IPPB3/423-793/13-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy wartość prac budowlano montażowych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania środka trwałego stanowi element jego ceny nabycia, a tym samym w przedstawionym stanie faktycznym miało miejsce częściowo nieodpłatne nabycie środka trwałego?Czy w związku z powyższym wartość środka trwałego powinna zostać przez Spółkę ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt la ustawy o CIT, jako cena jego nabycia powiększona o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a?
IPPB3/423-793/13-2/MS1interpretacja indywidualna
  1. cena
  2. nabycie
  3. nieodpłatne nabycie
  4. przychód
  5. użytkowanie (używanie)
  6. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.09.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego częściowo nieodpłatnie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego częściowo nieodpłatnie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. W ramach swojej podstawowej działalności Wnioskodawca nabył środek trwały w postaci aparatury do dozowania płynów (zbiornik wraz z infrastrukturą technologiczną). Powyższy środek trwały został oddany do używania i jest wykorzystywany przez Spółkę.

Na koszty nabycia środka trwałego składały się koszty nabycia samej aparatury oraz koszty jej montażu (prace budowlano-montażowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aparatury).

Kontrahent, wykonujący na rzecz spółki prace budowlano-montażowe (dalej „Kontrahent”) nie obciążył Spółki kosztami ich wykonania (Wnioskodawca nie otrzymał od tego Kontrahenta żadnych faktur kosztowych). Wnioskodawca wezwał Kontrahenta do wystawienia przedmiotowych faktur, a wobec braku reakcji rozwiązał umowę. Żadna płatność na rzecz Kontrahenta z tytułu wykonania przedmiotowych prac nie została dokona. Wartość wykonanych prac to ok. 800 tys. PLN.

Wnioskodawca dysponuje dokumentem kosztorysowym określającym wartość rynkową środka trwałego - wartość ta odpowiada wartości poniesionych kosztów powiększonych o koszty montażu.

W zawiązku z brakiem jasności co do prawidłowej metody ustalenia wartości początkowej środka trwałego przedmiotowy środek trwały nie został do tej pory przez Spółkę przyjęty do ewidencji środków trwałych i nie podlega amortyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wartość prac budowlano montażowych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania środka trwałego stanowi element jego ceny nabycia, a tym samym w przedstawionym stanie faktycznym miało miejsce częściowo nieodpłatne nabycie środka trwałego...
  2. Czy w związku z powyższym wartość środka trwałego powinna zostać przez Spółkę ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt la ustawy o CIT, jako cena jego nabycia powiększona o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym opisanym we wniosku wartość plac budowlano-montażowych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania środka trwałego stanowi element jego ceny nabycia, a tym samym w sytuacji Spółki miało miejsce częściowo nieodpłatne nabycie środka trwałego. W związku z powyższym wartość środka trwałego powinna zostać przez Spółkę ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT, jako cena jego nabycia powiększona o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że ustawa o CIT wyróżnia następujące podstawowe metody nabycia środków trwałych: odpłatne nabycie, częściowo odpłatne nabycie, nabycie w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, nabycie w postaci wkładu niepieniężnego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nabyła ona środek trwały częściowo odpłatnie. Wniosek powyższy Wnioskodawca wywodzi z brzmienia art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, który stanowi, że za cenę nabycia <środka trwałego> uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu (...). Skoro więc zgodnie z powyższym przepisem koszty dodatkowe, ściśle związane z nabyciem środka trwałego uważa się za element ceny nabycia środka trwałego, to w przypadku gdy podatnik nie ponosi ich kosztu - należy stwierdzić, że nabycie środka trwałego nastąpiło jedynie częściowo odpłatnie.

Przenosząc powyższe na sytuację Spółki — skoro ustawa nakazuje traktować koszty montażu jako element składowy ceny nabycia, to, ponieważ w wyniku działania Kontrahenta Wnioskodawca nie poniósł faktycznie części ceny nabycia to nabycie to nastąpiło w sposób częściowo odpłatny (w myśl art. 16g ust. 1 pkt 1a).

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a.

Zgodnie z art. 12 ust. 5a wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5 a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wnioskodawca nabył środek trwały, który wymagał montażu. Po jego dostarczeniu i wykonaniu prac budowlano-montażowych, Wnioskodawca otrzymał faktury dot. środka trwałego. Wnioskodawca nie został jednak obciążony kosztami prac budowlano-montażowych (Kontrahent nie wystawił na Spółkę faktur, umowa z Kontrahentem została rozwiązana). W efekcie, Wnioskodawca nic poniósł części kosztów, które powinny być ujęte w cenie nabycia środka trwałego.

W związku z powyższym, w świetle art. 12 ust 5a w relacji z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wartości różnicy pomiędzy wartością nabytej aparatury określonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie gospodarczym, a jego ceną nabycia (czyli pomiędzy kosztem jaki poniósłby podmiot trzeci, gdyby montaż nie został uzyskany w sposób nieodpłatny, a kosztem poniesionym przez Spółkę). Wartość środka trwałego powinna zostać zatem ustalona z uwzględnieniem kosztorysu posiadanego przez Spółkę (tj. powinna obejmować koszty montażu).

Jednocześnie w myśl art. 16g ust. 1 pkt la Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową środka trwałego w wartości poniesionych kosztów powiększonych o wartość przychodu określonego w opisany powyżej sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.