IPPB3/4510-482/16-6/MS | Interpretacja indywidualna

Zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych wydatków poniesionych w związku z zakupem usług koordynacyjno-projektowych
IPPB3/4510-482/16-6/MSinterpretacja indywidualna
 1. koszt wytworzenia
 2. wartość początkowa
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2016r. (data wpływu 2 maja 2016r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 5 lipca 2016r. Nr IPPB3/4510-482/16-2/MS (data doręczenia 12 lipca 2016r.) pismem z dnia 12 lipca 2016r. (data wpływu do BKIP w Płocku 18 lipca 2016r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych wydatków poniesionych w związku z zakupem usług koordynacyjno-projektowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych wydatków poniesionych w związku z zakupem usług koordynacyjno-projektowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej również jako: „Wnioskodawca” albo „Spółka”), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i obróbka szkła m.in. dla sektora agd i budownictwa. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Polski, w tym w formie oddziału w Sandomierzu, zajmującego się działalnością produkcyjną. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na obszarze której Spółka nabyła nieruchomość. Na tej nieruchomości ma powstać nowy zakład produkcyjny Spółki, którego budowa ma rozpocząć się w 2016 roku.

Przedmiotowa budowa nowego zakładu produkcyjnego wymaga koordynacji całego procesu inwestycyjnego, począwszy od nabycia nieruchomości, na której ma być wybudowana hala, poprzez proces jej wznoszenia oraz jej wyposażenia uwzględniając: dobór odpowiednich maszyn, dostosowanie ich parametrów pod kątem stworzenia pewnej całości (linii produkcyjnej), ich prawidłowego rozkładu na nowo powstającej hali itd. W związku z brakiem możliwości realizacji wskazanej usługi w oparciu o dostępne Wnioskodawcy zasoby ludzkie, Spółka zawarła umowę na usługę kierowania projektami z podmiotem zewnętrznym (dalej: „Kontrahent”). Przedmiotem umowy jest świadczenie profesjonalnych usług koordynacyjno - projektowych polegających m.in. na:

 • koordynacji projektów inwestycyjnych oraz projektów dotyczących poszerzenia działalności,
 • przygotowaniu założeń koncepcyjnych i specyfikacji wymagań technicznych budynku, maszyn i peryferii oraz ich wzajemnych połączeń,
 • zbieraniu oraz ocenie ofert pod względem technicznym oraz handlowym oraz prowadzenie decydujących rozmów z różnymi dostawcami,
 • komunikowaniu się, prowadzeniu wszelkich rozmów, ustaleń z pracownikami, usługodawcami, architektami, inspektorami budowy, wykonawcami generalnymi, przedstawicielami publicznymi w ramach pozwoleń oraz z dostawcami maszyn, infrastruktury peryferyjnej i mediów.

Wynagrodzenie za ww. usługi będzie ustalane jako iloczyn stawki godzinowej i czasu faktycznie spędzonego na świadczeniu usługi przez daną osobę. W związku z tym będzie prowadzona ewidencja czasu pracy uwzględniająca czas faktycznie przeznaczony na wyświadczenie danej usługi z podziałem na obiekty, których usługa dotyczy. W dalszej kolejności będzie prowadzona analiza godzinowa uwzględniająca:

 • godziny poświęcone na poszczególne obszary aktywności np. hartowanie, szlifowanie;
 • podział czasu spędzonego na poszczególne obszary aktywności proporcjonalnie do wartości środków trwałych przypisanych do poszczególnych obszarów;
 • w sytuacji braku możliwości ustalenia wartości maszyny (np. w razie zaniechania jej kupna), ilość godzin będzie podlegała podziałowi stosownie do ilości obecnych maszyn.

Ponadto, cena świadczonej usługi będzie obejmować koszty podróży pracowników Kontrahenta.

Koszty podróży będę dokumentowane za pomocą rachunków oraz faktur VAT. Faktycznie poniesione koszty podróży będą stanowić drugą składową należnego wynagrodzenia Kontrahenta. Zostaną one przyporządkowane proporcjonalnie według zasad przedstawionych dla rozliczenia wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług.

Podstawowym okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta.

W związku z brakami formalnymi pismem z dnia 5 lipca 2016 r. nr IPPB3/423-482/16-2/MS, doręczonym 12 lipca 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 13 lipca 2016 r. (data wpływu: 18 lipca 2016 r.). W uzupełnieniu do wniosku stwierdzono, że:

 1. otrzymane przez Wnioskodawcę zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostało wydane w dniu 16.12.2015r. i nosi numer 305/ARP S.A.2015.
 2. umowa z Kontrahentem na usługę kierowania projektami została podpisana w dniu 28.12.2015.
 3. przedmiotem interpretacji mają być przepisy art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak jak podano w pozycji nr 5 wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 roku przepisy prawa objęte wnioskiem o wydanie interpretacji). W związku z tym Wnioskodawca wyjaśnia, iż przedmiotem interpretacji nie będą przepisy art. 15 ust. 4d - e ustawy o podatku dochodowym od osób prawych. Wobec powyższego zajęte przez Wnioskodawcę w tym zakresie stanowisko prawne (oznaczone jako pytanie nr 2 i 3) utraciło swoje znaczenie merytoryczne i powinno być przez Organ pominięte;
 4. W konsekwencji Wnioskodawca uznaje, że wydatki na zakup usług koordynacyjno - projektowych są wydatkami poniesionymi na inwestycję na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną, zgodnie z § 6 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 465). Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca w pełni podtrzymuje stanowisko zajęte w ramach wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 roku zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 1 z wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z zakupem usług koordynacyjno - projektowych mogą zostać uwzględnione w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych, stanowiących ich wartość początkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 16g ust. 3 u. p.d.o.p. za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z treści zacytowanego przepisu wynika, iż do wartości początkowej środków trwałych zalicza się koszty związane pośrednio lub bezpośrednio z ich nabyciem, przy czym katalog kosztów dodatkowych (innych niż cena nabycia), uwzględnianych w wartości początkowej, nie ma charakteru zamkniętego. W ocenie Wnioskodawcy koszty zwiększające wartość początkową nabytych środków trwałych obejmują takie koszty, bez których poniesienia nie byłoby możliwe oddanie kompletnego, w pełni funkcjonalnego środka trwałego do używania. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy środek trwały będzie mógł być wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem będzie mógł stanowić funkcjonalną całość wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi np. tworzącymi linię produkcyjną.

W ocenie Wnioskodawcy koszty związane z zakupem wszystkich wskazanych w pkt 6 niniejszego wniosku usług koordynacyjno-projektowych są kosztami związanymi z wartością początkową nabywanych środków trwałych, ponieważ ich zakup bezpośrednio warunkuje uzyskanie przez wybudowaną halę odpowiednich, z punktu widzenia prowadzonej inwestycji, parametrów technicznych, zaś w przypadku budowanej w jej wnętrzu linii produkcyjnej pozwoli na prawidłowy rozkład linii produkcyjnej, osiągnięcie przez nią zakładanych parametrów produkcyjnych itd. Bez dokonania zakupu wskazanych usług nie będzie możliwe np. prawidłowe dobranie rozkładu przestrzennego maszyn, ich parametrów, modeli itd. Tym samym ich zakup warunkuje faktyczną możliwość oddania do użytkowania zakupionych bądź wytworzonych środków trwałych.

Pogląd powyższy znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r. (znak: nr IPPB3/423-340/14-2/MS1), zgodnie z którą możliwe jest zaliczenie do wartości początkowej nowo nabytych środków trwałych kosztów nabycia usług świadczonych przez spółki, w których zatrudnione są osoby wchodzące w skład zespołu projektowego. Do wartości początkowej środków trwałych możliwe jest również zaliczenie zwrotu kosztów podróży związanych z prowadzoną inwestycją.

Podsumowując, koszty zakupu usług koordynacyjno-projektowych (w tym zwrot kosztów podróży) powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej nabywanych środków trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2016 poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.