ILPB1/4511-1-1557/15-3/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ILPB1/4511-1-1557/15-3/KFinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. prawa
 4. prawa majątkowe
 5. wartość początkowa
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast w dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej „Wnioskodawca”, „Podatnik”). Wnioskodawca nie prowadzi obecnie indywidualnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny (czynności nieodpłatnej) od swojego syna część prowadzonego przez syna w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w postaci Działu (...) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „Dział”, „ZCP”). W skład ZCP wejdą w szczególności następujące składniki niematerialne: prawa ochronne do wzorów przemysłowych (dalej „Prawa ochronne”) i prawa autorskie, na które nie zostały udzielone prawa ochronne (dalej „Prawa majątkowe”) oraz know-how dotyczących prowadzenia działalności przez syna, w tym receptury dań i kluczowych składników potraw, opisy i wytyczne co do zasad aranżacji wnętrz (dalej „Know-how”). Wszystkie wskazane składniki niematerialne będą zwane dalej łącznie jako „Składniki niematerialne”.

Prawa majątkowe stanowią będące przedmiotem prawa autorskiego (zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)) utwory, rozumiane jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Wartość rynkowa Działu oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników niematerialnych i innych składników majątku wchodzących w skład ZCP będzie określona w umowie darowizny; wartości wskazane w umowie darowizny zostaną ustalone na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalnego rzeczoznawcę, zajmującego się dokonywaniem takich wycen.

Po otrzymaniu darowizny Działu, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności i będzie ją prowadził przy wykorzystaniu podarowanego mu ZCP. Działalność ta w szczególności będzie polegała na udzielaniu licencji na korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny Działu wchodzących w skład Działu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników niematerialnych, które będą wykorzystywane w prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników majątkowych...
 2. W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym Składników majątkowych wchodzących w skład Działu nabytych w drodze darowizny ZCP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w związku z nabyciem w drodze darowizny Działu wchodzących w skład Działu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników niematerialnych, które będą wykorzystywane w prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników majątkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 45a Ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zdaniem Podatnika, żaden z wyżej wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 45a Ustawy PIT przypadków nie ma do niego zastosowania. Tym samym w świetle wskazanego przepisu nie ma przeszkód, by Wnioskodawca mógł zaliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Składników majątkowych wchodzących w skład Działu otrzymanego w formie darowizny.

Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 i 2 amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a ust. 1 Ustawy PIT.

Jak wynika z cytowanego unormowania, za podlegające amortyzacji środki trwałe można uznać m.in. środki transportu, urządzenia i inne przedmioty, o ile spełniają one łącznie następujące warunki:

 1. zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 2. są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 3. przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 4. są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, skoro składniki materialne wchodzące w skład Działu stanowiące środki trwałe zostaną przez Wnioskodawcę nabyte i będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej przez ponad rok, to Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w koszty uzyskania przychodów.

Ustawa PIT zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie bowiem z art. 22b ust. 1 Ustawy PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22e, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Aby więc Środki niematerialne mogły być uznane za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu Ustawy PIT, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Środki niematerialne mogą zostać zakwalifikowane jako jedno z aktywów wskazanych w art. 22b ust. 1 Ustawy PIT;
 2. Środki niematerialne muszą zostać nabyte przez podatnika;
 3. Środki niematerialne mają być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Środki niematerialne mają być wykorzystywane przez podatnika;
 5. przewidywany okres wykorzystywania Środków niematerialnych wynosi minimum 1 rok.

Zdaniem Wnioskodawcy, Prawa ochronne stanowią aktywa, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT. Prawa majątkowe stanowią przedmiot autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, a Know-How aktywa, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT.

Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym Środków niematerialnych, otrzymanych przez Podatnika w formie darowizny ZCP powinna zostać ustalona według wartości rynkowej tych aktywów wskazanej w umowie darowizny.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 Ustawy PIT, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w formie darowizny jest odrębnie uregulowany w Ustawie PIT.

Zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 22g ust. 15 Ustawy PIT, w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 22g ust. 16 Ustawy PIT, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 19 ust. 3 Ustawy PIT, wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym Środków niematerialnych nabytych w drodze darowizny ZCP, należy ustalić według wartości rynkowych z dnia ich nabycia.

W ramach planowanej darowizny, wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę w darowiźnie ZCP oraz wchodzących w jego skład aktywów, w szczególności Środków niematerialnych zostanie określona na podstawie wyceny przygotowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i będzie równa wartości rynkowej tego prawa.

Tym samym wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym Środków niematerialnych nabytych w drodze darowizny ZCP, Wnioskodawca powinien ustalić według wartości rynkowej poszczególnych składników z dnia nabycia ZCP, która to wartość zostanie określona w umowie darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy Organ informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa treść przepisu art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przywołanego przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, którego obowiązująca treść jest następująca: „podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b”.

Ponadto należy wskazać, że treść art. 22a ust. 1 ww. ustawy jest następująca: „amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

Różnice w powołanych przez Wnioskodawcę przepisach, a treścią obowiązującą nie mają jednak wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.