IPTPB1/4511-203/15-6/ASZ | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku
IPTPB1/4511-203/15-6/ASZinterpretacja indywidualna
 1. spadek
 2. spadkobiercy
 3. wartość początkowa
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-203/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 czerwca 2015 r. (data doręczenia 30 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ... dnia 6 lipca 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG. Zakres działalności jest następujący: produkcja materiałów z drewna, korka, słomy; obróbka mechaniczna elementów metalowych; produkcja mebli; wykonywanie instalacji budowlanych; zakładanie stolarki budowlanej; sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego i hydraulicznego, wyrobów metalowych. Działalność gospodarcza jest opodatkowana w zakresie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, Wnioskodawca prowadzi również podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność gospodarcza obejmuje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie: naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu AGD; produkcja mebli; sprzedaż mebli, akcesoriów meblowych i sprzętu oświetleniowego; sprzedaż wyrobów metalowych i farb. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności.

Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca, który przypadnie Mu w udziale, do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Nadmienia jednocześnie, że spośród pozostałych na dzień śmierci ojca towarów handlowych część nie została przez niego do dnia śmierci uregulowana. Kwota niezapłaconych zobowiązań z tego tytułu stanowi około 20% całej wartości towarów handlowych. Wnioskodawca zamierza przejąć na siebie zapłatę zobowiązań wobec dostawców w stosunku do tych towarów handlowych, które przypadną Mu w wyniku podziału spadku. Wartości towarów handlowych, za które należność uregulował zmarły ojciec, a Wnioskodawca nabywa nieodpłatnie, nie zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Nabyte w drodze spadku towary handlowe, Wnioskodawca zamierza wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 16 „Uwagi”.

W piśmie z dnia 6 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnia, że użyte we wniosku sformułowanie „zamierzam włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca (...) do mojego jednoosobowego przedsiębiorstwa” oznacza, że przypadającą na Niego, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia rep. A Nr ... z dnia 12 marca 2015 r., część w wysokości 1/6 przedsiębiorstwa ojca, prowadzonego pod firmą P., zamierza wnieść do swojego przedsiębiorstwa.

Na przedsiębiorstwo zmarłego ojca składają się:

 • towary handlowe o wartości, wg spisu z natury sporządzonego na dzień 10 marca 2015 r. - 918 060,34 zł, z których na Wnioskodawcę przypada 1/6 wartości, tj. 153 010,05 zł. Spis zawiera 7 952 pozycji i został spisany na 74 arkuszach i są to głównie akcesoria meblowe, sprzęt oświetleniowy, panele podłogowe, akcesoria stolarskie, farby. Ceny jednostkowe wymienionych towarów mieszczą się w przedziale 0,04 zł - 733,10 zł. Wnioskodawca zamierza wnieść do swojego przedsiębiorstwa 1/6 z każdej wymienionej wcześniej grupy towarowej (ok. 1 325 pozycji),
 • środki trwałe - budynek użytkowy przy ul. R. w S. – nie zamierza wprowadzać go do swojej działalności gospodarczej; samochód Ford Transit rok prod. l999 o wartości 4 000 zł (z tego 1/6 przypada Wnioskodawcy w udziale - zamierza wprowadzić go do swojej działalności gospodarczej),
 • wyposażenie - meble (używane), komputery i drukarki (z 2002 r., 2004 r., 2012 r.), telefony stacjonarne i komórkowe - wartość rynkowa wyposażenia - 3 910 zł. Przypadająca na Wnioskodawcę część to 1/6 całości, czyli 652 zł.

Wnioskodawca dodaje, że ww. środki trwałe zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w firmie ojca i były amortyzowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w przypadku sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę w drodze spadku towarów handlowych, za które płatność na dzień śmierci ojca nie została w całości, bądź w części uregulowana, i które Wnioskodawca opłaci osobiście (będzie posiadał dowody zapłaty), będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie działalności...
 2. Czy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 2015, służąca do obliczenia dochodu za rok podatkowy 2015, powinna zawierać również wartość towarów handlowych otrzymanych w drodze spadku (za które należność uregulował zmarły ojciec), lecz jednocześnie nie powinna być nieuwzględniana przy ustaleniu dochodu rocznego, stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy kwota remanentu sporządzona na 31 grudnia 2015 r., przypadająca na otrzymane w spadku towary handlowe, za które należność uregulował zmarły ojciec, powinna zostać wpisana w 2016 r. w poz. 16 „Uwagi” dla celów informacyjnych i nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu za 2016 r....
 4. Czy wartość początkową środków trwałych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku podziału spadku i wprowadzonych do Jego działalności gospodarczej może określić według wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 4. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową środków trwałych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku podziału spadku i wprowadzonych do swojej działalności gospodarczej może określić według wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z uwagi na powyższe, wartość początkową otrzymanych w spadku środków trwałych przyjętych do używania w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej określi według wartości rynkowej z dnia nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak stanowi art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych ustalona zgodnie z zasadami, określonymi w art. 22g powołanej ustawy. Sposób jej ustalenia jest zróżnicowany i uzależniony m.in. od sposobu nabycia składników majątku.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Przepis art. 22g ust. 11 cytowanej ustawy stanowi, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (...).

Stosownie do art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 19 ust. 3 powołanej ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą od l7 grudnia 2008 r. jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W dniu 10 marca 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który od 1998 r. również prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo zmarłego ojca, składające się na masę spadkową, stanowi współwłasność spadkobierców, tj. matki Wnioskodawcy, Jego siostry oraz Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w działalności. Po dokonaniu podziału spadku Wnioskodawca zamierza włączyć część majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa ojca, który przypadnie Mu w udziale, do swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca dodaje, że środki trwałe, o których mowa we wniosku, zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w firmie ojca i były amortyzowane.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że Wnioskodawca z dniem 10 marca 2015 r., a więc z dniem śmierci ojca, nabył w drodze spadku przypadający na Niego udział we współwłasności środków trwałych. Wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku Wnioskodawca winien określić, w takiej proporcji ich wartości, w jakiej pozostawał Jego udział we własności tych składników majątku, według wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, zgodnie z cytowanym powyżej art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, nabyte w drodze spadku środki trwałe (z uwzględnieniem przypadającego udziału we współwłasności), Wnioskodawca może wycenić wg wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, z zastosowaniem cytowanego powyżej przepisu art. 19 ww. ustawy, nie wyższej jednak niż ich wartość określona dla celów podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.