ILPB4/4510-1-546/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej.
ILPB4/4510-1-546/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
 2. amortyzacja
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. stawka amortyzacji
 5. własność
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Stawki amortyzacyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacji dla:

 1. linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą – jest prawidłowe,
 2. rozdzielnicy natykowej, umieszczonej w budynku hali warsztatowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacji dla:

 1. linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą,
 2. rozdzielnicy natykowej, umieszczonej w budynku hali warsztatowej.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Zakład Komunikacji (zwany dalej: Spółka) odpłatnie nabył środek trwały: instalację elektryczną zasilania stanowisk autobusów.

Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur z wnioskiem o nadanie symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych dla ww. zakupu.

Instalacja składa się z następujących elementów:

 1. rozdzielnika natykowa „a” zawierająca rozłącznik R(...) z wkładkami bezpiecznikowymi 3x63A umieszczona na ścianie w spawalni (budynek hali warsztatowej) z możliwością zawieszenia w innym miejscu,
 2. linia kablowa „b” mm2 długości 60 m oraz linia kablowa „c” 5x16 mm2 długości 140 m znajdujące się pod powierzchnią ziemi,
 3. szafki odbiorcze umieszczone na zakopanym w ziemi fundamencie, zlokalizowane wzdłuż placu postojowego autobusów w ilości 15 szt. Każda z szafek odbiorczych zawiera:
  • automatyczny, sprężynowy zwijacz przewodów elektrycznych zasilanych napięciem 230V,
  • automatyczny, sprężynowy zwijacz przewodów elektrycznych zasilanych napięciem 3x400V,
  • przewód typu H(...) 450/750V długości 15 m z wtyczką 3 stykową,
  • przewód typu H(...) 450/750V długości 20 m z wtyczką 5 stykową,
  • aparaturę ochronną i zabezpieczającą.

Rozdzielnika natykowa jest połączona z szafkami odbiorczymi poprzez linie kablowe tworząc instalację do zasilania stanowisk postojowych autobusów. Instalacja ta jest wykorzystywana do podgrzewania płynów w układach chłodzenia oraz doładowywania akumulatorów autobusów.

Z odpowiedzi uzyskanej z Urzędu Statystycznego wynika iż:

 1. rozdzielnica natykowa umieszczona w budynku hali warsztatowej mieści się w grupowaniu KŚT grupa 6 podgrupa 61 „Urządzenia i aparatura energii elektrycznej”,
 2. linia kablowa z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą mieści się w grupowaniu KŚT grupa 2 rodzaj 211 „Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze”.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • poz. 06 załącznika nr 1 – Stawka 10% – Symbol KŚT grupa 6 – Nazwa środka trwałego: Urządzenia techniczne,
 • poz. 06 załącznika nr 1 – Stawka 18% – Symbol KŚT podgrupa 61 – Nazwa środka trwałego: Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna,
 • poz. 02 załącznika nr 1 – Stawka 10% – Symbol KŚT rodzaj 211 – Nazwa środka trwałego: Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych:

 1. linia kablowa z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą,
 2. rozdzielnica natykowa umieszczona w budynku hali warsztatowej...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z otrzymaną z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego środki trwałe:

 1. rozdzielnica natykowa umieszczona w budynku hali warsztatowej zaklasyfikowane w grupowaniu KŚT grupa 6 podgrupa 61 „Urządzenia i aparatura energii elektrycznej” należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%, dlatego że zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” Symbol KŚT grupa 6 „Urządzenia techniczne” przypisana została im stawka amortyzacyjna 10% (natomiast Symbol KŚT podgrupa 61 dotyczy „Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna” – stawka amortyzacyjna 18%;
 2. linia kablowa z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%, dlatego że zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” Symbol KŚT rodzaj 211 „Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych” przypisana została im stawka amortyzacyjna 10%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia stawki amortyzacji dla:
 1. linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą – jest prawidłowe,
 2. rozdzielnicy natykowej umieszczonej w budynku hali warsztatowej – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Regulacja art. 16a ust. 1 tej ustawy stanowi, że: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przy uwzględnieniu, że amortyzacji środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, w którym następuje odwołanie się do symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych, należy stwierdzić, że rozwinięcie zakresu przedmiotowego środków trwałych wskazanych w art. 16a ust. 1 ww. ustawy ma miejsce w Klasyfikacji Środków Trwałych, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Przez środki trwałe rozumie się w Klasyfikacji Środków Trwałych rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się w Klasyfikacji Środków Trwałych pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy , którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp.

Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11): zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia należy przypomnieć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji środków trwałych do odpowiedniej grupy. Klasyfikacji tej powinien dokonać sam podmiot gospodarczy przy ewentualnej pomocy uprawnionego organu statystycznego.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka odpłatnie nabyła środki trwałe w postaci linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą oraz rozdzielnicy natykowej umieszczonej w budynku hali warsztatowej. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych dla ww. zakupów. W odpowiedzi wskazano, że:

 1. linia kablowa z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą mieści się w grupowaniu KŚT grupa 2 rodzaj 211 „Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroonergetyczne rozdzielcze”,
 2. rozdzielnica natykowa umieszczona w budynku hali warsztatowej mieści się w grupowaniu KŚT grupa 6 podgrupa 61 „Urządzenia i aparatura energii elektrycznej”.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych roczna stawka amortyzacyjna dla:

 1. rodzaju 211 „Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych” – wynosi 10%,
 2. grupy 6 „Urządzenia techniczne” przypisana została stawka amortyzacyjna 10%, natomiast podgrupa 61 „Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna” – wynosi 18%.

Zatem dla linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą po przyjęciu jej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Spółka winna zastosować 10%. stawkę amortyzacyjną, natomiast dla rozdzielnicy natykowej umieszczonej w budynku hali warsztatowej – 10%. stawkę amortyzacyjną.

Reasumując – w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, tj.:

 1. linii kablowej z szafkami odbiorczymi zawierającymi przewody z wtyczkami, automatyczne zwijacze przewodów, aparaturę ochronną i zabezpieczającą, Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować 10%. stawkę amortyzacji,
 2. rozdzielnicy natykowej umieszczonej w budynku hali warsztatowej, Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować 10%. stawkę amortyzacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.