IPTPB3/4511-306/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, w skład której wchodzić będą środki trwałe będące budynkami niemieszkalnymi, gruntami oraz budowlami) będzie określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku tej spółki jawnej łączna wartość początkowa tych środków trwałych, określona zgodnie z zasadami z art. 22 ust. le pkt 1 Ustawy PIT?
IPTPB3/4511-306/15-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. objęcie udziałów
 4. spółki
 5. wkłady niepieniężne
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 2 lutego 2016 r., nr IPTPB3/4511-306/15-2/RR (doręczonym w dniu 5 lutego 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 15 lutego 2016 r wpłynęło uzupełnienie wniosku nadane w dniu: 11 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wspólnikiem osobowej spółki prawa handlowego – spółki jawnej (dalej: „Spółka”).

W toku działalności Spółka obejmie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości (dalej: „Nieruchomość”).

W piśmie z dnia 9 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Nieruchomość, o której mowa we wniosku, wchodzi w skład majątku spółki jawnej, której wspólnikiem jest Wnioskodawca. Nieruchomość ta została – jako składnik przedsiębiorstwa – wniesiona tytułem wkładu niepieniężnego do poprzednika prawnego spółki jawnej (tj. do spółki komandytowo-akcyjnej, która została przekształcona w spółkę jawną).

W skład nieruchomości, o której mowa we wniosku, wchodzą grunty oraz położone na nich budynki i budowle, które stanowią środki trwałe spółki jawnej, wprowadzone przez spółkę jawną do jej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nazwy tych środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych to:

 1. tereny przemysłowe (symbol KŚT 031),
 2. budynki przemysłowe (symbol KŚT 101).
 3. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (symbol KŚT 104),
 4. budynki biurowe (symbol KŚT 105),
 5. budowla sportowa i rekreacyjna (symbol KŚT 290),
 6. pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol KŚT 291).

Środki trwałe w postaci terenów przemysłowych (symbol KŚT 031) wchodzących w skład nieruchomości, o której mowa we wniosku, nie podlegają amortyzacji podatkowej przez spółkę jawną, stosownie do art. 22c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.; dalej: „Ustawa o PIT”). Wszystkie inne niż tereny przemysłowe środki trwałe wchodzące w skład nieruchomości, o której mowa we wniosku (wymienione powyżej w punktach 2-6), podlegają amortyzacji podatkowej przez spółkę jawną i żaden z tych środków trwałych nie został do tej pory w pełni zamortyzowany. Odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów wspólników spółki jawnej, proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki jawnej.

W związku z objęciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, o której mowa we wniosku, spółka jawna poniesie wydatek związany z objęciem tych udziałów w postaci taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, w skład której wchodzić będą środki trwałe będące budynkami niemieszkalnymi, gruntami oraz budowlami) będzie określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku tej spółki jawnej łączna wartość początkowa tych środków trwałych, określona zgodnie z zasadami z art. 22 ust. le pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem jego zapytania nie jest możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartości i wydatków innych niż objęte powyższym pytaniem.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, w skład której wchodzić będą środki trwałe będące budynkami niemieszkalnymi, gruntami i budowlami) będzie określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku tej spółki jawnej łączna wartość początkowa tych środków trwałych, określona zgodnie z zasadami z art. 22 ust. le pkt l Ustawy o PIT.

Spółka jawna jako osobowa spółka prawa handlowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami z tytułu dochodu uzyskanego przez spółkę jawną są jej wspólnicy. Konsekwencje podatkowe zdarzeń gospodarczych dotyczących spółki jawnej są oceniane przez pryzmat ustaw podatkowych właściwych dla poszczególnych wspólników.

Zasady ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu na poziomie wspólników spółki jawnej, będących osobami fizycznymi, określa art. 8 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o PIT, zgodnie z którymi:

 • przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku ( udziału) są równe;
 • opisane powyżej stosuje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Na gruncie przepisów Ustawy o PIT objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny jest przychodem z kapitałów pieniężnych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 Ustawy o PIT osiągnięta w roku podatkowym różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le Ustawy o PIT.

Stosownie do art. 22 ust. le pkt 1 Ustawy o PIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyżej zacytowany przepis (tj. art. 22 ust. 1e pkt 1 Ustawy o PIT) znajduje zastosowanie w opisanym we wniosku i uzupełnionym pismem zdarzeniu przyszłym. W związku z tym koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, w skład której wchodzić będą środki trwałe będące budynkami niemieszkalnymi, gruntami oraz budowlami) powinno się ustalić w wysokości (określonej proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku tej spółki jawnej) łącznej wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określonej zgodnie z zasadami z art. 22 ust. le pkt 1 Ustawy o PIT, tj. zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków trwałych przed ich wniesieniem.

Wnioskodawca wskazuje, że prezentowane przez Niego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 2 września 2011 r. (nr IBPBII/2/415-703/11/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca obejmie udziały w spółce z o. o. w zamian za wniesienie aportu w postaci nieruchomości stanowiącej środek trwały. (...) Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. le pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przedmiotem wkładu będzie środek trwały. Zgodnie z ww. przepisem koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych (jeżeli odpisy takie były dokonywane)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.