IPPB1/415-1018/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki środków trwałych ich wartość początkową należy ustalić w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) Spółki, która została zlikwidowana, a odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów i przy kontynuowaniu metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę?
IPPB1/415-1018/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. spółka osobowa
 4. wartość początkowa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego otrzymanego w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz sposobu jego amortyzacji– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego otrzymanego w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz sposobu jego amortyzacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jarosław Ł. (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą na terytorium Polski, nie będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka jawna lub komandytowa, dalej: Spółka).

Nie można wykluczyć, iż w przyszłości Spółka zostanie zlikwidowana i Wnioskodawca uzyska w wyniku likwidacji cały majątek Spółki obejmujący środki trwałe. Wnioskodawca będzie wykorzystywał przejęty majątek w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki środków trwałych ich wartość początkową należy ustalić w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) Spółki, która została zlikwidowana, a odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów i przy kontynuowaniu metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkową środków trwałych przekazanych Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki, należy ustalić w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) Spółki, która została zlikwidowana, natomiast odpisów amortyzacyjnych Wnioskodawca powinien dokonywać z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów. Wnioskodawca powinien również kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o ustawy PIT, z uwzględnieniem art. 23 ustawy PIT.

Amortyzacji podlegają w myśl art. 22a ust. 1 ustawy PIT, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy PIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy PIT, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji dokonuje się od ustalonej wartości początkowej środka trwałego.

Stosownie do postanowień art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy PIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem art. 22g ust 2-18 ustawy PIT, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W myśl art. 22 g ust. 12 ustawy PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Natomiast w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis art. 22g ust. ust. 12 ustawy PIT stosuje się odpowiednio (art. 22g ust. 14c).

Zgodnie z treścią art. 22h ust. 3 ustawy PIT, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 ustawy PIT, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7 ustawy PIT.

Natomiast w myśl art. 22h ust. 3c ustawy PIT, w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis art. 22h ust. 3 ustawy PIT stosuje się odpowiednio.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka ulegnie likwidacji. W związku z powyższym całość majątku Spółki zostanie przejęta przez Wnioskodawcę i będzie wykorzystywana w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą przepisy art. 22g ust. 14c i 22h ust. 3c ustawy PIT, dotyczące kontynuowania amortyzacji z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że wartość początkową środków trwałych przekazanych Wnioskodawcy na mocy czynności o których mowa we wniosku, należy ustalić w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) Spółki, natomiast odpisów amortyzacyjnych Wnioskodawca powinien dokonywać z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę.

Warto dodać, że poglądy Wnioskodawcy znajdują pełne odzwierciedlenie w utrwalonym stanowisku organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Analogiczne poglądy zostały wyrażone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. ITPB1/415-394/13/WM,
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-371/13/AB,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2012 r., sygn, IBPBI/1/415-1213/11/AP
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., sygn. IPPB1/415-279/13-4/EC,
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. I SA/Lu 550/13.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził „stosownie natomiast do treści art. 22h ust. 3c ww. ustawy, w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Przy czym, w myśl art. 22h ust. 3 ww. ustawy, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż spółka osobowa X., w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, otrzyma lokale mieszkalne, w związku z likwidacją spółki osobowej G. (w której X. jest wspólnikiem). Lokale te stanowią w spółce osobowej G. środki trwale i są wynajmowane. X. po otrzymaniu lokali, po likwidacji G., będzie kontynuować wynajem lokali. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż spółka X. będzie mogła przyjąć otrzymane po likwidacji G. lokale do ewidencji środków trwałych. Spółka X, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, przyjmując do swojej działalności gospodarczej środek trwały (lokale mieszkalne), który otrzymała w związku z likwidacją Spółki osobowej G., której był wspólnikiem, zobowiązana będzie ustalić wartość początkową lokali na podstawie cyt. Wyżej art. 22g ust. 14c w związku z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w wysokości wartości przyjętej wcześniej przez Spółkę G. i kontynuować stosowaną przez tą Spółkę metodę amortyzacji przedmiotowego środka trwałego. Przy dokonywaniu amortyzacji ww. środka trwałego powinna również uwzględnić dokonane już przez Spółkę odpisy amortyzacyjne.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2013 r., sygn. IPPB1/415-280/13-2/EC).

Reasumując, wartość początkową środków trwałych przekazanych Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki, należy ustalić w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) Spółki, która została zlikwidowana, natomiast odpisów amortyzacyjnych Wnioskodawca powinien dokonywać z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.