ILPB3/4510-1-7/16-3/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych: przeniesienia własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość, dokonanego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych, wynajęcia środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE oraz likwidacji środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE.
ILPB3/4510-1-7/16-3/AOinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. likwidacja
 3. likwidacja środka trwałego
 4. najem
 5. składnik majątkowy
 6. specjalna strefa ekonomiczna
 7. sprzedaż
 8. umowa najmu
 9. utrata prawa do zwolnienia
 10. warunki zwolnienia
 11. wydatki inwestycyjne
 12. zwolnienia przedmiotowe
 13. zwolnienie
 14. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych:

 • przeniesienia własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość, dokonanego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • wynajęcia środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe,
 • likwidacji środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych:

 • przeniesienia własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość, dokonanego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
 • wynajęcia środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE,
 • likwidacji środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie Zezwolenia (...) (dalej: Zezwolenie).

Wnioskodawca posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W ramach działalności na terenie SSE, na podstawie Zezwolenia, Wnioskodawca zajmuje się głównie produkcją rolet okiennych różnych typów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami pkt II Zezwolenia, Wnioskodawca zobowiązany został po dniu uzyskania Zezwolenia do dokonania inwestycji na terenie SSE, tj. do poniesienia wydatków inwestycyjnych (kosztów inwestycji) w rozumieniu obowiązującego w dniu wydania Zezwolenia § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 ze zm.; dalej: Rozporządzenie w/s SSE) o wartości przewyższającej kwotę 11.510.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie obowiązki nałożone na niego w Zezwoleniu zgodnie z założonym harmonogramem, w tym m.in. poniósł wydatki inwestycyjne znacznie przewyższające kwotę określoną w Zezwoleniu.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Używane przez Wnioskodawcę niektóre środki trwałe (komputery, linie produkcyjne, maszyny) w związku z szybkim rozwojem technologicznym stają się przestarzałe przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych lub zostały trwale uszkodzone i nie jest możliwa ich naprawa.

Przestarzałość niektórych środków trwałych lub ich trwałe uszkodzenie powoduje, iż ich przydatność w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest znikoma lub żadna.

W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa:

 • sprzedaż niektórych przestarzałych środków trwałych lub ich wynajem,
 • likwidację niektórych przestarzałych lub trwale uszkodzonych środków trwałych.

W niektórych przypadkach (przypadków tych dotyczy niniejsze zapytanie), sprzedaż / wynajem lub likwidacja może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danych środków trwałych do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Sprzedaż / wynajem lub likwidacja niektórych przestarzałych lub trwale uszkodzonych środków trwałych nie wpłynie na kontynuowanie działalności Wnioskodawcy na terenie SSE. Działalność Wnioskodawcy będzie dalej prowadzona zgodnie z założeniami inwestycyjnymi. W związku z poniesieniem przez Wnioskodawcę wydatków inwestycyjnych znacznie przewyższających kwotę określoną w Zezwoleniu, wartość poszczególnych sprzedanych / wynajętych lub zlikwidowanych środków trwałych nie wpłynie negatywnie na wywiązanie się z zobowiązań inwestycyjnych Wnioskodawcy określonych w Zezwoleniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przeniesienie własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość spowodowaną szybkim rozwojem technologicznym (co skutkuje znacznym zmniejszeniem lub utratą przydatności takiego środka trwałego dla prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na terenie SSE), dokonane przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych, skutkuje utratą przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości, czy też jedynie w odniesieniu do tych wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione w związku z nabyciem tego środka trwałego...
 2. Czy wynajęcie środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie SSE, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy likwidacja środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie SSE, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, przeniesienie własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość spowodowaną szybkim rozwojem technologicznym (co skutkuje znacznym zmniejszeniem lub utratą przydatności takiego środka trwałego dla prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na terenie SSE), dokonane przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych, skutkuje utratą przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w odniesieniu do tych wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione w związku z nabyciem tego środka trwałego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, wynajęcie środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie SSE, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie dochodzi tu bowiem do przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składnika majątku Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, do wysokości dostępnej puli pomocy publicznej, którą wyznaczać będzie wartość nabytych w związku z inwestycją na terenie SSE składników majątku, niepomniejszona o wartość środków trwałych wynajętych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, likwidacja środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie SSE, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie dochodzi tu bowiem do przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składnika majątku Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, do wysokości dostępnej puli pomocy publicznej, którą wyznaczać będzie wartość nabytych w związku z inwestycją na terenie SSE składników majątku, niepomniejszona o wartość środków trwałych zlikwidowanych.

Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: ustawa o SSE), dochody uzyskane przez osoby prawne z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w przepisie art. 12 ustawy o SSE, określa art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnienia podatkowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określa w odniesieniu do Wnioskodawcy Rozporządzenie w/s SSE.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia w/s SSE, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres 3 lat;
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Literalna wykładnia przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w/s SSE może prowadzić do wniosku, że przeniesienie własności jakiegokolwiek składnika majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, skutkuje utratą przez przedsiębiorcę zwolnienia przysługującego mu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nawet jeżeli spełnione pozostają wszystkie warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określone w udzielonym przedsiębiorcy zezwoleniu.

Taka wykładnia jest jednak nie do zaakceptowania w świetle interpretacji celowościowej tego przepisu. Prowadziłaby ona bowiem do nieracjonalnych wniosków, ograniczając możliwość zbycia składników majątkowych, nawet jeżeli przemawiałyby za tym względy ekonomiczne (tak jak w rozpatrywanym stanie faktycznym, z uwagi na przestarzałość, czy utratę właściwości, stałby się nieprzydatny w działalności gospodarczej).

Przepis § 5 ust. 2 aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465), pozostawiając warunek korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w postaci utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dopuszcza jednocześnie możliwość wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

Podobną możliwość wcześniejszej (tj. dokonanej przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) wymiany maszyn i urządzeń przewiduje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (por. ostatni akapit przepisu art. 4 ww. Rozporządzenia Komisji nr 1628/2006).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie własności środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie SSE, nie będzie skutkowało całkowitą utratą przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca będzie bowiem nadal spełniał wszystkie warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE określone w Zezwoleniu. W szczególności wartość poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków inwestycyjnych nadal będzie przewyższała minimalną ich wartość wskazaną w Zezwoleniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, z chwilą zbycia danego środka trwałego Wnioskodawca utraci zwolnienie od podatku dochodowego jedynie w odniesieniu do tych wydatków inwestycyjnych, które poniósł w związku z jego nabyciem. W konsekwencji, będzie musiał obniżyć wartość poniesionych kosztów inwestycyjnych, stanowiących podstawę ustalenia przysługującej mu pomocy w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, o wartość wydatku na nabycie sprzedanego środka trwałego.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 4 września 2008 r. sygn. ILPB3/423-341/08-2/MM,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 18 grudnia 2009 r. sygn. ILPB3/423-838/09-3/ŁM.

Z literalnego brzmienia § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w/s SSE wynika, że utrata zwolnienia wiąże się wyłącznie ze zdarzeniem w postaci przeniesienia własności składników majątku. Przepis ten nie dotyczy natomiast ich wynajęcia. Zgodnie bowiem z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Nie dochodzi tu zatem do przeniesienia prawa własności środków trwałych.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wynajęcia środków trwałych, nie utraci on prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zakres tego zwolnienia nie ulegnie jakiemukolwiek ograniczeniu. Oznacza to, że na skutek oddania w najem środków trwałych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, Wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania korekty wartości wydatków inwestycyjnych. Przepisy określające zasady funkcjonowania stref ekonomicznych nie nakładają na podatnika takiego obowiązku prawnego w takim przypadku.

Wobec faktu, iż w przypadku wynajęcia danego składnika majątkowego nie dochodzi do przeniesienia prawa własności danego składnika majątkowego, nie zachodzi więc przesłanka utraty zwolnienia od podatku dochodowego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w/s SSE.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 24 czerwca 2008 r. sygn. ILPB3/423-192/08-3/HS,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 18 grudnia 2009 r. sygn. ILPB3/423-838/09-4/ŁM.

Do przeniesienia własności składnika majątku nie dochodzi również w przypadku jego fizycznego zniszczenia. Jeżeli Wnioskodawca we własnym zakresie zniszczy środek trwały albo część jego elementów albo zleci takie zniszczenie innemu podmiotowi, wówczas dojdzie do unicestwienia dotychczasowego przedmiotu własności.

Likwidacja środka trwałego wiąże się bowiem z odłączeniem poszczególnych jego elementów, a następnie ich fizycznym zniszczeniem. Nie budzi przy tym wątpliwości, że części składowe rzeczy, przez ich odłączenie od rzeczy głównej stają się odrębnymi rzeczami (tak np. E. Gniewek, w: „Kodeks cywilny. Komentarz”, edycja 2008, dostępnym w systemie Legalis w komentarzu do art. 47 Kodeksu cywilnego). Jeżeli nawet później dojdzie do przekazania tych rzeczy na złom, to nie można w tym wypadku mówić o przeniesieniu własności pierwotnej rzeczy, z którą związane były wydatki inwestycyjne.

Mając to na uwadze, wobec brzmienia § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w/s SSE, który odnosi się wyłącznie do przeniesienia własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, należy stwierdzić, że w przypadku likwidacji środka trwałego lub poszczególnych jego części, przepis ten nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji, takie zniszczenie składnika majątku nie będzie skutkowało utratą przez Wnioskodawcę zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani nie wpłynie na zakres tego zwolnienia.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 18 grudnia 2009 r. sygn. ILPB3/423-838/09-5/ŁM,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w dniu 2 maja 2013 r. sygn. ILPB3/423-61/13-3/AO.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych:
 • przeniesienia własności środka trwałego ze względu na jego przestarzałość, dokonanego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe,
 • wynajęcia środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe,
 • likwidacji środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.