ILPB4/423-206/12-2/DS | Interpretacja indywidualna

1. Czy odsetki od pożyczki udzielonej na działalność Spółki, która polega na wybudowaniu farmy wiatrowej, w sytuacji w której Spółka nie prowadzi innej działalności w całości zwiększają koszty wytworzenia środków trwałych, skoro pożyczka wraz z odsetkami została spłacona przed oddaniem środków trwałych do używania?2. Czy odsetki od pożyczek od udziałowca, w związku z wcześniejszą spłatą kapitału nie będą objęte przepisami w zakresie „cienkiej kapitalizacji”, a tym samym będą stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od środków trwałych?
ILPB4/423-206/12-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cienka kapitalizacja
 3. inwestycje
 4. kapitalizacja
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. niedostateczna kapitalizacja
 7. odsetki
 8. odsetki od pożyczki
 9. powiązania kapitałowe
 10. pożyczka
 11. środek trwały
 12. udział
 13. udziałowiec
 14. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2012 r. (data wpływu 05 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka została utworzona jako spółka celowa, w związku z realizacją inwestycji polegającą na wybudowaniu farmy wiatrowej. Jedyną działalnością Spółki jest prowadzenie inwestycji w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim. Spółka nie prowadzi innej działalności a prowadzona inwestycja była finansowana do kwietnia 2012 r. ze środków uzyskanych z pożyczek od udziałowca.

W 2012 r. została zmieniona forma finansowania prowadzonej inwestycji. Spółka włączona została do programu finansowania wewnątrzgrupowego Grupy T, w konsekwencji pożyczki zaciągnięte od udziałowca zostały spłacone wraz z odsetkami. W pierwszej kolejności został spłacony kapitał pożyczki. Następnego dnia zostały spłacone odsetki, zgodnie z zawartą umową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy odsetki od pożyczki udzielonej na działalność Spółki, która polega na wybudowaniu farmy wiatrowej, w sytuacji w której Spółka nie prowadzi innej działalności w całości zwiększają koszty wytworzenia środków trwałych, skoro pożyczka wraz z odsetkami została spłacona przed oddaniem środków trwałych do używania...
 2. Czy odsetki od pożyczek od udziałowca, w związku z wcześniejszą spłatą kapitału nie będą objęte przepisami w zakresie „cienkiej kapitalizacji”, a tym samym będą stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od środków trwałych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym, obecnie jedyną działalnością Spółki jest prowadzenie inwestycji, w ramach której powstaną środki trwałe składające się na farmę wiatrową. W toku inwestycji środki trwałe zostają zarówno nabyte przez Spółkę, jak i wytworzone we własnym zakresie.

Spółka w ograniczonym zakresie ponosi koszty najmu pomieszczeń biurowych, usług księgowych, czy obsługi administracyjno - biurowej, służące jednak wyłącznie działalności związanej z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

Spółka prowadzoną inwestycję finansowała pożyczkami otrzymanymi od udziałowca. Zgodnie z zawartymi umowami, pożyczki zostały przeznaczone na działalność Spółki. W niewielkiej części pożyczka nie została wykorzystana, ze względu na zmianę sposobu finansowania inwestycji.

Mając na uwadze, że działalność Spółki polega obecnie na budowie farm wiatrowych, odsetki od pożyczek w myśl art. 16g ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą zwiększały wartość początkową środków trwałych.

Ustalając wartość początkową środków trwałych - zarówno tych nabytych, jak i wytworzonych we własnym zakresie - ich wartość zwiększa się o odsetki naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania.

Mając na uwadze, że odsetki zostały w całości spłacone w toku prowadzonej inwestycji, a więc przed oddaniem środków trwałych do używania, a pożyczki wykorzystano do finansowania procesu inwestycyjnego, odsetki naliczone będą zwiększać wartość początkową środków trwałych.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, mając na uwadze, że w umowach określono, że pożyczki są udzielone na działalność Spółki, a w okresie korzystania z pożyczek działalnością tą było budowanie farm wiatrowych – odsetki naliczone od pożyczek winny zwiększać wartość nabytych i wytworzonych środków trwałych w ramach prowadzonej inwestycji.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki, które zwiększają wartość początkową środków trwałych, ze względu na fakt, że pożyczka została udzielona przez udziałowca - należy przeanalizować pod kątem regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - co potwierdza stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1191/10, który uznał: „1. Nie tworzy kosztów uzyskania przychodów, w jakiejkolwiek postaci w tym jako odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, kwota odsetek wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. 2. Odsetki wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. w żadnym przypadku nie stanowią kosztów uzyskania przychodu czy to bezpośrednio czy też pośrednio jako element kosztu nabycia lub wytworzenia środka trwałego tworzący wartość odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. 3. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p nie rozróżniają w kwocie zapłaconych odsetek tych, które są uwzględnione w cenie nabycia środków trwałych lub w koszcie ich wytworzenia od tych, które na tą cenę czy wartość nie wpływają. W dniu wypłaty odsetek wymienionych w powołanych wyżej przepisach podatnik ma obowiązek wyliczenia ich kwoty, zaś tak obliczona wartość pieniężna nie stanowi kosztu podatkowego, w tym określonego w art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p.”.

Spółka dokonując spłaty kwoty pożyczki, zgodnie z zawartą umową w pierwszej kolejności spłaciła kapitał pożyczki. W następnym dniu, po spłacie kapitału Spółka dokonała spłaty odsetek należnych od pożyczki. Na dzień spłaty odsetek Spółka nie posiadała zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawodawca, dla oceny skutków podatkowych zastosowania ograniczenia w zakresie zaliczenia odsetek do kosztów, w tym także przez odpisy amortyzacyjne - ustalił że wartość zadłużenia ustala się „na dzień zapłaty odsetek”. Na ten dzień, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, Spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek, w tym także zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozytu nieprawidłowego czy lokaty w stosunku do udziałowca.

Mając na uwadze pogląd prawny wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2009 r. o nr ILPB3/423-693/08-2/HS, w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę, odsetki naliczone i faktycznie zapłacone od pożyczki zwiększające wartość początkową środków trwałych będą podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a art. 16 ust. 1 pkt 60 i ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdą zastosowania.

Wedle opinii Spółki, z kosztów podatkowych nie zostanie wyłączona ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada wartości odsetek zapłaconych od pożyczek udzielonych od udziałowca, bowiem w stanie faktycznym sprawy na dzień spłaty odsetek Spółka nie posiadała zadłużenia wobec udziałowca z tytułów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Zatem – co do zasady – odsetki od pożyczek (kredytów) zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

W myśl natomiast art. 16 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się:

 1. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;
 2. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Stosownie do art. 16g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Natomiast za koszt wytworzenia, zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Z powyższych przepisów wynika, że odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają - dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego – koszt nabycia / wytworzenia tego środka. Natomiast odsetki, które są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, a zostały zarachowane już po dniu przekazania ich do używania i następnie zapłacone, podatnik może zaliczyć je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

W tym miejscu wskazać również należy na treść art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

I tak, ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadził ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek, w przypadku, gdy spłata odsetek dotyczy pożyczki udzielonej przez udziałowca lub inny podmiot powiązany kapitałowo.

W myśl przepisów powołanych w zdaniu poprzednim, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni (art. 16 ust. 1 pkt 60 tej ustawy) oraz
 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni (art. 16 ust. 1 pkt 61 tej ustawy).

Ponadto na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m.

Natomiast na podstawie art. 16 ust. 7b tej ustawy, przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez określoną grupę podmiotów (pożyczkodawców), tj.:

 1. udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki,
 2. udziałowców posiadających łącznie co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki,
 3. spółkę - siostrę, jeżeli w obydwu spółkach (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) ten sam udziałowiec posiada co najmniej 25% udziałów.

W przypadku przekroczenia przez spółkę - pożyczkobiorcę wskaźnika zadłużenia, ustalonego jako trzykrotność wartości jej kapitału zakładowego, odsetki od pożyczek zaciągniętych od podmiotów wskazanych powyżej nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej kwota pożyczki przekracza ten wskaźnik.

Z literalnego brzmienia powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę (jako pierwszą z wymienionych przesłanek) status udziałowca / akcjonariusza udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy, który określa się na dzień zawarcia umowy pożyczki. Następnie, na dzień spłaty odsetek należy ocenić, czy występują warunki zastosowania ograniczenia. Jednakże w pierwszej kolejności to pożyczka musi być udzielona przez udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka została utworzona jako spółka celowa, w związku z realizacją inwestycji polegającą na wybudowaniu farmy wiatrowej. Spółka nie prowadzi innej działalności a prowadzona inwestycja była finansowana do kwietnia 2012 r. ze środków uzyskanych z pożyczek od udziałowca. W 2012 r. została zmieniona forma finansowania prowadzonej inwestycji. Spółka włączona została do programu finansowania wewnątrzgrupowego Grupy T, w konsekwencji pożyczki zaciągnięte od udziałowca zostały spłacone wraz z odsetkami. W pierwszej kolejności został spłacony kapitał pożyczki. Następnego dnia zostały spłacone odsetki, zgodnie z zawartą umową.

Ustawodawca, dla oceny skutków podatkowych zastosowania ograniczenia w zakresie zaliczenia odsetek do kosztów, w tym także przez odpisy amortyzacyjne, ustalił że wartość zadłużenia ustala się „na dzień zapłaty odsetek”. Jednak, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na ten dzień Spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek.

Mając na uwadze powyższe, odsetki naliczone i faktycznie zapłacone od pożyczki zwiększające wartość początkową środków trwałych będą podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdą zastosowania.

Zatem, z kosztów podatkowych nie zostanie wyłączona ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada wartości odsetek zapłaconych od pożyczek udzielonych od udziałowca, bowiem w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, na dzień spłaty odsetek Spółka nie posiadała zadłużenia wobec udziałowca z tytułów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, skoro pożyczka wraz z odsetkami została spłacona przed oddaniem środków trwałych do używania, odsetki od pożyczek udzielonych na działalność Spółki, która polega na wybudowaniu farmy wiatrowej, w sytuacji w której Spółka nie prowadzi innej działalności, w całości zwiększają koszty wytworzenia środków trwałych.

Jednocześnie, odsetki naliczone i faktycznie zapłacone od pożyczek od udziałowa, w związku z wcześniejszą spłatą kapitału nie będą objęte przepisami w zakresie „cienkiej kapitalizacji”, a tym samym będą stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od nabytych, jak i wytworzonych przez Spółkę w toku inwestycji środków trwałych.

Dodatkowo należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, w odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji, stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.