ILPB4/4510-1-427/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych.
ILPB4/4510-1-427/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. koszt wytworzenia
 3. wartość początkowa środka trwałego
 4. wynagrodzenia
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczona odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych:

 • kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej i aplikacyjnej – jest nieprawidłowe,
 • kosztów poniesionych na odpisy, opłaty skarbowe, kserokopie map oraz dokumentacji – jest prawidłowe,
 • kosztów działań informujących i promujących – jest prawidłowe,
 • kosztów wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt – jest prawidłowe,
 • kosztów poniesionych na przyłącze instalacji energetycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych:

 • kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej i aplikacyjnej,
 • kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej i aplikacyjnej,
 • kosztów poniesionych na odpisy, opłaty skarbowe, kserokopie map oraz dokumentacji,
 • kosztów działań informujących i promujących,
 • kosztów wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt,
 • kosztów poniesionych na przyłącze instalacji energetycznej.
We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe.

Ad 1)

Spółka zleciła usługę wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach opracowanie dokumentacji przetargowej i aplikacyjnej dla projektu „Budowa instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych”, niezbędnej do prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu z Funduszu Spójności. Wydatki ponoszone przez Spółkę:

 • prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na Projekt „Budowa instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych” wraz z opiniami prawnymi,
 • na usługę konsultingu w zakresie prowadzenia procesu pozyskiwania środków w postaci pożyczki z NFOŚiGW dla Projektu,
 • wykonanie koncepcji techniczno-finansowych dla Projektu,
 • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu.

Stan faktyczny.

Ad 2)

We wniosku o dofinansowanie wydatki dotyczące jego przygotowania wraz z kompletem dokumentów nie zostały ujęte w kosztach projektu.

W 2014 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie Projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P jako Instytucją Wdrażającą. W ramach Projektu będzie budowana instalacja odzysku odpadów biodegradowalnych na składowisku w A. Wydatki ponoszone przez Spółkę:

 • odpisy np. z księgi wieczystej, rejestru gruntów,
 • opłaty skarbowe,
 • kserokopie map oraz dokumentacji.

Stan faktyczny.

Ad 3)

Umowa o dofinansowanie zobowiązuje Spółkę, jako Beneficjenta, do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu. Do kosztów promocji zalicza się: tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową, artykuły prasowe informujące społeczeństwo o zakresie prac, korzyściach oraz źródłach finansowania, informacji na temat projektu w lokalnych i regionalnych mediach, ogłoszeń prasowych, folderów oraz dni otwartych na terenie składowiska, konferencjach prasowych.

Zdarzenie przyszłe.

Ad 4)

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) Spółka powołała w 2014 r. Jednostkę Realizującą Projekt w ramach swojej struktury organizacyjnej (JRP składa się z pracowników Spółki). Koszty związane z funkcjonowaniem JRP zostały ujęte w kosztach projektu. Spółka ponosi wydatki na wynagrodzenie wszystkich pracowników Jednostki Realizującej Projekt.

Stan faktyczny.

Ad 5)

Jednym z niezbędnych elementów w realizowanym projekcie jest przyłączenie do sieci energetycznej instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych do sieci firmy energetycznej. Zdarzenie przyszłe.

Opis dodatkowych zdarzeń faktycznych (zdarzeń przyszłych) niezbędnych do zajęcia stanowiska przez organ:

 1. Spółka buduje instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych.
 2. W wyniku inwestycji powstanie więcej środków trwałych ( budynki, budowle i urządzenia).
 3. Wydatki będące przedmiotem wniosku Ad 1-Ad 5 ponoszone zostały przed oddaniem środka trwałego do używania.
 4. Wydatki będące przedmiotem złożonego wniosku są ponoszone ze środków własnych Spółki i nie zostaną w jakiejkolwiek formie zwrócone.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione na:
  1. prace związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargu na Projekt „Budowa instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych” wraz opiniami prawnymi,
  2. na usługą konsultingu w zakresie prowadzenia procesu pozyskiwania środków w postaci pożyczki z NFOŚiGW dla Projektu,
  3. wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu,
  4. koncepcje techniczno-finansowe dla Projektu stanowią wartość początkową nowo powstałego środka trwałego realizowanego w ramach Projektu...
  Stan faktyczny.
 2. Czy wydatki poniesione na wszelkiego rodzaju:
  1. odpisy, np. księgi wieczystej, z rejestru gruntów,
  2. opłaty skarbowe,
  3. kserokopie map oraz dokumentacji,
  przed rozpoczęciem Projektu stanowią wartość środka trwałego realizowanego w ramach Projektu...
  Stan faktyczny.
 3. Czy koszty działań informujących i promujących nową inwestycję stanowią wartość początkową środka trwałego realizowanego w ramach Projektu...
  Zdarzenie przyszłe.
 4. Czy koszty związane z wynagrodzeniem wszystkich pracowników Jednostki Realizującej Projekt zwiększają wartość początkową środka trwałego realizowanego w ramach Projektu...
  Stan faktyczny.
 5. Czy wydatki poniesione na przyłącze instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych sieci firmy energetycznej stanowią wartość początkową nowo powstałego środka trwałego...
  Zdarzenie przyszłe.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2014 r., poz.851), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki ujęte w pytaniach 1, 2, 4, 5 zwiększają wartość początkową środka trwałego, natomiast wydatki ujęte w pytaniu 3 nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych:
 • kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej i aplikacyjnej – jest nieprawidłowe,
 • kosztów poniesionych na odpisy, opłaty skarbowe, kserokopie map oraz dokumentacji – jest prawidłowe,
 • kosztów działań informujących i promujących – jest prawidłowe,
 • kosztów wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt – jest prawidłowe,
 • kosztów poniesionych na przyłącze instalacji energetycznej – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. ): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. Na podstawie kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód – art. 15 ust. 4, ust. 4b-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie – art. 15 ust. 4d-4e tej ustawy).

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca podjął się realizacji zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego zostaną wytworzone nowe środki trwałe. W związku z tym Wnioskodawca ponosi szereg wydatków szczegółowo opisanych w przedstawionych stanach faktycznych, jak i zdarzeniach przyszłych.

Generalnie wydatki na inwestycje, jako że ponoszone są w celu zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych, stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednakże nie mogą one być odnoszone w koszty bezpośrednio. Mogą jedynie zmniejszyć podstawę opodatkowania przez ich zaliczenie w koszty uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a (tj. gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Zgodnie z art. 4a pkt 1 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Z kolei środki trwałe w budowie to – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Wartość początkową środka trwałego – w razie jego wytworzenia we własnym zakresie – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się koszt wytworzenia.

Jak wynika z treści art. 16g ust. 4 tej ustawy: za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W szczególności do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą:

 1. wartość – w cenie nabycia – rzeczowych składników majątku zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. przede wszystkim materiałów, z których został wykonany środek trwały,
 2. wartość – w cenie nabycia – wykorzystanych usług obcych zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. zarówno usług polegających na samym wytwarzaniu środka trwałego, tj. przede wszystkim na jego budowie, jak i innych usług niezbędnych do wytworzenia i uczynienia tego składnika majątku zdatnym do używania,
 3. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. przede wszystkim koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

Zatem do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego – w myśl art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka do używania. Użycie przez ustawodawcę zwrotu, że do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza, że katalog wydatków związanych z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. Mieszczą się w nim również inne, niewymienione wprost w treści omawianego przepisu koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. O tym, czy wydatki stanowić powinny koszt przez odpisy amortyzacyjne decyduje wobec tego związek kosztu z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Do kosztów wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku i dają się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego, to znaczy związane są bezpośrednio z realizacją inwestycji. Są to bowiem wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem, a zatem są elementem ich kosztu wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi element wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (wyjątek stanowią tu grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z art. 16c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji nie podlegają).

Należy ponadto podkreślić, że mocą art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wyłączono z kosztu wytworzenia środka trwałego koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych, w tym odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wydatki te nie są bowiem bezpośrednio związane z samą realizacją inwestycji, ale z całokształtem działalności podatnika.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „kosztów ogólnych zarządu”. Należy jednak przyjąć, że przez koszty ogólne zarządu rozumie się koszty działania jednostki jako całości oraz zarządzania nią. W kosztach zarządu wyróżnia się:

 1. koszty administracyjno-gospodarcze, na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zarządu, koszty delegacji, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty zużycia materiałów biurowych, podatki o charakterze kosztowym, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne, koszty utrzymania budynków i pomieszczeń zarządu;
 2. koszty ogólnoprodukcyjne obejmujące koszty prowadzenia i utrzymania komórek oraz obiektów ogólnego przeznaczenia, takich jak: magazyny, biura, laboratoria, bocznice kolejowe, a także koszty ochrony mienia jednostki, bezpieczeństwa i ochrony pracy, szkolenia załogi, racjonalizacji i wynalazczości;
 3. koszty nieprodukcyjne, tj. nie przynoszące efektu gospodarczego, do których zalicza się koszty przestojów, ubytki naturalne i niedobory w magazynach.

W świetle powyższych przepisów należy także podkreślić, że do kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako element wartości początkowej mogą być zaliczone tylko wynagrodzenia i narzuty dotyczące pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces inwestycyjny.

Natomiast wydatki dotyczące całokształtu działalności podatnika, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają jako koszty pośrednie zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e tej ustawy.

W myśl art. 15 ust. 4d ww. ustawy: koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie do art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle powyższych przepisów – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę można zakwalifikować w następujący sposób:

I.

Do wydatków, które stanowią koszt wytworzenia środków trwałych, a zarazem ich wartość początkową należy zaliczyć:

 • Koszty, o których mowa stanie faktycznym oznaczonym nr 2:
  • wydatki poniesione na odpisy, np. księgi wieczystej, z rejestru gruntów,
  • koszty opłat skarbowej,
  • koszty kserokopii map oraz dokumentacji,
 • Koszty, o których mowa w stanie faktycznym oznaczonym nr 4:
  • wydatki na wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt,
 • Koszty, o których mowa w zdarzeniu przyszłym oznaczonym nr 5:
  • przyłącze instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych sieci firmy energetycznej.

Wynika to z faktu, że wydatki te pozostają w bezpośrednim związku z inwestycją. Nakład inwestycyjny oznacza bowiem wszystkie koszty poniesione dla realizacji inwestycji. Wobec tego, jako związane z inwestycją główną, stanowią element składający się na wartość początkową środków trwałych wytworzonych w rezultacie zakończenia inwestycji.

II.

Natomiast wydatki, które stanowią tzw. koszty pośrednie, niezwiązane bezpośrednio z realizowaną inwestycją to koszty, o których mowa:

 • w stanie faktycznym nr 1, tj. koszty usługi wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej:
  • prace związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargu na projekt „Budowa instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych” wraz opiniami prawnymi,
  • usługa konsultingu w zakresie prowadzenia procesu pozyskiwania środków w postaci pożyczki z NFOŚiGW dla Projektu,
  • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu,
  • wykonanie koncepcji techniczno-finansowych dla Projektu,

Wydatki na opracowanie wszelkiej dokumentacji przygotowawczej w celu prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności, nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych, a zatem nie zwiększają wartości inwestycji, tj. nie będą stanowiły elementu wartości początkowej składników majątku trwałego, gdyż nie mają one bezpośredniego wpływu na wytworzenie środka trwałego. Wydatki dotyczące całokształtu działalności Wnioskodawcy, które wpływają w sposób pośredni na przychody, mimo że związane są z realizowaną inwestycją, nie mają wpływu na koszt wytworzenia. Wyszczególnione przez Wnioskodawcę wydatki nie są standardowym elementem procesu inwestycyjnego. Wydatki te są związane z pozyskaniem i właściwą realizacją uzyskanego finansowania z bezzwrotnej pomocy w ramach Funduszu Spójności. Co prawda opisane działania są konieczne dla celów uzyskania dofinansowania, które jest niezbędne dla realizacji inwestycji, jednakże stopień ich powiązania z samą inwestycją jest na tyle odległy, że nie uzasadnia zwiększania kosztów wytworzenia środków trwałych. Zatem wydatki te – jako koszty pośrednie – należy ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

 • w zdarzeniu przyszłym oznaczonym nr 3, tj. koszty promocji: tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, artykuły prasowe informujące społeczeństwo o zakresie prac, korzyściach oraz źródłach finansowania, informacji na temat projektu w lokalnych i regionalnych mediach, ogłoszeń prasowych, folderów oraz dni otwartych na terenie składowiska, konferencjach prasowych.

Są to koszty pozostające w pośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę związane z kosztami promocji projektu nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych, a zatem nie zwiększają wartości inwestycji, tj. nie będą stanowiły elementu wartości początkowej składników majątku trwałego.

Reasumując – wydatki wymienione w punktach 2, 4, 5 pozostają w bezpośrednim związku z inwestycją, stąd należy uznać je za koszty zwiększające wartość początkową środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wydatki ujęte w pytaniu 1 i 3 nie zwiększają wartości początkowej środków trwałych i stanowią koszty uzyskania przychodów – na podstawie art. 15 ust. 1 ust. 4d i ust. 4e tej ustawy – w momencie ich poniesienia.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.