IPTPB1/4511-436/15-3/MM | Interpretacja indywidualna

2) Czy otrzymane odszkodowanie, w związku ze zdarzeniem losowym, dotyczącym inwestycji w trakcie realizacji (środka trwałego w budowie), nie będzie podlegało zaliczeniu do opodatkowanych przychodów z działalności gospodarczej?
IPTPB1/4511-436/15-3/MMinterpretacja indywidualna
  1. inwestycje
  2. odszkodowania
  3. remonty
  4. wartość początkowa
  5. zwrot wydatków
  6. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność handlowo-usługową, jako wspólnik spółki jawnej. Zdarzenia gospodarcze dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych są ewidencjonowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Księga prowadzona jest w siedzibie spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej na gruntach wpisanych do ewidencji środków trwałych spółki jawnej, Wnioskodawca realizuje inwestycję budowlaną w postaci budynku handlowo-usługowego, w którym będzie kontynuowana działalność gospodarcza spółki jawnej.

Budynek ten do czasu zakończenia inwestycji jest ujęty jako środek trwały w budowie spółki jawnej. Inwestycja została ubezpieczona od zdarzeń losowych dla budowanego budynku (środka trwałego w budowie). W trakcie prowadzenia prac budowlanych na skutek silnego wiatru częściowemu zniszczeniu uległy stałe elementy wykończeniowe budynku w budowie.

W związku z tym, został sporządzony protokół szkód określający przyczynę powstania straty, rodzaj szkody, jej wartość oraz inne niezbędne dokumenty. Spółce zostało przyznane i wypłacone odszkodowanie. Spółka będzie ponosić dalsze nakłady na budowę rozpoczętej inwestycji, aż do jej zakończenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy poniesione wydatki na ubezpieczenie inwestycji (środka trwałego w budowie) w trakcie realizacji zwiększą wartość początkową środka trwałego, który powstanie w wyniku inwestycji...
  2. Czy otrzymane odszkodowanie, w związku ze zdarzeniem losowym, dotyczącym inwestycji w trakcie realizacji (środka trwałego w budowie), nie będzie podlegało zaliczeniu do opodatkowanych przychodów z działalności gospodarczej...
  3. Czy poniesione nakłady odtworzeniowe realizowanej inwestycji (środka trwałego w budowie), w związku z likwidacją szkody, będą zwiększały wartość początkową środka trwałego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednak w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ wydatki na nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie) oraz straty w tych nakładach nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, to przychód z tytułu odszkodowania za straty w tych nakładach nie powinien być zaliczony do opodatkowanych przychodów z działalności gospodarczej.

Poniesione nakłady i zwroty tych nakładów również w postaci wypłaconego odszkodowania winny mieć wpływ na ustalenie wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu tej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Co do zasady przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, uzyskane w związku z tą działalnością, o ile ustawa nie włącza ich z tej kategorii. W art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wymienione są jedynie przykładowe przysporzenia majątkowe stanowiące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Katalog zawarty w tym przepisie nie ma jednak charakteru zamkniętego. Zatem także otrzymane odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, o ile ustawa wprost nie wyłącza ich z kategorii przychodów lub nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową jako wspólnik spółki jawnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej na gruntach wpisanych do ewidencji środków trwałych spółki jawnej, Wnioskodawca realizuje inwestycję budowlaną w postaci budynku handlowo-usługowego, w którym będzie kontynuowana działalność gospodarcza spółki jawnej. Inwestycja została ubezpieczona od zdarzeń losowych dla budowanego budynku (środka trwałego w budowie). W trakcie prowadzenia prac budowlanych w skutek silnego wiatru częściowemu zniszczeniu uległy stałe elementy wykończeniowe budynku. W związku z tym, został sporządzony protokół szkód określający przyczynę powstania straty, rodzaj szkody, jej wartość oraz inne niezbędne dokumenty. Spółce zostało przyznane i wypłacone odszkodowanie. Spółka będzie kontynuować budowę środka trwałego.

Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest świadczeniem wynikającym z wykonania umowy ubezpieczenia. Nie stanowi zatem zwrotu wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że przepis powyższy dotyczy wyłącznie tych wydatków, które w świetle przepisów ww. ustawy, w ogóle mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej i sytuacji faktycznego niezaliczenia ich do tych kosztów.

W konsekwencji, otrzymane odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w myśl z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tak samo jak inne pozostałe przychody z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku).

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.