ITPB3/4510-119/15-4/DK | Interpretacja indywidualna

Czy amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie samochodu, gdy jego wartość została zaliczona do przychodów podatkowych z dniem nabycia, będzie podlegała zaliczeniu do kosztów podatkowych?
ITPB3/4510-119/15-4/DKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. przekazanie
 6. urządzenie
 7. środek trwały
 8. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Udziałowiec Spółki zamierza przekazać do majątku Spółki nieodpłatnie stary używany samochód dostawczy. Szacowana wartość tego samochodu wynosi 7 000 zł. Spółka zamierza zaliczyć do przychodów podatkowych tę wartość i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Samochód będzie podlegał amortyzacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie samochodu, gdy jego wartość została zaliczona do przychodów podatkowych z dniem nabycia, będzie podlegała zaliczeniu do kosztów podatkowych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku numerem trzy w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W odniesieniu do ww. przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie samochodu, gdy jego wartość została zaliczona do przychodów podatkowych z dniem nabycia, a samochód jest eksploatowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegała uwzględnieniu w kosztach podatkowych. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenie odpisów amortyzacyjnych z kosztów podatkowych dotyczy sytuacji, gdy nabyte nieodpłatnie środki trwałe, w wartości ich rynkowej wyceny, nie stanowiły przychodu podatkowego. Spółka uwzględni w przychodach podatkowych wartość samochodu, który zostanie przekazany nieodpłatnie przez jej udziałowca i wypełni w ten sposób wymogi prawa, które otwierają możliwość kwalifikowania amortyzacji samochodu do kosztów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) – dalej: Ustawa, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do brzmienia art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z uwagi na fakt, że wartość początkowa stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych należy uznać, że skoro ustawodawca wprost umożliwił ujęcie w wartości początkowej wartość rynkową środków trwałych nabytych w drodze darowizny, czy też w inny nieodpłatny sposób, to wartość odpisów od nabytych pod tytułem darmym środków trwałych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Przy czym stosownie do brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) Ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

W konsekwencji, w przypadku gdy nieodpłatne nabycie danego środka trwałego będzie stanowiło przychód wówczas Spółka będzie mogła zaliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 16a-16m Ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.