ITPP2/443-608/13/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2013 r. (data wpływu 25 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 18 lipca i 7 sierpnia 2013 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 18 lipca i 7 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „XXX”.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność turystyczną polegającą na udostępnianiu 11 miejsc noclegowych w trzech pokojach i wypożyczalni rowerów (10 szt.).

W maju 2012 r. złożyła Pani wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie Projektu pn. „XXX”, w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 15.000 zł i polega na zakupie: 4 łóżek, 4 szafek nocnych, 3 szaf, 2 regałów, 3 radioodtwarzaczy, 2 kuchenek, wieszaka, 5 stołów, 12 krzeseł.

Nie jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji tego podatku. Realizując ww. projekt nie może odzyskać uiszczonego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

We wniosku zaliczyła Pani podatek od towarów i usług, stanowiący składnik ceny towarów – do kosztów kwalifikowanych projektu. W tej sytuacji, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, str. 35), wnioskodawca powinien wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego do upoważnionego organu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Obrót osiągnięty w 2012 r. nie przekroczył kwoty 150.000,00 zł, w związku z tym nie jest Pani „płatnikiem” podatku od towarów i usług. Wybrała Pani zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu dokonywane były w 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie obowiązujących przepisów występuje brak możliwości odzyskania przez Panią podatku od towarów i usług stanowiącego składnik ceny zakupionych w ramach ww. projektu towarów i usług, jeśli nie była Pani nigdy i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku od towarów usług nie dają prawa do zwrotu, a zarazem do odzyskania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług dokonywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik, tak jak w Pani przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty (art. 113 ust. 5 ustawy).

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność turystyczną (udostępnianie 11 miejsc noclegowych i wypozyczalnia rowerów) i korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W 2013 r. zrealizowała Pani projekt polegający na zakupie m.in. 4 łóżek, 4 szafek nocnych, 3 szaf, 2 regałów. Obrót uzyskany z tytułu prowadzonej działalności w 2012 r. nie przekroczył kwoty 150.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie jest Pani czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, bowiem środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.