ILPB4/4510-1-392/15-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej
ILPB4/4510-1-392/15-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. dotacja
 3. fundusz ochrony środowiska
 4. gmina
 5. jednostka samorządu terytorialnego
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. modernizacja
 8. odpisy amortyzacyjne
 9. podwyższenie kapitału
 10. przebudowa
 11. samorząd terytorialny
 12. wartość początkowa
 13. zwiększenie wartości
 14. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca –sp. z o.o. (dalej zwana: „Spółką”) na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) – dalej zwanej również: „u.z.z.w.o.ś.”, świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W związku ze świadczeniem ww. usług Spółka posiada status przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 u.z.z.w.o.ś. Usługi na rzecz odbiorców są świadczone przez Spółkę na podstawie umów zawartych z tymi odbiorcami.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina X (dalej zwana: „Gminą”).

W 2013 r. Spółka rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Y (dalej zwanej: „Inwestycją”). Wartość Inwestycji wyniosła 4.847.715,97 zł (netto).

Inwestycja była finansowana:

  • ze środków własnych Spółki (tj. środków z działalności Spółki) – w kwocie 1.224.719,75 zł;
  • ze środków pochodzących z kredytu bankowego – w kwocie 1.341.163,93 zł;
  • ze środków własnych Spółki, które Spółka otrzymała od Gminy jako wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem nowoutworzonych w procesie podwyższenia kapitału udziałów – w kwocie 2.281.832,29 zł.

Środki pieniężne Spółki przekazane jej przez Gminę (pkt III powyżej) zostały przez Gminę otrzymane jako dotacja od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej zwana: „Dotacją”).

W dokumentacji Spółki faktury opisano jako finansowane procentowo ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazano, że Dotacja została uzyskana przez Urząd Gminy.

Przebudowa i modernizacja zostały zakończone w marcu 2015 r. Wartość Inwestycji (przebudowy i modernizacji) zwiększyła wartość początkową środka trwałego – oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Y.

W uzupełnieniu do powyższego pismem z 1 października 2015 r. Spółka wskazała co następuje:

 1. Przebudowa polegała na zmianie struktury istniejącego już obiektu, zmianie warunków technicznych.

Przebudowa polegała na dobudowaniu nowych budynków oraz przebudowaniu istniejących już budowli. Przebudowa wymagała projektu oraz zezwolenia na budowę, które zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Z.

 1. Modernizacja polegała na wybudowaniu nowej części mechanicznej, wykonanie dodatkowego zbiornika SBR, zbiornika uśredniającego, zagęszczacza osadu i garażu. Dodatkowo wymianie podlegały wszystkie urządzenia mechaniczne pp. dmuchawy, pompy, mieszadła, kraty itp. Najważniejszym elementem modernizacji oczyszczalni ścieków było zwiększenie jej przepustowości. Środek trwały został rozbudowany (powiększony) zarówno pod względem wielkości obiektu, jak również możliwości odbioru ścieku.
 2. Wydatki na przebudowę i modernizację spowodowały wzrost wartości użytkowej środka trwałego. Po modernizacji obiekt ma większą wartość rynkową i księgową, a okres jego użytkowania przedłużył się oraz zdolność wytwórcza wzrosła o 40%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo uznając, iż wartość Inwestycji – zgodnie z treścią art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p. – polegającej na przebudowie i modernizacji zwiększyła wartość początkową środka trwałego w postaci oczyszczalni ścieków w miesiącu marcu 2015 r., a więc w miesiącu, w którym zakończyła się inwestycja...
 2. Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego w postaci oczyszczalni ścieków uwzględniającej wartość Inwestycji (od zwiększonej w wyniku Inwestycji wartości początkowej) w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, niezależnie od tego z jakiego źródła pochodziły środki finansowe na podwyższenie kapitału zakładowego...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W ocenie Spółki postąpiła ona prawidłowo uznając, iż wartość Inwestycji – zgodnie z treścią art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p. – polegającej na przebudowie i modernizacji zwiększyła wartość początkową środka trwałego w postaci oczyszczalni ścieków w miesiącu marcu 2015 r., a więc w miesiącu, w którym zakończyła się Inwestycja.

Na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k u.p.d.o.p., począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e u.p.d.o.p., do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Zgodnie z art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p., jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W u.p.d.o.p. brak jest szczegółowych regulacji dotyczących podatkowego momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego w większej wysokości w związku z ulepszeniem środka trwałego (np. na skutek modernizacji lub przebudowy). W ocenie Spółki zasadne jest zastosowanie w tym przypadku tych samych zasad co w odniesieniu do momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym wraz z zakończeniem Inwestycji (marzec 2015 r.) wartość początkową oczyszczalni ścieków należało zwiększyć o poniesione wydatki na Inwestycję i od następnego miesiąca naliczać odpisy amortyzacyjne w wyższej wysokości, zachowując przy tym metodę i stawkę amortyzacyjną na dotychczasowym poziomie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Spółki odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego w postaci oczyszczalni ścieków uwzględniającej wartość Inwestycji (od zwiększonej w wyniku Inwestycji wartości początkowej) w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu niezależnie od źródeł finansowania Inwestycji.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów i które nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „u.p.d.o.p.”). Z powyższego wynika, że określony wydatek, niewymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, może stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem że między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczyno-skutkowy, czyli że poniesienie tego wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodu podatnika.

Art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m u.p.d.o.p., z uwzględnieniem art. 16 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c u.p.d.o.p., stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., zwane środkami trwałymi. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p., jeżeli środki trwale uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. l6a–16m u.p.d.o.p., od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odnosząc powyższą regulację do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że skoro Spółka finansowała Inwestycję:

  • ze środków własnych Spółki (tj. środków z działalności Spółki);
  • ze środków pochodzących z kredytu bankowego;
  • ze środków własnych Spółki, które Spółka otrzymała od Gminy jako wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem nowoutworzonych w procesie podwyższenia kapitału udziałów,

to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. W szczególności przepis ten nie znajduje zastosowania w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego – oczyszczalni ścieków (wartości początkowej zwiększonej w wyniku zakończenia Inwestycji) w części, w jakiej na wartość tą składają się wydatki sfinansowane ze środków własnych Spółki, które Spółka otrzymała od Gminy jako wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem nowoutworzonych w procesie podwyższenia kapitału udziałów.

W ocenie Spółki to, że środki, które Spółka otrzymała od Gminy jako wkład pieniężny zostały Gminie przekazane jako dotacja, nie zmienia oceny zaistniałego stanu faktycznego.

W konsekwencji – w ocenie Spółki – odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego – oczyszczalni ścieków (wartości początkowej zwiększonej w wyniku zakończenia Inwestycji) mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.