IPTPP1/4512-254/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli nabytych przez Wnioskodawcę znajdujących się na działce nr ... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
 • opodatkowanie podatkiem VAT dostawy budowli wybudowanych przez Wnioskodawcę na działce nr ... oraz dostawy środków trwałych,
 • uznanie, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego,
 • IPTPP1/4512-254/15-4/MWinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. użytkowanie wieczyste
  3. zwolnienia podatkowe
  4. środek trwały
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2015r. (data wpływu 11 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki – jest prawidłowe,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej i utwardzenia terenu na działce nr ..... –jest nieprawidłowe,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy monitoringu i kotła parowego – jest prawidłowe,
  • uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego - jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej, utwardzenia terenu, monitoringu i kotła parowego znajdujących się na działce nr ....,
  • uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego,
  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr .....

  Wniosek został uzupełniony w dniu 11 czerwca 2015r. w zakresie przedmiotu wniosku oraz doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

  Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ..... sp. z o.o. w likwidacji, czynny podatnik VAT, rozważa następującą sytuację. Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr .... oraz znajdujących się na tej działce budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość. Nabycie wskazanych nieruchomości nastąpiło w 1995 r. w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziło między innymi: prawo użytkowania wieczystego działki nr .... o obszarze 44 ary 91 m2, prawo własności znajdujących się na tej działce budynków i budowli, tj. budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego (wartość początkowa: 116.920,00 zł), budynku kotłowni jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego (wartość początkowa 3.470,00 zł), budynek stacji trafo (wartość początkowa 760,00 zł), dwóch budynków magazynowych jednokondygnacyjnych niepodpiwniczonych (wartość początkowa: 670,00 zł i 3.110,00 zł) stanowiących odrębną nieruchomość, budowle, tj. komin (wartość początkowa: 9.640,00 zł), płot siatkowy nr 1 (wartość początkowa 1.777,00 zł), płot siatkowy nr 2 (wartość początkowa: 517,00 zł) oraz ruchomości. Z uwagi na fakt, iż transakcja dotyczyła zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegała ona opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca nie miał więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Wnioskodawca przeprowadził na wskazanej nieruchomości następujące inwestycje:

  • w 1996 roku Wnioskodawca zakończył ulepszenie budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego - nakłady ulepszeniowe wyniosły 48.224,72 zł netto i zwiększyły wartość środka trwałego o ponad 30% wartości początkowej,
  • po 1996 r. ale w latach 90 dokonano jeszcze drobnych ulepszeń na kwotę 3.369,67 zł, Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić dokładnej daty, gdyż nie posiada już stosownej dokumentacji,
  • w 2003-2004 roku została wybudowana wiata garażowa, przy budowie której Wnioskodawca odliczał VAT – wartość początkowa środka trwałego: 9.005,07 zł netto,
  • w 2005 roku dokonano utwardzenia nawierzchni - wartość inwestycji 81.357, 62 zł netto, Wnioskodawca odliczał VAT przy budowie,
  • w 2007 roku dokonano w budynku kotłowni inwestycji kotła parowego - wartość początkowa środka trwałego wyniosła 110.822,63 zł netto,
  • w 2009 roku Wnioskodawca założył monitoring obiektu wartość środka trwałego wyniosła 37.117,00 zł.

  Wnioskodawca w latach 1996-2015 ponosił również wydatki na materiały remontowe, które nie były ulepszeniem wskazanych budynków i budowli i nie zwiększyły ich wartości użytkowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, do dnia dzisiejszego wykorzystuje przedmiotowe budynki i budowle do czynności opodatkowanych, tj. handlu hurtowego przędzą z włókien chemicznych oraz usług przewijania i dokręcania przędz. Dodatkowo od 1 stycznia 2015r. Spółka wynajmuje część swojej powierzchni magazynowej.

  Ulepszenie budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego o ponad 30% wartości początkowej, zostało zakończone w 1996 roku. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany do czynności opodatkowanych od 1996 r. do dnia dzisiejszego (czyli ponad 5 lat.)

  Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania informacji, czy podmiot od którego zakupił nieruchomość, dokonał pierwszego zasiedlenia w ramach czynności opodatkowanych. Z uwagi, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa została zakupiona od .....w upadłości. Podmiot ten został w 2005 roku, wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca natomiast dopiero od 1 stycznia 2015 r. dokonał pierwszego zasiedlenia części magazynowej, gdyż od 1 stycznia 2015 r. rozpoczął wynajem wskazanych powierzchni.

  Ponadto Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr .... o powierzchni 95m2, którą zakupił w 1998 roku od ..... w upadłości. Jest to działka niezabudowana. Wskazać należy, iż dla wskazanej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma również decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązuje jedynie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ....”, zgodnie z którym nieruchomość została zaliczona do „terenów zabudowy śródmiejskiej”. Działka została kupiona w późniejszym okresie ze względu na jej nieuregulowany stan prawny. Wnioskodawca planuje zbyć wskazane powyżej nieruchomości (budynki, budowle), prawa użytkowania wieczystego do działki ... i .... oraz środki trwałe: kocioł parowy oraz monitoring obiektu.

  Wiata garażowa wybudowana przez Wnioskodawcę nie jest obiektem trwale związanym z gruntem. Nabyte przez Wnioskodawcę od ..... budynki i budowle wybudowane zostały przed dniem 5 lipca 1993r. Ruchomości objęte wnioskiem były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie świadczy czynności zwolnionych z VAT.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy sprzedaż budynków i budowli nabytych jako część zorganizowanej części przedsiębiorstwa, od których Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia VAT oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntu ....., na której znajdują się wskazane budynki i budowle, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, gdyż będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a ustawy.
  2. Czy sprzedaż budowli postawionych przez Wnioskodawcę, od których odliczany był VAT (wiata garażowa, utwardzenie terenu) oraz środków trwałych: monitoringu i kotła parowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
  3. Czy fakt, iż zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu będzie podlegać opodatkowaniu VAT wpłynie na opodatkowanie VAT zbycia prawa użytkowania wieczystego działki .......

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1 - sprzedaż budynków i budowli, od których Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntu ...., na której znajdują się wskazane budynki i budowle, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie można zastosować zwolnienie określone w art. 43 ust 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a ustawy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Ponadto zgodnie z ust. 7a art. 43 ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części były w stanie ulepszonym wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

  Pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy-to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Wnioskodawca nie wie i nie jest w stanie ustalić czy poprzedni właściciel dokonał pierwszego zasiedlenia w ramach czynności opodatkowanych, a sam dokonał pierwszego zasiedlenia w ramach czynności opodatkowanych dopiero w 2015 roku i tylko w części. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie można zastosować zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa większości budynków, budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, dostawa budynków, budowli zasiedlonych będzie miała miejsce przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

  Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ dostawa nie będzie objęta zwolnieniem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, będzie mogła podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy. Wnioskodawcy bowiem nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rozpatrywanego zakupu, gdyż była to transakcja dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mimo iż Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie jednego z budynków, które przekroczyły 30% wartości początkowej wartości budynku, to jednak rozpatrywany budynek był w stanie ulepszonym wykorzystywany przez Wnioskodawcę ponad 5 lat do czynności opodatkowanych.

  Pojęcie czynności opodatkowanych, w wykonaniu których obiekt jest użytkowany, należy rozpatrywać odwołując się do art. 5 ustawy - czyli w szczególności do odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług. Wnioskodawca wykorzystywał i wykorzystuje obiekty do handlu hurtowego przędzą z włókien chemicznych, oraz usług przewijania i dokręcania przędz. Nie ma zatem wątpliwości, iż wykorzystuje ulepszony budynek do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym ponieważ do budynków położonych na działce ....., będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a ustawy, to również dostawa prawa użytkowania wieczystego działki .... będzie podlegała temu zwolnieniu, zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że o opodatkowaniu gruntu oraz zastosowaniu właściwej stawki podatku decyduje status podatkowy wzniesionego na nim budynku/budowli. Jeżeli zatem grunt zabudowany jest budynkiem, który podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy to również dostawa gruntu w tym wypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega zwolnieniu.

  Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ust. 9 art. 29a ustawy, zgodnie z którym ust. 8 „nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli”. Bowiem należy pamiętać, iż oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest ustanowieniem tego prawa na rzecz pierwszego użytkownika wieczystego i przepis ten nie dotyczy późniejszego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

  Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynków i budowli od których Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntu ... będzie korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a ustawy.

  Ad. 2 - sprzedaż budowli postawionych przez Wnioskodawcę, od których odliczany był VAT (wiata garażowa, utwardzenie terenu) oraz środków trwałych monitoringu i kotła parowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do sprzedaży budowli nie będzie miało bowiem zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie to transakcja w ramach pierwszego zasiedlenia. Zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, również nie będzie można zastosować, gdyż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie rozpatrywanych budowli. Sprzedaż kotła parowego oraz monitoringu, również będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż nie stanowiły one ulepszenia budynków lecz są odrębnymi środkami trwałymi, których sprzedaż nie podlega zwolnieniu.

  Ad. 3 - fakt, iż sprzedaż wiaty garażowej i utwardzenia terenu będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nie wpłynie na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki ..... Będzie ona korzystać ze zwolnienia gdyż pozostałe budynki, które zajmują znacznie większą powierzchnie działki, będą zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy. W przypadku, gdyby organ podatkowy stał na innym stanowisku, Wnioskodawca wskazuje, iż ewentualnie sprzedaż prawa użytkowania działki ..... będzie podlegać opodatkowaniu VAT ale tylko odnośnie powierzchni na której znajduje się wiata garażowa i zostało dokonane utwardzenie terenu.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
  • prawidłowe – w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
  • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej i utwardzenia terenu na działce nr ......
  • prawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy monitoringu i kotła parowego,
  • prawidłowe – w zakresie uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
  2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
  3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
  4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
  5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
  6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

  Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

  Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

  Natomiast stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, pod pojęciem wytworzenia nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

  Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Na mocy art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że dostawa korzysta ze zwolnienia na jego podstawie, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  • dostawa dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
  • dokonującemu dostawy towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów.

  Zatem zwolnienie to dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

  W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

  Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

  W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  W myśl natomiast art. 43 ust. 7a ww. ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu korzystają ze zwolnienia od podatku.

  Zatem ww. art. 29a ust. 8 ustawy, ma również zastosowanie w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z zabudowaniami. Powyższe wynika z faktu, że zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu uznawane jest za dostawę towaru oraz z tego, że grunt dzieli stawkę zabudowań na nim posadowionych.

  W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

  Ponadto zgodnie z art. 47 § 1 ustawy Kodeks cywilny, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Jak stanowi § 2 cyt. przepisu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

  Zgodnie z art. 48 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

  Powyższy przepis prawny jest wyrazem zasady ujętej w art. 191 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

  W konsekwencji należy uznać, że wszelkie rzeczy ruchome tracą swoją odrębność prawną, jeżeli zostają połączone z nieruchomością w sposób trwały, tak że stają się jej częściami składowymi.

  Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.), przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

  Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.

  Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

  W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

  Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Zatem urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Tym samym urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku, budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem, budowlą, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków/budowli, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

  Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przedmiotowej dostawy budynku produkcyjnego, budynku kotłowni, budynku stacji trafo, dwóch budynków magazynowych, komina, nie znajdzie również zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, który zwalnia od podatku VAT dostawę budynków z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata,

  ponieważ w omawianym przypadku planowana dostawa przez Wnioskodawcę ww. budynków, budowli będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż – z wyjątkiem części powierzchni magazynowej - nie zostały one oddane do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanej np. najem, dzierżawa, a więc nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Dostawa części magazynowej, która została oddana w najem od 1 stycznia 2015r., a więc w stosunku do której nastąpiło pierwsze zasiedlenie, również nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, jak wskazał Wnioskodawca, upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Z wniosku wynika, że przy nabyciu ww. budynków/budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca w 1995r. dokonał ulepszenia budynku produkcyjnego przekraczającego 30% wartości początkowej. Budynek ten w stanie ulepszonym jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych do dnia dzisiejszego.

  W związku z powyższym dostawa nabytego i ulepszonego budynku produkcyjnego będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, natomiast dostawa pozostałych nabytych w 1995r. budynków/budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w ww. przepisach.

  Również dostawa elementów przynależnych do ww. budynków/budowli nabytych przez Wnioskodawcę w 1996r., a będących w świetle ww. przepisów, urządzeniami budowlanymi, tj. płotu siatkowego nr 1 i płotu siatkowego nr 2 będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie ww. przepisów.

  Tym samym, dostawa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu ...., na której ww. budynki/budowle są posadowione będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 7a ustawy w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

  Natomiast w odniesieniu do dostawy znajdujących się na ww. nieruchomości wiaty garażowej, utwardzenia terenu oraz monitoringu i kotła parowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca wiatę garażową i utwardzenie terenu zakwalifikował do budowli.

  Jednakże należy wskazać, że utwardzenie terenu, w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy Prawo budowlane, stanowi urządzenie budowlane.

  Zgodnie bowiem z Prawem budowlanym ww. obiekt nie mieści się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia go bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekty stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

  W związku z tym, iż przedmiotem dostawy będą budynki i budowle, które będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, to również ww. urządzenie budowalne znajdujące się na działce .... będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na tej samej podstawie prawnej, co budynki/budowle, do których przynależą przedmiotowe urządzenia techniczne.

  Odnośnie natomiast opodatkowania dostawy znajdującej się na działce wiaty garażowej, która jak wynika z wniosku, nie jest obiektem trwale związanym z gruntem, należy wskazać, że w świetle ww. przepisów ustawy Prawo budowlane, nie stanowi ona ani budynku ani budowli, zatem obiekt ten stanowi rzecz ruchomą, podobnie jak wskazane przez Wnioskodawcę środki trwałe – monitoring i kocioł parowy.

  Na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, prawo do zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu przysługuje podatnikowi, który będzie dokonywał dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że wykorzystywał ww. rzeczy ruchome do wykonywania czynności opodatkowanych, ponadto przy ich nabyciu/wytworzeniu przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zatem zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 nie będzie możliwe.

  W związku z powyższym dostawa tych ruchomości – wiaty garażowej, monitoringu oraz kotła parowego, będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  Jednocześnie należy stwierdzić, że zwolnienie z opodatkowania dostawy utwardzenia terenu, będącego urządzeniem budowlanym, jak i wiaty garażowej, będącej w świetle obowiązujących przepisów, rzeczą ruchomą, nie będzie na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy miało wpływu na opodatkowanie dostawy działki, na której te elementy się znajdują, z uwagi na fakt, iż nie są one budynkami/budowlami, które mają wpływ na opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym się one znajdują.

  W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej i utwardzenia terenu na działce nr ...., uznano za nieprawidłowe.

  Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli nabytych przez Wnioskodawcę znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy monitoringu i kotła parowego,
  • uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego

  uznano za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej i utwardzenia terenu na działce nr ...,
  • opodatkowania podatkiem VAT dostawy monitoringu i kotła parowego,
  • uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego.

  Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.