ILPB4/4510-1-213/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie:jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego środka trwałego orazkosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na bieżące utrzymanie i eksploatację środka trwałego
ILPB4/4510-1-213/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. amortyzacja jednorazowa
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. limit
 6. moment
 7. odpisy amortyzacyjne
 8. wydatek
 9. zakup
 10. łódź
 11. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja maszyn i niektórych urządzeń oraz środków transportu za wyjątkiem samochodów osobowych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego środka trwałego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na bieżące utrzymanie i eksploatację środka trwałego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego środka trwałego,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na bieżące utrzymanie i eksploatację środka trwałego.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kreacji i produkcji reklamy, public relations obejmującym rynek rolny oraz budowlany.

W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza nabyć łódź zaliczaną do transportu taboru śródlądowego (dalej jako „łódź”). Cena nabycia łodzi nie przekroczy równowartości 50.000 EURO.

Łódź będzie zaklasyfikowana do środków transportu (Grupa 7 KŚT, podgrupa 77 Tabor pływający, symbol KŚT 773) i ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Łódź będzie wykorzystywana przez Spółkę do organizowania dla klientów imprez (eventów firmowych), akcji promocyjnych oraz pokazów (wykorzystanie do reklamy nietypowych przestrzeni).

Ponadto Spółka będzie wykorzystywać łódź do:

 1. organizacji spotkań z kontrahentami Wnioskodawcy, prowadzenia rozmów i tworzenia relacji biznesowych z jej klientami;
 2. celów promocyjnych (reklamowych) zarówno Spółki, jak i jej klientów – zakłada się umieszczenie nazwy firmy i jej logo;
 3. organizacji imprez szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników Spółki; udział w tego rodzaju imprezach będzie dostępna dla wszystkich pracowników oraz osób współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło.

Dodatkowo – w związku z planowanym zakupem łodzi – Spółka zamierza rozszerzyć przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej o usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego.

W związku z powyższym Spółka po nabyciu łodzi będzie ponosić bieżące koszty jej eksploatacji (związane z jej utrzymaniem i wykorzystywaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 10 ustawy CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy Spółka może ująć w kosztach podatkowych wydatek poniesiony na zakup łodzi w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego... – w zakresie Ustawy CIT (jako podatnik)
 2. Czy Spółka ponosząc wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją łodzi może ująć w kosztach podatkowych w dacie poniesienia danego wydatku... – w zakresie Ustawy CIT (jako podatnik)

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Spółka będzie uprawniona do ujęcia w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatek poniesiony na zakup łodzi w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonanego zgodnie z art. 16k ust. 7 ustawy CIT.

Uzasadnienie.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Przy czym wydatki ponoszone na nabycie środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Jak wynika bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16k ust. 7 ustawy CIT podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 16h ust. 4 (...) (art. 16k ust. 8 ustawy CIT).

Wobec powyższego Spółka będzie uprawniona do dokonania jednorazowej amortyzacji środka trwałego tj. łodzi, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Wydatki ponoszone przez Spółkę dotyczące bieżącego utrzymania i eksploatacji łodzi będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (koszt pośredni) stosownie do art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d i 4e.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT), pod warunkiem że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Z uwagi na to, iż nabyta łódź będzie wykorzystywana w różny sposób, nie tylko w celu uzyskiwania przychodów z jej najmu/dzierżawy, w ocenie Spółki, wydatki związane z jej utrzymaniem i eksploatacją będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu o charakterze pośrednim.

W doktrynie prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, jak i organów podatkowych wskazuje się, iż aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z kolei w świetle art. 15 ust. 4e ustawy CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tym samym wydatki ponoszone przez Spółkę dotyczące bieżącego utrzymania i eksploatacji łodzi będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu rozliczane w dacie ich poniesienia (koszt pośredni) stosownie do art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d i 4e ustawy CIT.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego środka trwałego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na bieżące utrzymanie i eksploatację środka trwałego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo informuje się, że w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.