IPPB6/4510-17/16-4/AM | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku nabycia w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od nabytych w ten sposób środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych?2. Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę środka trwałego (nieruchomości) lub wartości niematerialnej i prawnej wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będzie mógł uznać wartość początkową tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę oraz podmiot wnoszący aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy?
IPPB6/4510-17/16-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. wartość początkowa
 7. zbycie
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) oraz piśmie z dnia 30 marca 2016 r. (data nadania 30 marca 2016 r., data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB6/4510-17/16-2/AM z dnia 9 marca 2016 r. (data nadania 9 marca 2016 r., data doręczenia 24 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe;
 • kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia środka trwałego (nieruchomości) lub wartości niematerialnej i prawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Wnioskodawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W niedługim czasie u Wnioskodawcy planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. Na pokrycie nowych akcji w kapitale zakładowym Wnioskodawcy planowane jest wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nowe akcje w kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną objęte powyżej ich wartości nominalnej. W wyniku powyższego, wkład niepieniężny wniesiony na pokrycie nowych akcji zostanie w części wniesiony na kapitał zakładowy Wnioskodawcy (do wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji) a w pozostałej części na kapitał zapasowy Wnioskodawcy (tzw. agio). W skład przedmiotu aportu, tj. przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wchodziły m.in. środki trwałe, np. nieruchomość lub wartości niematerialne i prawne, od których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Niektóre środki trwałe (nieruchomość) lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa były amortyzowane przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów albowiem przedmiotowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy.

W wyniku wniesienia ww. aportu, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną przyjęte w poczet środków trwałych Wnioskodawcy i będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej. Jako wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca przyjmie ich wartość początkową przyjętą wcześniej przez wnoszącego aport.

W przyszłości może zaistnieć sytuacja, w której Wnioskodawca dokona zbycia niektórych środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz podmiotu trzeciego za cenę odpowiadającą ich rynkowej wartości. Na moment zbycia zbywane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne mogą nie zostać w całości zamortyzowane przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku nabycia w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od nabytych w ten sposób środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych...
 2. Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę środka trwałego (nieruchomości) lub wartości niematerialnej i prawnej wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będzie mógł uznać wartość początkową tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę oraz podmiot wnoszący aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych (nieruchomość) lub wartości niematerialnych i prawnych, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od nabytych w ten sposób środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę środka trwałego (nieruchomości) lub wartości niematerialnej i prawnej wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w stosunku do których wnoszący aport dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będzie mógł uznać wartość początkową tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę oraz podmiot wnoszący aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy.

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W celu zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje łączne spełnienie następujących warunków: 1) pomiędzy tym wydatkiem a przychodami istnieje związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie już istniejącego źródła przychodów; 2) wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, w którym znajduje się katalog wydatków, które z mocy ustawy nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, nie uważa się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W myśl art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. l0a ustawy o CIT, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego. Natomiast na podstawie art. 16h ust. 3a w zw. z art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aportu, nabywca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący aport.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy wskazać co następuje.

Z ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wynika, że kosztem podatkowym jest każdy wydatek, który jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Ustawodawca przy tym nie uzależnia możliwości rozpoznania kosztu podatkowego od faktycznego uzyskania w jego następstwie przychodu. Wydatek ma być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródeł przychodu, a zatem ma służyć osiągnięciu potencjalnej korzyści. W celu zaliczenia danego wydatku do kosztu podatkowego należy zatem wykazać związek pomiędzy tym kosztem a prowadzoną przez podatnika działalnością.

Od tak określonej zasady, ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Pierwszy wyjątek stanowią wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Co do zasady wydatki na te środki lub wartości nie stanowią kosztu podatkowego (pośredniego lub bezpośredniego) w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ są one rozliczane w inny sposób, a mianowicie poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16a-16m ustawy o CIT. Wyjątek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT obowiązuje jednak do momentu zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W takiej sytuacji, podatnik może rozpoznać koszt podatkowy w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej pomniejszonym o wartość dokonanych na moment zbycia odpisów amortyzacyjnych, tj. de facto o rzeczywiście odniesioną w koszt podatkowy część wydatków na nabycie tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Również w zakresie dotyczącym nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca przewidział kilka szczególnych sytuacji. W przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, podmiot powstały w wyniku takiej transformacji ma obowiązek uwzględnienia przyjętej przez poprzednika prawnego wartości początkowej przejmowanego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W takim przypadku, następca prawny przy amortyzacji przejętego w ten sposób środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej ma obowiązek kontynuowania amortyzacji z zastosowaniem metody amortyzacji stosowanej przez poprzednika oraz z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości potrąconych odpisów amortyzacyjnych.

Powyższa zasada ma również odpowiednie zastosowanie w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustawodawca wskazuje, że podatnik, do którego taki aport jest wnoszony jest zobligowany do kontynuacji dokonywanej przez wnoszącego aport amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w następującym zakresie: 1) ustalenia wartości początkowej przedmiotu amortyzacji, 2) ustalenia metody amortyzacji, 3) uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych przez podmiot wnoszący wkład.

Przepisy ustawy o CIT nie przewidują innych ograniczeń w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka otrzymująca aport nie jest zatem związana wysokością odpisów amortyzacyjnych, które stanowiły u wnoszącego aport koszt podatkowy. Bez znaczenia dla spółki otrzymującej aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to w jaki sposób aportujący nabył poszczególne składniki tego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na zakres i sposób amortyzacji nie ma również wpływu to, czy przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona w całości na kapitał zakładowy spółki, czy też w części pokryje kapitał zapasowy, tj. aport zostanie w części wniesiony na agio.

W stosunku do aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy wyłącznie aportu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych indywidualnie, tj. nie w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Za powyższym sposobem amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przemawia zarówno wykładnia językowa (w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. W przywołanym przepisie mowa jest o wkładzie niepieniężnym w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a nie o wkładzie niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również wykładnia celowościowa. Wprowadzenie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT skorelowane jest z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, który uzależnia przychód podmiotu wnoszącego aport od wartości nominalnej udziałów lub akcji wydawanych w zamian za ten aport.

Natomiast wartość początkowa środka trwałego nabytego w wyniku aportu winna zostać ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z przywołanym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej - ustaloną przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT możliwości zaliczenia w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych nie dotyczy jednakże sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego, która powinna zostać ustalona zgodnie z przywołanym powyżej art. art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tj. według wartości rynkowej.

W przypadku aportu przedsiębiorstwa ustawodawca wprowadził inne ograniczenie w tym zakresie, tj. nakazuje spółce, do której wnoszony jest aport kontynuowanie amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na zasadach dokonywanych przez wnoszącego aport. Spółka w takim przypadku nie ma możliwości aktualizacji wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej i w tym zakresie związana jest wartościami oraz metodą przyjętą przez wnoszącego aport. Spółka powinna zatem przyjąć wartość początkową ustaloną przez wnoszącego aport zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jednakże w związku z wniesieniem aportem nieruchomości w ramach ZCP nie znajduje już ograniczenie o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w ten sposób środków trwałych (nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca wskazuje również, iż w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie wnoszącego aport, w przeciwieństwie do aportu w innej postaci, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT a contrario nie powstaje przychód podatkowy. Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie spowoduje zatem uzyskania ani przez wnoszącego aport ani przez spółkę otrzymującą aport jakiejkolwiek nieuzasadnionej korzyści na gruncie podatku dochodowego.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 zaprezentowane przez Wnioskodawcę powyżej znajduje również poparcie w ugruntowanym orzecznictwie organów podatkowych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 marca 2015 r., IPTPB3/423-433/14-2/IR - „Podsumowując powyższe rozważania, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytego w drodze aportu. Wnioskodawca będzie miał obowiązek kontynuować dotychczasowy sposób amortyzacji wnoszącego skład w zakresie ustalenia wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych przez podmiot wnoszący wkład. Nie ma przy tym znaczenia, czy wartość nabytego w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podwyższy w całości kapitał zakładowy Wnioskodawcy, czy też część przedmiotu wkładu zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki”;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2014 r., ILPB4/423-244/14-2/ŁM - „Podsumowując należy stwierdzić, że art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT dotyczy tylko przypadków, gdy wkład niepieniężny wniesiony do spółki ma postać środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast nie obejmuje swoją dyspozycją przypadku, w którym przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Ustawodawca jednocześnie nie definiuje pojęcia wydatku. Mając na uwadze powszechne znaczenie tego słowa oraz ugruntowany pogląd orzecznictwa i doktryny wydatkiem należy uznać wszystko to co stanowiło zapłatę za nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej chyba że co innego wynika z ustawy.

Przypadek stanowiący przedmiot niniejszego wniosku został natomiast uregulowany wprost w przepisach art. 15 ust. lu w zw. z art. 15 ust. ls ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. ls pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. lu ustawy o CIT, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. ls, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika wprost, że w przypadku zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot aportu do spółki, kosztem uzyskania przychodu spółki z tego tytułu będzie wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, która została przyjęta przez wnoszącego aport. Jednocześnie wartość tę należy pomniejszyć o wartość dokonanych na moment zbycia odpisów amortyzacyjnych. Powyższe przepisy korelują z regulacjami dotyczącymi zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. z przepisami art. 16g ust. l0a ustawy o CIT oraz art. 16h ust. 3a ustawy o CIT.

Powyższe przepisy nie uzależniają jednocześnie wysokości kosztów podatkowych od tego czy przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa zostały wniesione do spółki w całości na kapitał zakładowy, czy też zostały wniesione w części na kapitał zapasowy (agio).

Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozliczenia podatkowego (ustalenia kosztów podatkowych) w przypadku zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika wprost z literalnego brzmienia wskazanych powyżej przepisów. Z powyższych względów, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw danego podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, bowiem interpretacje indywidualne nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.