ILPB3/4510-1-209/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków publicznych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na dofinansowanie zakupu środka trwałego (tomografu).
ILPB3/4510-1-209/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. zakup
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków publicznych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na dofinansowanie zakupu środka trwałego (tomografu) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków publicznych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na dofinansowanie zakupu środka trwałego (tomografu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. W związku ze swoją działalnością jednostka uzyskuje różne dofinansowania na pokrycie kosztów lub na zakup środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na złą sytuację finansową oraz dużą wartość wydatków koniecznych do poniesienia bardzo często Wnioskodawca najpierw czeka na uzyskanie dofinansowania, a dopiero potem reguluje zobowiązanie powstałe z tytułu kosztów, zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykładem takiego dofinansowania jest umowa z Ministrem Zdrowia podpisana dnia 30.10.2014 r. na podstawie programu zdrowotnego „(...)” zadania pn. „(...)”. W ramach umowy Ministerstwo ma przekazać środki publiczne za zakupiony tomograf komputerowy na podstawie przedstawionych faktur oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. W umowie zaznaczone jest, że Szpital zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony sprzęt w okresie obowiązywania umowy oraz także to, że przekazane środki nie stanowią dotacji budżetowych w rozumieniu art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i powinny być wykazywane w ewidencji księgowej jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. A więc kolejność była następująca:

 • 30.10.2014 r. – podpisanie umowy,
 • 10.12.2014 r. – data faktury za tomograf komputerowy,
 • 24.12.2014 r. – wpływ środków z Ministerstwa Zdrowia,
 • 29.12.2014 r. – zapłata za zakupiony tomograf dla jego dostawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane dofinansowanie na zakup środka trwałego ze środków publicznych (co zostało zapisane w podpisanej umowie) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, mimo iż środki wpłynęły przed uregulowaniem zaległości za zakupiony tomograf...

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści ww. przepisu wynika, że aby dochód mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przepisem musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. dochód musi być uzyskany w postaci otrzymanej dotacji, subwencji, dopłaty, innego nieodpłatnego świadczenia,
 2. powyższe środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, a mianowicie pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wskazane w omawianym przepisie dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia stanowić winny rodzaj bezzwrotnej pomocy, tj. nie mogą stanowić świadczeń wzajemnych. Innymi słowy, podatnik nie musi wykonać w zamian żadnej czynności, aby je otrzymać.

W powołanym przepisie ustawodawca użył słowa „zwrot wydatków” które może sugerować uzależnienie zwolnienia od kolejności poszczególnych czynności tzn. że najpierw Wnioskodawca powinien zapłacić za zakupiony środek trwały i dopiero potem uzyskać dofinansowanie. Według Wnioskodawcy, zwrot ten został użyty w znaczeniu bardziej potocznym, gdyż za zakupiony środek trwały lub wartość niematerialną i prawną Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić w terminie zgodnym z zawartą umową i często dokonuje zakupów, na które bez dofinansowania nie mógłby sobie pozwolić.

Ustawodawca – według Wnioskodawcy – użył wyrażenia „zwrot wydatków” w sensie konieczności poniesienia przez daną jednostkę wydatku z tytułu kosztów lub zakupu środków trwałych, aby jednostka nie mogła zwolnić z opodatkowania rzeczy otrzymanych np. w formie darowizny. Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest ważna kolejność poszczególnych czynności, ale zaznaczenie konieczności poniesienia przez jednostkę konkretnych wydatków. A więc otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na zakup tomografu komputerowego mimo wpływu przed zapłatą przez Wnioskodawcę za ww. urządzenie jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 ww. ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy podatkowej).

Innymi słowy, ustawodawca nie zastrzega, że przychodem są tylko wymienione w art. 12 ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej zwłaszcza, że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.

Przychodami są więc w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy).

W świetle powyższego, otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na zakup środka trwałego (tomografu) będzie stanowiło jego przychód podatkowy.

Odnosząc się natomiast do kwestii wątpliwej określonej przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania powyższego dofinansowania, należy wskazać na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z treści powyższej regulacji wynika, że aby miało miejsce zastosowanie zwolnienia z opodatkowania określone w tym przepisie muszą zaistnieć łącznie następujące warunki:

 • środki powinny stanowić dotację, subwencję, dopłatę lub inne nieodpłatne świadczenie,
 • środki muszą zostać przekazane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpatrując zatem zagadnienie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy w pierwszej kolejności odnieść się do kwestii pochodzenia przysporzenia dla Wnioskodawcy (dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia).

Korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie cytowanego przepisu jest możliwe tylko wówczas, gdy otrzymane przysporzenie pochodzi od podmiotu publicznego oraz gdy z dowodów księgowych jednoznacznie wynika, że takie świadczenie zostało udzielone na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem konkretnego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, dającego się zidentyfikować w oparciu o dokumenty zakupu, otrzymania lub wytworzenia przy jego pomocy danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Innymi słowy, zakres powołanego przepisu dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pochodzących z dotacji uzyskanych z innych źródeł niż budżet państwa lub budżety jednostek samorządowych, takich jak środki publiczne, będących w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rządowych, które zgodnie z kreującymi je ustawami mają także prawo udzielania dotacji. Zwolnienie przedmiotowe obejmuje także subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządowych, jeśli nie będą mogły zostać zaliczone do dotacji, jak i otrzymane od innych podmiotów zajmujących się rozdysponowaniem środków publicznych.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zauważyć, że wskazane w omawianym przepisie dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia powinny stanowić rodzaj bezzwrotnej pomocy, tj. nie mogą stanowić świadczeń wzajemnych. Innymi słowy, podatnik nie musi wykonać w zamian żadnej czynności, aby je otrzymać. W konsekwencji, regulacji art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają jedynie przysporzenia pod tytułem darmym na cele w nim wskazane, tj. na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że w ramach zawartej umowy, Ministerstwo Zdrowia ma przekazać środki publiczne za zakupiony tomograf komputerowy na podstawie przedstawionych faktur oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. W umowie zaznaczono, że Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony sprzęt w okresie obowiązywania umowy.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że przekazane z Ministerstwa Zdrowia środki nie stanowią dotacji budżetowych w rozumieniu art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). Z przepisu tego wynika natomiast, że na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

W tym stanie rzeczy, w myśl powołanych uregulowań prawnych oraz przedstawionych wyjaśnień należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na zakup środka trwałego (tomografu) może zostać objęte zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto odnosząc się do wykładni art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonanej przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie należy zauważyć, że w analizowanej sytuacji kwestia wpływu środków z tytułu dofinansowania przed uregulowaniem zapłaty za zakupiony tomograf nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Przepis ten bowiem wyraźnie stanowi, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy przysporzenia otrzymanego na pokrycie kosztów albo uznanego jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu środka trwałego (tomografu).

Podsumowując, dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Zdrowia na zakup środka trwałego w postaci tomografu komputerowego, pomimo że wpłynęło do Wnioskodawcy przed uregulowaniem zapłaty za zakupiony tomograf, może zostać zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.