ILPB1/4511-1-191/15-6/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów, w związku z odpłatnym zbyciem środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.
ILPB1/4511-1-191/15-6/ANinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. likwidacja
 4. odpłatne zbycie
 5. spółka osobowa
 6. wartość początkowa
 7. środek trwały
 8. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów, w związku z odpłatnym zbyciem środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania przychodów, w związku z otrzymaniem majątku w postaci środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną,
 • opodatkowania przychodów, w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną,
 • opodatkowania przychodów, w związku z odpłatnym zbyciem środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną,
 • kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek uzupełniono w dniu 20 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik rozważa zawiązanie spółki niebędącej osobą prawną. Spółka ta byłaby wyposażona w majątek wniesiony do niej przez wspólników oraz nabyty przez spółkę. Spółka będzie spółką nowo zawiązaną. Nie powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

W razie niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, podatnik dopuszcza możliwość rozwiązania spółki na podstawie uchwały wspólników. Po rozwiązaniu spółki i zaspokojeniu wierzycieli wspólnicy staną się właścicielami majątku, jaki ewentualnie otrzymają związku z likwidacją spółki. Majątek ten Wnioskodawca prawdopodobnie przeznaczy na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymanie majątku w postaci środków trwałych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowi przychód...
 2. Czy środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód...
 3. Czy odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej...
 4. Czy koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych, dokonanego w warunkach wskazanych w pytaniu 3 ustała się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki niebędącej osobą prawną, która została zlikwidowana, z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 (tj. w zakresie opodatkowania przychodów, w związku z odpłatnym zbyciem środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną).

Natomiast wniosek w zakresie:

 • opodatkowania przychodów, w związku z otrzymaniem majątku w postaci środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną (pytanie nr 1), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 11 maja 2015 r. nr ILPB1/4511-1-191/15-4/AN,
 • opodatkowania przychodów, w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną (pytanie nr 2), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 11 maja 2015 r. nr ILPB1/4511-1-191/15-5/AN,
 • kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 4), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 11 maja 2015 r. nr ILPB1/4511-1-191/15-7/AN.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Wskazuje na to treść art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy. Zatem w razie dokonania odpłatnego zbycia w warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyska przychód, o ile odpłatne zbycie nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia środków trwałych nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.