IPPP1/443-1460/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży środków trwałych oraz prawo do zastosowania jednorazowej korekty podatku naliczonego w przypadku dokonania ww. dostawy.
IPPP1/443-1460/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dostawa
 3. korekta
 4. podatek naliczony
 5. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży środków trwałych oraz prawa do zastosowania jednorazowej korekty podatku naliczonego w przypadku dokonania ww. dostawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży środków trwałych oraz prawa do zastosowania jednorazowej korekty podatku naliczonego w przypadku dokonania ww. dostawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie szeroko pojętych usług okulistycznych (np. konsultacje okulistyczne, operacje usunięcia zaćmy, laserowe korygowanie wad wzroku, diagnostyczne badania okulistyczne, zabiegi z zakresu okuloplastyki).

Przedmiotowa działalność prowadzona jest poprzez Kliniki (dalej: „Kliniki”) zlokalizowane w kilku miastach Polski. Jednocześnie, Spółka planuje poszerzanie swojej działalności poprzez otwarcie i prowadzenie Klinik również w innych miastach w Polsce. Spółka L. jest częścią międzynarodowej sieci ośrodków okulistycznych znanych jako „O.” (dalej jako: „Grupa O.”). Co do zasady, usługi świadczone przez Spółkę podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w celu świadczenia wyżej wymienionych usług, Spółka dokonuje (lub może dokonywać) zakupu różnorodnych towarów i usług. W szczególności, Spółka nabywa produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, sprzęt medyczny (aparaturę medyczną), wyposażenie biurowe, usługi najmu lokali, usługi budowlane i modernizacyjne, ochrony obiektów, usługi reklamowe, usługi porządkowe, usługi wywozu nieczystości, utylizacji odpadów. Po dokonaniu zakupów Spółka alokuje poszczególne towary i usługi do Klinik, zgodnie z ich bieżącym lub przewidywanym zapotrzebowaniem (w zależności od rodzaju danego towaru lub usługi). Część nabywanych przez Spółkę towarów stanowiących urządzenia medyczne, aparaturę medyczną oraz elementy wyposażenia Klinik jest wprowadzana do ewidencji środków trwałych podlegających amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ŚT”). Przy czym wśród środków trwałych znajdują się również takie, których wartość początkowa przekracza kwotę 15 000 zł (dalej: „wysokocenne ŚT”).

Jednocześnie, w przypadku, gdy Spółka zdecyduje się na otwarcie nowych Klinik, wiąże się to z koniecznością nabycia szeregu towarów i usług związanych z adaptacją wynajmowanych pomieszczeń do specyfiki prowadzonej działalności. W szczególności, Wnioskodawca ponosi koszty związane z nabyciem usług budowlano-montażowych, usług remontowych lub nabyciem i zainstalowaniem określonych środków trwałych (w tym aparatury medycznej). Obecnie planowane jest otwarcie przez Spółkę dwóch nowych Klinik, w miejsce dwóch obecnie istniejących.

Z uwagi na fakt, że powyższe czynności wymagają i będą wymagały dużego zaangażowania administracyjnego ze strony Wnioskodawcy (w szczególności w przypadku przygotowań do otwarcia nowej kliniki), Spółka planuje zmianę opisanego powyżej modelu dokonywania zakupów i zarządzania nimi. W ramach nowego modelu, Wnioskodawca zamierza przekazać czynności związane z zarządzaniem nabywanymi towarami i usługami, w tym ich alokacją do poszczególnych Klinik odrębnemu podmiotowi (odrębnej spółce, będącej podmiotem powiązanym ze Spółką) - spółce K. Sp. z o.o. będącej spółką celową (dalej: „Spółka Celowa”). Funkcją Spółki Celowej będzie w szczególności zarządzanie kosztami ogólnymi działalności operacyjnej Spółki poprzez efektywną alokację zakupionych towarów i usług do poszczególnych Klinik, nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz administrowanie Klinikami. Docelowo ma to obniżyć wysokość kosztów ogólnych, ułatwić kontrolę nad istotną w branży medycznej jakością zakupionych towarów i usług, a przez to pozwolić Spółce na pełniejsze zaangażowanie w prowadzoną właściwą działalność podstawową, tj. działalność medyczną (leczniczą) i doprowadzić do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

W ramach nowego modelu Wnioskodawca będzie wprawdzie nadal dokonywał zakupu towarów i usług bezpośrednio od pomiotów trzecich. Dotyczy to zarówno zakupów na użytek centrali Spółki (biuro w siedzibie Spółki, usługi ochrony, usługi porządkowe, wyposażenie biurowe itp,), na użytek poszczególnych Klinik okulistycznych (koszty najmu, materiały medyczne, usługi sprzątania itp.), ale również na użytek Spółki jako całości (np. usługi reklamowe, informatyczne itp,) oraz potencjalnie w przyszłości na rzecz innych spółek z Grupy O. Wynika to jednak przede wszystkim z faktu, że Wnioskodawca posiada już wypracowaną określoną pozycję negocjacyjną oraz silne relacje biznesowe z dostawcami. Ponadto, Wnioskodawca będzie podmiotem bardziej wiarygodnym dla kontrahentów niż nowy nabywca (nowa spółka będąca Spółką Celową), co może znaleźć odzwierciedlenie m.in. w przyznaniu mu tzw. kredytu kupieckiego, a przy tym pozytywnie wpłynąć na płynność finansową Spółki.

Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT otrzymanymi od dostawców, zawierającymi podatek VAT według właściwej stawki. Następnie Spółka sprzeda powyższe towary i usługi do Spółki Celowej z zastosowaniem obowiązującej stawki VAT.

Alternatywnie, Spółka będzie dokonywała zakupu towarów i usług bezpośrednio od zewnętrznych dostawców (podmiotów trzecich) we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki Celowej (w ramach tzw. umowy komisu, którą Spółka zawarłaby ze Spółką Celową). Konsekwencje na gruncie podatku VAT będą w tym przypadku jednak analogiczne (tj. dostawę towarów i usług przez zewnętrznych dostawców zostanie udokumentowana wystawionymi przez nich na rzecz Spółki fakturami zawierającymi podatek VAT, a następnie Spółka udokumentuje dostawę dokonaną na rzecz Spółki Celowej wystawioną na jej rzecz fakturą z naliczonym podatkiem VAT). Ponadto, w obu scenariuszach nabywane towary i usługi nie zostaną po zakupie od zewnętrznych dostawców ujęte w rejestrze środków trwałych Spółki (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych), gdyż będą traktowane jak towary handlowe podlegające bezpośredniej odsprzedaży do Spółki Celowej.

W dalszej kolejności, Spółka Celowa będzie zarządzać wskazanymi powyżej zakupami w ten sposób, że dokona ich stosownego grupowania i odsprzedaży do Spółki z uwzględnieniem ich efektywnej alokacji do poszczególnych Klinik i centrali Spółki. Alokacja (sprzedaż) będzie udokumentowana fakturą VAT zawierającą podatek VAT w obowiązującej stawce. Możliwe jest również, iż część środków trwałych będzie przez Spółkę Celową leasingowana do Spółki, co pozwoli na odpowiednie zarządzanie płynnością finansową Wnioskodawcy.

W każdym przypadku dostawę towarów i usług będzie fizycznie dokonywana przez zewnętrznych dostawców bezpośrednio do określonych Klinik bądź centrali/siedziby Spółki.

Nie jest również wykluczone, iż w przyszłości, z uwagi na rozwój biznesu Spółki i jego wysoką specjalizację, dana, specyficzna część działalności medycznej Wnioskodawcy zostanie wydzielona do odrębnej spółki powiązanej z Wnioskodawcą. Niewykluczone również, że w przyszłości Grupa O. nabędzie lub utworzy nowe spółki. Może okazać się to celowe dla lepszego i bardziej efektywnego kosztowo zarządzania daną gałęzią działalności Spółki. W takim przypadku rola Spółki Celowej byłaby dodatkowo powiększona o obowiązek odpowiedniej alokacji nabywanych towarów i usług do poszczególnych nowopowstałych/nabytych spółek w ramach stworzonej grupy. Tym samym, Spółka Celowa świadczyłaby usługi zarządzania kosztami działalności operacyjnej również na rzecz tych podmiotów. Ponadto, możliwe, że Spółka Celowa rozszerzy w przyszłości swoją działalność i świadczenie takich usług na rzecz innych podmiotów.

Z tytułu świadczonych usług (tj. obsługa procesu zakupowego), Spółka Celowa będzie otrzymywała od Spółki stosowne wynagrodzenie.

Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż na rynku powszechna jest praktyka wydzielania w ramach danej grupy kapitałowej spółki dedykowanej wyłącznie do zarządzania majątkiem i zakupami spółek z danej grupy. Ma to na celu z jednej strony usprawnienie i zwiększenie efektywności kosztowej procesów dokonywanych w ramach grupy (m.in. poprzez rozdzielenie wiodącej głównej działalności od działalności pomocniczej, jaką jest zarządzanie zakupami i posiadanym przez grupę majątkiem), ale również zwiększenie kontroli nad procesami zakupowymi w grupie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca planuje objęcie zakresem nowego modelu zarządzania kosztami działalności operacyjnej Spółki (poza zakupami bieżącymi) również obecnie posiadanych przez Wnioskodawcę ŚT podlegających amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych (i wprowadzonych do rejestru środków trwałych Spółki), w tym środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała kwotę 15 000 zł. Obecnie przedmiotowe ŚT są wykorzystywane do działalności medycznej Wnioskodawcy (np. wyposażenie takie jak: stół zabiegowy, lampy, lasery excimerowe, lasery YAG, fakoemulsyfikator, mikroskopy, tomografy, fanduskamery, topolyzery, biometry i inne wyposażenie bloku operacyjnego i gabinetów diagnostycznych, wyposażenie recepcji Klinik oraz poszczególnych gabinetów w Klinikach), które mają związek z działalnością zwolnioną Wnioskodawcy (tj. niedającą prawa do odliczenia VAT). W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca będzie angażował posiadane środki trwałe również w działalność opodatkowaną VAT (tj. dająca prawo do odliczenia VAT) taką jak np. świadczenie odpłatnych usług reklamy na rzecz innych podmiotów (np. poprzez umieszczanie na ŚT i wysokocennych ŚT naklejek z informacjami o produktach / usługach innych firm lub poprzez umieszczanie w gabinecie, w którym będzie znajdował się dany sprzęt w postaci ŚT / wysokocennego ŚT informacji o firmie będącej producentem tego sprzętu) lub opodatkowany VAT wynajem sprzętu i sal operacyjnych / zabiegowych do innych podmiotów, w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji, powyższe ŚT i wysokocenne ŚT będą w przyszłości zaangażowane zarówno w działalność zwolnioną od VAT jak również w działalność opodatkowaną VAT.

W związku z wykorzystywaniem ŚT do czynności zarówno dających jak i nie dających prawa do odliczenia VAT naliczonego, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT w oparciu o tzw. współczynnik struktury sprzedaży (dalej: „WSS”). Wnioskodawca nie dokonywał dotychczas obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ŚT,

Zbywane będą zatem środki trwałe, co do których w momencie zakupu Spółka nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, do jakich czynności z perspektywy VAT (dających i nie dających prawa do odliczenia VAT naliczonego) będą one wykorzystywane w trakcie działalności. W planowanym modelu, Spółka planuje zmianę dotychczasowego przeznaczenia ŚT i ich zbycie na rzecz Spółki Celowej. Odpłatne zbycie ST może mieć miejsce w tzw. „okresie korekty podatku VAT naliczonego”, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

Zbycie przedmiotowych ŚT zostanie dokonane już po ich zaangażowaniu m.in. do działalności opodatkowanej VAT (t j. do świadczenia usług reklamy lub opodatkowanego VAT najmu).

Jak wspomniano powyżej, celem wprowadzonego modelu będzie efektywniejsze wykorzystywanie zakupionych ŚT przez podmioty z Grupy O. Rolą Spółki Leasingowej będzie m.in. zarządzenie kosztami ogólnymi działalności operacyjnej Grupy O., w szczególności poprzez efektywną alokację ŚT wykorzystywanych do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku VAT, w poszczególnych spółkach z Grupy O. Powyższe ma doprowadzić do obniżenia wysokości kosztów ogólnych działalności operacyjnej poszczególnych spółek z Grupy O.

Ponadto, po dokonaniu sprzedaży ŚT do Spółki Celowej, ŚT będą następnie przedmiotem leasingu do Spółki (bądź innych nowoutworzonych spółek z Grupy O.), co pozwoli Wnioskodawcy istotnie poprawić płynność finansową (poprzez rozłożenie kosztu nabycia ŚT na okres trwania umowy leasingu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie że:

 1. sprzedaż na rzecz Spółki Celowej ŚT wykorzystywanych przez Spółkę zarówno do działalności opodatkowanej VAT jak i zwolnionej z VAT nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru;
 2. jeżeli sprzedaż ŚT przez Wnioskodawcę będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do jednorazowej korekty podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem ŚT, zgodnie z art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż na rzecz Spółki Celowej ŚT wykorzystywanych przez Spółkę zarówno do działalności opodatkowanej VAT jak i zwolnionej z VAT nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji będzie stanowiła odpłatną dostawcę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Oznacza to, że towary powinny być zakupione z przeznaczeniem do wykorzystania ich przy wykonywaniu czynności, które są zwolnione z podatku, i faktycznie powinny być używane wyłącznie na potrzeby takiej działalności. Po drugie, dla zastosowania zwolnienia - obok spełnienia pierwszego warunku, podatnik nie powinien mieć prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów.

Jak wskazał Wnioskodawca, ŚT które będą przedmiotem dostawy, zanim zostaną odsprzedane do Spółki Celowej, będą przez niego uprzednio wykorzystywane do działalności zarówno zwolnionej od VAT jak i opodatkowanej VAT. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT oznacza to, że sprzedaż wykorzystywanych w powyższy sposób ŚT nie będzie korzystać ze zwolnienia od VAT. Wynika to z faktu, iż warunek dotyczący wykorzystywania ŚT wyłącznie do działalności zwolnionej nie będzie spełniony.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż ŚT wykorzystywanych do działalności zarówno zwolnionej od VAT, jak i do działalności opodatkowanej VAT będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, a tym samym będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki VAT właściwej dla danego towaru.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli sprzedaż ŚT przez Wnioskodawcę będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do jednorazowej korekty podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem ŚT, zgodnie z art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT.

Fundamentalną zasadą podatku VAT jest zasada neutralności, zgodnie z którą ciężar ekonomiczny podatku VAT przenoszony jest na ostatecznego konsumenta towarów i usług. Zasada neutralności znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostały enumeratywnie wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Oznacza to, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. obniżenia dokonuje podatnik podatku VAT;
 2. nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez tego podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem V AT;
 3. nie znajdzie zastosowania art. 88 ustawy o VAT.

Prowadzi to do wniosku, że podatnik, który wykorzystuje nabywane towary oraz usługi do czynności opodatkowanych, jest zasadniczo uprawniony do odliczenia (przynajmniej części) podatku VAT związanego z nabyciem tych towarów i usług.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (np. czynności zwolnione z opodatkowania VAT), podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Przepis ten nakazuje podatnikom, jeśli jest to możliwe, wyodrębnienie oraz bezpośrednie powiązanie kwoty podatku VAT naliczonego z czynnościami dającymi prawo do obniżenia kwoty podatku (tzw. bezpośrednia alokacja). Wnioskodawca podkreśla jednakże, że w zakresie ŚT posiadanych przez Spółkę, powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania, bowiem Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego z tytułu zakupu ŚT do czynności dających prawo do odliczenia VAT. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, ŚT (przykładowo wyposażenie recepcji w Klinikach, wyposażenie gabinetów w Klinikach itp.) będą wykorzystywane zarówno do wykonywania działalności zwolnionej z VAT (usług niedających prawa do odliczenia VAT, tj, usług medycznych) oraz opodatkowanych VAT (tzn. dających prawo do odliczenia VAT, np. usługi reklamowe lub wynajem sprzętu/sal).

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT (kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego), podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 - art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, w oparciu o tzw. współczynnik struktury sprzedaży (dalej: „WSS”).

W związku z okolicznościami faktycznymi przedstawionymi powyżej Spółka przy nabyciu ŚT mogłaby odliczyć kwoty VAT naliczonego wyłącznie w wysokości obliczonej przy zastosowaniu WSS.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku VAT odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy o VAT (tj. za pomocą WSS), z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony za pomocą WSS, dla zakończonego roku podatkowego.

Wskazany wyżej obowiązek korekty dotyczy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł. Oznacza to, że podatek VAT naliczony wynikający z nabycia ŚT przez Spółkę podlega korekcie rocznej przy zastosowaniu WSS obliczonego dla danego roku podatkowego. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, wysokość omawianej korekty ustalona jest: przez iloczyn 1/5 kwoty podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem tych ŚT (1/10 w przypadku nieruchomości oraz praw wieczystego użytkowania) oraz WSS obliczonego zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku, gdy w okresie korekty rocznej nastąpi sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkiem korekty rocznej, uważa się, że towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W takim przypadku, zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, korekta VAT naliczonego powinna zostać dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż środka trwałego.

Wskazać należy, że korekta VAT naliczonego zależy przede wszystkim od tego, czy sprzedaż środka trwałego objętego korektą podlega opodatkowaniu VAT czy jest z niego zwolniona. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 6 pkt 1) ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedaż środków trwałych objętych roczną korektą kwoty podatku naliczonego zostanie opodatkowana – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystywanie tych towarów lub usług (środków trwałych) jest związane z czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że jeżeli sprzedaż środka trwałego nie podlega zwolnieniu z VAT, dla celów korekty przyjmuje się, że podatnik wykorzystuje te towary do czynności opodatkowanych VAT tj. dających prawo do odliczenia VAT. W takim wypadku, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości kwoty podatku VAT w proporcji do okresu objętego korektą podatku naliczonego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli sprzedaż przez Spółkę ŚT (z tytułu nabycia których podatek VAT naliczony podlegał będzie korekcie rocznej) na rzecz Spółki Celowej nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dla potrzeby dokonania korekty podatku VAT naliczonego należy uznać, że po sprzedaży te ŚT są wykorzystywane do czynności opodatkowanych tj. dających prawo do odliczenia. W konsekwencji, w wyniku sprzedaży ŚT przez Spółkę, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości proporcjonalnie do pozostałego do rozliczenia okresu korekty.

Dodatkowo, wnioskodawca zwraca uwagę, że przedstawione powyżej stanowisko Spółki w zakresie pełnego prawa do odliczenia VAT z tytułu środków trwałych, które w okresie korekty podlegają odsprzedaży, znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej w zbliżonym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-1003/12-2/PR.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, jak wskazano na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.