ILPB4/4510-1-57/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z późniejszą sprzedażą tych środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w związku z późniejszą sprzedażą tych środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów,
 • kosztów uzyskania przychodów w związku z późniejszą sprzedażą tych środków trwałych.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W grudniu 2014 r. w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. Wnioskodawca otrzymał od spółki wynagrodzenie za umarzane udziały w łącznej wysokości 1.701.200 zł, które to wynagrodzenie stanowiły:

 1. własność trzech niezabudowanych działek gruntu, stanowiących nieruchomość gruntową objętych jedną księgą wieczystą, których wartość rynkowa wynosi 937.000 zł,
 2. udział wynoszący 1/2 we współwłasności pięciu niezabudowanych działek gruntu, stanowiących nieruchomość gruntową objętych jedną księgą wieczystą, którego wartość rynkowa wynosi 714.200 zł,
 3. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własność usytuowanego na tej działce gruntu garażu, stanowiącego odrębną nieruchomość, których wartość rynkowa wynosi 25.000 zł oraz
 4. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własność usytuowanego na tej działce gruntu garażu, stanowiącego odrębną nieruchomość, których wartość rynkowa wynosi 25.000 zł

– dalej odpowiednio jako Nieruchomości Gruntowe, Prawo Użytkowania Wieczystego Gruntów oraz Garaże.

Wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały została ustalona w wysokości wartości rynkowej udziałów posiadanych w spółce z o.o. przez Wnioskodawcę będących przedmiotem umorzenia dobrowolnego, z uwzględnieniem wcześniejszej wyceny przedsiębiorstwa spółki z o.o., której udziały zostały umorzone.

Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów odpowiadała sumie łącznej wartości rynkowej otrzymanych Nieruchomości Gruntowych, Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Garażami.

Wartość rynkowa Nieruchomości Gruntowych, Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Garażami została ustalona przez spółkę z o.o., której udziały zostały umorzone na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy.

Wnioskodawca w grudniu 2014 r. przyjął do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej jako EŚT) Nieruchomości Gruntowe, Prawo Użytkowania Wieczystego Gruntu oraz Garaże.

Nieruchomości Gruntowe zamierza przeznaczyć pod dzierżawę. Natomiast Garaże są już przedmiotem umowy najmu.

W przyszłości nie jest wykluczone, że Wnioskodawca dokona sprzedaży niektórych bądź wszystkich środków trwałych nabytych w powyższy sposób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. STAN FAKTYCZNY: Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo przyjmując za wartość początkową dla poszczególnych środków trwałych uwzględnioną w EŚT wartość odpowiadającą wartości ustalonego wynagrodzenia (jego wartości rynkowej) z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o....
 2. ZDARZENIE PRZYSZŁE: Czy w sytuacji sprzedaży środków trwałych, tj. Nieruchomości Gruntowych lub Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Budynkami Garażu kosztem uzyskania przychodu będzie ich wartość początkowa, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (w przypadku Garaży)...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy wartość początkową poszczególnych środków trwałych należało ustalić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, tj. w wysokości ceny nabycia. Z uwagi na fakt, że w opisanym stanie faktycznym Nieruchomości Gruntowe oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Garażami zostały nabyte w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów należących do Wnioskodawcy w spółce z o.o., za cenę nabycia oraz wydatki na nabycie, o których mowa ww. przepisach ustawy CIT, należy uznać odpowiednio wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umorzone udziały, odpowiadającego wartości rynkowej Nieruchomościom Gruntowym oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Garażami.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 16a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jak wynika z cytowanego unormowania, podlegającymi amortyzacji środkami trwałymi są wskazane w jego treści środki trwałe, które spełniają następujące warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 16 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy CIT).

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest m.in. od formy nabycia ww. składników majątku i uregulowany został w art. 16g ustawy CIT.

Stosownie do art. 16g ust. 1 ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

 1. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;
 • 1a. w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a;
 1. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia;
 2. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;
 3. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni – ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;
 • 4a. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:
  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 14 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;
 • 4b. w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:
  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
  2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;
 • 4c. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej do spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący – wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1s;
 1. w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Przy czym za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ustawy CIT).

Ustawa CIT w 2014 r. nie zawierała szczególnego przepisu, który wskazywałby na sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w zamian za umarzane udziały.

W tym wypadku można więc odwołać się do art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, który wskazuje na sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w razie ich odpłatnego nabycia.

Należy uznać, że wartość początkowa poszczególnych środków trwałych, które zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do EŚT powinna odpowiadać cenie nabycia ich nabycia, którą w przedmiotowej sprawie jest wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez spółkę z o.o., której udziały zostały umorzone (w części przypadającej na poszczególne środki trwałe).

Wyzbycie się udziałów w drodze ich umorzenia jest bowiem formą zapłaty za otrzymane w formie wynagrodzenia niepieniężnego Nieruchomości Gruntowe, Prawo Użytkowania Wieczystego Gruntów wraz z Garażami. Tym samym za odpłatne nabycie należy uznać także umorzenie udziałów w zamian za wynagrodzenie niepieniężne w postaci m.in. wskazanych nieruchomości. Wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów była równa wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości wymienionych w pkt 1-4 w opisie stanu faktycznego, ustalonej przez spółkę z o.o., której udziały zostały umorzone.

Wartość początkowa poszczególnych środków trwałych będzie więc odpowiadać ich wartości rynkowej. W konsekwencji „ceną nabycia”, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku Wnioskodawcy będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia ustalonego przez spółkę z o.o., której udziały zostały umorzone, odpowiadająca wartości rynkowej wydanych nieruchomości. Tak ustalona „cena nabycia” powinna zostać przyjęta jako wartość początkowa poszczególnych środków trwałych i wprowadzona do EŚT prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę jest spójne ze stanowiskiem organów podatkowych (w analogicznych sprawach), co potwierdzają m.in. następujące interpretacje:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r. sygn. IPPB3/423-585/12-2/PK1Zatem można stwierdzić, iż wartością początkową WNIP może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez Wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie, co w przedmiotowej sytuacji będzie miało miejsce”,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 listopada 2012 r. sygn. IPTPB2/415-550/12/KR „Z uwagi na fakt, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym ww. składniki majątku zostaną nabyte w wyniku umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, za cenę zakupu, oraz wydatki na nabycie, o których mowa w cyt. przepisach, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umarzane akcje w tej spółce (odpowiadającego w opisanym zdarzeniu przyszłym wartości rynkowej tych składników majątku). Wartość tego wynagrodzenia stanowić będzie bowiem kwotę, jaka należałaby się spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności wskazanych we wniosku składników majątku (otrzymaną w opisanym zdarzeniu przyszłym w postaci akcji przedstawianych przez Wnioskodawcę do umorzenia)”,
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2011 r. sygn. ILPB3/423-209/11-2/EKCeną nabycia aktywów trwałych podlegających amortyzacji, otrzymanych jako wynagrodzenie za umorzone Udziały jest wartość wynagrodzenia za umorzenie udziałów określona w uchwale Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów”,
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r. sygn. IPPB1/415-919/09-6/AGW przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach ceną nabycia będzie wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia, czyli wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia wyceniona przez spółkę, innymi słowy wartość wynagrodzenia z wyceny spółki za umorzenie udziałów. Zatem można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie”,
 5. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. IPPB1/415-882/09-6/AGZatem można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie”, a także
 6. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 października 2014 r. sygn. ILPB1/415-839/14-2/AG.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W sytuacji sprzedaży środków trwałych, tj. Nieruchomości Gruntowych lub Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntu wraz z Garażami kosztem uzyskania przychodów będzie ich wartość początkowa, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (w przypadku Garaży).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

W sytuacji dokonania w przyszłości sprzedaży przyjętych do EŚT Nieruchomości Gruntowych lub Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntów wraz z Garażami w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodu znajdzie zastosowanie reguła wyrażona w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Jeżeli zatem, zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanych w Ad. 1, za cenę nabycia oraz wydatki na nabycie, o których mowa w cyt. przepisach, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umorzone udziały, odpowiadające wartości rynkowej Nieruchomości Gruntowych lub Prawa Użytkowania Wieczystego Gruntów wraz z Garażami, to w przypadku dokonania sprzedaży poszczególnych środków trwałych, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa danego środka trwałego (w przypadku Nieruchomości Gruntowych oraz Prawa Wieczystego Użytkowania Gruntów), pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych (w przypadku sprzedaży Garażu podlegającego amortyzacji).

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z późniejszą sprzedażą tych środków trwałych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że Wnioskodawca we własnym stanowisku w zakresie pytania nr 1 (wniosek – str. 5, wers 5) błędnie wskazał na przepis „ art. 23a pkt 1”. Biorąc pod uwagę, że powyższy przepis nie istnieje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz że przedmiotem wniosku była kwestia dotycząca ustalenia przez Wnioskodawcę – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – wartości początkowej środków trwałych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, uznano, że jest to oczywista omyłka i przyjęto, że intencją Wnioskodawcy było powołanie art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.