IPPB5/423-617/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT?Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że wartość początkową środków trwałych nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji będzie cena ich nabycia równa kwocie netto Wynagrodzenia, powiększonej o ewentualne koszty związane z nabyciem i skorygowanej o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy o CIT?Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę środków trwałych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji będzie wartość początkowa tych środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji prawnopodatkowej nabywanego majątku jako niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • sposobu ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych (środków trwałych) – jest prawidłowe,
 • sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia składników majątku (środków trwałych) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji prawnopodatkowej nabytego w formie wkładu niepieniężnego majątku jako niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • sposobu ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych (środków trwałych),
 • sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia składników majątku (środków trwałych).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego). Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 2. Jedynym udziałowcem Spółki, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce jest spółka Centrum Handlowe K. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: „Spółka Dominująca”).
 3. W dniu 12 marca 2007 roku Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży:
  1. prawo własności dziewięciu niezabudowanych nieruchomości gruntowych (niektóre z tych nieruchomości składały się z kilku lub kilkunastu działek);
  2. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek;
  3. prawo własności dwóch nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale użytkowe (dalej: „Stare Lokale”), znajdujące się w budynku położonym na jednej nieruchomości gruntowej (dalej: „Stary Budynek”), na której znajdowały się również inne budowle - w szczególności rampy, schody, ścieżki rowerowe, chodnik i droga oraz parking (dalej: „Stare Budowle”); prawo własności Starych Lokali zostało nabyte wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (składającej się z nieruchomości gruntowej, Starego Budynku oraz Starych Budowli).
 4. Samodzielne lokale użytkowe wskazane w pkt c) powyżej wraz z nieruchomością wspólną składającą się z nieruchomości gruntowej, budynku oraz budowli składały się na Centrum Handlowe R. w G. (dalej: „Centrum Handlowe”). Działalność Spółki polega na prowadzeniu Centrum Handlowego i wynajmowaniu powierzchni w tym Centrum na rzecz podmiotów trzecich.
 5. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem wszystkich nieruchomości wymienionych w pkt 3 powyżej. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła / uzyskała zwrot.
 6. W następnych latach Spółka, na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawartej z M. sp. z o.o. z siedzibą w W. i C. z siedzibą w Saint-Etienne we Francji (dalej: „Umowa Deweloperska”), zrealizowała inwestycję polegającą na zabudowie, rozbudowie i przebudowie nabytych nieruchomości poprzez przede wszystkim:
  1. rozbudowę i przebudowę Starego Budynku i Starych Budowli;
  2. budowę nowego budynku i budowli na nabytych w 2007 r. działkach (dalej: „Nowy Budynek i Nowe Budowle”).
 7. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją powyższej inwestycji. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła / uzyskała zwrot.
 8. Następnie, na wniosek złożony przez Spółkę do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta G. doszło do połączenia działek objętych tymi samymi księgami wieczystymi. Obecnie Stary Budynek, Stare Budowle, Nowy Budynek i Nowe Budowle znajdują się na 10 działkach (10 nieruchomościach gruntowych) będących własnością Spółki oraz 1 działce (1 nieruchomości gruntowej) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki (w zakresie tej działki, został złożony wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości). W wyniku zrealizowania powyższej inwestycji wszystkie działki, nabyte przez Spółkę w 2007 roku (opisane w pkt 3 powyżej), są obecnie działkami zabudowanymi.
 9. Realizacja powyższej inwestycji została sfinansowana środkami pieniężnymi z kredytu bankowego udzielonego przez bank oraz pożyczek udzielonych przez spółki powiązane ze Spółką.
 10. Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe (dalej: „Transakcja”) na rzecz Centrum R. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej „Nabywca”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę następujące, wybrane nieruchomości:
  1. prawo własności Starych Lokali wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (m.in. nieruchomości gruntowej, Starym Budynku, Starych Budowlach i Nowych Budowlach);
  2. prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nabytych w 2007 r., zabudowanych aktualnie Nowym Budynkiem i Nowymi Budowlami.
 11. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji Spółka zbędzie na rzecz Nabywcy następujące składniki ścisle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której został wybudowany Nowy Budynek i Nowe Budowle;
  2. zabezpieczenia udzielone przez wykonawców Nowego Budynku i Nowych Budowli (gwarancje bankowe, kaucje gwarancyjne, polisy ubezpieczeniowe) oraz prawo do gwarancji 10-letniej za szkody powstałe w Nowym Budynku będące rezultatem ujawnienia się wad ukrytych;
  3. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie Nowego i Starego Budynku (m.in. meble i dekoracje),
  4. prawa do znaku słowno-graficznego R. wraz z prawami autorskimi do logo umieszczonego na Nowym Budynku;
  5. prawa wynikające z porozumienia z dnia 14.07.2010 roku zawartego z Gminą Miasta G. w sprawie możliwości korzystania z ogólnodostępnego parkingu wybudowanego na działach gruntu należących do Gminy Miasta G. i umożliwiającego zatrzymanie się przed Nowym i Starym Budynkiem;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy z dostawcą energii do nieruchomości będących przedmiotem Transakcji.
  Składniki majątkowe wymienione w pkt 10 i 11 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 12. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca „automatycznie” wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę z najemcami powierzchni Centrum Handlowego (zostaną przeniesione również na Nabywcę związane z tymi umowami zabezpieczenia w postaci m.in. praw z gwarancji bankowych, praw z depozytów oraz kaucji gwarancyjnych).
 13. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 14. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych / aktywów Spółki. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. prawo własności innych nieruchomości posiadanych przez Spółkę, tj. działek gruntu, zabudowanych ścieżką rowerową, które zostaną wydzielone zgodnie z Porozumieniem w sprawie eksploatacji ścieżki rowerowej przy ul. K. wzdłuż Centrum Handlowego R. z dnia 09.10.2013 roku (pod warunkiem, że podział ten będzie miał miejsce przed Transakcją);
  2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do poszukiwania dla Spółki potencjalnych najemców, prowadzenia z nimi negocjacji i przygotowywania umów najmu, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
  3. prawa i obowiązki (poza uprawnieniem, o którym mowa w pkt 11.b powyżej) z Umowy Deweloperskiej, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do kompleksowego zrealizowania projektu rozbudowy Starego Budynku oraz wybudowania Nowego Budynku;
  4. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów (z wyjątkiem umowy z dostawcą energii elektrycznej) doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie rozbudowy Centrum Handlowego;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do aktualizacji budżetu dotyczącego rozbudowy Centrum Handlowego;
  7. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której P. i F. (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązały się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
  8. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
  9. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  10. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  11. ubezpieczenie majątkowe oraz terrorystyczne Starego Budynku, Nowego Budynku i Budowli.
 15. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 16. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
  2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do wszystkich nabytych nieruchomości (poza umową dotyczącą dostawy energii elektrycznej);
  3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.
 17. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 18. Intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości).
 19. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji (za wyjątkiem uproszczonych zestawień zarządczych nieobejmujących jednak istotnych pozycji związanych z Przedmiotem Transakcji, w szczególności kosztów ogólnego zarządu Spółki oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z których pochodziły środki na sfinansowanie inwestycji).
 20. W odniesieniu do będących przedmiotem Transakcji Nowego Budynku i Nowych Budowli:
  1. po ukończeniu budowy, część powierzchni w Nowym Budynku oraz niektóre Nowe Budowle zostały przez Spółkę wynajęte podmiotom trzecim (wynajem ten podlega opodatkowaniu VAT), przy czym pomiędzy dniem planowanej Transakcji a dniem rozpoczęcia przedmiotowego wynajmu nie minie okres dwóch lat (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące części powierzchni w Nowym Budynku i Nowych Budowli będą trwać krócej niż dwa lata na dzień Transakcji),
  2. pozostała część powierzchni w Nowym Budynku oraz pozostałe Nowe Budowle nie były oddane przez Spółkę do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy od czasu ich wybudowania.
 21. W odniesieniu do będących przedmiotem Transakcji Starych Lokali i Starych Budowli:
  1. od dnia nabycia:
   • wszystkich Starych Lokali i niektórych Starych Budowli do dnia ich planowanego zbycia, wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły mniej niż 30% ich wartości początkowej,
   • w odniesieniu do pozostałych Starych Budowli, wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wyniosły co najmniej 30% ich wartości początkowej; a ponadto:
    • część tych ulepszonych Starych Budowli była po ich ulepszeniu oddana przez Spółkę do użytkowania na podstawie umowy najmu podmiotom trzecim (w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT), przy czym pomiędzy dniem planowanej Transakcji a dniem rozpoczęcia przedmiotowego wynajmu nie minie okres dwóch lat (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące tych Starych Budowli będą trwać krócej niż dwa lata na dzień Transakcji);
    • pozostała część tych ulepszonych Starych Budowli nie była oddana przez Spółkę do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy od czasu ich ulepszenia.
  2. Stare Lokale są wynajmowane podmiotom trzecim przez Spółkę (wynajem ten podlega opodatkowaniu VAT), przy czym stosunki najmu dotyczące Starych Lokali trwają obecnie dłużej niż dwa lata (inaczej rzecz ujmując - stosunki najmu dotyczące Starych Lokali będą trwać dłużej niż dwa lata na dzień Transakcji).
 22. Zarówno Spółka jak i Nabywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 23. W stosunku do zbycia Starych Lokali i nieulepszonych Starych Budowli (w stosunku do których wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły mniej niż 30% ich wartości początkowej), zarówno Spółka, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.
 24. Nabywca będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT (Nabywca będzie prowadziła w nabytych nieruchomościach centrum handlowe wynajmując znajdujące się w nim powierzchnie osobom trzecim). W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że wartość początkową środków trwałych nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji będzie cena ich nabycia równa kwocie netto Wynagrodzenia, powiększonej o ewentualne koszty związane z nabyciem i skorygowanej o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy o CIT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę środków trwałych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji będzie wartość początkowa tych środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, i w konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu)...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Starych Lokali i nieulepszonych Starych Budowli (w stosunku do których wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły mniej niż 30% ich wartości początkowej) w ramach Transakcji w zakresie, w jakim te obiekty będą wykorzystywane przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, jeśli w stosunku do zbycia Starych Lokali i nieulepszonych Starych Budowli, zarówno Spółka, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ulepszonych Starych Budowli (w stosunku do których wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynosiły co najmniej 30% ich wartości początkowej) w ramach Transakcji w zakresie, w jakim te obiekty będą wykorzystywane przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Nabywcy, że Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nowego Budynku i Nowych Budowli w ramach Transakcji w zakresie, w jakim te obiekty będą wykorzystywane przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2 oraz 3.

W zakresie pytania oznaczonego nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT a w rezultacie, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).

Obowiązujące przepisy CIT

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1. przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 4a pkt 3);
  2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 4a pkt 4).

W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2;
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy (art. 16g ust. 10).

Niemożność uznania Przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo dla celów podatku CIT

Zgodnie z definicją zawartą w art. 55(1) KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego:

Intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości).

W szczególności, z Przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa:

 1. prawo własności innych nieruchomości posiadanych przez Spółkę, tj. działek gruntu, zabudowanych ścieżką rowerową, które zostaną wydzielone zgodnie z Porozumieniem w sprawie eksploatacji ścieżki rowerowej przy ul. K. wzdłuż Centrum Handlowego R. z dnia 09.10.2013 roku (pod warunkiem, że podział ten będzie miał miejsce przed Transakcją);
 2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do poszukiwania dla Spółki potencjalnych najemców, prowadzenia z nimi negocjacji i przygotowywania umów najmu, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
 3. prawa i obowiązki (poza uprawnieniem, o którym mowa w pkt 11.b zdarzenia przyszłego) z Umowy Deweloperskiej, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do kompleksowego zrealizowania projektu rozbudowy Starego Budynku oraz wybudowania Nowego Budynku;
 4. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów (z wyjątkiem umowy z dostawcą energii elektrycznej) doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie rozbudowy Centrum Handlowego;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do aktualizacji budżetu dotyczącego rozbudowy Centrum Handlowego;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której P. i F. (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązały się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
 8. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
 9. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
 10. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
 11. ubezpieczenie majątkowe oraz terrorystyczne Starego Budynku, Nowego Budynku i Budowli.

Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).

Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:

 1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
 2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do wszystkich nabytych nieruchomości (poza umową dotyczącą dostawy energii elektrycznej);
 3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
 4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji, skoro:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 2. intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości);
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji, Nabywca nie będzie w stanie samodzielne realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa; w celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności – w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne, zatrudnić pracowników zarządzających przedmiotem najmu (obsługujących umowy najmu dotyczące nabytych nieruchomości) lub zawrzeć odrębne umowy o zarządzanie przedmiotem najmu z podmiotem świadczącym takie usługi oraz umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie; nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni Centrum Handlowego bez - między innymi - pracowników obsługujących najem tej powierzchni bądź też zawartej umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, bez zapewnienia ciągłej dostawy wszystkich niezbędnych mediów, bez zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno-księgowego, bez rachunków bankowych;
  - to należy uznać, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Niemożność uznania przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku CIT

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Nabywcy, Przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek koniecznych do uznania przedmiotu Transakcji za zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT, co wynika z poniższych przesłanek:

 1. Brak zdolności Przedmiotu Transakcji do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo

Podstawową cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), iż część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Nabywcy, opisane we wniosku składniki majątkowe tworzące Przedmiot Transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa na moment ich nabycia przez Nabywcę. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące przesłanki:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 2. intencją Spółki jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych nieruchomości i związanych z nimi składników majątkowych (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o te nieruchomości);
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji, Nabywca nie będzie w stanie samodzielne realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa; w celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności – w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne, zatrudnić pracowników zarządzających przedmiotem najmu (obsługujących umowy najmu dotyczące nabytych nieruchomości) lub zawrzeć odrębne umowy o zarządzanie przedmiotem najmu z podmiotem świadczącym takie usługi oraz umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie; nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni Centrum Handlowego bez - między innymi - pracowników obsługujących najem tej powierzchni bądź też zawartej umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, bez zapewnienia ciągłej dostawy wszystkich niezbędnych mediów, bez zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno-księgowego, bez rachunków bankowych.

W konsekwencji, w momencie dokonania Transakcji, nie będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji.

W rezultacie, składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji, które Nabywca nabędzie, nie będą posiadały zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o CIT.

 1. Brak wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego Przedmiotu Transakcji w przedsiębiorstwie Spółki

Zgodnie z analizowanym stanem faktycznym:

 1. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki;
 2. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji (za wyjątkiem uproszczonych zestawień zarządczych nieobejmujących jednak istotnych pozycji związanych z Przedmiotem Transakcji, w szczególności kosztów ogólnego zarządu Spółki oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z których pochodziły środki na sfinansowanie inwestycji).

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, opisany we wniosku Przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony organizacyjnie ani finansowo w rozumieniu ustawy o CIT, w strukturze przedsiębiorstwa Spółki na moment ich nabycia przez Nabywcę.

 1. Wyłączenie istotnych zobowiązań z tytułu pożyczek / kredytów związanych z finansowaniem inwestycji

Zgodnie z analizowanym zdarzeniem przyszłym, z Przedmiotu Transakcji wyłączone zostaną istotne zobowiązania Spółki związane ze zbywanymi nieruchomościami – zobowiązania wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy tych nieruchomości.

W konsekwencji, skoro na moment dokonania analizowanej Transakcji Przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek warunkujących uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. nie będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo;
 2. nie zostanie wyodrębnione finansowo i organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki;
 3. z przedmiotu transakcji zostanie wyłączona część zobowiązań związanych z Przedmiotem Transakcji;
  – to należy uznać, że nie będzie on stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Podsumowanie

W konsekwencji, zgodnie z argumentacją przedstawioną w punktach B-C powyżej, zdaniem Nabywcy, Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

W rezultacie, skoro nie dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, w odniesieniu do analizowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Nabywcy znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 roku, znak IPPB5/423-950/13-3/MK, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji przedmiotem Aportu nie jest zorganizowany zespół składników majątkowych, tylko jeden składnik majątku (Nieruchomość) uzupełniony jedynie o przedmioty wyposażenia ruchomego funkcjonalnie związanego z Nieruchomością. Bez zaangażowania dodatkowych aktywów (np. biura wraz z wyposażeniem) oraz pracowników (którzy będą zarządzać nieruchomością, prowadzić ewidencje rachunkowe i podatkowe, szukać nowych najemców w przypadku rozwiązania dotychczasowych umów, monitorować płatności od kontrahentów itd.) prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie możliwe.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 roku, znak IPTPB3/423-421/12-2/IR, zgodnie z którą: „Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zdaniem Nabywcy, wartość początkową środków trwałych nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji będzie cena ich nabycia równa kwocie netto Wynagrodzenia, powiększonej o ewentualne koszty związane z nabyciem i skorygowanej o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT:

Za wartość początkową środków trwałych uważa się, w razie odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1).

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 16g ust. 3).

Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 16g ust. 5).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe w ramach Transakcji na rzecz Nabywcy. W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę m.in.: prawo własności lokali użytkowych, prawo własności innych nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych nowym budynkiem i budowlami oraz prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie Centrum Handlowego.
 2. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Wartość początkową środków trwałych nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji będzie co do zasady cena ich nabycia równa kwocie Wynagrodzenia.
 2. Wartość ta powinna zostać powiększona o koszty związane z nabyciem naliczone do dnia przekazania nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji środków trwałych do używania oraz pomniejszona o kwotę naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu przez Nabywcę w związku z Transakcją.
 3. Dodatkowo, wartość ta powinna zostać skorygowana o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, wartość początkową środków trwałych nabytych przez Nabywcę w ramach Transakcji będzie cena ich nabycia równa kwocie netto Wynagrodzenia, powiększonej o ewentualne koszty związane z nabyciem i skorygowanej o ewentualne różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania tych środków trwałych do używania, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Nabywcy znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 roku, znak IPPB3/423-41/14-2/MS1, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wartością początkową dla celów amortyzacji podatkowej jest cena ich nabycia określona zgodnie z treścią art. 16g ust. 3 i ust. 5 ustawy o CIT.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 15 października 2012 roku, znak IBPBI/2/423-859/12/JD, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „W razie odpłatnego nabycia za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p.), którą stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zdaniem Nabywcy, kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę środków trwałych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji będzie wartość początkowa tych środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1).
 2. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 (art. 15 ust. 6).
 3. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia (art. 16 ust. 1 pkt 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe w ramach Transakcji na rzecz Nabywcy. W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę m.in.: prawo własności lokali użytkowych, prawo własności innych nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych nowym budynkiem i budowlami oraz prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie Centrum Handlowego.
 2. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji.
 3. W przyszłości Nabywca nie wyklucza sprzedaży Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Nabywcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Wydatki poniesione przez Nabywcę na nabycie środków trwałych w ramach Transakcji nie powinny być zaliczone do kosztów podatkowych Nabywcy jednorazowo (momencie dokonania Transakcji), ale poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o CIT.
 2. Jednakże, jeśli dojdzie w przyszłości do sprzedaży tych środków trwałych, Nabywca będzie uprawiony do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodu kwoty równej wartości początkowej tych środków trwałych pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży. Wartość początkowa tych składników majątkowych zostanie ustalona w sposób opisany w uzasadnieniu do pytania nr 1 niniejszego wniosku.

W konsekwencji, zdaniem Nabywcy, kosztem uzyskania przychodów w związku z przyszłym zbyciem przez Nabywcę środków trwałych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nabytego w ramach Transakcji będzie wartość początkowa tych środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych przez Nabywcę do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Nabywcy znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 22 marca 2012 roku, znak IPPB5/443-1012/11-9/DG, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku sprzedaży Nieruchomości lub wniesienia ich aportem do Spółki celowej, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu równy wartości początkowej Nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych, nie wyższej jednak od wartości rynkowej Nieruchomości na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki zależnej, pomniejszonej o sumę dokonanych przez Wnioskodawcę do momentu sprzedaż odpisów amortyzacyjnych.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku, znak IPPB3/423-555/10-2/JG, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „należy uznać, iż w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników Majątku stanowiących środki trwałe, koszt uzyskania przychodów w przypadku ewentualnej transakcji sprzedaży stanowić będzie ustalona zgodnie z powyższymi zasadami wartość początkowa, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.