ILPB4/423-355/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie wydatków wymienionych w punktach 1-9 do kosztów wytworzenia farmy wiatrowej.
ILPB4/423-355/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. inwestycje
 3. koszt wytworzenia
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. opłata notarialna
 7. służebność
 8. służebność przesyłu
 9. wynagrodzenia
 10. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków wymienionych w punktach 1-9 do kosztów wytworzenia farmy wiatrowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków wymienionych w punktach 1-9 do kosztów wytworzenia farmy wiatrowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji w postaci farmy wiatrowej.

Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i handel energią elektryczną.

Głównym celem działalności gospodarczej Spółki jest przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy farmy wiatrowej oraz jej użytkowanie ukierunkowane na sprzedaż energii elektrycznej.

Farma wiatrowa jest to jednostka wytwórcza lub zespół jednostek wytwórczych, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia, które wykorzystują energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej.

Głównym elementem farmy wiatrowej są elektrownie wiatrowe, składające się z:

 • zespołu elektryczno-wiatrowego (turbiny), w skład którego wchodzą m.in.: łopaty z układem sterowania, przekładnia, generator prądu zmiennego z układem sterowania, układ obrotu gondoli, transformator mocy, rozdzielnia prądu zmiennego, układy i systemy wspomagające, szafy sterowniczo-kontrolne z oprzyrządowaniem, instalacje elektryczne i oświetleniowe, gondola (jako element wspólny dla wszystkich zespołów zamontowanych wewnątrz) oraz element przekazujący prąd do sieci elektroenergetycznej,
 • wieży wraz z fundamentem,
 • dróg i placów dojazdowych do poszczególnych elektrowni,
 • sieci wysokiego napięcia,
 • sieci średniego napięcia,
 • głównego punktu odbioru (dalej: GPO) czyli budynku stacji transformatorowej wraz z oprzyrządowaniem.

Przedmiotem inwestycji w postaci farmy wiatrowej jest/będzie budowa w/w środków trwałych, tj.:

 • zespołów elektryczno-wiatrowych (turbiny),
 • wieży wraz z fundamentami,
 • drogi i placów,
 • sieci wysokiego i średniego napięcia, oraz
 • GPO.

W celu realizacji inwestycji Spółka ponosi/będzie ponosić koszty związane z procesem inwestycyjnym, tj. koszty związane z zakupem towarów, materiałów i usług (budowlanych, nadzoru, architektonicznych itp.) niezbędnych do realizacji inwestycji.

Ponadto koszty inwestycji obejmują/mogą obejmować przykładowo przedstawione poniżej w pkt 1-9 grupy wydatków.

 1. Wydatki związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym np. projektów budowlanych, wykonawczych, opracowań technicznych dotyczących inwestycji, map dla celów inwestycyjnych i studium wykonalności itp.
 2. Wydatki na zakup usług związanych z zarządzaniem i przeprowadzeniem projektu inwestycyjnego ściśle i bezpośrednio z nim związane, jak np.:
  1. usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące opracowanie założeń projektu inwestycyjnego i nadzór nad realizacją projektu,
  2. usługi związane z koordynacją procesu inwestycyjnego,
  3. usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące przygotowanie studiów, analiz i planów dotyczących inwestycji,
  4. usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące wsparcie Spółki w procesie negocjacyjnym,
  5. usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące wsparcie Spółki w zakresie zabezpieczenia w drodze umów cywilnoprawnych prawa Spółki do dysponowania gruntami na potrzeby realizowanej inwestycji,
  6. usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie inwestycji, w tym monitorowanie i wsparcie w procesie pozyskiwania niezbędnych dla procesu inwestycyjnego decyzji i pozwoleń administracyjnych.
 3. Wydatki na zakup usług doradczych ściśle związanych z procesem inwestycyjnym, jak:
  1. usługi wsparcia w procesie negocjacyjnym z firmami projektowymi i wykonawczymi, a zwłaszcza z producentami kabli i urządzeń, mające na celu uzyskanie korzystnych kosztorysów i harmonogramów dostaw, warunkujących terminowe i efektywne kosztowo przeprowadzenie inwestycji,
  2. usługi związane z przygotowaniem i koordynacją profesjonalnej akcji informacyjnej na temat inwestycji dla rozwoju gminy, na terenie której ma być ona zlokalizowana poprzez zapewnienie poparcia mieszkańców gminy dla inwestycji (prace te wpływają na skuteczne przeprowadzenie inwestycji, jej harmonogram oraz koszt jej przeprowadzenia) oraz udział w mediacjach z organami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy,
  3. konsultacje i doradztwo w zakresie przyłączania farm wiatrowych do sieci energetycznej.
 4. Wydatki na zakup usług prawnych ściśle związanych z procesem inwestycyjnym, obejmujące m.in.:
  1. wsparcie w pozyskiwaniu/zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. pomoc prawną związaną z procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  3. wsparcie w zakresie pojawiających się w fazie realizacji inwestycji zagadnień związanych z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, udziałem społeczeństwa, prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  4. wsparcie Spółki w zakresie wszczętych w ramach procesu inwestycyjnego postępowaniach administracyjnych i ich monitorowanie,
  5. wsparcie w zakresie pozyskiwania wypisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących terenów, na których ma być przeprowadzona inwestycja,
  6. przygotowanie projektów umów służebności dotyczących gruntów, na których ma być przeprowadzona inwestycja, asysta przy podpisywaniu umów u notariusza,
  7. opracowanie wniosków do sądów wieczystoksięgowych w związku z koniecznością ujawnienia służebności na terenach, na których ma być przeprowadzona inwestycja,
  8. identyfikacja możliwości powstania konfliktów społecznych w związku z inwestycją oraz monitorowanie zagrożeń prawnych ze strony lokalnych społeczności w gminie, opracowywanie raportów w w/w obszarze,
  9. przygotowanie projektów umów dzierżawy dotyczących gruntów, na których ma być przeprowadzona inwestycja, asysta przy podpisywaniu umów u notariusza.
 5. Koszty związane z finansowaniem inwestycji, jak:
  1. usługi doradztwa finansowego związane z wyborem optymalnej formy finansowania inwestycji, wsparciem w procesie negocjacji, analizą projektów umów, ich zmian, zgromadzeniem dokumentacji dla zewnętrznych kredytodawców,
  2. prowizje bankowe związane z zawarciem umowy kredytu obrotowego i kredytu inwestycyjnego, naliczane do dnia przekazania środków trwałych do używania,
  3. koszty gwarancji bankowych, naliczane do dnia przekazania środków trwałych do używania,
  4. odsetki od kredytu obrotowego i inwestycyjnego, naliczane do dnia przekazania środków trwałych do używania,
  5. odsetki do pożyczek wewnątrzgrupowych naliczane do dnia przekazania środków trwałych do używania.
 6. Kwoty wypłacanych właścicielom gruntów, na których realizowana jest/będzie inwestycja:
  1. świadczeń rekompensujących/odszkodowawczych, jak np. rekompensat za zniszczone plony oraz
  2. rekompensat związanych ze służebnością przesyłu (dotyczy to m.in. służebności przesyłu dotyczącej sieci energetycznej prowadzonej w ziemi na gruntach obcych).
 7. Koszty związane z dzierżawą gruntów, na których jest/będzie realizowana inwestycja, ponoszone do dnia przekazania środków trwałych do używania.
 8. Wszelkiego typu opłaty administracyjne, sądowe i notarialne, ściśle związane z procesem inwestycyjnym, jak np. związane z wydaniem pozwolenia na budowę, z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej, opłaty za zajęcie pasów drogowych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty związane z wydaniem zaświadczeń przez organy administracji publicznej, opłaty sądowe i administracyjne związane z gromadzeniem dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (jak wyciągi z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków), opłaty z tytułu wypisów notarialnych itp.
 9. Wydatki związane z przeprowadzeniem badań, analiz oraz opracowaniem niezbędnych dla realizacji inwestycji ekspertyz, jak:
  1. badań/analiz/ekspertyz środowiskowych, geologicznych, gruntu, pola akustycznego, pola magnetycznego, archeologicznych, koszty screeningu, (tj. rozpoznania walorów chiropterologicznych i ornitologicznych danego terenu oraz określenie wpływu farmy wiatrowej na te walory) itp.,
  2. badań/analiz/ekspertyz opracowywanych na potrzeby zewnętrznych kredytodawców określające stan realizacji inwestycji,
  3. badań/analiz/ekspertyz związanych z pomiarem siły wiatru, tj.:
   • koszty wynajmu lub nabycia masztu meteorologicznego, jego montażu, użytkowania, ubezpieczenia, serwisowania, demontażu oraz koszty zakupu usług związanych z badaniem siły wiatru i związanych z tym ekspertyz lub opcjonalnie
   • koszty związane z nabyciem kompleksowej usługi badań siły wiatru i związanych z tym ekspertyz w oparciu o urządzenia (maszt meteorologiczny) należące bądź znajdujące się w wyłącznej dyspozycji usługodawcy.

Spółka wyjaśnia, że przedmiot jej zapytania odnosi się do wymienionych powyżej w pkt 1-9 wydatków związanych z realizacją inwestycji, które są ponoszone do dnia przekazania środków trwałych do użytkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż poszczególne wydatki wymienione w pkt. l, 2 lit. a–f, 3 lit. a–c, 4 lit. a–i, 5 lit. a–e, 6 lit. a–b, 7, 8 oraz 9 lit. a–c opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego ściśle związane z realizacją inwestycji oraz ponoszone w trakcie trwania inwestycji w celu wytworzenia środków trwałych należy uznać za koszty zwiększające wartość początkową tych środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy poszczególne wydatki wymienione w pkt. l, 2 lit. a–f, 3 lit. a–c, 4 lit. a–i, 5 lit. a–e, 6 lit. a–b, 7, 8 oraz 9 lit. a–c opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego ściśle związane z realizacją inwestycji oraz ponoszone w trakcie trwania inwestycji w celu wytworzenia środków trwałych należy uznać za koszty zwiększające wartość początkową tych środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT:

„Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:(...)

 1. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia; (...)”.

Cytowany wyżej przepis jednoznacznie wskazuje, iż w przypadku wytworzenia środków trwałych przez podatnika we własnym zakresie, za wartość początkową tego środka trwałego uznaje się koszt jego wytworzenia.

Definicję kosztu wytworzenia zawiera przepis art. 16 ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym, cyt.: „Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania”.

W kontekście art. 16g ust. 4 ustawy o CIT decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość bezpośredniego powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w ścisłym związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia.

Koszt ten stanowi wartość początkową środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1665/08, w którym sąd stwierdził, cyt.:

użyty w przepisie art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. zwrot <koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych> oznacza wydatki, które są ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego. Ów ścisły związek tych wydatków z procesem inwestycyjnym skutkuje tym, że składają się one łącznie na wartość substancji wytwarzanego środka trwałego. Zdaniem Sądu wydatkami takimi są wydatki, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego”.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 653/13, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 492/13 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 264/13.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2013 r. sygn. ILPB4/423-270/13-2/DS do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą w szczególności:

 • wartość, w cenie nabycia, rzeczowych składników majątku, zużytych do wytworzenia środków trwałych – tj. przede wszystkim wartość urządzeń i materiałów, z których został wykonany środek trwały,
 • wartość, w cenie nabycia, wykorzystanych usług obcych zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. zarówno usług polegających na samym wytwarzaniu środka trwałego, tj. przede wszystkim jego budowie, jak i innych usług niezbędnych do wytworzenia i uczynienia tego składnika majątku zdatnym do używania, np. kosztów prac geologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, usług projektowych, usług inżynierskich, doradztwa finansowego i prawnego związanego z prowadzoną inwestycją, kosztów sporządzenia dokumentacji przetargowej, kosztów niezbędnych ekspertyz obiektów budowlanych,
 • wartość kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi – tj. przede wszystkim wartość kosztów wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

Jednocześnie użycie przez ustawodawcę w przepisie art. 16g ust. 4 ustawy o CIT zwrotu, iż za koszt wytworzenia uważa się także cyt: „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” jednoznacznie potwierdza, iż katalog wydatków ponoszonych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się również inne koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku, a nie zostały wprost wymienione w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.

Przepis art. 16g ust. 4 ustawy o CIT wymienia również koszty, które nie mogą być zaliczone do kosztu wytworzenia. Są to koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne, a także koszty operacji finansowych, w szczególności odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania do używania środka trwałego. Taka grupa kosztów nie jest jednak objęta przedmiotem niniejszego wniosku.

Podsumowując do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą, o ile można je bezpośrednio powiązać z wytwarzanym środkiem trwałym:

 • wartość rzeczowych składników majątku, zużytych do wytworzenia środka trwałego,
 • wartość wykorzystanych usług obcych, koniecznych do wytworzenia środka trwałego,
 • wartość kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, związanych z wytworzeniem środka trwałego,
 • wartość innych kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego,
 • wartość odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W kontekście powyższego ponoszone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego wydatki wyszczególnione w punktach 1, 2 lit. a–f, 3 lit. a–c, 4 lit. a–i, 5 lit. a–e, 6 lit. a–b, 7, 8 oraz 9 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jako wydatki bezpośrednio związane z procesem wytworzenia środków trwałych i wydatki, których Spółka nie ponosiłaby gdyby nie była realizowana inwestycja, stanowią zwiększające wartość środków trwałych koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków przedstawionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:

Ad. 1 – Wydatki związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym np. projektów budowlanych, wykonawczych, opracowań technicznych dotyczących inwestycji, map dla celów inwestycyjnych i studium wykonalności.

Przedmiotowe wydatki są ściśle i bezpośrednio związane z projektem inwestycyjnym. Bez ich poniesienia inwestycja polegająca na budowie farmy wiatrowej nie mogłaby w ogóle być zrealizowana.

Głównym elementem farmy wiatrowej są elektrownie wiatrowe, składające się z:

 • zespołu elektryczno-wiatrowego (turbiny), w skład którego wchodzą m.in.: łopaty z układem sterowania, przekładnia, generator prądu zmiennego z układem sterowania, układ obrotu gondoli, transformator mocy, rozdzielnia prądu zmiennego, układy i systemy wspomagające, szafy sterownicze – kontrolne z oprzyrządowaniem, instalacje elektryczne i oświetleniowe, gondola (jako element wspólny dla wszystkich zespołów zamontowanych wewnątrz) oraz element przekazujący prąd do sieci elektroenergetycznej,
 • wieży wraz z fundamentem,
 • dróg i placów dojazdowych do poszczególnych elektrowni,
 • sieć wysokiego napięcia,
 • sieć średniego napięcia,
 • GPO.

Dla wytworzenia wymienionych wyżej środków trwałych niezbędne są projekty budowlane i wykonawcze, opracowania techniczne, mapy itp. Obowiązek dysponowania odpowiednią dokumentacją techniczno-budowlaną wynika wprost z przepisów prawa. Ponadto odpowiednia dokumentacja pozwala na optymalizację kosztów inwestycji, w tym poprzez jej terminową realizację.

Podsumowując wydatki wskazane w punkcie 1 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stanowią wydatki ściśle i bezpośrednio związane z wytworzeniem w ramach inwestycji środków trwałych. Poniesienie tych wydatków warunkuje skuteczne przeprowadzenie inwestycji. W konsekwencji przedmiotowe wydatki stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość środków trwałych.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje indywidualne prawa podatkowego, m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 października 2013 r. nr ILPB4/423-270/13-2/DS lub interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 września 2013 r. nr IBPBI/2/423-1082/13/MS, w której organ stwierdził, cyt.: „Użycie przez ustawodawcę zwrotu, iż do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się »inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych« oznacza, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty, co wskazuje na to, że mieszczą się w nim również inne, nie wymienione wprost koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę na prace projektowe, mapy, opinie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów należy zaliczyć do kosztu wytworzenia zwiększającego wartość początkową środka trwałego”.

Analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 marca 2014 r. nr IBPBI/2/423-1578/13/CzP potwierdził, iż do wartości początkowej środków trwałych zaliczyć należy m.in.:

 1. „koszty sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych (wykonania koncepcji, sporządzenia projektów, kosztorysów inwestorskich),
 2. koszty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji (np. pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowej) oraz wydania zaświadczeń przez organy administracji publicznej, wydania wypisów z ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej, itp.),
 3. koszty badań, a następnie przygotowania raportów koniecznych do wydania ww. decyzji,
 4. koszty przygotowania gruntu pod inwestycję (np. usługa wykonania robót ziemnych, usługi wycinki drzew), (...)
 5. koszty usług geodezyjnych, np. koszt wykonania map, operatów (...)”.

Wniosek:

Wydatki wskazane w pkt 1 stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 2 i 3 – Wydatki na zakup usług związanych z zarządzaniem i przeprowadzeniem projektu inwestycyjnego oraz usług doradczych ściśle związanych z procesem inwestycyjnym.

W związku z realizowaną inwestycją Spółka ponosi/będzie ponosić szereg wydatków związanych z nabyciem usług związanych z zarządzaniem i przeprowadzeniem projektu inwestycyjnego oraz usług doradczych, jak: wydatki związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego obejmujące opracowanie założeń projektowych, studiów, analiz i planów, wsparcie w procesie negocjacyjnym z firmami projektowymi i wykonawczymi, doradztwo w zakresie zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami na potrzeby inwestycyjne, doradztwo związane z opracowaniem dokumentacji, opracowywaniem wniosków administracyjnych, doradztwo w procesie pozyskiwania zezwoleń i pozwoleń administracyjnych.

Ponadto Spółka ponosi/będzie ponosić wydatki związane z doradztwem w zakresie przygotowania i koordynacji profesjonalnej akcji informacyjnej na temat inwestycji oraz wsparciem ze strony doradców w mediacjach z lokalnymi społecznościami w całym okresie realizacji inwestycji. Spółka podkreśla, że ta ostatnia grupa wydatków jest istotnie determinowana charakterem realizowanej inwestycji, gdzie bezwzględnym warunkiem (sine qua non) skutecznego przeprowadzenia inwestycji jest zapewnienie poparcia lokalnej społeczności dla realizowanego projektu. Powyższe wynika z faktu, iż projekty inwestycyjne w farmy wiatrowe bywają niejednokrotnie blokowane przez oponentów z lokalnych społeczności w różnych fazach ich realizacji.

Mając na uwadze powyższe oraz charakter i specyfikę realizowanej inwestycji – zarówno pod względem technicznym, prawnym, jak i społecznym, wydatki na usługi związane z zarządzaniem i wdrożeniem procesu inwestycyjnego oraz usługi doradcze w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a–f oraz w pkt 3 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego warunkują skuteczne przeprowadzenie inwestycji, a zatem są bezpośrednio i ściśle związane z procesem inwestycyjnym.

Spółka podkreśla, że przedmiotowe wydatki nie byłyby ponoszone przez Spółkę, w przypadku gdyby Spółka nie realizowała inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej.

W konsekwencji przedmiotowe wydatki stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową środków trwałych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 października 2013 r. nr ILPB4/423-270/13-2/DS, w której organ potwierdził, iż m.in. „koszty doradztwa, sporządzenia dokumentacji technicznych, dokumentacji projektowej, opracowania wizualizacji wnętrza oraz zakupu materiałów graficznych, które są związane z realizacją projektu inwestycyjnego stanowią koszty wytworzenia zwiększające wartość środków trwałych”.

Analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 marca 2014 r. nr IBPBI/2/423-1578/13/CzP potwierdził, iż do wartości początkowej środków trwałych zaliczyć należy m.in.:

 1. „koszty badań, a następnie przygotowania raportów koniecznych do wydania ww. decyzji, (...)
 2. koszty usług doradczych (doradztwo prawne, podatkowe i administracyjne) związane z realizacją poszczególnych działań w ramach fazy developmentu, (...)
 3. koszt usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze procedury przetargu na realizacje całości inwestycji (analiza techniczna projektu, analiza dokumentów i harmonogramów prac, płatności, metodologii zarządzania, opracowanie specyfikacji technicznej, przygotowanie zapytań ofertowych, analiza i ocena ofert cenowych, udział w negocjacjach),
 4. koszty usług tłumaczenia dokumentów (jedyny Wspólnik oraz zarząd Spółki to osoby/podmiot zagraniczny), będących efektem działań wykonywanych w ramach fazy developmentu opisanych powyżej,
 5. inne koszty, takie jak koszty usług poligraficznych (kopiowanie, drukowanie, skanowanie dokumentów), związanych z poszczególnymi działaniami w ramach fazy developmentu”.

Analogiczne stanowisko prezentują także sądy administracyjne, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 875/13.

Wniosek:

Poszczególne wydatki wskazane w pkt 2 lit. a–f oraz w pkt 3 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 4 – Wydatki na zakup usług prawnych ściśle związanych z procesem inwestycyjnym.

Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością zakupu usług prawnych, warunkujących skuteczne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, których przedmiotem jest m.in. wsparcie w pozyskiwaniu/zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwaniu decyzji środowiskowych, wsparcie w zakresie pojawiających się w trakcie inwestycji zagadnień z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego, ochrony środowiska, wsparcie w zakresie pozyskiwania dokumentów z organów samorządowych oraz z sądów, opracowywanie dokumentów, umów służebności gruntowych, umów dzierżawy dotyczących gruntów, na których ma być przeprowadzona inwestycja, opracowywaniem wniosków do sądów oraz monitorowanie zagrożeń prawnych ze strony lokalnych społeczności.

Usługi te są bezpośrednio związane z procesem inwestycyjnym i służą prawidłowej realizacji inwestycji.

Konieczność nabycia przedmiotowych usług przez Spółkę wynika ze specyfiki realizowanej przez Spółkę inwestycji. Przedmiotowe wydatki nie byłyby ponoszone przez Spółkę, w przypadku gdyby Spółka nie realizowała inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej. W konsekwencji przedmiotowe wydatki stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość środków trwałych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 października 2013 r. nr ILPB4/423-270/13-2/DS, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2013 r. nr ITPB3/423-237/13/AW, w której organ stwierdził, cyt: „Wydatki na pozyskanie opinii prawnych natomiast – w zależności od ścisłości powiązania z inwestycją – mogą stanowić koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, albo koszt wytworzenia. Skoro – w analizowanym stanie faktycznym – Wnioskodawca podaje, że opinie prawne są związane z procesem inwestycyjnym, tzn. wydatki odnoszą się do konkretnego projektu inwestycyjnego, to generują one wartość początkową wytwarzanego środka trwałego”.

Analogiczne stanowisko prezentują także sądy administracyjne, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 875/13.

Wniosek:

Poszczególne wydatki wskazane w pkt 4 lit. a–i stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 5 – Koszty związane z finansowaniem inwestycji.

W związku z realizacją inwestycji Spółka ponosi szereg wydatków związanych z finansowaniem tej inwestycji. Są to zarówno wydatki związane z nabywaniem usług doradztwa finansowego, jak i naliczone do dnia przekazania do użytkowania środka trwałego prowizje, odsetki od kredytów i pożyczek i koszty gwarancji.

Ponoszone przez Spółkę wydatki wskazane w punkcie 5 lit. a–e stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego są bezpośrednio związane z inwestycją polegającą na budowie farmy wiatrowej. Przedmiotowe wydatki nie byłyby ponoszone przez Spółkę, w przypadku gdyby Spółka nie realizowała inwestycji. W konsekwencji wydatki te, w zakresie w jakim zostaną poniesione przez przekazaniem środków trwałych do użytkowania stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową środków trwałych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 października 2013 r. nr ILPB4/423-270/13-2/DS, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. nr IPPB3/423-781/13-2/MS1, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2014 r. nr ILPB4/423-506/13-2/MC, zgodnie z którą, cyt: „(...) odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają – dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego – koszt nabycia/wytworzenia tego środka. Natomiast odsetki, które są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, a zostały zarachowane już po dniu przekazania ich do używania i następnie zapłacone, podatnik może zaliczyć je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty”.

Wniosek:

Wskazane w pkt 5 lit. a-e stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wydatki związane z zakupem usług doradztwa finansowego, jak również naliczone do dnia przekazania do użytkowania środka trwałego prowizje, odsetki od kredytów i pożyczek i koszty gwarancji są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi środkami trwałymi. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 6 – Kwoty wypłacanych właścicielom gruntów, na których realizowana jest/będzie inwestycja świadczeń rekompensacyjnych/odszkodowawczych jak np. rekompensat za zniszczone plony oraz rekompensat związanych ze służebnością przesyłu.

Dla przeprowadzenia inwestycji konieczne jest zapewnienie Spółce praw do gruntów, na których ma ona być realizowana. W tym celu Spółka zawiera z różnymi podmiotami (osobami prawnymi, osobami fizycznymi) szereg umów gwarantujących jej prawo do dysponowania gruntami na cele inwestycyjne.

Z uwagi na fakt, iż inwestycje w farmy wiatrowe przeprowadzane są w części na gruntach o charakterze rolnym, w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego może dojść do sytuacji, w których Spółka będzie zmuszona ponieść dodatkowy ciężar wypłacanych właścicielom gruntów świadczeń rekompensacyjnych/odszkodowawczych, jak np. rekompensaty za zniszczone plony.

Ponadto z przeprowadzeniem inwestycji wiąże się/będzie się wiązać konieczność uiszczenia rekompensat związanych z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu.

Wydatki związane ze świadczeniami rekompensacyjnymi i odszkodowawczymi z tytułu zniszczonych plonów i szkód powstałych w wyniku budowy farmy wiatrowej, a także rekompensaty z tytułu służebności przesyłu, dotyczącej budowy sieci energetycznej prowadzonej w ziemi na gruntach obcych, pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z realizowaną inwestycją i bez ich poniesienia inwestycja nie doszłaby do skutku.

W konsekwencji przedmiotowe wydatki poniesione do momentu przekazania farmy wiatrowej do użytkowania stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową środków trwałych. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 września 2013 r. nr IBPBI/2/423-1156/13/CzP, w której organ stwierdził, cyt.:

koszty realizacji farmy wiatrowej ponoszone przez Wnioskodawcę w trakcie realizacji, jako spółkę celową, w postaci użytkowania wieczystego, służebności gruntowych oraz zakupu gruntów powinny powiększać wartość początkową poszczególnych środków trwałych wytworzonych/nabytych w ramach inwestycji budowy tej farmy. Natomiast wydatki z tytułu opłat okresowych za ustanowienie służebności oraz użytkowanie wieczyste, ponoszone po dniu zakończenia realizacji inwestycji stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zgodnie z art. 15 ust. 4d updop są potrącane w dacie ich poniesienia”.

Również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-14/14-2/ŁM organ jednoznacznie potwierdził, że, cyt:

„a. zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu, b. wynagrodzenie dla wydzierżawiających grunty, c. odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, d. koszty sądowe związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych, e. koszty notarialne związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zawieraniem umów dzierżawy – są wydatkami dającymi się przyporządkować do wytwarzanego środka trwałego, a zatem winny stanowić element wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych.

Analogiczne stanowisko prezentują także sądy administracyjne, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 264/13, w którym Sąd stwierdził, iż, cyt: „W ocenie Sądu orzekającego w sprawie – sporne w sprawie wydatki ponoszone na uregulowanie stanu prawnego gruntów, w tym: zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu; wynagrodzenie dla wydzierżawiających grunty; odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej oraz koszty sądowe i notarialne związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych – są wydatkami pozostającymi w związku z wytworzeniem środka trwałego. Odnoszą się one do konkretnej inwestycji i nie zostałyby poniesione, gdyby podatnik nie podjął decyzji o wytworzeniu środka trwałego. (...)”.

Podobne stanowisko zajął także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1744/09, stwierdzając, iż, cyt.:

Słusznie też Sąd pierwszej instancji wywiódł, że koszty ustanowienia służebności przesyłu, koszty umów cywilnoprawnych dotyczących zgody na umieszczenie urządzeń, koszty wypłacanych odszkodowań za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji inwestycji i koszty wyceny wysokości odszkodowań są wydatkami pozostającymi w związku z wytworzeniem środka trwałego, gdyż nie byłyby poniesione, gdyby podatnik nie wytworzył we własnym zakresie środka trwałego”.

Wniosek:

Wydatki wskazane w pkt 6 lit. a-b stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 7 – Koszty związane z dzierżawą gruntów.

W celu zrealizowania inwestycji istnieje po stronie Spółki konieczność zagwarantowania sobie praw do gruntów należących do podmiotów trzecich, na których inwestycja ta ma być realizowana. W tym celu Spółka zawiera z różnymi podmiotami m.in. umowy dzierżawy gruntów.

Z uwagi na fakt, iż przeprowadzenie inwestycji w postaci farmy wiatrowej wymaga zabezpieczenia po stronie Spółki prawa do korzystania z gruntów obcych, na których jest/będzie przeprowadzana inwestycja, w/w wydatki są ściśle i bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. Innymi słowy bez ich poniesienia inwestycja nie doszłaby do skutku.

W konsekwencji przedmiotowe wydatki ponoszone przez Spółkę do momentu przekazania środków trwałych do użytkowania stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość środków trwałych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 września 2013 r. nr IBPBI/2/423-1156/13/CzP, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-14/14-2/ŁM, w której organ jednoznacznie potwierdził, że, cyt:

a.zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu, b. wynagrodzenie dla wydzierżawiających grunty, c. odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, d. koszty sądowe związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych, e. koszty notarialne związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zawieraniem umów dzierżawy – są wydatkami dającymi się przyporządkować do wytwarzanego środka trwałego, a zatem winny stanowić element wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych”.

Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 264/13, w którym Sąd stwierdził, cyt.: „Należy zatem uznać, że: zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu; wynagrodzenia dla wydzierżawiających grunty; odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej; koszty sądowe związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych a także koszty notarialne związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zawieraniem umów dzierżawy – wiążą się bezpośrednio z wytworzenia środka trwałego jakim jest farma wiatrowa, bowiem bez ich poniesienia niemożliwa byłaby realizacja inwestycji a tym samym wytworzenie środka trwałego”.

Wniosek:

Wydatki wskazane w pkt 7 stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 8 – Wszelkiego typu opłaty administracyjne, sądowe i notarialne, związane z procesem inwestycyjnym.

Realizacja inwestycji wymaga pozyskania przez Spółkę szeregu pozwoleń, zaświadczeń, wyciągów z różnorakich rejestrów, wykazów, planów itp. Uzyskanie stosownych dokumentów wiąże się z koniecznością uiszczeniu różnego rodzaju opłat administracyjnych, sądowych, notarialnych i innych.

Opłaty te ponoszone są w bezpośrednim i ścisłym związku z realizowaną inwestycją. Brak ich uiszczenia uniemożliwiłby bowiem Spółce uzyskanie dokumentacji oraz pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. W konsekwencji przedmiotowe wydatki ponoszone przez Spółkę do momentu oddania środków trwałych do użytkowania stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość środków trwałych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2014 r. nr IBPBI/2/423-1578/13/CzP, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-14/14-2/ŁM, w której organ jednoznacznie potwierdził że, cyt: „a. zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu, b. wynagrodzenie dla wydzierżawiających grunty, c. odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, d. koszty sądowe związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych, e. koszty notarialne związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zawieraniem umów dzierżawy – są wydatkami dającymi się przyporządkować do wytwarzanego środka trwałego, a zatem winny stanowić element wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych”.

Podobne stanowisko prezentowane jest także w orzecznictwie sądów administracyjnych, czego przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 653/13, w którym Sąd stwierdził cyt.:

Sąd podziela stanowisko Skarżącej, iż w swojej istocie, pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i urządzeń w polskich obszarach morskich charakterem jest zbliżone do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest wydawana w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. Z uzyskaniem pozwolenia wiąże się z ponoszeniem kosztów (uiszczenie stosownej opłaty), bezpośrednio związanej z realizacja inwestycji, bez której inwestycja nie mogłaby powstać. Tym samym, wszelkie wydatki poniesione na ten cel są w ocenie Sądu – kosztami wytworzenia środka trwałego. Należy zatem uznać, że opłaty za wydanie pozwolenia wiążą się bezpośrednio z wytworzenia środka trwałego jakim jest farma wiatrowa, bowiem bez ich poniesienia niemożliwa byłaby realizacja inwestycji a tym samym wytworzenie środka trwałego”.

Analogiczne stanowisko zajął także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 207/10, w którym Sąd zgodził się z orzeczeniem Sądu pierwszej instancji, iż, cyt.:

(...) koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych itp. (ł) (...), zalicza się do kosztów wytworzenia środka trwałego, o których mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Wniosek:

Wydatki wskazane w pkt 8 stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Ad. 9 – Wydatki związane z przeprowadzeniem badań, analiz oraz opracowaniem niezbędnych dla realizacji inwestycji ekspertyz.

Inwestycja w postaci farmy wiatrowej wymaga szczegółowych analiz dotyczących m.in. siły wiatru, stopnia hałasu, migotania, zacienienia, pola elektromagnetycznego itp.

Realizacja inwestycji wiąże się zatem z koniecznością poniesienia szeregu wydatków związanych z przeprowadzeniem obligatoryjnych dla realizowanej inwestycji badań oraz opracowaniem niezbędnych ekspertyz, jak np. ekspertyzy siły wiatru, środowiskowe, geologiczne, ekspertyzy opracowywane na potrzeby zewnętrznych kredytodawców określające stan realizacji inwestycji, ekspertyzy gruntu, pola akustycznego, pola magnetycznego, screening, ekspertyzy archeologiczne itp.

Z uwagi na specyfikę inwestycji w postaci budowy farmy wiatrowej przeprowadzenie przedmiotowych czynności jest niezbędne dla realizacji inwestycji. W przeciwnym przypadku Spółka nie miałaby prawnej i technicznej możliwości realizacji inwestycji.

W konsekwencji wydatki związane z przedmiotowymi badaniami i opracowywaniem ekspertyz ponoszone przez Spółkę do momentu oddania środków trwałych do użytkowania stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową środków trwałych.

Powyższe potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 207/10, w którym Sąd zgodził się z orzeczeniem Sądu pierwszej instancji, iż, cyt.:

(...) koszty badań i pomiarów geodezyjnych oraz geologicznych (k), koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych itp., (ł) jak również koszty organizacji przetargów (j), zalicza się do kosztów wytworzenia środka trwałego, o których mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 marca 2014 r. nr IBPBI/2/423-1578/13/CzP potwierdził, iż do wartości początkowej środków trwałych zaliczyć należy m.in.:

 1. „koszty badań, a następnie przygotowania raportów koniecznych do wydania ww. decyzji, (...),
 2. koszty wykonania usług pomiaru parametrów wiatru w miejscu realizacji planowanej inwestycji, ekspertyz dendrologicznych, (...)”.

Wniosek:

Wydatki wskazane w pkt 9 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przeszłego są ściśle i bezpośrednio związane z wytwarzanymi w ramach inwestycji środkami trwałymi i stanowią tzw. „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. W konsekwencji stanowią one koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową tych środków trwałych.

Reasumpcja:

Zdaniem Spółki ponoszone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego wydatki wyszczególnione w punktach 1, 2 lit. a–f, 3 lit. a–c, 4 lit. a–i, 5 lit. a–e, 6 lit. a–b, 7, 8 oraz 9 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jako wydatki bezpośrednio i ściśle związane z procesem wytworzenia środków trwałych i wydatki, których Spółka nie ponosiłaby gdyby nie była realizowana inwestycja, stanowią koszty wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwiększające wartość początkową środków trwałych.

Mając na uwadze powyższe oraz dążąc do uzyskania jednoznacznej informacji umożliwiającej Spółce prawidłowe wypełnienie ciążących na Spółce obowiązków, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, iż wydatki szczegółowo wymienione w punktach 1, 2 lit. a–f, 3 lit a–c, 4 lit. a–i, 5 lit. a–e, 6 lit. a–b, 7, 8 oraz 9 lit. a–c stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jako ściśle i bezpośrednio związane z realizowanym procesem inwestycyjnym zwiększają wartość początkową środków trwałych składających się na inwestycję w postaci farmy wiatrowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.