ITPP2/4512-1013/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.
ITPP2/4512-1013/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. inwestycje
 3. odzyskanie
 4. środek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd, jako aparat wykonawczy Samorządu Województwa, jest beneficjentem prowadzącym projekt pn. „XXX”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w okresie: 19.08.2009 - 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.240.602,90 zł, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.049.312,83 a wartość wkładu własnego to 185.172,88 zł. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 p-kt 4 Uchwały Zarządu Województwa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa z dnia 30 grudnia 2009 r. ze zmianami w sprawie dofinansowania projektu „XXX” w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, Poddziałanie - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia, w przypadku gdy oświadczył, iż podatek od towarów i usług jest kwalifikowany, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji Podatkowej, składanej na zakończenie realizacji projektu. Interpretacja ma stanowić dowód potwierdzający uznanie ponoszonych w ramach projektu kosztów za kwalifikowane. Podatek od towarów i usług ponoszony jest przez Urząd Marszałkowski w związku z dokonywaniem „zakupów i usług” objętych podatkiem, bezpośrednio związanych z realizacją działań zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Do działań tych należy zaliczyć m.in.:

 1. przygotowanie studium wykonalności projektu,
 2. publikację ogłoszeń w prasie (o konkursie, zwycięzcach),
 3. opracowanie folderów opisujących uczestników/laureatów konkursów,
 4. produkcję spotów reklamowych,
 5. emisję spotów reklamowych,
 6. zorganizowanie konkursów,
 7. organizację Gal ... w mieście O.,
 8. zakup materiałów szkoleniowych (wydatki niekwalifikowane),
 9. organizację szkoleń dla uczestników Nagrody ...(wydatki niekwalifikowane).

Zgodnie z zasadą ogólną podatek towarów i usług może zostać uznany za kwalifikowalny, jeśli jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Instytucję Realizującą (tj. Urząd) i nie ma ona prawnych możliwości odzyskania podatku. Za „odzyskanie” podatku od towarów i usług rozumie się odliczanie go od podatku należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami w/w ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ze środków pochodzących z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu własnego samorządu, Urzędowi przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług powinien być uznany za kwalifikowalny, gdyż został faktycznie i ostatecznie poniesiony w związku z dokonanymi zakupami i usługami związanymi z działaniami zrealizowanymi w ww. projekcie, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przez Urząd, który jako instytucja Samorządu Województwa, nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku, tj. odliczenia go od podatku należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu „nie będą” związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten miał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w:

 1. rozdziale 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm. ), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.;
 2. rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r.;
 3. rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Urzędowi nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.