ILPB3/4510-1-532/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB3/4510-1-532/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. zakup
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 7 października 2014 r. zawarł z Województwem – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A. Przedmiotem umowy było dofinansowanie przez zleceniodawcę (Województwo – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) ze środków PFRON (§ 5 i § 4 ust. 1 umowy) projektu „Podniesienia standardu zabiegów fizjoterapeutycznych dla pacjentów korzystających z usług Szpitala” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A. Zgodnie z zapisem umowy (§ 4 ust. 3) – Wnioskodawca wydzielił osobny rachunek bankowy w celu ewidencji dla środków pozyskanych z PFRON. Za uzyskaną kwotę (20.925 zł – kwota dofinansowania projektu – § 4 ust. 1 umowy) – Wnioskodawca dokonał zakupu sprzętu medycznego w postaci środków trwałych. Środki te – w ocenie Wnioskodawcy – zostały określone w treści umowy (§ 3 ust. 2) jako „dofinansowanie” lub „dotacja”.

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) – działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca prowadzi statutową działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – także w zakresie fizjoterapii.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 Statutu Wnioskodawcy:

„Do zadań (...) należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego,
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno-leczniczo-pielęgnacyjnych,
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
 4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej,
 5. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,
 6. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 7. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: transportu sanitarnego w ramach POZ,
 8. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 9. promocja zdrowia,
 10. kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki uzyskane przez Wnioskodawcę z PFRON – na podstawie zawartej w dniu 7 października 2014 r. z Województwem – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – a wydatkowane na zakup środków trwałych (sprzęt medyczny) – podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu przedmiotowej umowy – określony w jej treści jako dofinansowanie lub dotacja – przeznaczony na zakup środków trwałych (sprzęt medyczny) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 ww. ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy podatkowej).

Innymi słowy, ustawodawca nie zastrzega, że przychodem są tylko wymienione w art. 12 ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej zwłaszcza, że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.

Przychodami są więc w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy).

W świetle powyższego, otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego będzie stanowiło jego przychód podatkowy.

Odnosząc się natomiast do kwestii wątpliwej określonej przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania powyższego dofinansowania, należy wskazać na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z treści powyższej regulacji wynika, że aby miało miejsce zastosowanie zwolnienia z opodatkowania określone w tym przepisie muszą zaistnieć łącznie następujące warunki:

 • środki powinny stanowić dotację, subwencję, dopłatę lub inne nieodpłatne świadczenie,
 • środki muszą zostać przekazane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpatrując zatem zagadnienie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy w pierwszej kolejności odnieść się do kwestii pochodzenia przysporzenia dla Wnioskodawcy (dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia).

Korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie cytowanego przepisu jest możliwe tylko wówczas, gdy otrzymane przysporzenie pochodzi od podmiotu publicznego oraz gdy z dowodów księgowych jednoznacznie wynika, że takie świadczenie zostało udzielone na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem konkretnego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, dającego się zidentyfikować w oparciu o dokumenty zakupu, otrzymania lub wytworzenia przy jego pomocy danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Innymi słowy, zakres powołanego przepisu dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pochodzących z dotacji uzyskanych z innych źródeł niż budżet państwa lub budżety jednostek samorządowych, takich jak środki publiczne, będących w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rządowych, które zgodnie z kreującymi je ustawami mają także prawo udzielania dotacji. Zwolnienie przedmiotowe obejmuje także subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządowych, jeśli nie będą mogły zostać zaliczone do dotacji, jak i otrzymane od innych podmiotów zajmujących się rozdysponowaniem środków publicznych.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zauważyć, że wskazane w omawianym przepisie dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia powinny stanowić rodzaj bezzwrotnej pomocy, tj. nie mogą stanowić świadczeń wzajemnych. Innymi słowy, podatnik nie musi wykonać w zamian żadnej czynności, aby je otrzymać.

W konsekwencji, regulacji art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają jedynie przysporzenia pod tytułem darmym na cele w nim wskazane, tj. na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W niniejszej sprawie, Wnioskodawca zawarł z Województwem – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A.

Przedmiotem umowy było dofinansowanie przez zleceniodawcę (Województwo – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) ze środków PFRON projektu „Podniesienia standardu zabiegów fizjoterapeutycznych dla pacjentów korzystających z usług Szpitala Powiatowego”.

W tym miejscu należy wskazać, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), działającym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Środki Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może (poza algorytmem) przekazywać środki realizatorom programu – jednostkom samorządu powiatowego, przy czym największe wsparcie kierować do powiatów leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego lub do samorządów wojewódzkich, na których terenie takie powiaty będą się znajdowały. Środki te będą wykorzystywane na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (obszar A).

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ww. art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej.

Jak stanowi natomiast art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy, środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na zadania inne niż wymienione w ustawie – programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, kwota dofinansowania została przez Spółkę wydatkowana na zakup sprzętu medycznego stanowiącego środki trwałe.

W tym stanie rzeczy, w myśl powołanych uregulowań prawnych oraz przedstawionych wyjaśnień należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na zakup środków trwałych (sprzętu medycznego) jest objęte zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że dołączona do wniosku umowa wraz z załącznikami nie podlegała analizie celem wydania interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach), w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.