ITPB1/4511-211/16/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki jawnej.

W dniu ... 1997 r., zgodnie z aktem notarialnym, Spółka zakupiła nieruchomość składającą się z:

 • udziału wynoszącego połowę w działce numer .../3 o powierzchni 443 m2 stanowiącą drogę utwardzoną trelinką,
 • całość działki numer .../4 o powierzchni 9586 m2 stanowiącej teren zabudowany, na którym posadowiony jest murowany magazyn opakowań o kubaturze 2593 m3, budynek wagi o kubaturze 48,3m3, budynek transportu o kubaturze 52,5m3 oraz plac węglowy utwardzony trelinką i płytami drogowymi,
 • całość działki numer .../5 o powierzchni 2202 m2 stanowiącej teren zabudowany, na którym posadowiony jest magazyn zbożowy o kubaturze 2593 m3.

Magazyn zbożowy oraz magazyn opakowań stanowi konstrukcyjnie jeden magazyn wraz z dodatkowymi pomieszczeniami przylegającymi jednakże na moment zakupu przedzielony był ścianą działową rozdzielającą na dwie oddzielne części tenże magazyn.

Zgodnie z aktem notarialnym do wartości budynków doliczona została kwota podatku VAT natomiast grunt był zwolniony z podatku VAT. Kwotę podatku VAT od zakupu budynku spółka rozliczyła w deklaracji VAT traktując zakup jako służący działalności opodatkowanej zgodnie z przysługującym jej prawem do odliczenia tegoż podatku VAT. Nieruchomość ta została wpisana do ewidencji środków trwałych.

Celem usystematyzowania działki zostały podzielone na mniejsze tj.

 • działka nr .../4 została podzielona następująco: działka .../10 o pow. 138 m2, .../13 o pow. 335 m2, .../14 o pow. 1263 m2, .../15 o pow. 5511 m2, .../16 o pow. 2339 m2;
 • działka nr .../5 została podzielona następująco: działka .../12 o pow. 2155m2, .../11 o pow. 47m2.

Na moment wycofania działkami zabudowanymi budynkami lub budowlami będą działki o nowych numerach:

 • .../3 - z udziałem w wysokości 50% w drodze dojazdowej (budowla),
 • .../10, .../12, .../13 wraz z magazynem zbożowo/surowcowym,
 • .../15 - wraz z budynkiem wagi i transportu oraz utwardzonym placem węglowym (budowla).

W roku 1998 do 1999 r. część nieruchomości została wydzierżawiona tj. część budynku magazynowego jak i działki (wg nowej numeracji) o numerze .../12, .../11.

W roku 2003 do nadal część nieruchomości została wydzierżawiona tj. cały budynek magazynowy oraz działki (wg nowej numeracji) o numerze .../10, .../11, .../12.

W roku 2003 do 2015 r. część nieruchomości została wydzierżawiona tj. działki niezabudowane i nie utwardzone(wg nowej numeracji) o numerze .../14, .../16.

W roku 2006 do 2009 r. część nieruchomości została wydzierżawiona tj. działki niezabudowane i nieutwardzone (wg nowej numeracji) o numerze .../16.

W roku 2007 do 2012 r. część nieruchomości została wydzierżawiona tj. działki zabudowana budynkiem wagi i transportu oraz placem węglowym wg działki (wg nowej numeracji) o numerze .../15.

W roku 2011 do nadal część nieruchomości została wydzierżawiona tj. część budynku magazynowego, budynek wagi i transportu wraz z placem węglowym wg działki (wg nowej numeracji) o numerze .../13,.../15.

W trakcie dzierżawy jeden z dzierżawców zgodnie z pozwoleniem wydzierżawiającego usunął część ściany działowej pomiędzy magazynami oraz wybudował na własny koszt dodatkowe pomieszczenie, które w chwili obecnej służy dzierżawcy jako kotłownia. Nakład dokonany przez dzierżawcę nie obciążał, nie obciąża jak i nie będzie obciążał w jakkolwiek sposób kosztów wydzierżawiającego. Powyższe pomieszczenie kotłowni będzie tak długo wykorzystywane jak długo będzie ta część powierzchni wydzierżawiana. Dla wydzierżawiającego pomieszczenie kotłowni nie stanowi żadnej wartości dodanej).

Profilem działalności spółki jest działalność handlowo- usługowa.

W trakcie użytkowania nieruchomości spółka nie prowadziła żadnych nakładów zwiększających wartość środków trwałych oprócz zwykłych remontów utrzymujących konsystencję środka trwałego.

Wspólnicy dwuosobowej (z 50% prawem do udziału w zyskach każdego ze wspólników) Spółki jawnej zamierzają w oparciu o zgodną uchwałę wspólników wycofać z działalności gospodarczej zakupioną całą w/w nieruchomość na cele osobiste składającą się z działek ../3, .../1Z, .../11, .../10, .../13, .../15, .../14 wraz z budowlami i budynkami. Czynność ta będzie nieodpłatna i zostanie udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz aktem notarialnym z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej.

Po wycofaniu ze spółki jawnej przedmiotowej nieruchomości, jej właścicielami zostanie:

 • dla działki nr .../15 oraz .../13 wraz z budynkami i ich częściami oraz budowlami - jeden ze wspólników,
 • dla pozostałej - drugi ze wspólników.

Zgodnie z planem podziału wartość nieruchomości przypadająca dla każdego ze wspólników będzie taka sama. W związku z powyższym, dla takich warunków, wkład wspólników w spółce jawnej nie ulegnie obniżeniu.

Ponadto w posiadaniu spółki jest zaświadczenie Urzędu Gminy stwierdzające, że działki gruntu co do których wnosi się w/w interpretacje podatkową nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie nieodpłatnie na cele osobiste wspólników), spowoduje powstanie u wspólników obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego jej wspólników, nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Czynność wycofania składnika majątku ze spółki jawnej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, o ile z czynnością tą nie będzie związane zmniejszenie (obniżenie) wkładu wnioskodawcy w spółce jawnej (w tym przypadku nie zaistnieje taka okoliczność). Poprzez tę czynność wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego (nie nastąpi przyrost w jego majątku, ani zmniejszenie jego zobowiązań). W wyniku planowanych działań nastąpi wyłącznie przesunięcie nieruchomości do ich majątków osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania lokalu użytkowego przez spółkę jawną do majątku prywatnego jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem ww. składnika majątku. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności lokalu użytkowego ze spółki na wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak dla spółki charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności ww. składników majątku z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Majątek spółki stanowi m.in. nieruchomość zabudowana nabyta przez spółkę jawną w drodze umowy sprzedaży. Nieruchomość tą (składającą się z działek) spółka jawna zamierza nieodpłatnie wycofać z majątku spółki, tj. przekazać na cele prywatne osób fizycznych będących wspólnikami tej spółki. W wyniku dokonania tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy w spółce nie ulegnie obniżeniu. Zgodnie z planem podziału wartość nieruchomości przypadająca dla każdego ze wspólników będzie taka sama. Wkład wspólników w spółce jawnej nie ulegnie obniżeniu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku spółki jawnej do majątków osobistych wspólników będzie miało w istocie charakter nieodpłatny, a w wyniku tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy w tej spółce nie ulegnie obniżeniu, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.