ITPB1/4511-418/15/MR | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana refundacja dofinansowania celów wymienionych w par. 5, tj. utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do F. w październiku 2014 roku, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do M. w czerwcu 2014 roku, przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, zorganizowania wspólnego stoiska targowego podczas Międzynarodowych Targów w maju 2014 roku podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-418/15/MRinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 3. refundacja
 4. zwolnienie
 5. środek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej polegającej na handlu materiałami eksploatacyjnymi i częściami do elektrodrążarek i form wtryskowych oraz narzędziami skrawającymi. Spółka prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju. Dla pozyskania kolejnych odbiorców regularnie bierze udział w międzynarodowych targach, gdzie prezentuje swoją ofertę. W roku 2010 spółka została członkiem Klastra Przemysłowego, który jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z regionu. W 2014 roku spółka wzięła udział w projekcie pod nazwą „Klaster Przemysłowy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 „Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, w związku z którym konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach projektu „Wspieranie powiązań przedsiębiorstw w Województwie utworzyło Fundusz. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Zgodnie z par. 5 umowy spółka zobowiązała się do współfinansowania przedsięwzięcia poprzez: utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do F. w październiku 2014 roku, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do M. w czerwcu 2014 roku, przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, zorganizowania wspólnego stoiska targowego podczas Międzynarodowych Targów w maju 2014 roku. Z tych tytułów spółka dokonała odpowiednich wpłat zgodnie z przesłanymi notami obciążającymi z Klastra Przemysłowego. Wydatki te, jako że związane z działalnością gospodarczą, a jeszcze nie sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów spółka, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy, dokonała odpowiedniej korekty kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczyła otrzymane środki do dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana refundacja dofinansowania celów wymienionych w par. 5, tj. utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do F. w październiku 2014 roku, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do M. w czerwcu 2014 roku, przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, zorganizowania wspólnego stoiska targowego podczas Międzynarodowych Targów w maju 2014 roku podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana refundacja dofinansowania projektu „Klaster Przemysłowy” powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż spełnia warunki art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Dochody pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej a spółka brała bezpośredni udział w realizacji celów projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej polegającej na handlu materiałami eksploatacyjnymi i częściami do elektrodrążarek i form wtryskowych oraz narzędziami skrawającymi. Spółka prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju. Dla pozyskania kolejnych odbiorców regularnie bierze udział w międzynarodowych targach, gdzie prezentuje swoją ofertę. W roku 2010 spółka została członkiem Klastra Przemysłowego, który jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z regionu. W 2014 roku spółka wzięła udział w projekcie pod nazwą „Klaster Przemysłowy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 „Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, w związku z którym konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach projektu „Wspieranie powiązań przedsiębiorstw w Województwie utworzyło Fundusz. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Zgodnie z par. 5 umowy spółka zobowiązała się do współfinansowania przedsięwzięcia poprzez: utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do F. w październiku 2014 roku, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do M. w czerwcu 2014 roku, przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, zorganizowania wspólnego stoiska targowego podczas Międzynarodowych Targów w maju 2014 roku. Z tych tytułów spółka dokonała odpowiednich wpłat zgodnie z przesłanymi notami obciążającymi z Klastra Przemysłowego.

Jak wynika z regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z funduszu utworzonego w ramach projektu „Wspieranie powiązań przedsiębiorstw w województwie” Fundusz jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat: Fundusz Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 (http://org.pl/).

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007–2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. Podstawę prawną przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Według art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 kwietnia 2014 r., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei, na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawca otrzymał w związku z realizacją projektu „Klaster Przemysłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Wobec tego wskazany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie.

Zaznaczyć jednakże należy, że ww. środki (ich część) przekazane Wnioskodawcy jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych (a więc przeznaczonych na zakup lub wytworzenie albo ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie stanowią przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji środki te nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ze względu na zakres żądania Wnioskodawcy – zakreślony pytaniem – ocenie interpretacyjnej organu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została poddana wyłącznie kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego dofinansowania. Organ nie odniósł się natomiast do – zawartej w opisie stanu faktycznego – kwestii zaliczenia (korekty) poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.