ILPB4/4510-1-497/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zakupu środków trwałych sfinansowanych kapitałem zapasowym.
ILPB4/4510-1-497/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. kapitał rezerwowy
 2. kapitał zapasowy
 3. nabycie
 4. samochód
 5. zakup
 6. zysk niepodzielony
 7. zyski
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zakupu środków trwałych sfinansowanych kapitałem zapasowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zakupu środków trwałych sfinansowanych kapitałem zapasowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W latach poprzednich w Spółce wypracowany zysk przeznaczano na kapitał zapasowy na podstawie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

W obecnej chwili udziałowcy chcą rozdysponować ten kapitał na konkretne cele. Część została przeznaczona na dywidendę, od której odprowadzono podatek dochodowy. Pozostała część ma być przeznaczona na zakup środka trwałego i samochodów do Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty przeznaczonej na zakup samochodu, który będzie środkiem trwałym Spółki, należy odprowadzić podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota nadwyżki bilansowej przeznaczona na dywidendę jest opodatkowana, natomiast na zakup środka trwałego Spółki jest zwolniona od podatku, ponieważ środki finansowe pozostają w Spółce w postaci aktywów trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ze zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza zakupić m.in. samochód, który ma zostać sfinansowany środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego. Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z możliwością opodatkowania tej czynności na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 tej ustawy: przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy: Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Jednocześnie stosownie do art. 26 ust. 1 omawianej ustawy: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Postanowienia art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się do kategorii dochodów (przychodów), które nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Są to mianowicie dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. Jest to specyficzna kategoria dochodów (przychodów), której skutki podatkowoprawne zostały uregulowane na szczególnych zasadach. Głównym wyznacznikiem dla tej kategorii dochodów jest to, że przysługują one podatnikowi w następstwie posiadania prawa do udziału w zyskach osoby prawnej. Ponadto w regulacji tej mowa jest o dochodzie (przychodzie) faktycznie uzyskanym przez udziałowca/akcjonariusza. Dochód (przychód) faktycznie uzyskany, to taki, którym można rozporządzać, czyli dochód rzeczywiście wypłacony lub postawiony do dyspozycji udziałowcowi/akcjonariuszowi.

Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest więc dochód uzyskany w związku z faktem bycia udziałowcem (akcjonariuszem) innej osoby prawnej (spółki, spółdzielni), osiągnięty z zysku spółki.

Jednocześnie z regulacji art. 22 omawianej ustawy wynika, że dotyczy on zasad opodatkowania u źródła dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Co do zasady komentowany przepis nakłada obowiązek opodatkowania tej kategorii przychodów zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 19% i jest pobierany – zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy – przez płatnika, tj. spółkę wypłacającą dywidendę lub inny dochód z udziału w zyskach osób pranych. Zatem w sytuacji opodatkowania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych występują dwa podmioty stosunku podatkowego, tj. podatnik (podmiot uzyskujący dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) oraz płatnik (podmiot wypłacający te należności).

Wobec powyższych wyjaśnień wynika, że do zakupu samochodu ze środków pochodzących z kapitału zapasowego omawiane przepisy nie znajdą zastosowania.

Reasumując – zakup środka trwałego w postaci samochodu, który zostanie sfinansowany z kapitału zapasowego – w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.