ILPB4/4510-1-33/15-5/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych w związku z likwidacją spółki kapitałowej.
ILPB4/4510-1-33/15-5/DSinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. likwidacja spółki
 3. likwidacja spółki kapitałowej
 4. majątek
 5. otrzymanie
 6. przychód
 7. składniki majątkowe
 8. udział w zyskach
 9. wartość początkowa
 10. warunki zwolnienia
 11. wierzyciel
 12. zobowiązanie
 13. zwolnienie
 14. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych w związku z likwidacją spółki kapitałowej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia od opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej (pytanie nr 1),
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych w związku z likwidacją spółki kapitałowej (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: „A” lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski.

Spółka jest wyłącznym wspólnikiem „B” (dalej: „B”) – spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska.

Majątek „B” został zakupiony lub wytworzony przez tę spółkę we własnym zakresie. Żaden ze składników majątku „B” nie został wniesiony do tej spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W zależności od uwarunkowań rynkowych, w przyszłości może zostać podjęta decyzja o likwidacji „B” w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2013 r., Dz. U. Nr 1030, ze zm.; dalej: KSH).

W toku postępowania likwidacyjnego, zobowiązania „B” wobec jej wierzycieli zostaną zabezpieczone przez Spółkę, która jako jedyny udziałowiec „B” wstąpi we wszystkie zobowiązania tej spółki.

Mając na uwadze, iż interesy wierzycieli „B” zostaną zabezpieczone w opisany powyżej sposób (a tym samym zostanie zrealizowany cel postępowania likwidacyjnego) nie będzie konieczności zbywania majątku „B”. W konsekwencji w takim przypadku cały majątek „B” zostanie przekazany Spółce w trybie określonym w przepisach KSH.

Ewentualna likwidacja „B” nastąpiłaby po upływie 2 lat od dnia objęcia udziałów tej spółki przez „A.

Po zakończeniu procesu likwidacji „B”, Spółka będzie kontynuować przy użyciu otrzymanego majątku działalność polegającą na zarządzie nieruchomością komercyjną lub w przypadku uzyskania korzystnej oferty sprzeda objęte składniki majątku „B”.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Spółka doprecyzowała, że jest ona spółką kapitałową, której siedziba oraz miejsce zarządu znajduje się na terytorium Polski. W konsekwencji zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości osiąganych dochodów.

Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że:
 1. Ewentualny dochód osiągnięty przez Spółkę w związku z objęciem przez Spółkę majątku „B” w wyniku likwidacji tej spółki będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT.
 2. Wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją „B”, stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę będzie wartość tych aktywów ustalona na moment likwidacji „B”, nie wyższa od ich wartości rynkowej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 29 kwietnia 2015 r. nr ILPB4/4510-1-33/15-4/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją „B”, stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę będzie wartość tych aktywów ustalona na moment likwidacji „B”, nie wyższa od ich wartości rynkowej.

Poniżej Spółka prezentuje uzasadnienie swojego stanowiska.

W opinii Spółki wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją „B”, stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki będzie wartość ustalona przez Spółkę nie wyższa niż wartość rynkowa tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na moment likwidacji „B”.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych przez podatnika w związku z likwidacją innej spółki zostały określone w art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem art. 16g ust. 10b ustawy o CIT uważa się ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W myśl art. 16g ust. 10b ustawy o CIT, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio stosuje się art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, zgodnie z którym w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Regulacja art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT nie rozstrzyga, czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej mają mieć formę przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, czy też stanowić poszczególne składniki majątkowe.

W świetle powyższych regulacji należy uznać, iż ustawodawca zróżnicował zasady określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez podatnika w związku z likwidacją osoby prawnej w oparciu o kryterium sposobu, w jaki likwidowana osoba prawna stała się ich właścicielem (współwłaścicielem). I tak:

 • w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do likwidowanej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie ustala się na nowo ich wartości początkowej, ale przyjmuje wartość początkową określoną w ewidencji podmiotu likwidowanego (art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10b ustawy o CIT);
 • w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio nie zostały wniesione do likwidowanej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się na nowo ich wartość początkową, stosując zasadę ogólną z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją „B”, zostały zakupione lub wytworzone we własnym zakresie przez „B”. Aktywa te (tj. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) nie zostały wniesione do „B” w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Tym samym – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT – wartością początkową tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (po ich objęciu przez Spółkę) będzie ustalona przez Spółkę wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

Wskazane stanowisko znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce organów podatkowych.

Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 16 maja 2014 r. (sygn. IPPB3/423-151/14-2/KK) wskazał, iż ustawodawca zróżnicował zasady określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez podatnika w związku z likwidacją osoby prawnej w oparciu o kryterium sposobu, w jaki likwidowana osoba prawna stała się ich właścicielem (współwłaścicielem). I tak: „(...) w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio nie zostały wniesione do likwidowanej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się na nowo ich wartość początkową, stosując zasadę ogólną z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy”;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z 9 sierpnia 2013 r. (sygn. ITPB3/423-220b/13/DK) wskazał, iż „Wnioskodawca wskazał we wniosku, że opisane przez niego składniki majątku nie zostały objęte przez podlegającą likwidacji spółkę kapitałową w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dlatego też przepis art. 16g ust. 1 pkt 5 omawianej ustawy, znajdzie zastosowanie do ustalenia przez Wnioskodawcę wartości początkowej otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych. Będzie to wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od wartości rynkowej”;
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 4 czerwca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-264/13/JS) wskazał, iż „... żaden ze składników majątku spółki S, nie został wniesiony do tej spółki w drodze aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zatem wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją osoby prawnej, stanowić będzie ustalona przez Spółkę wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.