IPPB1/415-1025/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz firmy T. podlega także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli sprzedana nieruchomość stanowiła środek trwały, ale nie była ujęta w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i w dniu sprzedaży nie była wykorzystywana działalności gospodarczej Wnioskodawczyni?
IPPB1/415-1025/14-2/MS1interpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. nieruchomości
  3. przychód
  4. sprzedaż
  5. środek trwały
  6. źródło
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą G. M.

W roku 2005 Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość niezabudowaną w drodze umowy kupna-sprzedaży o pow. 1253 m2 z zamiarem budowy domu mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe. Nieruchomość została nabyta do majątku osobistego Wnioskodawczyni (Wnioskodawczyni posiada małżeńską rozdzielność majątkową). Nabycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Przedmiotowa nieruchomość nie została także nabyta w celu jej dalszej odsprzedaży i osiągnięcia z tego tytułu zysku. Budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów nigdy nie były i nie są przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Ponieważ budowa budynku mieszkalnego Wnioskodawczyni przesunęła się w czasie, Wnioskodawczyni w latach 2011 - 2013 wynajęła przedmiotową nieruchomość firmie budowlanej. W międzyczasie Gmina zaproponowała Wnioskodawczyni kupca tej nieruchomości pod budowę hipermarketu T. W efekcie Wnioskodawczyni w lipcu 2014 r. sprzedała nieruchomość firmie T. Ze względu na wątpliwości w interpretacji ustawy o podatku VAT, Wnioskodawczyni będącą także z tytułu prowadzenia swojej działalność podatnikiem VAT, wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o interpretację, czy do ewentualnej kwoty sprzedaży powinna doliczyć podatek VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji podatkowej wskazał, że powyższą transakcję sprzedaży należy opodatkować podatkiem VAT i wystawić fakturę VAT. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła środek trwały dla Wnioskodawcy, ale nie była ujęta w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej. W działalności gospodarczej Wnioskodawczyni była wykorzystywana w latach 2011-2013 (wynajem na rzecz firmy budowlanej i odprowadzanie z tego tytułu podatku VAT). Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 2007: 5510Z).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz firmy T. podlega także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli sprzedana nieruchomość stanowiła środek trwały, ale nie była ujęta w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i w dniu sprzedaży nie była wykorzystywana działalności gospodarczej Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W ocenie Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, oznacza, że przychód z tytułu jej sprzedaży nie stanowi przychodu z tytułu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód taki należy więc zakwalifikować jako przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, po upływie pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości. Tego rodzaju przychód - ze względu na upływ pięcioletniego terminu między dniem nabycia i sprzedaży nieruchomości - nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wniosek a contrario z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy). Ponadto, odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, gdyż nieruchomość nie była ujęta w ewidencji środków trwałych, a przedmiotem działalności Wnioskodawczyni nie był obrót nieruchomościami (tzw. sprzedaż i pośrednictwo deweloperskie), ale prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 2007: 5510Z). Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o p.d.f.) przychodem z działalności gospodarczej są między innymi przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł, c) wartościami niematerialnymi i prawnymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z powyższego wynika, że przychodami z działalności gospodarczej - w rozumieniu art. 14 ust. 2 (u. o p.d.f.) - są tylko przychody ze zbycia tych środków trwałych, które zostały ujęte przez podatnika w ewidencji środków trwałych. Przepis ten, jako niezbędną przesłankę zaliczenia przychodu z odpłatnego zbycia środka trwałego wskazuje więc ujęcie go w ewidencji środków trwałych. Przychód ze zbycia środka trwałego nie ujętego w ewidencji środków trwałych nie jest przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. W kwestii tej wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny który podjął uchwałę 7 sędziów mającą moc zasady prawnej (a więc obowiązującą także inne sądy administracyjne niższego rzędu).

W uchwale z dnia 17 lutego 2014 r. (sygnatura: II FPS 8/13) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawczyni w pełni podziela argumentację wyrażoną w uzasadnieniu wskazanej wyżej uchwały NSA a w szczególności pogląd, iż:

(...) Sam zatem ustawodawca wskazuje, że odpłatne zbycie rzeczy i określonych praw może następować w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Szczegółowego zaś wskazania, co jest przychodem z wykonywania działalności gospodarczej dokonuje legislator podatkowy w art. 14 u.p.d.o.f. Poza tym należy wskazać, mając na uwadze legalną definicję działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., że przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej, w tym m.in. z tytułu sprzedaży rzeczy i określonych praw (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) są przede wszystkim te, które pochodzą ze sprzedaży towarów handlowych, kupowanych z zamiarem ich dalszej odsprzedaży.

W tym miejscu warto podkreślić, że Wnioskodawczyni nie nabyła przedmiotowej nieruchomości z zamiarem jej dalszej odsprzedaży, lecz na własne cele mieszkaniowe, dlatego jej sprzedaż nie została dokonana w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 (u. o p.d.f.) w związku z art. 30e ust. 6 pkt 1 (u. o p.d.f.).

W przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym zbyta nieruchomość stanowiąca środek trwały nie była ujęta przez Wnioskodawczynię w ewidencji środków trwałych. Zbycie więc tego środka trwałego przez Wnioskodawczynię nie może być zakwalifikowane jako przychód z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 (u. o p.d.f.). Nieruchomość została więc zbyta przez Wnioskodawczynię poza działalnością gospodarczą. Przychód taki nie może być jednak zaliczony do źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 (u. o p.d.f.), gdyż między datą nabycia nieruchomości a datą jej sprzedaży upłynęło więcej niż 5 lat. Gdyby okres ten byt krótszy (wynosił mniej niż 5 lat) Wnioskodawczyni musiałaby zakwalifikować przychód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 (u. o p.d.f.).

W tym stanie rzeczy, w ocenie Wnioskodawczyni, przychód ze zbycia przedmiotowej nieruchomości nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie został dokonany w wykonaniu działalności gospodarczej i nie jest przychodem z tytułu tej działalności, a od daty nabycia nieruchomości minęło więcej niż 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.