogą być nabywane przez pracowników Grupy, za ich własne środki finansowe, po zadeklarowaniu przez nich kwoty, którą zamierzają wydać na zakup akcji Emitenta. Podejmując decyzję o przystąpieniu do Planu Nabywania Akcji Wnioskodawca będzie musiał zadeklarować kwotę, którą zamierza wydatkować na zakup akcji Ogólna kwota przeznaczana przez Wnioskodawcę na zakup akcji nie będzie mogła przekroczyć określonego maksimum (stanowiącego procent wynagrodzenia za pracę danego pracownika). Decyzję o przystąpieniu do Planu Nabywania Akcji oraz o kwocie przeznaczonej na zakup akcji Wnioskodawca będzie podejmował w terminie od października 2011 r. do grudnia 2012 r., zaś nabywanie akcji będzie mieć miejsce od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Akcje te będą nabywane na rynku wtórnym (Emitent nie dokonuje emisji akcji na potrzeby programu).

Oprócz akcji nabywanych przez pracowników dodatkowo Emitent przyznaje uczestnikom Planu Nabywania Akcji nieodpłatne akcje, uprzednio nabyte przez Emitenta w tym celu na rynku wtórnym. Ilość akcji nieodpłatnych jest ustalana odpowiednio do ilości akcji nabytych przez uczestników Planu Nabywania Akcji za własne środki, tj. za każde nabyte 3 akcje uczestnik Planu Nabywania Akcji otrzyma od Emitenta nieodpłatnie 1 akcję. Akcje nieodpłatne będą przyznane po zakończeniu okresu inwestowania. Jednak w przypadku rezygnacji przez uczestnika w okresie inwestowania (trwającym od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.) z udziału w Planu Nabywania Akcji utraci on prawo do akcji nieodpłatnych.

Ponadto w przypadku dokonania w okresie od stycznia 2013 do stycznia 2016 zbycia przez uczestnika nabytych przez niego akcji utraci on przyznane mu akcje nieodpłatne proporcjonalnie do ilości sprzedanych akcji inwestycyjnych (zostaną one sprzedane przez Emitenta i zachowa on środki finansowe uzyskane z tej sprzedaży).

Dodatkowym warunkiem utrzymania przez Uczestnika praw do akcji nieodpłatnych jest pozostawanie przez uczestnika Planu Nabywania Akcji w stosunku pracy z jakąkolwiek spółką z Grupy, jednak nie traci on tych praw w przypadkach wygaśnięcia stosunku pracy takich jak przejście na emeryturę, ustanie stosunku pracy z uwagi na niezdolność do pracy. Również w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci uczestnika prawa do akcji nieodpłatnych nie wygasają lecz przechodzą na spadkobierców uczestnika.

Wskazanie kręgu osób uprawnionych do nabywania akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach (tj. iż są nimi pracownicy Grupy) jest potwierdzone w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta. Warunki Planu Nabywania Akcji będą też potwierdzane w memorandum informacyjnym sporządzanym przez Emitenta, zgodnie z przepisami regulującymi zasady przeprowadzania oferty publicznej (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 27.07.2011 r. Nr IPPB2/415-516/11-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • wskazanie kto będzie ponosił koszty Programu związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez Wnioskodawcę, nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie, wyjaśniono, że:

Koszty związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez Uczestników Planu, nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym ponosi Emitent, a następnie koszty te są zwracane Emitentowi przez pracodawcę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w związku z przyznawanymi w ramach Planu Nabywania Akcji nieodpłatnymi akcjami mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 11, 12 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast dochody wynikające z nabycia akcji w ramach Planu Nabywania Akcji na preferencyjnych warunkach (nieodpłatnie) powstaną w dacie, w której Uczestnik Programu dokona zbycia akcji, wówczas Wnioskodawca uzyska dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a i art. 30b ust. 1 ww. ustawy wg stawki 19%...

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dochód uzyskany przez niego w ramach Planu Nabywania Akcji nie będzie podlegał opodatkowaniu w dacie nabycia akcji nieodpłatnych, natomiast zgodnie z art. 24 ust. 11, 12 i 1 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane będą dochody uzyskane ze zbycia akcji nieodpłatnie nabytych, na zasadach właściwych dla opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 24 ust. 11, 12 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1.01.2011 r. w stanie faktycznym takim, jak opisany w niniejszym wniosku, w dacie nabycia akcji na warunkach preferencyjnych nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę będą opodatkowane dopiero po dokonaniu przez niego zbycia akcji uzyskanych nieodpłatnie. Spełniony jest również warunek, aby uprawnienie Uczestników Programu wynikało z uchwały walnego zgromadzenia, bowiem Emitent podejmuje uchwałę wskazującą krąg uprawnionych Uczestników Programu, tj. pracowników Grupy, czyli także pracowników Wnioskodawcy. Natomiast w dacie, w której Uczestnik Programu dokona odpłatnego zbycia akcji Emitenta przyznanej mu nieodpłatnie, uzyska on przychód z kapitałów pieniężnych, który będzie opodatkowany stosownie do przepisów art. 10 ust 1 pkt 7, art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a i art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas faktycznie opodatkowana będzie cała kwota przychodu, gdyż koszt nabycia akcji otrzymanych nieodpłatnie jest zerowy. Zgodnie z bowiem z dyspozycją ww. przepisów do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, a w tej kategorii mieszczą się akcje Emitenta. Na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek złożenia zeznania podatkowego wykazującego te przychody i zapłaty podatku wg stawki 19%, zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich – wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Stosowne do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu. Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 tego artykułu wymienione są przychody m. in. przychody ze stosunku pracy.

Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 ww. ustawy kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc każda forma przysporzenia majątkowego (tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, a zatem, wszystko co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy – o ile nie stanowi wymienionego w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu zwolnionego od podatku lub dochodu, od którego został zaniechany pobór podatku na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa – podlega opodatkowaniu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest pracownikiem Banku, będącym członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej w której podmiotem dominującym jest U. S.p.A., osoba prawna z siedzibą we Włoszech (Emitent).

Wnioskodawca oraz członkowie Grupy uczestniczą w programie Plan Nabywania Akcji polegającym na oferowaniu nabycia akcji Emitenta. W ramach Planu Nabywania Akcji, akcje Emitenta mogą być nabywane przez Wnioskodawcę, jak również członków innych spółek z Grupy z siedzibą Polsce, za ich własne środki finansowe, po zadeklarowaniu przez nich kwoty, którą zamierzają wydać na zakup akcji Emitenta.

Wnioskodawca decyzję o przystąpieniu do Planu Nabywania Akcji będzie podejmował w terminie od października 2011 r. do grudnia 2012 r., zaś nabywanie akcji za środki Wnioskodawcy (inwestowanie) będzie mieć miejsce od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Akcje te będą nabywane na rynku wtórnym (Emitent nie dokonuje emisji akcji na potrzeby Planu Nabywania Akcji).

Oprócz akcji nabywanych przez pracowników dodatkowo Emitent przyznaje Uczestnikom Planu Nabywania Akcji nieodpłatne akcje, uprzednio nabyte przez Emitenta w tym celu na rynku wtórnym. Ilość akcji nieodpłatnych jest ustalana odpowiednio do ilości akcji nabytych przez Uczestników Planu Nabywania Akcji za własne środki.

Za każde nabyte trzy akcje Uczestnik Planu Nabywania Akcji otrzyma od Emitenta nieodpłatnie 1 akcję. Akcje nieodpłatne będą przyznane po zakończeniu okresu inwestowania. Warunkiem, by akcje zostały przyznane uczestnikowi Planu Nabywania Akcji nieodpłatnie, jest posiadanie przez uczestnika zakupionych akcji przez okres od stycznia 2013 do stycznia 2016. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika w okresie inwestowania z udziału w Planu Nabywania Akcji utraci on prawo do akcji nieodpłatnych. Ponadto w przypadku dokonania zbycia przez Uczestnika nabytych przez niego akcji w okresie od stycznia 2013 do stycznia 2016 utraci on przyznane mu akcje nieodpłatne proporcjonalnie do ilości sprzedanych akcji inwestycyjnych (zostaną one sprzedane przez Emitenta i zachowa on środki finansowe uzyskane z tej sprzedaży).

Dodatkowym warunkiem utrzymania przez Uczestnika Planu Nabywania Akcji praw do akcji nieodpłatnych jest pozostawanie w stosunku pracy z jakąkolwiek spółką z Grupy, jednak nie traci on tych praw w przypadkach wygaśnięcia stosunku pracy takich jak przejście na emeryturę, ustanie stosunku pracy z uwagi na niezdolność do pracy. Również w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci Uczestnika Programu prawa do akcji nieodpłatnych nie wygasają lecz przechodzą na jego spadkobierców.

Wskazanie kręgu osób uprawnionych do nabywania akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach (tj. iż są nimi pracownicy Grupy) jest potwierdzone w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta. Koszty Programu związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez Uczestników Planu Nabywania Akcji, nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym, ponosi Emitent. Niemniej jednak pracodawca osób uczestniczących w programie jest obciążany przez Emitenta kosztami związanymi z zakupem akcji otrzymanych nieodpłatnie przez pracowników, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Planie Nabywania Akcji.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia dotycząca skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym otrzymaniem akcji oraz z ewentualnym ich zbyciem.

Wnioskodawca, w 2013 roku otrzyma nieodpłatnie akcje po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa Planu Nabywania Akcji.

Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy zauważyć, że Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego otrzymania akcji Spółki będącej podmiotem dominującym mającej siedzibę we Włoszech stanie się ich właścicielem i będzie dysponować prawami i przywilejami należnymi akcjonariuszom (z tym momentem uzyska prawo do czerpania korzyści wynikających z akcji). Tym samym po stronie Wnioskodawcy w momencie realizacji uprawnienia do nieodpłatnego otrzymania akcji (po podjęciu decyzji o przystąpieniu do programu oraz po dokonaniu nabycia akcji za własne środki) niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe z uwagi na fakt, że aby uczestnik Planu Nabywania Akcji, mógł czerpać korzyści z akcji musiałby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z nieodpłatnym nabyciem nie poniesie takich wydatków. Operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez uczestnika Planu Nabywania Akcji, przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie odpowiadać wartości rynkowej otrzymanych nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki kapitałowej.

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym stanowi przepis art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 r.

Bowiem na mocy art. 1 pkt 16 lit. f) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), nadano nowe brzmienie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie, z którym, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Natomiast ustawodawca na mocy art. 1 pkt 16 lit. g) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) dodał do przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 12a, który stanowi, że przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

  1. art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
  2. art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Mając na uwadze uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 r., z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy nabędzie nieodpłatnie akcje, które zostaną przez Emitenta zakupione, a następnie przekazane w ramach Planu Nabywania Akcji, wprowadzonego na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, Emitenta będącego podmiotem zagranicznym mającym siedzibę we Włoszech, w momencie nieodpłatnego nabycia akcji spółki z siedzibą we Włoszech nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, iż po stronie Wnioskodawcy pomimo pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem akcji nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu. Natomiast ewentualne zbycie przez Wnioskodawcę akcji, nabytych nieodpłatnie w ramach opisanego we wniosku Planu Nabywania Akcji należy zakwalifikować, do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z;

  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z ich zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym Wnioskodawca zobowiązany bedzie w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie należy zatem uwzględnić zapisy Umowy podpisanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21.06.1985 r. (Dz. U. z 1989 r. nr 62, poz. 374).

Reasumując ponieważ nieodpłatne przekazanie akcji Spółki kapitałowej z siedzibą we Włoszech na rzecz Wnioskodawcy w ramach wprowadzonego Planu Nabywania Akcji nastąpi na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z siedzibą we Włoszech, po stronie Wnioskodawcy pomimo pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji, nie wystąpi dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanym na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem postanowień Umowy podpisanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

Końcowo - odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, iż w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, nawet jeżeli kształtuje określoną linię orzeczniczą. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Dlatego tut. organ nie może w oparciu o powołany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzić stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.