IPTPB1/415-505/14-5/MR | Interpretacja indywidualna

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do Spółki jawnej
IPTPB1/415-505/14-5/MRinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. przedsiębiorstwa
 4. spółka jawna
 5. spółka osobowa
 6. wkłady niepieniężne
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w postaci przedsiębiorstwa do Spółki jawnej wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-505/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 listopada 2014 r. (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 8 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (osoba fizyczna) pod nazwą Firma ... „...” ..., ..., .... Zamierza Ona wnieść całe swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej (Spółka jawna). Na dzień złożenia wniosku Spółka nie została jeszcze zawiązana. Konsekwencją takiego rozwiązania według Wnioskodawczyni będzie tzw. sukcesja generalna, co oznacza, że Spółka jawna, którą zamierza zawiązać, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które ma wspólnik wnoszący aportem przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do Spółki osobowej powoduje, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym, powstanie przychodu u osoby wnoszącej aport, który to przychód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka jawna będzie miała siedzibę w miejscowości ..., ..., powiat .... Przedmiotem działalności Spółki jawnej będzie w przeważającej większości - cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z), wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych (PKD 43.39.Z). Udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach Spółki jawnej wyniesie ...%.

W prowadzonym przedsiębiorstwie, Wnioskodawczyni posiada materiały, towary, wyroby gotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne, a także kredyty i zobowiązania wobec dostawców. Na środki trwałe składają się maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki i budowle. Wszystkie środki trwałe w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni są wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową. Część środków trwałych jest już całkowicie zamortyzowana.

Po wniesieniu przedsiębiorstwa do Spółki jawnej, wszystkie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych w wysokości wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni (wnoszącego aport).

Całość poniesionych wydatków na nabycie materiałów, towarów i wytworzenie produktów, wniesionych jako wkład niepieniężny zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w Spółce jawnej. Koszty w okresach kwartalnych będą korygowane inwentaryzacją.

Spółka jawna, w której Wnioskodawczyni będzie posiadać ...% udziałów, będzie sprzedawać towary, materiały i wyroby gotowe otrzymane aportem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na pewno także, ze względu na postęp techniczny czy zużycie, sprzedawane będą niektóre środki trwałe i w ich miejsce nabywane nowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy przychód z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni aportem do Spółki jawnej będzie dla Niej, przedsiębiorcy wnoszącego wkład, zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych aportem do Spółki jawnej Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do posiadanego przez Nią udziału w kosztach Spółki jawnej...
 3. Czy materiały, towary handlowe i wyroby gotowe wniesione przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki jawnej będą stanowiły koszt podatkowy dla Niej, jako wspólnika Spółki jawnej, proporcjonalnie do Jej udziału w Spółce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, natomiast odpowiedzi na pytania Nr 1 i Nr 3 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, wnosząc środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, należące do Jej przedsiębiorstwa, jako wkład niepieniężny do nowopowstałej Spółki jawnej, zgodnie z art. 22g ust. 14a w związku z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala Ona wartość początkową środków trwałych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przedsiębiorstwa, które wnosi do Spółki jawnej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów, kontynuując amortyzację przyjętą w swoim przedsiębiorstwie. Uważa, że amortyzacja, która będzie naliczana w Spółce jawnej, której będzie wspólnikiem, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie Jej kosztem podatkowym (proporcjonalnie do udziału), mającym wpływ na ustalenie Jej dochodu, jako wspólnika, ponieważ środki trwałe będą wykorzystywane do osiągnięcia przychodu w Spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis art. 8 § 2 tej ustawy stanowi, że spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W myśl art. 28 powyższej ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej oraz koszty uzyskania przychodów z tej działalności winny być ustalane z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22a ust. 1 cyt. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie natomiast z art. 22b ust. 1 powoływanej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Według art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl art. 22 ust. 1k ww. ustawy, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Stosownie do art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 22g ust. 14a cyt. ustawy, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Przepis art. 22h ust. 3 powoływanej ustawy stanowi, że podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

W myśl art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Zamierza Ona wnieść całe swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej (Spółka jawna). Spółka jawna, którą zamierza zawiązać, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które ma wspólnik wnoszący aportem przedsiębiorstwo. Udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach w Spółce jawnej wyniesie ...%.

W prowadzonym przedsiębiorstwie, Wnioskodawczyni posiada materiały, towary, wyroby gotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne, a także kredyty i zobowiązania wobec dostawców. Na środki trwałe składają się maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki i budowle.

Po wniesieniu przedsiębiorstwa do Spółki jawnej, wszystkie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni (wnoszącego aport).

Podsumowując, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu do Spółki jawnej będzie przedsiębiorstwo, to będzie możliwa kontynuacja amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych do Spółki w ramach przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem już dokonanych odpisów.

W związku z tym, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić dla Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez Nią udziałów w Spółce jawnej

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.