IPTPB3/4510-18/15-5/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy wartość otrzymanych dopłat do odsetek od kredytu, w części płaconej przez NFOŚiGW na rachunek bankowy Spółki, w okresie realizacji inwestycji wpływa na zmniejszenie wartości początkowej:a)wytworzonych we własnym zakresie nowych środków trwałych orazb)rozbudowanych, przebudowanych i modernizowanych środków trwałych?
IPTPB3/4510-18/15-5/KJinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. inwestycje
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. wartość początkowa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dopłat do odsetek od kredytu inwestycyjnego naliczonych w okresie realizacji inwestycji dotyczącej wytworzenia we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych wpływa na zmniejszenie ich wartości początkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 25 marca 2015 r., (doręczonym w dniu 30 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 8 kwietnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 3 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X (dalej: Wnioskodawca, Spółka) w związku zrealizowanym przedsięwzięciem: (...) współfinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w dniu (...) 2012 r. zawarła umowę z bankiem o udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 121 494 644 zł 57 gr na sfinansowanie wkładu własnego. W wyniku realizacji powyższego Projektu wytwarzane są nowe środki trwałe w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ulepszone już istniejące środki trwałe poprzez modernizację i przebudowę. W dniu (...) 2012 r. Spółka zawarła umowę nr (...) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z umową przekazywanie dopłat przez NFOŚiGW następuje w formie refundacji, tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu. Stopa dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość poszczególnych dopłat wynosi 3% w skali roku, przy czym wysokość dopłat nie może przewyższać stopy oprocentowania kredytu. Dopłaty naliczane są w okresie: od dnia (...) 2013 r. do dnia (...) 2023 r., a przekazywanie dopłat następuje od (...)2014 r. do (...)2024 r. na rachunek bankowy Spółki.

Maksymalna łączna kwota dopłat wynosi 11 215 312 zł 38 gr.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał co następuje:

Kredyt bankowy przeznaczony jest na pokrycie wkładu własnego Wnioskodawcy na realizację Projektu pn.: (...). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM. Jednym z warunków otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...dopłat do oprocentowania kredytu był wybór banku z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, bank udzielający kredytu bankowego został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia w powyższym postępowaniu został określony jako: „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 121 494 644 zł 57 gr w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie wkładu własnego oraz bieżącego finansowania Przedsięwzięcia w zadaniu inwestycyjnym pn.: (...) dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności UE, z dopłatami do oprocentowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...”.

Wnioskodawca w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania (SIWZ), w Części 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia określił dla Wykonawców ww. postępowania wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu Umowy z uwzględnieniem zapisu § 2 Wzoru Umowy. Zamawiający planuje wykorzystać kredyt
  • w roku 2012 do kwoty 4 241 577 zł 13 gr,
  • w roku 2013 do kwoty 31 616 154 zł 36 gr,
  • w roku 2014 do kwoty 85 636 913 zł 08 gr

wg poniższego harmonogramu wypłaty transz: Lp. Data wypłaty Kwota wypłaty transzy

 1. 01.07.2012 706 929 zł 52 gr
 2. 01.08.2012 706 929 zł 52 gr
 3. 01.09.2012 706 929 zł 52 gr
 4. 01.10.2012 706 929 zł 52 gr
 5. 01.11.2012 706 929 zł 52 gr
 6. 01.12.2012 706 929 zł 53 gr
 7. 01.01.2013 2 634 679 zł 53 gr
 8. 01.02.2013 2 634 679 zł 53 gr
 9. 01.03.2013 2 634 679 zł 53 gr
 10. 01.04.2013 2 634 679 zł 53 gr
 11. 01.05.2013 2 634 679 zł 53 gr
 12. 01.06.2013 2 634 679 zł 53 gr
 13. 01.07.2013 2 634 679 zł 53 gr
 14. 01.08.2013 2 634 679 zł 53 gr
 15. 01.09.2013 2 634 679 zł 53 gr
 16. 01.10.2013 2 634 679 zł 53 gr
 17. 01.11.2013 2 634 679 zł 53 gr
 18. 01.12.2013 2 634 679 zł 53 gr
 19. 01.01.2014 7 136 409 zł 42 gr
 20. 01.02.2014 7 136 409 zł 42 gr
 21. 01.03.2014 7 136 409 zł 42 gr
 22. 01.04.2014 7 136 409 zł 42 gr
 23. 01.05.2014 7 136 409 zł 42 gr
 24. 01.06.2014 7 136 409 zł 42 gr
 25. 01.07.2014 7 136 409 zł 42 gr
 26. 01.08.2014 7 136 409 zł 42 gr
 27. 01.09.2014 7 136 409 zł 42 gr
 28. 01.10.2014 7 136 409 zł 42 gr
 29. 01.11.2014 7 136 409 zł 42 gr
 30. 01.12.2014 7 136 409 zł 46 gr.

 1. Wykonawca udostępni kredyt do wykorzystania w okresie od dnia uruchomienia do dnia (...) 2014 r. Z uwagi na niezakończone postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zadań wchodzących w skład Projektu, termin wykorzystania kredytu może ulec przesunięciu.
 2. Okres kredytowania określony zostaje następująco: od dnia uruchomienia kredytu do dnia (...) 2030 r.
 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu wynosi 6 miesięcy i liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
 4. Spłata kredytu będzie następowała w równych ratach miesięcznych.
 5. Kredyt spłacany będzie w okresach miesięcznych w latach (...) wg harmonogramu określonego w załączniku nr 3 do Umowy stanowiącej II część SIWZ.
 6. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w latach (...).
 7. Zamawiający otrzyma dopłaty do odsetek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...przez okres (...) lat od podpisania Umowy z Wykonawcą i uruchomienia kredytu.
 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki w okresach miesięcznych od uruchomionych środków. Do obliczeń kwoty odsetek Wykonawca będzie przyjmował rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
 9. Zamawiający będzie spłacał odsetki w ratach miesięcznych do momentu całkowitej spłaty kredytu. W sytuacji, gdy Zamawiający spłaci kredyt przed terminem zakończenia umowy, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu Umowy.
 10. Zamawiający będzie spłacał kredyt z dochodów własnych.
 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w Umowie.
 12. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji w szczególności za:
  • niewykorzystany kredyt;
  • wcześniejszą spłatę kredytu;
  • zmianę terminu wykorzystania kredytu;
  • zmianę terminu uruchomienia transzy;
  • gotowość do świadczenia usługi;
  • otwarcie i prowadzenie rachunku kredytowego;
  • instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
  • przelewy w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w Banku Wykonawcy a także w innych bankach;
  • potwierdzenia salda,
  • wezwanie do zapłaty.
  • udzielanie informacji dla NFOŚiGW w .....
 13. Zamawiający ustanowi zabezpieczenie kredytu w postaci
 14. :
  • weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 i następnych ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn zm.).
 15. Szczegółowe kwestie dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy.

Na powyższych warunkach przedmiotowy kredyt został udzielony Zamawiającemu przez Bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W realizowanym Projekcie Wnioskodawca jest Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu (Beneficjentem), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... jest Instytucją Wdrażającą, Ministerstwo Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest Instytucją Zarządzającą.

W wyniku realizacji Projektu zostanie zmodernizowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

Przez dopłatę należy rozumieć dotację udzieloną Wnioskodawcy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... (NFOŚiGW) w formie dopłat do oprocentowania kredytu. Przekazywanie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego następuje w trybie refundacji, tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Wnioskodawcę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu na podstawie Umowy nr (...) z dnia (...) 2012 r., zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a NFOŚiGW. Umowa ta została zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny, jednakże w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz NFOŚiGW dopłat przekazywanych na podstawie ww. Umowy wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego na:
  1. wytworzenie we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz
  2. na realizację inwestycji w części dotyczącej rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych,naliczone w okresie realizacji inwestycji, można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy może on korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy...
 2. Czy wartość otrzymanych dopłat do odsetek od kredytu, w części płaconej przez NFOŚiGW na rachunek bankowy Spółki, w okresie realizacji inwestycji wpływa na zmniejszenie wartości początkowej:
  1. wytworzonych we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz
  2. rozbudowanych, przebudowanych i modernizowanych środków trwałych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w związku z nabyciem bądź wytworzeniem, rozbudową, przebudową modernizacją środków trwałych do momentu przekazania środka trwałego do używania, powinny być kapitalizowane w wartości początkowej tego składnika majątku.

Wartość otrzymywanych od NFOŚiGW na rachunek bankowy Spółki dopłat do odsetek od kredytu w okresie realizacji inwestycji wpływa na zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz rozbudowanych, przebudowanych i modernizowanych środków trwałych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Zatem, wydatki te są ujmowane w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dopłat do odsetek od kredytu inwestycyjnego naliczonych w okresie realizacji inwestycji dotyczącej wytworzenia we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych wpływa na zmniejszenie ich wartości początkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że NFOŚiGW (dalej: „NFOŚiGW” lub „Narodowy Fundusz”) jest – wspólnie z wojewódzkimi funduszami – filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

Podstawą działania NFOŚiGW jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu ma służyć osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających ze zobowiązań międzynarodowych.

W ostatnich latach odpowiedzialnym zadaniem NFOŚiGW jest koordynacja projektów inwestycyjnych, które w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA i Funduszu Spójności otrzymały pomoc finansową Komisji Europejskiej.

Jednym z takich projektów jest opisane we wniosku przedsięwzięcie pn. „(...).

Zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 400a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez udzielanie dotacji, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Uściślając, zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zatem, należy mieć na względzie, że otrzymana przez Wnioskodawcę z NFOŚiGW pomoc przekazywana w postaci dopłat do oprocentowania kredytu (3%) w trybie refundacji (tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu), ma charakter dotacji celowej z budżetu państwa.

Co istotne, na podstawie art. 411 ust. 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

Istotne jest przy tym, że w myśl ww. art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska, NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną Spółka zawarła w dniu 13 lipca 2012 r. umowę z NFOŚiGW o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację Projektu współfinansowanego ze Środków Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie tej umowy NFOŚiGW dokonuje dopłat do oprocentowania kredytu na dofinansowanie przedsięwzięcia. Stopa dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość poszczególnych dopłat wynosi 3% w skali roku, przy czym wysokość dopłat nie może przewyższać stopy oprocentowania kredytu. Przekazywanie dopłat następuje w trybie refundacji (tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu). W wyniku realizacji powyższego Projektu wytwarzane są nowe środki trwałe w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ulepszone już istniejące środki trwałe poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację.

W rozpatrywanej sprawie zawarta z NFOŚiGW umowa o dopłaty do oprocentowania do kredytu jest ściśle związana z realizacją przedsięwzięcia pn. (...). W konsekwencji, odsetki od kredytu związanego z ww. inwestycją mają wpływ na wartość nowo wytworzonych jak również ulepszanych środków trwałych.

Zgodnie art. 16g ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

 1. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia
 2. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Stosownie do art. 16g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Za koszt wytworzenia natomiast – stosownie do ust. 4 tego artykułu – uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W konsekwencji, koszt wytworzenia środka trwałego koryguje się o odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W omawianym przepisie ustawodawca wskazując, że do kosztu wytworzenia nie zalicza się m.in. kosztów operacji finansowych dokonał przykładowego wyliczenia („w szczególności”) odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji. Jednocześnie dokonał zastrzeżenia, że ten negatywny katalog nie obejmuje („z wyłączeniem”) odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Oznacza to, że wszelkie odsetki i prowizje, które są naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, jeżeli – co istotne – dotyczą zobowiązań związanych z daną inwestycją stanowią koszt jej wytworzenia.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 ww. ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy wskazać, że co do zasady do wartości początkowej środków trwałych zaliczone są ponoszone przez podatnika wydatki, które następnie mogą być zaliczone poprzez odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. Dopłaty, o których mowa we wniosku są natomiast przychodami, w konsekwencji nie ma podstaw do zaliczenia ich do wartości początkowej środków trwałych. Innymi słowy opisane we wniosku dopłaty do oprocentowania kredytu same w sobie nie będą powodowały zwiększenia kosztów środków trwałych w budowie. Stanowią one pomoc udzieloną Spółce przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w postaci dotacji celowej, powodującą w efekcie udostępnianie - zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat – środków finansowych Bankowi, który udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego.

Nadmienić należy, że otrzymywane przez podatników dopłaty (dotacje) z NFOŚiG mają również wpływ na ustalenie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga jednak tej kwestii albowiem nie było to przedmiotem zapytania przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.