ILPB4/423-444/14-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy matryce do wyciskania profili aluminiowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok stosowane w prasach tłoczących stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania matryc za podlegające amortyzacji środki trwałe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania matryc za podlegające amortyzacji środki trwałe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji (wyciskania) profili aluminiowych. Wyciskanie profili dokonywane jest z wykorzystaniem pras tłoczących. Spółka obecnie posiada dwie takie prasy.

W prasach tłoczących wykorzystywane są specjalne matryce. Matryce są narzędziami o kształcie zewnętrznym koła, w którego środku znajduje się otwór, odpowiadający pożądanemu przekrojowi profilu, który ma być wyciśnięty.

Matrycę umieszcza się w prasie z zastosowaniem uchwytu matrycowego. Pozwala to na stosowanie jednej matrycy w różnych modelach pras (rozmiary uchwytu matrycowego różnią się w zależności od modelu prasy). Matryce w prasach stosowane są zamiennie. Zmiany matryc wynikają z potrzeby zmiany kształtu wyciskanych profili lub dokonania czynności konserwacyjnych.

Wskazane matryce stanowią własność Spółki. Spółka nabywa je lub wytwarza we własnym zakresie. Co do zasady, przewidywany okres używania poszczególnych matryc przekracza okres jednego roku, nie można jednak wykluczyć, że w przypadku pojedynczych matryc okres ten będzie krótszy.

W dniu przyjęcia do używania matryce są wyposażone we wszystkie elementy konstrukcyjne oraz nadają się do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (tj. zamontowania w prasach do wytłaczania i wykorzystania w procesie tłoczenia profili).

Zgodnie z informacją wydaną na wniosek Spółki przez Urząd Statystyczny w Łodzi „matryce do wyciskania profili aluminiowych stosowane w prasach tłoczących, mieszczą się w grupowaniu: KŚT grupa 8 rodzaj 800 »Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp. «”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy matryce do wyciskania profili aluminiowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok stosowane w prasach tłoczących stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe...

Zdaniem Wnioskodawcy matryce do wyciskania profili aluminiowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok stosowane w prasach tłoczących stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) „amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 zwane środkami trwałymi”.

W konsekwencji maszyny i urządzenia można uznać za podlegające amortyzacji środki trwałe, pod warunkiem że:

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
  • są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stosowane przez Spółkę matryce do wyciskania profili aluminiowych: stanowią własność Spółki (i), są nabywane przez nią lub wytwarzane we własnym zakresie (ii), przewidywany okres ich używania przekracza jeden rok (iv) - tylko matryc o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok dotyczy bowiem pytanie sformułowane w niniejszym wniosku, są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (v) - Spółka wykorzystuje matryce w procesie wyciskania profili.

W zakresie warunku kompletności i zdatności do użytku w dniu przyjęcia do używania (iii) stwierdzić należy, że warunek ten nie został bliżej sprecyzowany w przepisach ustawy o CIT. Niemniej przyjmuje się, że „warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie przez właściwe organy administracji państwowej. Kompletne i zdatne do użytku są takie składniki majątku trwałego, które zawierają wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, bez narażenia życia lub zdrowia osób z nich korzystających” (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lipca 2014 r. sygn. ILPB3/423-162/14-4/EK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 czerwca 2013 r. sygn. ITPB3/423-147a/13/PST).

W ocenie Spółki tak rozumiany warunek kompletności i zdatności do użytku jest spełniony przez matryce do wyciskania profili aluminiowych. Jak wskazano bowiem w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego matryce w dniu przyjęcia do używania są wyposażone we wszystkie elementy konstrukcyjne (czyli są kompletne) oraz nadają się do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (czyli są zdatne do użytku).

Na spełnienie warunku kompletności i zdatności do użytku i, w konsekwencji, możliwość uznania matryc za odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji w szczególności nie wpływa fakt, że matryce współpracują z innymi maszynami (prasami). Jak bowiem wskazuje się w stanowiskach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych okoliczność, iż dane urządzenie współpracuje z innym, nie oznacza, że bez tego urządzenia jest niekompletne lub niezdatne do użytku. W szczególności o kompletności danego urządzenia może w takiej sytuacji świadczyć możliwość współpracy z wieloma różnymi urządzeniami (urządzeniami różnych typów), a nie wyłącznie z tym jednym urządzeniem.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone m. in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 października 2010 r. (sygn. ILPB4/423-122/10-4/DS), w której wskazano: „zakupione formy mogą współpracować z dowolną wtryskarką, w tym przypadku należącą do innego podmiotu - producenta opakowań, a to świadczy, że są one samodzielnym, zdatnym do użytku urządzeniem, niestanowiącym części peryferyjnej wtryskarki. Zatem, można przyjąć »kompletność i zdatność do użytku« tych form w dniu przyjęcia ich do używania” Analogiczne zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 października 2007 r. (sygn. IP-PB3-423-117/07-l/GJ);
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 grudnia 2009 r. (sygn. ITPB1/415-726/09/HD), w której wskazano: „jak przyjmuje się w orzecznictwie i literaturze - okoliczność, iż dana maszyna (urządzenie) współpracuje (jest powiązana) z innymi, nie oznacza, że bez tych innych maszyn czy urządzeń jest niekompletna lub niezdatna do użytku. Niektóre urządzenia - również niemogące działać bez współpracy z innymi urządzeniami - są odrębnymi środkami trwałymi - dotyczy to również drukarek lub przyczep samochodowych. Możność ich funkcjonowania z różnymi urządzeniami podstawowymi sprawia, że w istocie takiego rodzaju środki mają przymiot kompletności”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-1564/09/AM), w której wskazano: „Z powyższego przepisu wynika, iż warunkiem uznania określonego składnika majątku za odrębny środek trwały jest jego kompletność, a także zdalność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Urządzenia nabywane przez Spółkę nie wykonują samodzielnej pracy, ale cechują się mobilnością i możliwością współpracy z wieloma urządzeniami różnych typów wykorzystywanych w działalności Spółki. Nie ma możliwości przyporządkowania tych urządzeń do konkretnych, innych urządzeń, dlatego też stanowić one będą samodzielne środki trwałe w rozumieniu przepisów art. 16a ust. 1 ustawy o pdop.”;
 • w prawomocnym wyroku WSA we Wrocławiu z 18 lipca 2007 r. (sygn. I SA/Wr 905/07) wskazano zaś: „Zdaniem Sądu w niniejszym składzie nie zasługuje na aprobatę pogląd, że urządzenia kompletne i zdatne do użytku to jedynie takie, które mogą funkcjonować »samodzielnie«. Można podać wiele przykładów, które potwierdzają, że nie chodzi w przypadku kompletności i zdatności do użytku urządzenia o pracę samodzielną. (...) Wiele linii technologicznych, urządzeń w zakładach przemysłowych nie mogłoby samodzielnie pracować, a jednak stanowią odrębne środki trwałe. (...) Zdaniem Sądu formy do odlewów wyrobów akrylowych zakupione przez skarżącą są podobnym urządzeniem jak wskazane powyżej: (przyczepy, naczepy, wagony - uwaga Spółki) raz współpracują z jednym urządzeniem do naciągania akrylu, innym razem z drugim...”.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy (jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) w dniu przyjęcia do używania matryce wyposażone są we wszystkie elementy konstrukcyjne oraz nadają się do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a także, z zastosowaniem odpowiedniego uchwytu matrycowego, mogą być stosowane w różnych modelach pras, uznać należy, że warunek kompletności i zdatności do użytku jest przez te matryce spełniony.

Co więcej możliwość uznania matryc za odrębne, kompletne i zdatne do użytku środki trwałe potwierdza uzyskana przez Spółkę informacja statystyczna wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w której jednoznacznie wskazano, że „matryce do wyciskania profili aluminiowych stosowane w prasach tłoczących, mieszczą się w grupowaniu: KŚT grupa 8 rodzaj 800 »Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.«”.

Wprawdzie przepis art. 16a ust. 1 ustawy o CIT zawierający definicję podlegających amortyzacji środków trwałych nie odwołuje się wprost do Klasyfikacji Środków Trwałych, niemniej praktyka podatkowa wskazuje, że „przy rozstrzyganiu problemu, czy dany przedmiot może być uznany za środek trwały należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U nr 112, poz. 1317 ze zm.) - gdzie poszczególne środki trwałe, zakwalifikowane są do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju” (por. m. in. cytowana już interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - sygn. ILPB4/423-122/10-4/DS).

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 20 sierpnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-573/12/MO) stwierdził: „Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż o ile klasyfikacja wskazanych urządzeń wg KŚT jest prawidłowa to będą one stanowiły odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych”.

W konsekwencji zarówno w świetle art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, jak i aktualnie obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych (wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. - Dz.U. z 2010 r., nr 242, poz. 1622, ze zm.) matryce do wyciskania profili aluminiowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.