Środki finansowe | Interpretacje podatkowe

Środki finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy środki finansowe przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży Wnioskodawczyni w obie strony (do zagranicznego ośrodka naukowego oraz po zakończeniu badań naukowych do Polski) korzystają ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ww. regulamin nie określa bezpośrednio zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie przez stypendystę kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środków finansowych na pokrycie kosztów podróży, jednakże wskazuje, że środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej (w tym przypadku Instytutowi) na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora ... z Instytutem. Zgodnie z ww. regulaminem umowa zawarta przez Dyrektora ... z Instytutem określa termin i warunki jej wykonania, wysokość przyznanych środków finansowych oraz warunki ich przyznawania i rozliczania przez Instytut. Następnie zgodnie z regulaminem - po zawarciu ww. umowy pomiędzy ... a Instytutem - Wnioskodawczyni była zobowiązana do zawarcia umowy z Instytutem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora ... z przeznaczeniem na finansowanie stypendium naukowego dla młodego naukowca, obejmujące stypendium, są w całości wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy środki finansowe przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży Wnioskodawczyni w obie strony (do zagranicznego ośrodka naukowego oraz po zakończeniu badań naukowych do Polski) korzystają ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest pytanie nr 2.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że środki finansowe, jakie otrzyma Wnioskodawca tytułem wynagrodzenia za pracę, wykonywaną w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu, nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania: możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanych we wniosku środków finansowych – jest prawidłowe, braku możliwości zaliczenia ww. środków finansowych do kosztów podatkowych – jest prawidłowe, podstawy prawnej, o którą oparto stanowiska Wnioskodawcy w powyższych zakresach – jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie wskazać należy, że w kontekście zadanych pytań, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia dot. uznania otrzymanych przez Wnioskodawcę środków finansowych za przychód podatkowy, a także możliwości zaliczenia ww. środków w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia dotycząca możliwości uznania wskazanych we wniosku środków za koszty kwalifikowane.
2017
11
maj

Istota:
Czynność przekazania środków finansowych w ramach zawartej umowy o wspólnym przedsiewzięciu
Fragment:
W ramach ww. umowy podatnik (inwestor) przekaże przyszłemu udziałowcowi na jego rachunek bankowy środki finansowe celem finansowania rozwoju i prowadzenia ww. inwestycji. Przyszły udziałowiec zobowiązuje się wykorzystać te środki wyłącznie w celu realizacji ww. umowy o współpracy. Te środki finansowe nie są wynagrodzeniem dla przyszłego udziałowca, służą jedynie realizacji umowy. Przyszły udziałowiec w ramach ww. umowy i przekazanej kwoty na pewne zadania do wykonania, m.in. kompleksową organizację usług budowlanych, konsultacje, doradztwo, przygotowanie ofert, podpisywanie umów, prowadzenie negocjacji, itp.. Treść umowy reguluje zatem zasady współpracy, modyfikacje umowy, okres trwania umowy i jej zakończenia, odpowiedzialność i podział zadań, poufność, itp. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opisana wyżej czynność przekazania środków finansowych na realizację w ramach zawartej umowy o współpracy finansowej zadań nie podlega podatkowi od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przekazania środków finansowych w ramach zawartej umowy o współpracy finansowej na rzecz przyszłego udziałowca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przekazanie środków finansowych na realizację umowy o współpracy nie mieści się ani w definicji towaru, ani w definicji usługi, zatem nie stanowi czynności mieszczącej się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2013
13
kwi

Istota:
Ponieważ nieodpłatne przekazanie akcji Spółki kapitałowej z siedzibą we Włoszech na rzecz pracowników Wnioskodawcy w ramach wprowadzonego Programu nastąpi na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z siedzibą we Włoszech, po stronie pracowników Wnioskodawcy pomimo pokrycia przez niego kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji, nie wystąpi dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani żadne inne obowiązki informacyjne.
Fragment:
Ponadto w przypadku dokonania zbycia przez Uczestnika nabytych przez niego akcji w okresie od stycznia 2013 do stycznia 2016 utraci on przyznane mu akcje nieodpłatne proporcjonalnie do ilości sprzedanych akcji inwestycyjnych (zostaną one sprzedane przez Emitenta i zachowa on środki finansowe uzyskane z tej sprzedaży). Dodatkowym warunkiem utrzymania przez Uczestnika Programu praw do akcji nieodpłatnych jest pozostawanie w stosunku pracy z jakąkolwiek spółką z Grupy, jednak nie traci on tych praw w przypadkach wygaśnięcia stosunku pracy takich jak przejście na emeryturę, ustanie stosunku pracy z uwagi na niezdolność do pracy. Również w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci Uczestnika Programu prawa do akcji nieodpłatnych nie wygasają lecz przechodzą na jego spadkobierców. Wskazanie kręgu osób uprawnionych do nabywania akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach (tj. iż są nimi pracownicy Grupy) jest potwierdzone w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta. Koszty Programu związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez Uczestników Programu będących pracownikami Wnioskodawcy, nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym, ponosi Emitent. Niemniej jednak Wnioskodawca, jako pracodawca osób uczestniczących w programie jest obciążany przez Emitenta kosztami związanymi z zakupem akcji otrzymanych nieodpłatnie przez pracowników Wnioskodawcy, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Programie. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia dotycząca skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez jego pracowników i ewentualnie ciążących na nim obowiązków płatnika.
2011
23
gru

Istota:
Ponieważ nieodpłatne przekazanie akcji Spółki kapitałowej z siedzibą we Włoszech na rzecz Wnioskodawcy w ramach wprowadzonego Planu Nabywania Akcji nastąpi na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z siedzibą we Włoszech, po stronie Wnioskodawcy pomimo pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji, nie wystąpi dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanym na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem postanowień Umowy podpisanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
Fragment:
Ponadto w przypadku dokonania zbycia przez Uczestnika nabytych przez niego akcji w okresie od stycznia 2013 do stycznia 2016 utraci on przyznane mu akcje nieodpłatne proporcjonalnie do ilości sprzedanych akcji inwestycyjnych (zostaną one sprzedane przez Emitenta i zachowa on środki finansowe uzyskane z tej sprzedaży). Dodatkowym warunkiem utrzymania przez Uczestnika Planu Nabywania Akcji praw do akcji nieodpłatnych jest pozostawanie w stosunku pracy z jakąkolwiek spółką z Grupy, jednak nie traci on tych praw w przypadkach wygaśnięcia stosunku pracy takich jak przejście na emeryturę, ustanie stosunku pracy z uwagi na niezdolność do pracy. Również w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci Uczestnika Programu prawa do akcji nieodpłatnych nie wygasają lecz przechodzą na jego spadkobierców. Wskazanie kręgu osób uprawnionych do nabywania akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach (tj. iż są nimi pracownicy Grupy) jest potwierdzone w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta. Koszty Programu związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez Uczestników Planu Nabywania Akcji, nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym, ponosi Emitent. Niemniej jednak pracodawca osób uczestniczących w programie jest obciążany przez Emitenta kosztami związanymi z zakupem akcji otrzymanych nieodpłatnie przez pracowników, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Planie Nabywania Akcji. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia dotycząca skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym otrzymaniem akcji oraz z ewentualnym ich zbyciem.
2011
24
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowej kwalifikacji otrzymanych przez Spółkę środków finansowych.
Fragment:
Dotacje te, jak wynika z decyzji z dnia 14.04.2010 r. w swojej treści nie zawierają słowa „ dotacja ” tylko przekazana Spółce kwota określona jest jako środki finansowe. W trakcie badania bilansu za 2010 r. przez firmę audytorską wystąpiły wątpliwości, co do zasady zwalniania ww. środków finansowych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, określenie w decyzji „ środki finansowe ” zamiast dotacja, nie zmienia charakteru otrzymywanych subwencji z budżetu państwa, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47, zwolnieniu podlegają wszystkie przekazywane przez budżet dotacje, a także środki finansowe. Stosując tę zasadę wyłączono z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ww. kwoty. Wnioskodawca, prosi o potwierdzenie stosowanej przez Niego zasady bądź wskazanie, jak w przypadku otrzymywania z budżetu państwa takich kwot należy postępować. Ponadto, w piśmie z dnia 26 maja 2011 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił, iż: Spółce została przyznana dotacja na podstawie zawartej umowy – w załączeniu kserokopia umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a MNiSZW, otrzymane przez Spółkę środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, Spółka otrzymała środki finansowe w roku 2010 – w załączeniu kserokopia przelewu bankowego, podmiot dokonujący na rzecz Spółki płatności to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spółka otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w jednej transzy na pokrycie bieżących wydatków, przedmiotowe środki finansowe Spółka otrzymała na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej badania, czyli wydanie książek.
2011
1
paź

Istota:
Umowy pożyczek opisane w stanie faktycznym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili ich zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczek zostały zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
W momencie zawarcia Umów Pożyczek, środki finansowe będące ich przedmiotem i przeznaczone na wypłatę kwoty pożyczek znajdowały się poza terytorium Polski (na zagranicznym rachunku bankowym). Dopiero po zawarciu Umów Pożyczek, środki finansowe zostały przelane na wskazane przez Wnioskodawcę konto. Ponadto Wnioskodawca zamierza w przyszłości zaciągać nowe pożyczki na podobnych warunkach: Umowy Pożyczek będą zawierane za granicą, a środki finansowe przekazywane w ramach Umów Pożyczek będą znajdowały się na zagranicznych rachunkach bankowych w momencie zawierania Umów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Umowy Pożyczek, opisane w powyższym stanie faktycznym, nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”) zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC... Zdaniem Wnioskodawcy Umowy Pożyczek, zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC, nie podlegają PCC, z następujących przyczyn: środki finansowe będące przedmiotem Umów Pożyczek znajdowały się w momencie ich zawarcia za granicą i Umowy Pożyczek zostały zawarte i podpisane poza terytorium Polski. Uzasadnienie Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu.
2011
1
paź

Istota:
Czy środki pieniężne, otrzymywane przez żonę od męża tytułem gratyfikacji za współpracę w prowadzeniu działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem wnioskodawczyni nie mogą podlegać opodatkowaniu środki finansowe otrzymywane przez współmałżonka za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej w sytuacji gdy małżonkowie utrzymują małżeńską wspólnotę majątkową oraz wspólne gospodarstwo domowe. Z uwagi na powyższe, o ile istotnie wnioskodawczyni otrzymuje od męża środki finansowe tytułem współpracy w prowadzonej wyłącznie przez niego działalności gospodarczej i środki te nie są przychodami uzyskiwanymi ze wspólnego przedsięwzięcia, jak również nie są wypłacane z tytułu zatrudnienia (stosunek prawny dotyczący współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie nosi znamion stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) czy też z tytułu umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), to przychody te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż - o ile nie zachodzą ww. okoliczności - do środków pieniężnych przekazywanych wnioskodawczyni przez jej małżonka tytułem gratyfikacji za współpracę w prowadzeniu działalności gospodarczej - jeżeli istotnie środki te są świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
2011
1
wrz

Istota:
Należy stwierdzić, iż usługa Cash-pooling-u nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi Cash-pooling-u nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, na Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w systemie Cash poolingu nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w powyższym podatku.
Fragment:
W wyniku dokonywanych transferów nie będzie dochodziło do trwałego przeniesienia środków finansowych na inny podmiot. Przekazane lub otrzymane środki zostaną bowiem w ostatecznym rozrachunku zwrócone w momencie ustalonym przez uczestników. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dla Wnioskodawcy przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w opisanym w stanie faktycznym Cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu są analogicznie zapłacone odsetki oraz wynagrodzenie zapłacone Bankowi za świadczenie usługi Cash poolingu, oraz czy pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami Cash poolingu z tytułu udziału w powyższym Systemie nie stanowią dla tych uczestników przychodów, ani kosztów ich uzyskania... Czy odsetki płacone przez Wnioskodawcę w ramach umowy Cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji... Czy w przypadku, gdy wypłata w ramach Cash poolingu dokonywana jest przez Bank na rzecz uczestnika posiadającego saldo dodatnie, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od dochodu z tytułu odsetek osiąganego przez tego nierezydenta, nie jest zobowiązany Wnioskodawca...
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych pochodzących od organizacji pozarządowych.
Fragment:
W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.: środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (…), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, bowiem związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną, i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.