ILPP2/4512-1-705/15-2/EW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wybranych Aktywów Spółki (środków trwałych).
ILPP2/4512-1-705/15-2/EWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. opodatkowanie
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienie
 6. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wybranych Aktywów Spółki (środków trwałych) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wybranych Aktywów Spółki (środków trwałych).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Spółka została powołana do realizacji inwestycji w grupie (tzw. spółka celowa). Inwestycja ta polegała na budowie bloku energetycznego (...) opalanego węglem brunatnym (dalej: „Blok”), która rozpoczęła się w 2001 r., natomiast zakończyła w 2008 r. Środki trwałe wchodzące w skład Bloku Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z początkiem lipca 2008 r. W związku z tym Wnioskodawca dokonuje amortyzacji tych środków od sierpnia 2008 r. Niektóre inne aktywa, wchodzące w skład instalacji „A”, np. układ odwadniania i magazynowania gipsu, zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki w październiku 2008 r., a ich amortyzacji Spółka dokonuje od listopada 2008 r.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na wytwarzaniu, handlu i dystrybucji energii elektrycznej. Jest to działalność opodatkowana podatkiem VAT. Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej z VAT, która ograniczałaby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, ze zm., dalej: „ustawa o KDT”), a następnie rozwiązaniem kontraktów długoterminowych Wnioskodawca został objęty systemem rekompensat z tytułu tzw. kosztów osieroconych powstałych w wyniku przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych. W związku z tym, Spółka otrzymała od B (dalej: „Zarządca”) pierwszą zaliczkę na rekompensatę kosztów osieroconych w sierpniu 2008 r.

Obecnie, w celu poprawy płynności finansowej Spółki oraz refinansowania istniejącego zadłużenia, podjęto decyzję o restrukturyzacji przepływów finansowych pomiędzy Spółką a jej udziałowcem - C, poprzez sprzedaż wybranych składników majątku należącego do Spółki do jej udziałowca C (dalej: „Transakcja”).

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów obejmujący:

 • budynki (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budynki są posadowione), w tym zblokowany budynek główny bloku 464 MW oraz budynki należące do instalacji „A” (Budynek odwadniania gipsu, Budynek magazynowania gipsu, Budynek stacji załadunku gipsu na samochody, Budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budowle są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „A” oraz inne aktywa stanowiące budowle takie jak elektrofiltr, turbopompa, linie kablowe itd.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki/będących w użytkowaniu wieczystym Spółki.

Środki trwałe, które będą przedmiotem Transakcji:

 • stanowią budynki oraz budowle;
 • Spółce przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z ich wytworzeniem;
 • po ich wytworzeniu składniki te były wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT;
 • nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub też innej stanowiącej czynność opodatkowaną VAT do czasu sprzedaży;
 • środki trwałe będące przedmiotem planowanej transakcji nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e) ustawy o VAT.

Jednocześnie, Wnioskodawca zaznacza, że cena sprzedaży w ramach Transakcji zostanie ustalona przez Spółkę i C na poziomie rynkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez Spółkę wybranych Aktywów (środków trwałych) będzie stanowiła dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy VAT, a w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż sprzedaż przez Spółkę wybranych Aktywów (środków trwałych) będzie stanowiła dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT stawka podstawowa wynosi 23%.

Równocześnie, ustawa o VAT wprowadza szereg zwolnień z VAT dotyczących transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części.

1. Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do środków trwałych będących przedmiotem Transakcji. Powyższe wynika z faktu, iż w związku z wytworzeniem środków trwałych, które mają być przedmiotem Transakcji, Wnioskodawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto ww. środki trwałe były wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych VAT.

2. Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumieć należy natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu, lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w celu stwierdzenia, czy planowana Transakcja (dostawa budynków oraz/lub budowli) korzystać będzie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, kluczowe jest ustalenie czy w odniesieniu do przedmiotowych aktywów (środków trwałych) doszło do pierwszego zasiedlenia.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o VAT oraz praktyką rynkową w tym zakresie, aby doszło do pierwszego zasiedlenia budynków lub budowli, muszą one zostać oddane do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynnościami opodatkowanymi są, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (i) odpłatna dostawa towarów oraz (ii) odpłatne świadczenie usług.

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, pierwszym zasiedleniem jest (ma być) czynność faktyczna obejmująca lub polegająca na wydaniu budynku/budowli jego nabywcy w wykonaniu dostawy towarów (np. sprzedaż), jak również wydaniu budynku/budowli najemcy, w wykonaniu umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (czyli odpłatnego świadczenia usługi). Taka interpretacja regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajduje potwierdzenie zarówno w świetle stanowiska doktryny jak i organów podatkowych.

Przykładowo, T. Michalik odnosząc się do definicji pierwszego zasiedlenia wskazuje, iż: „(...) na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy jednak przyjąć, iż „oddanie do użytkowania” jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu, a nie do zamknięcia procesu budowlanego (...). Pierwsze zasiedlenie należy traktować jako czynność faktyczną polegającą na przekazaniu budynku, budowli lub ich części w wykonaniu czynności opodatkowanej. W świetle brzmienia omawianego przepisu z pierwszym zasiedleniem nie będziemy mieli do czynienia w przypadku zamknięcia procesu budowlanego, jeżeli nie dojdzie do wydania budynku pierwszemu użytkownikowi w wykonaniu czynności opodatkowanej. W sytuacji, kiedy dochodzi do oddania budynku pierwszemu użytkownikowi który jest jednocześnie pierwszym właścicielem budynku (inwestorem), zgodnie z art. 2 pkt 14 VATU nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia”. T. Michalik, VAT. Komentarz 2015, C.H. Beck, Warszawa 2015).

Podobnie, w świetle stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe ugruntowanych wykładnią znajdującą potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek/budowla zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, ponieważ tylko w takim przypadku dochodzi do jego oddania do używania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-120/15-4/MK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. IPTPP4/4512-178/1 5-4/JM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP1/4512-339/15-5/ŻR.

Równocześnie, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, środki trwałe które mają być przedmiotem Transakcji: (i) zostały wytworzone przez Spółkę, (ii) nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub też innej czynności o podobnym charakterze.

W konsekwencji, uznać należy, że ich sprzedaż do C nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż nie zostały one wydane pierwszemu użytkownikowi w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT, po ich wybudowaniu. Tym samym, w ocenie Spółki w przedstawionej sytuacji zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

3. Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 10a ustawy o VAT

Ustawa o VAT, w art. 43 ust. 1 pkt l0a, wprowadza wyjątek od zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadku, gdy dostawa ta jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia albo w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem dostawa taka będzie podlegała zwolnieniu, jeżeli:

 • w stosunku do budynków, budowli lub ich części, które są przedmiotem dostawy, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Wnioskodawca pragnie podkreśla, iż jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, środki trwałe które mają być przedmiotem Transakcji od dnia ich wytworzenia, były wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią szeroko rozumianej działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, a w związku z ich wytworzeniem Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji z uwagi na fakt, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wytworzeniem środków trwałych które mają być przedmiotem Transakcji, ich sprzedaż nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w tym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP2/4512-104/15-5/AO w treści której organ podatkowy wskazał, iż: „W niniejszych okolicznościach nie ma możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT, gdyż Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia w stosunku do wydatków jakie ponosił w związku z wytworzeniem budynku i budowli będących przedmiotem planowanej transakcji. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy przewiduje natomiast zwolnienie od podatku VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Dla zastosowania omawianego zwolnienia spełnione powinny być łącznie obie powyższe przesłanki. Tak więc niespełnienie jednej z przesłanek z tego przepisu, powoduje, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania”.

Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy w związku z faktem, iż sprzedaż przez Spółkę wybranych Aktywów (środków trwałych) będzie stanowiła dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, Transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl natomiast postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego przepisu wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zatem w świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat – art. 43 ust. 7a ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że do dostawy gruntu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Spółka jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej. Spółka została powołana do realizacji inwestycji w grupie (tzw. spółka celowa). Inwestycja ta polegała na budowie bloku (...) opalanego węglem brunatnym (dalej: „Blok”), która rozpoczęła się w 2001 r., natomiast zakończyła w 2008 r. Środki trwałe wchodzące w skład „Bloku” Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z początkiem lipca 2008 r. W związku z tym Wnioskodawca dokonuje amortyzacji tych środków od sierpnia 2008 r. Niektóre inne aktywa, wchodzące w skład instalacji „A”, np. układ odwadniania i magazynowania gipsu, zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki w październiku 2008 r., a ich amortyzacji Spółka dokonuje od listopada 2008 r.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na wytwarzaniu, handlu i dystrybucji energii elektrycznej. Jest to działalność opodatkowana podatkiem VAT. Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej VAT, która ograniczałaby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, ze zm., dalej: „ustawa o KDT”), a następnie rozwiązaniem kontraktów długoterminowych Wnioskodawca został objęty systemem rekompensat z tytułu tzw. kosztów osieroconych powstałych w wyniku przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych. W związku z tym, Spółka otrzymała od B (dalej: „Zarządca”) pierwszą zaliczkę na rekompensatę kosztów osieroconych w sierpniu 2008 r.

Obecnie, w celu poprawy płynności finansowej Spółki oraz refinansowania istniejącego zadłużenia, podjęto decyzję o restrukturyzacji przepływów finansowych pomiędzy Spółką a jej udziałowcem - C, poprzez sprzedaż wybranych składników majątku należącego do Spółki do C (dalej: „Transakcja”).

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów obejmujący:

 • budynki, (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budynki są posadowione), w tym zblokowany budynek główny bloku 464 MW oraz budynki należące do instalacji „A” (Budynek odwadniania gipsu, Budynek magazynowania gipsu, Budynek stacji załadunku gipsu na samochody, Budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budowle są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „A”, oraz inne aktywa stanowiące budowle takie jak elektrofiltr, turbopompa, linie kablowe itd.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki/będących w użytkowaniu wieczystym Spółki.

Środki trwałe, które będą przedmiotem Transakcji:

 • stanowią budynki oraz budowle;
 • Spółce przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z ich wytworzeniem;
 • po ich wytworzeniu składniki te były wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT;
 • nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub też innej stanowiącej czynność opodatkowaną VAT do czasu sprzedaży;
 • środki trwałe będące przedmiotem planowanej transakcji nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e) ustawy o VAT.

Jednocześnie, Wnioskodawca zaznacza, że cena sprzedaży w ramach Transakcji zostanie ustalona przez Spółkę i C na poziomie rynkowym.

Zatem wobec przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że przy planowanej sprzedaży nieruchomości (budynków oraz budowli) nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika bowiem, że nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia budynków oraz budowli - nie zostały one oddane do użytkowania w wykonaniu jakichkolwiek czynności opodatkowanej, np. najem, dzierżawa.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie ma także możliwości zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż Spółce, w stosunku do wydatków jakie ponosiła w związku z wytworzeniem budynków i budowli przeznaczonych do sprzedaży, przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W związku z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, analizy wymaga możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że sprzedaż towaru podlega zwolnieniu od podatku na podstawie tego przepisu tylko w przypadku gdy przedmiotowy towar wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku a z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W złożonym wniosku wskazano, że wybudowane nieruchomości składające się z budynków i budowli nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT, jak również w związku z ich wytworzeniem Spółce przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W rezultacie dostawa nieruchomości (budynków i budowli) nie będzie także podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ budynki i budowle nie były wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT, a Spółce w związku z ich wytworzeniem przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji, sprzedaż przez Spółkę wybranych Aktywów (środków trwałych) będzie stanowiła dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Tym samym, dostawa nieruchomości (budynków i budowli) będzie podlegała, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 oraz art. 29a ust. 8 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. Organ pragnie zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z uwagi na powyższe, tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.