ILPB1/4511-1-1553/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze darowizn.
ILPB1/4511-1-1553/15-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. wartość początkowa
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest m.in. zakup i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz najem i zarządzanie nieruchomościami własnymi.

Wnioskodawca zamierza prowadzić wyżej wymienioną działalność w zakresie dotyczącym nieruchomości, w oparciu między innymi o lokalizacyjnie wyodrębniony i samodzielny zespół nieruchomości (dalej również jako: „kompleks nieruchomości”), który to wydzielony kompleks nieruchomości był w latach ubiegłych wykorzystywany przez ojca Wnioskodawcy; (dalej określanym jako: A) do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci warsztatu obróbki metalu (działalność produkcyjna), natomiast aktualnie część kompleksu nieruchomości jest przez A odpłatnie wynajmowana podmiotom trzecim.

W skład ww. wydzielonego kompleksu nieruchomości wchodzą:

 1. działki o łącznej powierzchni 0,4942 ha (4.942 m2), na których posadowione zostały budynki - hale produkcyjno-usługowe, z czego część hal jest przez A odpłatnie wynajmowana podmiotom trzecim;
 2. działka niezabudowana o łącznej powierzchni 0,1981 ha (1.981 m2), która jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z podmiotem trzecim;
 3. działka o łącznej powierzchni 0,0971 ha (971 m2), na której posadowiony został budynek przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz hala produkcyjno-usługowa - które są wykorzystywane przez A do celów prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. na magazyn oraz archiwum).

Wyżej wymienione nieruchomości bezpośrednio ze sobą sąsiadują i są nie tylko nierozerwalnie połączone szlakami komunikacyjnymi, ale również są połączone różnego rodzaju przyłączami w zakresie dostarczania do nieruchomości tzw. mediów (np. prąd). Cały ww. kompleks nieruchomości jest zabezpieczony przed otoczeniem zewnętrznym (ogrodzenie) i dodatkowo jest chroniony przez wynajętą agencję ochrony.

Jest to lokalizacyjnie wydzielony teren, na który składają się wyżej wymienione nieruchomości, który funkcjonalnie i organizacyjne był wykorzystywany w całości do prowadzonej przez A działalności gospodarczej (produkcyjnej). A aktualnie wynajmuje kompleks nieruchomości podmiotom trzecim ze względu na fakt, że działalność produkcyjna A została przeniesiona do nowo wybudowanej hali produkcyjnej poza P. Przeznaczenie i charakter kompleksu nieruchomości nie uległo natomiast zmianie i w dalszym ciągu może być tam prowadzona działalność produkcyjna, ze stosownym zapleczem socjalnym oraz biurowym lub też działalność polegająca na wynajmie nieruchomości.

A zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawcy darowizny wyżej wymienionego kompleksu nieruchomości, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedmiotem darowizny będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład przedsiębiorstwa A, a odnoszących się do działalności związanej z wyżej określonym kompleksem nieruchomości, stanowiących w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o PIT (dalej również: „ZCP”).

Na zorganizowaną część przedsiębiorstwa składać się będą m.in.:

 • prawo własności wyżej wymienionych nieruchomości, budynków i lokali, ruchomości związanych z przedmiotem darowizny według stanu na dzień zawarcia umowy, ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy z podmiotami trzecimi, w tym wierzytelności związane z wynajmem hal;
 • ogół praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z podmiotami trzecimi, takich jak umowy z dostawcami tzw. „mediów” - prąd, gaz, woda, wywóz nieczystości czy usługi telekomunikacyjne;
 • w wyniku przekazania Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Wnioskodawcę przejdą również obowiązki w zakresie wszelkich opłat administracyjnych związanych z kompleksem nieruchomości, czy też obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości;
 • w zakres wskazanego zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzić będzie również ogół praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z zarządcami nieruchomości, podmiotami dokonującymi bieżących napraw i konserwacji wynajmowanych hal czy agencji ochrony;
 • Wnioskodawcy zostaną przekazane także wszelkie dokumenty związane z funkcjonowaniem tej części przedsiębiorstwa, dane klientów (najemców) oraz inne informacje istotne dla prowadzonej działalności w zakresie wynajmu nieruchomości.

Po przeprowadzeniu transakcji i przekazaniu Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie wynajem nieruchomości przy wykorzystaniu otrzymanych składników majątkowych lub ewentualnie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub obróbce mechanicznej (działalność produkcyjna).

W efekcie darowizny części przedsiębiorstwa (ZCP) A na rzecz Wnioskodawcy (dokonanej w formie aktu notarialnego) dojdzie do faktycznego podziału aktualnej działalności A na dwie części, z których każda może funkcjonować samodzielnie. Ze względu na zorganizowany i samodzielny charakter przenoszonych składników materialnych i niematerialnych, zespół ten będzie mógł stanowić u Wnioskodawcy niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące własne cele gospodarcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Według jakiej wartości należy ustalić wartość początkową nieruchomości wchodzących w skład darowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych w działalności Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową otrzymanych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości będzie ich wartość rynkowa z dnia nabycia, wyszczególniona w umowie darowizny; jednakże nie wyższa od różnicy pomiędzy wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

W świetle art. 22g ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób ich wartość rynkową chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z kolei art. 22g ust. 15 ustawy o PIT stanowi, iż w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Brzmienie art. 22g ust. 15 ustawy o PIT wskazuje zatem, iż wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników darowanej zorganizowanej części należy określić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm., dalej: ustawa o SPD). Zgodnie z art. 8 ustawy o SPD wartość nabytych w drodze spadku rzeczy i praw majątkowych należy określić w wartości rynkowej bez potrącania z ich wartości długów i ciężarów związanych z darowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Jeżeli zatem Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

W celu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytej w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, Wnioskodawca winien:

 1. ustalić wartość nabywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dla celów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 7 ustawy o SPD podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego;
 2. ustalić wartość rynkową każdego ze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i zsumować wartości rynkowe tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartość rynkową Wnioskodawca winien ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia;
 3. sumę wartości rynkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca winien porównać z wartością nabywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną na potrzeby podatku od spadków i darowizn. Jeżeli suma wartości rynkowej jest wyższa od wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na potrzeby podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca powinien odpowiednio obniżyć wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy Wnioskodawca uważa, iż wartością początkową otrzymanych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości będzie ich wartość rynkowa z dnia nabycia, wyszczególniona w umowie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednakże nie wyższa niż różnica pomiędzy wartością tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny (z zachowaniem formy aktu notarialnego) zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi między innymi kompleks sąsiadujących ze sobą nieruchomości wraz z zabudowaniami. Składniki te stanowią majątek związany z prowadzoną przez ojca Wnioskodawcy działalnością gospodarczą.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, której zasady ustalania zawarto w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 22g ust. 15 cytowanej ustawy, w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio (art. 22g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając na względzie powyższe przepisy, stwierdzić należy, że wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze darowizny (którymi niewątpliwie będą składniki majątku objęte przedmiotową umową darowizny), należy ustalić wg wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19 oraz art. 22g ust. 15 powołanej ustawy.

W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa ustalona dla każdego z osobna składnika majątku nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika (suma wartości początkowej wszystkich składników majątku nie może być wyższa niż suma jednostkowych wartości rynkowych tychże składników).

Podsumowując, wartość początkową nieruchomości nabytych w drodze umowy darowizny, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19 oraz art. 22g ust. 15 ww. ustawy, tj. z zastrzeżeniem, że łączna początkowa wartość wszystkich środków trwałych nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością darowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. W takiej też wartości Wnioskodawca będzie zobligowany wprowadzić środki trwałe otrzymane w drodze przedmiotowej darowizny do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.