Środki agrochemiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki agrochemiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od polskich dostawców związki fosforowe do mieszanek paszowych dla zwierząt o symbolu PKWiU 24.13.32. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż ww. towaru. Strona zajęła stanowisko, iż sprzedaż związków fosforowych do mieszanek paszowych podlega opodatkowaniu stawką 3%.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od polskich dostawców związki fosforowe do mieszanek paszowych dla zwierząt o symbolu PKWiU 24.13.32. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż ww. towaru. Strona zajęła stanowisko, iż sprzedaż związków fosforowych do mieszanek paszowych podlega opodatkowaniu stawką 3%. Stosownie do przepisu art. 5 (...)

2011
1
lut

Istota:

Zarząd Zrzeszenia ... informuje, że celem Zrzeszenia jest ochrona interesów członków, organizacja skupu i zbyt owoców oraz zaopatrywanie w podstawowe środki produkcji jak nawozy, środki ochrony roślin itp. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie prowadzenia – wyliczenia należnego podatku VAT podczas realizowania sprzedaży dla członków. Zakup i sprzedaż odbywać się będą na zasadzie sprzedaży fakturowej, a marża będzie minimalna, żeby pokryć koszty związane z dystrybucją. Rozliczenie należnego podatku VAT odbywałoby się na podstawie miesięcznego zestawienia sprzedaży odliczając obowiązującą stawkę podatku. Biorąc pod uwagę, że Zrzeszenie służy określonej grupie rolników i nie jest nastawione na czerpanie korzyści prosimy o zaakceptowanie proponowanej formy rozliczenia należnego podatku.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004r. uzupełnione pismem z dnia 02 listopada 2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. Wnioskodawca tj. Zrzeszenie ... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem rozpoczął w miesiącu lipcu bieżącego roku. Zrzeszenie powołując się na fakt, iż służy określonej grupie rolników (członków Zrzeszenia) oraz, że nie jest nastawione na czerpanie zysków – stosując minimalną marżę – wnosi o wyjaśnienie czy może stosować przedstawiony we wniosku sposób rozliczenia podatku należnego VAT. Zrzeszenie uważa, że cały należny podatek VAT może określać w oparciu (...)