PD/415-36/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy trzeba sporządzić notarialnie aneks do umowy spółki chcąc wprowadzić samochód jako środek trwały?

PD/415-36/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek dochodowy od osób fizycznych
  2. samochód
  3. spółka jawna
  4. wniesienie środka trwałego do spółki
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2005r /data wpływu 01.08.2005r/ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie dotyczącej sporządzenia aneksu do umowy spółki jawnej aby wprowadzić samochód osobowy jako środek trwały - jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 01.08.2005r do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął wniosek z dnia 27.07.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej zapytania czy należy sporządzić notarialnie aneks do umowy spółki aby wprowadzić do środków trwałych samochód osobowy zakupiony na imię i nazwisko obojga małżonków.
Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz /prezydent miasta/, starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco : Podatnicy małżonkowie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu liniowej stawki podatku dochodowego w wysokości 19%. W miesiącu kwietniu 2005r zakupili samochód osobowy marki Mercedes-Benz. Ze względu na możliwość uzyskania kredytu samochód został zakupiony na nazwisko i imię obojga małżonków a nie na Firmę. Jednakże wyżej wymieniony samochód ma służyć prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Pytanie podatnika: Czy musimy sporządzić notarialnie aneks do umowy spółki chcąc wprowadzić samochód jako środek trwały.Stanowisko wnioskodawcy: Podatnicy uważają, ze zakupiony samochód osobowy mogą wprowadzić do swojej Firmy – .................. składając wzajemne oświadczenie o przekazaniu swojej własności bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy spółki.

Dokonując analizy stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje.

Stosownie do art.22a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / D.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm./ - amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przejęcia do używania – m.in. maszyny i środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddanie do używania na podstawie umowy określonej w art.23a pkt.1 zwane środkami trwałymi. Zgodnie z art. 22g ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust.2-18, uważa się (...) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu”.

Zatem aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków transportu, należy wnieść je na stan środków trwałych ustalając wartość początkową rzeczy na dzień wniesienia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu zgodnie z art.22g ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.. Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 15 września 2005r Kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000r Nr 94 poz.1037 ze zm. ), umowa spółki jawnej (ewentualnie aneks) powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. W umowie powinny być określone wkłady wnoszone przez wspólników do spółki. W przypadku ich zwiększenia konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy.

Zatem wniesienie samochodu będącego odrębną własnością wspólników jako środka trwałego do spółki wymaga sporządzenia aneksu do umowy spółki jawnej w formie pisemnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakładają w takim przypadku obowiązku sporządzenia aktu notarialnego.
Wniesienie przez Państwo zakupionego samochodu osobowego do spółki pozwoli na wyodrębnienie go z majątku wspólnego małżonków i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych spółki jawnej.
W związku z powyższym stwierdza się jak w sentencji postanowienia.

Zgodnie z art.14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje na podstawie art.236 § 2 pkt.1 Ordynacji podatkowej prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie w znakach skarbowych zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.