IPPB5/4510-410/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że wartością początkową wytworzonych przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie koszt wytworzenia tych obiektów ustalony zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy o CIT, na który składać się będzie w szczególności: (1) kwota netto Wynagrodzenia za nabycie obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli, ich części i innych obiektów budowlanych w budowie) wynikająca z umowy sprzedaży, oraz (2) inne koszty wytworzenia tych obiektów ponoszone po dniu ich nabycia przez Nabywcę, niezbędne do zakończenia ich budowy i oddania ich do używania, ustalone zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT - skorygowany o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego wytworzonych przez Nabywcę, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie wartość początkowa tych obiektów Centrum Handlowego pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?
IPPB5/4510-410/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. przedsiębiorstwa
 2. składnik majątkowy
 3. wartość początkowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji nabywanych składników majątkowych jako niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części i w związku z tym braku możliwości zastosowania zasady wynikającej z art. 16g ust. 10 www. ustawy oraz sposobu ustalenia wartości początkowej i kosztów uzyskania przychodów w przypadku późniejszej sprzedaży wytworzonych składników majątkowych, które będą stanowiły środki trwałe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji nabywanych składników majątkowych jako niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części i w związku z tym braku możliwości zastosowania zasady wynikającej z art. 16g ust. 10 www. ustawy oraz sposobu ustalenia wartości początkowej i kosztów uzyskania przychodów w przypadku późniejszej sprzedaży wytworzonych składników majątkowych, które będą stanowiły środki trwałe

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. C. sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i na dzień planowanej transakcji, której dotyczy niniejszy Wniosek, będzie prowadzić - w szczególności - działalność w następującym zakresie:
  1. usługi wynajmu przysługującego Spółce udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz podmiotu trzeciego (Spółka traktuje te usługi jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT);
  2. usługi wynajmu tablic reklamowych (ruchomych bilbordów ustawianych na nieruchomościach nienależących do Spółki) na rzecz podmiotu trzeciego (Spółka traktuje te usługi jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT);
  3. budowę centrum handlowego (usytuowanego na nieruchomościach należących do Spółki, dalej: „Centrum Handlowe”), przy czym faktyczne prace budowlane nie zostały jeszcze ukończone - wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie budowy miało miejsce dopiero w lipcu 2014 roku; Centrum Handlowe - po ukończeniu i oddaniu do użytkowania - będzie mogło być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni użytkowej na jego terenie, ponadto w skład Centrum - Handlowego będzie wchodził lokal wykorzystywany na prowadzenie hipermarketu, który zostanie nabyty (na skutek nabycia udziału w nieruchomości lub oddzielnego lokalu) przez właściciela jednej z sieci hipermarketów - Grupę F..
 2. Spółka jest m.in. właścicielem czternastu działek (dalej łącznie: „Działki”) nabytych na podstawie umów zawartych przez Spółkę w latach 2007-2012, przy czym:
  1. wszystkie Działki w momencie nabycia ich przez Spółkę były niezabudowane, a aktualnie prowadzona jest na każdej z nich budowa Centrum Handlowego (obecnie nie ma Działki, na której nie byłaby prowadzona budowa);
  2. nabycie dwóch z powyższych Działek podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „podatek PCC”), Spółka nie wykazała żadnego podatku naliczonego VAT z tego tytułu;
  3. nabycie pozostałych dwunastu Działek podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT;
  4. w chwili obecnej Działki uregulowane są w ośmiu różnych księgach wieczystych; liczba Działek może ulec zmianie, gdyż Spółka planuje w pierwszej kolejności połączyć Działki w jedną księgę wieczystą, a następnie scalić wszystkie lub niektóre z nich w taki sposób, aby z punktu widzenia prawnego stanowiły jedną nieruchomość; przy czym na dzień złożenia niniejszego Wniosku Działki mają następujące numery ewidencyjne: 17/3, 92/6 (Działki objęte księgą wieczystą), 25/8, 52/2, 53/6, 54/8 (Działki objęte księgą wieczystą), 21/20, 24/8 (Działki objęte księgą wieczystą), 20/2 (Działka objęta księgą wieczystą), 24/10 (Działka objęta księgą wieczystą), 23/2 (Działka objęta księgą wieczystą), 24/5, 24/4 (Działki objęte księgą wieczystą), 19/2 (Działka objęta księgą wieczystą).
  Ponadto Spółka jest współwłaścicielem udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości (odrębnej od Działek), który został nabyty w 2007 roku. Nabycie przedmiotowego udziału w prawie własności tej nieruchomości podlegało opodatkowaniu podatkiem PCC, Spółka nie wykazała żadnego podatku naliczonego VAT z tego tytułu.
 3. Wszystkie Działki zostały nabyte przez Spółkę z zamiarem ich wykorzystywania w działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie Działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Z uwagi na powyższe, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Działek opisanych w punkcie 2c powyżej. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7, który został przez Spółkę w części odliczony, a w części Spółka uzyskała częściowy zwrot tego podatku.
 5. W związku z prowadzeniem przez Spółkę budowy Centrum Handlowego (opisanego w punkcie 1c powyżej), Spółka zawarła w szczególności następujące umowy:
  1. umowy dotyczące realizacji robót budowlanych i usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (takie jak w szczególności: umowy z generalnym wykonawcą, umowy dotyczące wykonania sieci i przyłączy dla mediów, umowy dotyczące modyfikacji układu drogowego w okolicy Centrum Handlowego, inne umowy dotyczące procesu budowlanego i projektowego, umowy dotyczące sprawowania funkcji kierownika projektu i nadzoru realizacji inwestycji, umowy o świadczenie usług nadzoru technicznego poszczególnych elementów inwestycji, umowy na usługi związane z zarządzaniem procesem budowy, umowy na usługi doradcze dotyczące budowy Centrum Handlowego, umowy ubezpieczenia i umowy dotyczące zabezpieczeń i gwarancji wykonania robót budowlanych);
  2. umowę partycypacyjną z Miastem zawartą w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych dotyczącą realizacji przez Spółkę inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych, a także umowy szczegółowe zawarte w wykonaniu tej umowy partycypacyjnej;
  3. umowy z F. dotyczące budowy, a następnie sprzedaży hipermarketu, który będzie zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego (w szczególności umowa ramowa, umowa w sprawie budowy hipermarketu przez Spółkę oraz przedwstępna umowa sprzedaży hipermarketu przez Spółkę na rzecz F.);
  4. umowy dotyczące procesu wynajmowania (komercjalizacji) Centrum Handlowego (takie jak w szczególności: umowa pośrednictwa w wynajmowaniu powierzchni, umowy dotyczące zarządzania umowami najmu i koordynacji najemców w Centrum Handlowym, umowy związane z projektowaniem, nadzorem i weryfikacją projektów wykończenia w lokalach najemców);
  5. umowy dotyczące marketingu i PR związane z Centrum Handlowym (takie jak w szczególności: umowy o wykonanie wizualizacji Centrum Handlowego, umowy dotyczące wykonania i modyfikacji makiet Centrum Handlowego, umowy, na podstawie których Spółka nabyła prawo do znaku słownego i słowno-graficznego Centrum Handlowego „P.” wykorzystywanego w materiałach marketingowych);
  6. umowy najmu przyszłej powierzchni w Centrum Handlowym a także związane z umowami najmu umowy zlecenia dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem powierzchni w Centrum Handlowym na rzecz przyszłych najemców Centrum Handlowego; w związku z umowami zlecenia Spółka otrzymała już od niektórych najemców zaliczki na poczet wykonania prac w nich określonych;
  7. umowy dotyczące instrumentów pochodnych związanych z zabezpieczeniem kursów walut przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu Centrum Handlowego (hedging);
  8. kompleksową umowę dotyczącą negocjacji w sprawie nabywania nieruchomości przez Spółkę, negocjacji z F. dotyczących hipermarketu oraz pomocy przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania Centrum Handlowego;
  9. umowy na kompleksowe usługi administracyjne, prawne oraz księgowe niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności obejmującej budowę Centrum Handlowego, umowę na kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia oraz finansowania budowy Centrum Handlowego, obejmujące w szczególności pomoc w negocjacjach z bankami finansującymi w celu uzyskania korzystnych warunków finansowych, nadzór nad wykonywaniem umowy kredytowej, utrzymywanie dobrych relacji z bankami finansującymi, doradztwo w zakresie planów finansowych dotyczących Centrum Handlowego oraz nadzór nad bieżącymi kwestiami finansowymi;
  10. umowy kredytowe oraz umowy pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego (zgodnie z punktem 6 poniżej);
  11. umowy o prowadzenie rachunków bankowych Spółki.
  Spółka nabyła prawa ochronne na znak słowny i słowno-graficzny „P.”.
 6. Realizacja powyższej inwestycji jest finansowana między innymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z:
  1. kredytu bankowego udzielonego przez Bank S.A., B. AG, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (dalej: „Banki”);
  2. pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką.
 7. W związku ze znacznym wzrostem wartości Działek (na których budowane jest Centrum Handlowe) Spółka, jeszcze przed ukończeniem budowy Centrum Handlowego, zamierza sprzedać Działki oraz określone składniki majątkowe (dalej: „Transakcja”) na rzecz spółki pod firmą Centrum P. sp. z o.o. (dalej „Nabywca”). Z uwagi na to, że nie wszystkie nieruchomości Spółki będą przedmiotem Transakcji, po jej dokonaniu Spółka będzie kontynuować działalność polegającą na wynajmie przysługującego jej udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz wynajmu tablic reklamowych (ruchomych bilbordów ustawianych na nieruchomościach nienależących do Spółki) na rzecz podmiotów trzecich.
 8. Intencją Nabywcy jest kontynuowanie prac budowlanych na powyższych nieruchomościach i dokończenie budowy Centrum Handlowego rozpoczętej przez Spółkę, przy czym Nabywca pozyska wszelkie środki finansowe niezbędne do wykonania tego planu oraz zmodyfikuje sposób prowadzenia budowy Centrum Handlowego (według własnego uznania i oceny sytuacji rynkowej). W związku z powyższym, w ramach planowanej Transakcji Spółka zbędzie na rzecz Nabywcy następujące, wybrane przez Nabywcę, składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami i rozpoczętym procesem budowy Centrum Handlowego:
  1. Spółka „przeniesie” na Nabywcę wszelkie prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) wynikające z następujących umów zawartych w związku z budową Centrum Handlowego:
   • umów dotyczących usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (pkt 5 a powyżej, z wyjątkiem praw i obowiązków z umów o wykonanie projektów budowlanych Centrum Handlowego zawartych z V. Sp. z o.o.);
   • umowy partycypacyjnej oraz umów szczegółowych zawartych w wykonaniu umowy partycypacyjnej z Zarządem Dróg Miejskich oraz umowy ze spółką A. S. A. (pkt 5 b powyżej);
   • umów z F. dotyczących hipermarketu, który będzie zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego (pkt 5 c powyżej);umów dotyczących procesu wynajmowania (komercjalizacji) Centrum Handlowego (pkt 5 d powyżej);
   • umowy dotyczącej instrumentów pochodnych (hedging) związanych z zabezpieczeniem kursów walut przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu Centrum Handlowego (pkt 5 g powyżej);
   • umów najmu przyszłej powierzchni w Centrum Handlowym a także umów zlecenia dotyczących prac na rzecz przyszłych najemców Centrum Handlowego powierzchni w Centrum Handlowym (pkt 5 f powyżej);
   • wybranej większości umów dotyczących marketingu i PR (pkt 5 e powyżej) - wraz z wybranymi materiałami (ruchomościami) wykorzystywanymi w działalności marketingowej ( takimi jak w szczególności ulotki, foldery, kontener wystawowy) z wyjątkiem praw (wierzytelności) i zobowiązań (długów) z umów o wykonanie wizualizacji Centrum Handlowego z „Adam K. ” i o wykonanie i modyfikacji makiet dotyczących Centrum Handlowego z „Bogdan L.”;
   • porozumienia zawartego z właścicielami sąsiedniej działki w przedmiocie wycofania skarg na decyzje administracyjne oraz zobowiązania się do nieskładania środków odwoławczych w toku i po realizacji inwestycji;
   w wyniku powyższego wszelkie prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) Spółki dotyczące powyższych umów i potencjalnie istniejące na dzień Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę.
  2. Niezależnie od powyższego:
   • Spółka wyrazi zgodę na przeniesienie na Nabywcę wybranych decyzji administracyjnych związanych z budową Centrum Handlowego (takich jak decyzja pozwolenia na budowę, decyzja środowiskowa). Przeniesienie tych decyzji na Nabywcę nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach odrębnych postępowań administracyjnych;
   • Spółka przeniesie na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do niektórych dzieł (w tym projektów budowlanych) związanych z budową Centrum Handlowego w zakresie, w jakim przysługują one Spółce;
   • po Transakcji albo równolegle z Transakcją, Nabywca nabędzie prawa do znaku towarowego „P.”, który jest wykorzystywany w nazwie Centrum Handlowego i jego dotychczasowej promocji.
  Składniki majątkowe wymienione w punktach 7-8 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 9. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 10. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych / aktywów Spółki niż te opisane w punktach 7-8 powyżej. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. przysługujący Spółce udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, która będzie wykorzystywana przez Spółkę do kontynuowania działalności po Transakcji i świadczenia usług wynajmu (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie 1a powyżej);
  2. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na usługi wynajmu tablic reklamowych (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie 1b powyżej); co wynika z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę;
  3. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) wynikające z umowy najmu siedziby Spółki, co wynika to z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę jako niezbędna do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  4. wybrane decyzje administracyjne uzyskane przez Spółkę w związku z budową Centrum Handlowego;
  5. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (pkt 5a powyżej), które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  6. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących marketingu i PR (pkt 5 e powyżej); które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  7. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z kompleksowej umowy dotyczącej negocjacji w sprawie nabywania nieruchomości przez Spółkę, negocjacji z F. dotyczących hipermarketu oraz pomocy przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania Centrum Handlowego (punkt 5 h powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  8. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe usługi administracyjne, prawne oraz księgowe niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności obejmującej budowę Centrum Handlowego (punkt 5 i powyżej), co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  9. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia oraz finansowania budowy Centrum Handlowego, obejmujące w szczególności pomoc w negocjacjach z bankami finansującymi w celu uzyskania korzystnych warunków finansowych, nadzór nad wykonywaniem umowy kredytowej, utrzymywanie dobrych relacji z bankami finansującymi, doradztwo w zakresie planów finansowych dotyczących Centrum Handlowego oraz nadzór nad bieżącymi kwestiami finansowymi (punkt 5 i powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  10. zobowiązania z umów kredytowych oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego (zgodnie z punktem 6 powyżej) obejmujące:
   • zobowiązania z kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Banki na budowę Centrum Handlowego,
   • zobowiązania z pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką na budowę Centrum Handlowego;powyższe wynika z tego, że umowy dotyczące finansowania budowy Centrum Handlowego nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę; Nabywca we własnym zakresie będzie musiał pozyskać finansowanie, które umożliwi mu kontynuowanie budowy Centrum Handlowego i jego późniejszą eksploatację;
  11. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy o prowadzenie rachunków bankowych Spółki (punkt 5 k powyżej); co wynika z tego, że umowy te nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę, jako niezbędne do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  12. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  13. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  14. oznaczenie „C.” indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółki (nazwa przedsiębiorstwa);
  15. tajemnice przedsiębiorstwa Spółki;
  16. majątek ruchomy będący własnością Spółki (tablice reklamowe/bilbordy wykorzystywane przez Spółkę do świadczenia usług wynajmu).
 11. W ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę (Spółka nie zatrudnia pracowników).
 12. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni środki pieniężne i źródła finansowania niezbędne do prowadzenia dalszej budowy Centrum Handlowego i późniejszej działalności tego Centrum;
  2. zapewni dokończenie budowy Centrum Handlowego;
  3. po ukończeniu budowy Centrum Handlowego dokona wszystkich wymaganych czynności (w tym administracyjnych) związanych z rozpoczęciem działalności tego Centrum;
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie
  5. uzyska wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne konieczne do uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Centrum Handlowego.
 13. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 14. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki. Przedmiot Transakcji nie jest również, ani na moment Transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji.
 15. Zarówno Spółka jak i Nabywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 16. Nabywca będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT (Nabywca będzie prowadził w nabytych nieruchomościach Centrum Handlowe wynajmując znajdujące się w nim powierzchnie osobom trzecim). W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji.
 17. Na dzień złożenia niniejszego Wniosku budowa Centrum Handlowego jest w trakcie realizacji - na wszystkich Działkach prowadzone są roboty budowlane (wobec czego na każdej z Działek znajdują się budynki, budowle oraz ich części na określonym etapie realizacji), w szczególności systematycznie wznoszone są poszczególne budynki, budowle, ich części i inne obiekty budowlane wchodzące w skład Centrum Handlowego, będące w różnym stopniu zaawansowania prac. Zgodnie z planami inwestycyjnymi - w IV kwartale 2015 roku - stopień zaawansowania prac budowlanych będzie obejmować ukończenie stanu surowego otwartego; w zależności jednak od przebiegu prac i innych czynników, nie można wykluczyć, że stan budowy Centrum Handlowego na dzień Transakcji może odbiegać od przedstawionych wyżej planów. Z pewnością jednak na dzień Transakcji, budynki, budowle i obiekty budowlane wchodzące w skład Centrum Handlowego nie zostaną jeszcze ostatecznie ukończone - zakończenie Inwestycji i jej oddanie do użytkowania planowane jest po dniu Transakcji, na 2016 lub 2017 rok.
 18. Żaden z obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynki, budowle, ich części i inne obiekty budowlane w budowie), które będą znajdowały się na Działkach w momencie Transakcji:
  1. nie będzie mógł być uznany za wybudowany, zdatny do użytkowania zgodnego ze swoim przeznaczeniem i oddany do jakiegokolwiek użytkowania innym podmiotom;
  2. jako taki nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.
 19. W stosunku do sprzedawanych obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli oraz ich części) znajdujących się na Działkach, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budowaniem przez Spółkę tych obiektów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że wartością początkową wytworzonych przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie koszt wytworzenia tych obiektów ustalony zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy o CIT, na który składać się będzie w szczególności: (1) kwota netto Wynagrodzenia za nabycie obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli, ich części i innych obiektów budowlanych w budowie) wynikająca z umowy sprzedaży, oraz (2) inne koszty wytworzenia tych obiektów ponoszone po dniu ich nabycia przez Nabywcę, niezbędne do zakończenia ich budowy i oddania ich do używania, ustalone zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT - skorygowany o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego wytworzonych przez Nabywcę, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie wartość początkowa tych obiektów Centrum Handlowego pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, i w konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu)...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem w ramach Transakcji obiektów Centrum Handlowego w budowie położonych na Działkach wraz z tymi Działkami w zakresie, w jakim te obiekty będą wykorzystywane przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1, nr 2 oraz nr 3.

W zakresie pytań oznaczonych nr 4 oraz nr 5 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT.
 2. Zdaniem Nabywcy, wartością początkową wytworzonych przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie koszt wytworzenia tych obiektów ustalony zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy o CIT, na który składać się będzie w szczególności: (1) kwota netto Wynagrodzenia za nabycie obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli, ich części i innych obiektów budowlanych w budowie) wynikająca z umowy sprzedaży, oraz (2) inne koszty wytworzenia tych obiektów ponoszone po dniu ich nabycia przez Nabywcę, niezbędne do zakończenia ich budowy i oddania ich do używania, ustalone zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT - skorygowany o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania.
 3. Zdaniem Nabywcy kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego wytworzonych przez Nabywcę, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie wartość początkowa tych obiektów Centrum Handlowego pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Odnośnie pytania 1:

 1. Obowiązujące przepisy CIT

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1. przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 4a pkt 3);
  2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 4a pkt 4).
 2. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
  1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2;
  2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy (art. 16g ust. 10).
 1. Niemożność uznania Przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo dla celów podatku CIT

Zgodnie z definicją zawartą w art. 55(1) KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego:

 1. Intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości).W szczególności, z Przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składnikiwchodzące w skład przedsiębiorstwa:
  1. przysługujący Spółce udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, która będzie wykorzystywana przez Spółkę do kontynuowania działalności po Transakcji i świadczenia usług wynajmu (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie la powyżej);
  2. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na usługi wynajmu tablic reklamowych (działalność Spółki prowadzona zgodnie z opisem w punkcie 1 b powyżej); co wynika z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę;
  3. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) wynikające z umowy najmu siedziby Spółki, co wynika to z tego, że umowa ta nie zostanie „przeniesiona” na Nabywcę jako niezbędna do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  4. wybrane decyzje administracyjne uzyskane przez Spółkę w związku z budową Centrum Handlowego;
  5. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących usług związanych z budową i oddaniem do użytkowania Centrum Handlowego (pkt 5 a powyżej), które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  6. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z wybranych umów dotyczących marketingu i PR (pkt 5 e powyżej); które nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  7. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z kompleksowej umowy dotyczącej negocjacji w sprawie nabywania nieruchomości przez Spółkę, negocjacji z F. dotyczących hipermarketu oraz pomocy przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania Centrum Handlowego (punkt 5 h powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  8. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe usługi administracyjne, prawne oraz księgowe niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności obejmującej budowę Centrum Handlowego (punkt 5 i powyżej), co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  9. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy na kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia oraz finansowania budowy Centrum Handlowego, obejmujące w szczególności pomoc w negocjacjach z bankami finansującymi w celu uzyskania korzystnych warunków finansowych, nadzór nad wykonywaniem umowy kredytowej, utrzymywanie dobrych relacji z bankami finansującymi, doradztwo w zakresie planów finansowych dotyczących Centrum Handlowego oraz nadzór nad bieżącymi kwestiami finansowymi (punkt 5 i powyżej); co wynika z tego, że powyższe umowy nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę;
  10. zobowiązania z umów kredytowych oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego (zgodnie z punktem 6 powyżej) obejmujące:
   • zobowiązania z kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Banki na budowę Centrum Handlowego,
   • zobowiązania z pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką na budowę Centrum Handlowego;powyższe wynika z tego, że umowy dotyczące finansowania budowy Centrum Handlowego nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę; Nabywca we własnym zakresie będzie musiał pozyskać finansowanie, które umożliwi mu kontynuowanie budowy Centrum Handlowego i jego późniejszą eksploatację;
  11. prawa (wierzytelności) i zobowiązania (długi) z umowy o prowadzenie rachunków bankowych Spółki (punkt 5 k powyżej); co wynika z tego, że umowy te nie zostaną „przeniesione” na Nabywcę, jako niezbędne do kontynuowania działalności Spółki po Transakcji;
  12. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  13. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  14. oznaczenie „C.” indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółki (nazwa przedsiębiorstwa);
  15. tajemnice przedsiębiorstwa Spółki;
  16. majątek ruchomy będący własnością Spółki (tablice reklamowe / bilbordy wykorzystywane przez Spółkę do świadczenia usług wynajmu).
 2. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 3. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni środki pieniężne i źródła finansowania niezbędne do prowadzenia dalszej budowy Centrum Handlowego i późniejszej działalności tego Centrum;
  2. zapewni dokończenie budowy Centrum Handlowego;
  3. po ukończeniu budowy Centrum Handlowego dokona wszystkich wymaganych czynności (w tym administracyjnych) związanych z rozpoczęciem działalności tego Centrum;
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie;
  5. uzyska wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne konieczne do uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Centrum Handlowego.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji, skoro:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 2. intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości);
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji, Nabywca nie będzie w stanie samodzielne realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa; w celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności – w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne i źródła finansowania niezbędne do prowadzenia dalszej budowy Centrum Handlowego i późniejszej działalności tego Centrum, zapewnić kompleksową obsługę administracyjną, prawną i księgową oraz zawrzeć umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie; nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności polegającej na dokończeniu budowy Centrum Handlowego bez - między innymi - zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno- księgowego, bez rachunków bankowych;
 4. ponadto zgodnie z planami inwestycyjnymi, na dzień Transakcji stopień zaawansowania prac budowlanych będzie obejmować ukończenie stanu surowego otwartego, i z pewnością budynki, budowle i obiekty budowlane wchodzące w skład Centrum Handlowego nie zostaną jeszcze ostatecznie ukończone;

- to należy uznać, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

 1. Niemożność uznania przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku CIT

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.
 1. Brak zdolności Przedmiotu Transakcji do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo

Podstawową cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), iż część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Nabywcy, opisane we wniosku składniki majątkowe tworzące Przedmiot Transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa na moment ich nabycia przez Nabywcę. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące przesłanki:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 2. intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości);
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji, Nabywca nie będzie w stanie samodzielne realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa; w celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności – w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne i źródła finansowania niezbędne do prowadzenia dalszej budowy Centrum Handlowego i późniejszej działalności tego Centrum, zapewnić kompleksową obsługę administracyjną, prawną i księgową oraz zawrzeć umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie; nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokończeniu budowy Centrum Handlowego bez - między innymi - zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno-księgowego, bez rachunków bankowych;
 4. ponadto, mając na uwadze, że za pomocą Przedmiotu Transakcji nie była dotychczas prowadzona działalność w zakresie wynajmu powierzchni użytkowej na terenie Centrum Handlowego, z uwagi na nieukończenie budowy i oddanie do używania, nie sposób uznać, że Przedmiot Transakcji mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w zakresie wynajmu powierzchni użytkowej.

W konsekwencji, w momencie dokonania Transakcji, nie będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji.

W rezultacie, składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji, które Nabywca nabędzie, nie będą posiadały zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o CIT.

 1. Brak wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego Przedmiotu Transakcji w przedsiębiorstwie Spółki

Zgodnie z analizowanym stanem faktycznym:

 1. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki;
 2. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, opisany we wniosku Przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony organizacyjnie ani finansowo w rozumieniu ustawy o CIT, w strukturze przedsiębiorstwa Spółki na moment ich nabycia przez Nabywcę.

 1. Wyłączenie istotnych zobowiązań z tytułu pożyczek/kredytów związanych z finansowaniem inwestycji

Zgodnie z analizowanym zdarzeniem przyszłym, z Przedmiotu Transakcji wyłączone zostaną istotne zobowiązania Spółki związane ze zbywanymi nieruchomościami - w szczególności zobowiązania wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka finansuje w szczególności budowę Centrum Handlowego.

W konsekwencji, skoro na moment dokonania analizowanej Transakcji Przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek warunkujących uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. nie będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo;
 2. nie zostanie wyodrębniony finansowo i organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki;
 3. z przedmiotu transakcji zostanie wyłączona część zobowiązań związanych z Przedmiotem Transakcji;

- to należy uznać, że nie będzie on stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Podsumowanie

W konsekwencji, zgodnie z argumentacją przedstawioną w punktach B-C powyżej, zdaniem Nabywcy, Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

W rezultacie, skoro nie dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Nabywcy znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak ILPB3/423-447/14-4/EK, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „W związku z tym, że w ramach planowanej transakcji nie doszło do zbycia wszystkich składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zbywcy, w tym zobowiązań, a także z uwagi na to, że zbywane składniki majątkowe nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, zdaniem Spółki, transakcja nie stanowi nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 tej ustawy;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku, znak IPPB5/423-617/14-2/MK, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji (za wyjątkiem uproszczonych zestawień zarządczych nieobejmujących jednak istotnych pozycji związanych z Przedmiotem Transakcji, w szczególności kosztów ogólnego zarządu Spółki oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z których pochodziły środki na sfinansowanie inwestycji). W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, opisany we wniosku Przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony organizacyjnie ani finansowo w rozumieniu ustawy o CIT, w strukturze przedsiębiorstwa Spółki na moment ich nabycia przez Nabywcę”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 roku, znak IPPB5/423-950/13-3/MK, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji przedmiotem Aportu nie jest zorganizowany zespół składników majątkowych, tylko jeden składnik majątku (Nieruchomość) uzupełniony jedynie o przedmioty wyposażenia ruchomego funkcjonalnie związanego z Nieruchomością. Bez zaangażowania dodatkowych aktywów (np. biura wraz z wyposażeniem) oraz pracowników (którzy będą zarządzać nieruchomością, prowadzić ewidencje rachunkowe i podatkowe, szukać nowych najemców w przypadku rozwiązania dotychczasowych umów, monitorować płatności od kontrahentów itd.) prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie możliwe”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 roku, znak IPTPB3/423-421/12-2/IR, zgodnie z którą: „Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym”.

Odnośnie pytania 2:

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Za wartość początkową środków trwałych uważa się, w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 2).
 2. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 4).
 3. Koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego (art. 16g ust. 5).
 4. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych zgodnie z art. 16g ust. 4 stosuje się odpowiednio art. 14 (art. 16g ust. 12). Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, (art. 14 ust. 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę określone składniki majątkowe m.in.: prawa własności Działek wraz z usytuowanymi na nich obiektami Centrum Handlowego w budowie (budynkami, budowlami lub ich częściami).
 2. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce Wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Wartością początkową wytworzonych przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie łączny koszt wytworzenia tych obiektów Centrum Handlowego. Na koszt ten składać się będą wydatki, które zostaną poniesione w wyniku podjęcia procesu wytwarzania Centrum Handlowego i które pozostają w ścisłym związku z tym procesem, i które składają się łącznie na wartość substancji wytwarzanego środka trwałego.
 2. Niewątpliwie jednym ze składników kosztu wytworzenia obiektów Centrum Handlowego będzie kwota netto Wynagrodzenia wynikająca z umowy sprzedaży obiektów Centrum Handlowego w budowie. Ponadto na koszt wytworzenia będą składały się również inne koszty wytworzenia obiektów Centrum Handlowego, ponoszone po dniu ich nabycia przez Nabywcę, niezbędne do zakończenia ich budowy i oddania ich do używania, ustalone zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.
 3. Dodatkowo, tak ustalona wartość początkowa powinna zostać skorygowana o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania, zgodnie z literalną treścią art. 16g ust. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy. wartością początkową wytworzonych przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie koszt wytworzenia tych obiektów ustalony zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ust. 4 i 5 ustawy o CIT, na który składać się będzie w szczególności: (1) kwota netto Wynagrodzenia za nabycie obiektów Centrum Handlowego w budowie (budynków, budowli, ich części i innych obiektów budowlanych w budowie) wynikająca z umowy sprzedaży, oraz (2) inne koszty wytworzenia tych obiektów ponoszone po dniu ich nabycia przez Nabywcę, niezbędne do zakończenia ich budowy i oddania ich do używania, ustalone zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT - skorygowany o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 18 listopada 2014 roku, znak IPTPB3/423-268/14-7/IR, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów, poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do momentu przekazania środka do używania. Decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego, ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem - środkiem trwałym”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku, znak ILPB4/423-355/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „W kontekście art. 16g ust. 4 ustawy o CIT decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość bezpośredniego powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w ścisłym związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten stanowi wartość początkową środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych. (...) Jednocześnie użycie przez ustawodawcę w przepisie art. 16g ust. 4 ustawy o CIT zwrotu, iż za koszt wytworzenia uważa się także cyt: „ inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” jednoznacznie potwierdza, iż katalog wydatków ponoszonych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się również inne koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku, a nie zostały wprost wymienione w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 3 września 2014 roku, znak ITPB3/423-252/14/PS, zgodnie z którą: „Decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych”.

Odnośnie pytania 3:

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1).
 2. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 (art. 15 ust. 6).
 3. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia (art. 16 ust. 1 pkt 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę określone składniki majątkowe, m.in. prawa własności Działek wraz z usytuowanymi na nich obiektami Centrum Handlowego w budowie (budynkami, budowlami lub ich częściami).
 2. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce Wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.
 3. Intencją Nabywcy jest kontynuowanie prac budowlanych na powyższych nieruchomościach i dokończenie budowy Centrum Handlowego rozpoczętej przez Spółkę.
 4. W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Centrum Handlowego wytworzonego przez Nabywcę.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Wydatki poniesione przez Nabywcę na wypłatę Wynagrodzenia w kwocie netto należnego za nabycie obiektów Centrum Handlowego w budowie, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, nie powinny być zaliczone do kosztów podatkowych Nabywcy jednorazowo (w momencie dokonania Transakcji), ale powinny być uznane za składnik wartości początkowej Centrum Handlowego wraz pozostałymi kosztami wytworzenia (szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie w uzasadnieniu do stanowiska Nabywcy do pytania 2) i w konsekwencji powinny stanowić koszty podatkowe Nabywcy poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o CIT.
 2. Jednakże, jeśli dojdzie w przyszłości do sprzedaży tych środków trwałych w postaci obiektów Centrum Handlowego, Nabywca będzie uprawiony do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodu kwoty równej wartości początkowej tych obiektów Centrum Handlowego pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży. Wartość początkowa obiektów Centrum Handlowego zostanie ustalona w sposób opisany w uzasadnieniu do pytania nr 2 niniejszego wniosku.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy. kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę obiektów Centrum Handlowego wytworzonych przez Nabywcę, które w przyszłości będą stanowiły środki trwałe Nabywcy w rozumieniu ustawy o CIT, będzie wartość początkową tych obiektów Centrum Handlowego pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Nabywcy znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 9 lutego 2015 roku, znak IBPBI/1/423-62/14/SK, w której organ podatkowy uznał, że: „Mając na uwadze powyżej cyt. przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji sprzedaży wskazanych we wniosku a podlegających amortyzacji podatkowej środków trwałych (budynku i parkingu) - niezamortyzowane części ich wartości początkowych stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, zgodnie z cyt. art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku, znak IPPB5/423-617/14-2/MK, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę środków trwałych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji będzie wartość początkowa tych środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 22 marca 2012 roku, znak IPPB5/443-1012/11-9/DG, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku sprzedaży Nieruchomości lub wniesienia ich aportem do Spółki celowej, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu równy wartości początkowej Nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych, nie wyższej jednak od wartości rynkowej Nieruchomości na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki zależnej, pomniejszonej o sumę dokonanych przez Wnioskodawcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.