IPTPB3/423-364/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Czy X Sp. z o.o. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu sprzedaży środków trwałych (wtryskarki EPP oraz dwóch pieców do wyżarzania) użytkowanych na podstawie umowy finansowego leasingu zwrotnego, jednorazowo w dacie sprzedaży, tj. w miesiącu październiku 2013 r.?
IPTPB3/423-364/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. leasing operacyjny
 3. sprzedaż środków trwałych
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2013 r., firma X Spółka z o.o. (zwana dalej: Spółką) dokonała inwestycji polegającej na zakupie wtryskarki EPP oraz dwóch pieców do wyżarzania na potrzeby jednej ze swoich fabryk. Cena zakupu wtryskarki wyniosła 110 000 EUR, co w przeliczeniu na złote po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury dało kwotę 466 954 zł 40 gr. Cena zakupu jednego pieca wyniosła 37 947 EUR, w przeliczeniu na złote po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury daje kwotę 161 606 zł 38 gr. Spółka dodatkowo poniosła koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do instalacji, a także usług transportowych. Wydatki te powiększyły wartość początkową środków trwałych. Wartość początkowa została również skorygowana o zrealizowane różnice kursowe powstałe pomiędzy wartością faktur zakupu przedmiotowych środków trwałych a wartością faktycznie zapłaconą.

We wrześniu 2013 r., Spółka przyjęła do używania wtryskarkę EPP o wartości początkowej 482 433 zł 09 gr, na którą składają się następujące koszty:

 1. cena zakupu maszyny - (110 000 EUR) 466 954 zł 40 gr;
 2. dodatkowe koszty materiałów i usług związanych z instalacją i uruchomieniem maszyny – 13 621 zł 69 gr;
 3. zrealizowane różnice kursowe – 1 857 zł

W październiku 2013 r., Spółka przyjęła do używania dwa piece do wyżarzania o wartości początkowej 165 102 zł 47 gr każdy. Na koszt jednego pieca składają się następujące wydatki:

 1. cena zakupu pieca – (37 947 EUR) 161 606 zł 38 gr;
 2. dodatkowe koszty materiałów i usług związanych z instalacją i uruchomieniem maszyny – 3 249 zł 86 gr;
 3. zrealizowane różnice kursowe – 246 zł 23 gr.

W październiku 2013 r., trzy wyżej wymienione środki trwałe (wtryskarka i dwa piece) zostały sprzedane do firmy leasingowej, która następnie w ramach procedury leasingu zwrotnego oddała Spółce te środki do używania na podstawie umów leasingowych. Spółka jako korzystający przyjęła je do używania na mocy zawartych w październiku 2013 r. umów leasingu finansowego. Umowy te zawarte zostały na okres pięciu lat i obowiązują do dnia 15 października 2018 r. Zawierają postanowienie, że w okresie umowy leasingowej odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Cena sprzedaży netto wtryskarki ustalona pomiędzy stronami w umowie sprzedaży wyniosła 111 400 EUR (466 209 zł). Cena sprzedaży netto pieca ustalona pomiędzy stronami w umowie sprzedaży wyniosła 35 100 EUR (146 893 zł 50 gr). Wartość przedmiotu leasingu ustalona w umowie leasingowej jest równa cenie sprzedaży netto danego środka trwałego.

W związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów instalacji, transportu, różnic kursowych łączna cena nabycia stanowiąca wartość początkową opisanych środków trwałych była wyższa od ceny sprzedaży, która odnosiła się wyłącznie do ceny zakupu. Wynika to z faktu, że cena sprzedaży i wartość przedmiotu leasingu były przedmiotem negocjacji w trakcie trwającego jeszcze procesu przystosowania urządzeń do używania, w związku z czym nie była znana ostateczna łączna wartość nabycia środków trwałych.

W przypadku wtryskarki EPP cena sprzedaży obejmowała cenę zakupu i część wydatków związanych z jej instalacją. Cena sprzedaży była jednak niższa od wartości początkowej środków trwałych, czego przyczyny zostały powyżej opisane. W konsekwencji powstała strata na sprzedaży środka trwałego. W przypadku pieców natomiast cena sprzedaży została ustalona na poziomie ok. 92% ceny zakupu. Wartość początkowa środków trwałych była wyższa od ceny sprzedaży, a w konsekwencji powstała strata na sprzedaży środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy X Sp. z o.o. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu sprzedaży środków trwałych (wtryskarki EPP oraz dwóch pieców do wyżarzania) użytkowanych na podstawie umowy finansowego leasingu zwrotnego, jednorazowo w dacie sprzedaży, tj. w miesiącu październiku 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu sprzedaży środków trwałych (wtryskarki EPP oraz dwóch pieców do wyżarzania) użytkowanych na podstawie umowy finansowego leasingu zwrotnego, jednorazowo w dacie sprzedaży, tj. w miesiącu październiku 2013 r.

Kosztami uzyskania przychodów według art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm. (zwanej dalej: updop), są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 updop.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy.

Natomiast strata rozumiana jest jako ujemna różnica pomiędzy przychodem z określonego źródła, a kosztami uzyskania przychodów z tego źródła. Do takiego rozumienia straty nawiązuje przepis art. 7 ust. 2 zdanie drugie updop stanowiąc, że jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica (pomiędzy kosztami a przychodem) jest stratą ze źródła przychodów.

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie są zasadniczo bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku bowiem możliwość zaliczenia wydatków na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów rozłożona jest na dłuższy okres czasu poprzez regulacje, zgodnie z którymi do kosztów uzyskania przychodów zaliczane mogą być odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a nie same wydatki poniesione w związku z ich zakupem, czy też wytworzeniem. Wydatki na środki trwałe są z samej swojej istoty ponoszone w celu uzyskania przychodu. Środki trwałe są bowiem składnikami majątku używanymi w działalności albo oddanymi innemu podmiotowi do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej. W tym przypadku powstanie straty oznacza zmianę wartości początkowej środka trwałego albo nawet niemożność dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych (całkowita utrata tego środka). Stąd też straty w wartości środków trwałych są niewątpliwie kosztami poniesionymi w celu uzyskania przychodu. Przyjmuje się przy tym, że: „Dopiero z chwilą faktycznej likwidacji przedmiotowego środka trwałego można mówić o powstaniu straty z tytułu jego niepełnej amortyzacji” - tak NSA w wyroku z dnia 9 września 2005 r., sygn. akt FSK 2169/04, ONSA i WSA 2006, nr 3, poz. 90.

W przypadku X Sp. z o.o. likwidacja środków trwałych jest bezpośrednio związana z ich sprzedażą firmie leasingowej.

To, że straty w środkach trwałych są kosztami uzyskania przychodów wynika pośrednio z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) updop, na mocy którego do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Skoro zatem ustawodawca wyłącza w pewnym zakresie straty, o których mowa, spod pojęcia kosztów uzyskana przychodu, to znaczy, że generalnie dopuszcza uznanie ich za koszty.

W odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 9 września 2013 r. dla Gazety Podatkowej nr 74 (1011) z dnia 16 września 2013, str. 1, resort stwierdził bowiem, że w przypadku sprzedaży środka trwałego za koszt uzyskania przychodu należy uznać wydatek na jego nabycie stanowiący jego wartość początkową (niezależnie od źródła jego finansowania) pomniejszony o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

W X Sp. z o.o. wartości początkowe przyjętych do używania środków trwałych (jednej wtryskarki EPP i dwóch pieców do wyżarzania) są kosztami uzyskania przychodu w tej samej wysokości, ponieważ nie dokonano jeszcze odpisów amortyzacyjnych przed dokonaniem sprzedaży na rzecz firmy leasingowej.

Spółka w październiku 2013 r. sprzedała ww. środki trwałe do firmy leasingowej, która następnie w ramach procedury leasingu zwrotnego oddała Spółce te środki do używania na podstawie umów leasingowych.

Zgodnie z art. 17f ust. 1 updop, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingowej w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Powyższe warunki zostały spełnione przez Spółkę, co potwierdza fakt, że zawarte umowy mają charakter leasingu finansowego. X Sp. z o.o. będąca leasingobiorcą zalicza do kosztów podatkowych odpisy amortyzacje od przedmiotu leasingu oraz odsetkową część raty leasingowej.

Leasing zwrotny charakteryzuje się tym, że finansujący i korzystający zawierają dwie następujące po sobie umowy: umowę sprzedaży i umowę leasingu. Pierwszym etapem leasingu zwrotnego jest sprzedaż finansującemu przedmiotu umowy przez właściciela (zbywcę) - przyszłego korzystającego. W drugim etapie finansujący oddaje w leasing nabyte składniki aktywów korzystającemu, którym jest wcześniejszy zbywca przedmiotu umowy.

Ustalając skutki podatkowe konieczne jest oddzielenie dostawy przedmiotu przyszłemu finansującemu od oddania jej w używanie przyszłemu korzystającemu. Oznacza to, że pierwszy etap leasingu zwrotnego, tj. sprzedaż środka trwałego na rzecz przyszłego finansującego, będzie skutkować powstaniem przychodu ze sprzedaży po stronie zbywcy (przyszłego leasingobiorcy).

Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, w takim przypadku za datę powstania przychodów uważa się dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W praktyce oznacza to stosowanie ogólnych zasad związanych z datą powstania przychodu podatkowego.

Tak jak ma to miejsce w przypadku „typowej” sprzedaży, tak i w przypadku sprzedaży w związku z planowanym zawarciem umowy leasingu zwrotnego podatnik powinien ustalić koszty uzyskania przychodów dotyczące odpłatnego zbycia przyszłego przedmiotu leasingu. Uwzględniając treść art. 16 ust. 1 updop, w takiej sytuacji podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów cenę nabycia pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Rozstrzygając kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze zbycia przedmiotu leasingu należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów, które zostały uregulowane w art. 15 ust. 4 updop.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ww. artykułu, koszty uzyskania, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Z tego względu poniesioną stratę z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów inne niż te bezpośrednio związane z przychodami i potrącić w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d updop).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Końcowo zasygnalizować należy, że w części dotyczącej kwestii momentu powstania przychodu (art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zmiana przepisu od dnia 1 stycznia 2015 r. miała charakter jedynie redakcyjny i nie wpływa ona na ocenę prawną kwestii będącej przedmiotem zapytania.

Podobnie, zmiana od dnia 1 stycznia 2015 r. treści art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy również nie powoduje dezaktualizacji oceny prawnej wyrażonej w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowisku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.