ILPB1/4511-1-1139/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB1/4511-1-1139/15-5/AGinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. dofinansowanie
 3. przychód
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 października 2015 r. znak ILPB1/4511-1-1139/15-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 października 2015 r., a w dniu 22 października 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 20 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przetwarzanie i konserwowanie ryb oraz sprzedaż detaliczna we własnym sklepie.

Obecnie nieruchomości, tj. budynki: produkcyjny, biurowo-socjalny, budynek sklepu oraz budowle stanowią środki trwałe w działalności firmy.

Zainteresowany zamierza wycofać nieruchomości (budynki i budowle) z ewidencji środków trwałych. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że zamierza przekształcić formę prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową, a mianowicie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 584.1 Kodeksu Spółek Handlowych). Po przedmiotowym przekształceniu Wnioskodawca będzie jedynie udziałowcem spółki. Po zakończeniu procesu przekształcenia Zainteresowany zamierza wynająć nieruchomości nowopowstałej spółce.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że na wycofane z ewidencji środków trwałych – budynki i budowle otrzymał w latach 2005-2008 dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na częściowe sfinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, które nie będą w całości rozliczone do dnia wycofania środków trwałych z ewidencji. Otrzymane środki pieniężne ujęte zostały w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Sukcesywnie, stosownie do naliczanej amortyzacji od części sfinansowanej środków trwałych jest rozliczane dofinansowanie z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Amortyzację od części sfinansowanej środków trwałych Wnioskodawca uznaje za wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów, a rozliczenie dotacji dokonuje w tej samej kwocie, nie traktując tego jako przychód podatkowy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że po wycofaniu nieruchomości (budynki i budowle) z ewidencji środków trwałych prowadzonej obecnie działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza wynająć nieruchomości nowopowstałej spółce z o.o. spółce komandytowej, jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Umowa o najem wycofanych nieruchomości zawarta będzie pomiędzy osobą prywatną a nowopowstałą spółką z o.o. sp. komandytową, w związku z tym Wnioskodawca chce płacić z tytułu najmu 8,5 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczą następujących programów:

 • Program SAPARD, Działanie 1 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych” schemat 1.1,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006, Działanie 3.4 „Przetwórstwo i Rynek Rybny”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z najmu nieruchomości, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%...
 2. Czy w zaistniałej sytuacji opisanej we wniosku, nierozliczona kwota dotacji do środków trwałych, ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów będzie przychodem podatkowym w dniu wycofania sfinansowanych z dotacji środków trwałych z ewidencji środków trwałych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, tj. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Natomiast odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1, tj. dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, udzielono w dniu 13 listopada 2015 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-1139/15-4/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, na skutek wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych, nieruchomość ta nie będzie środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej i w konsekwencji będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy PDOF, dochody osiągane z najmu są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnik złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca uważa, że w przyszłym stanie faktycznym przychody z najmu będą generowane poza działalnością gospodarczą. Nastąpi bowiem w pierwszym etapie wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej (z ewidencji środków trwałych).

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, kwota nierozliczonego dofinansowania do środków trwałych ujętego obecnie na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, w sytuacji wycofania z ewidencji środków trwałych (budynki i budowle sfinansowane częściowo dotacją) stanowić będzie przychód nieopodatkowany - ujęty na koncie przychody operacyjne niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jednorazowo w dniu wycofania środków trwałych z ewidencji). Wnioskodawca uważa, że ujęta na pozostałych przychodach operacyjnych dotacja, o której mowa wyżej, nie będzie przychodem podatkowym, gdyż środki trwałe zostały wyłączone z ewidencji środków trwałych i w kosztach firmy nie będzie zarachowana amortyzacja od tych środków trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1448, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju sektorowy program operacyjny to dokument służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, odnoszący się do sektora gospodarki, przygotowany przez właściwego ministra. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy, programy sektorowe są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” powołany rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 197, poz. 2027 ze zm.) jest programem operacyjnym służącym realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Do czasu zakończenia programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w zakresie ich finansowania stosuje się zasady określone w przepisach art. 209-214 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) dotyczące udzielanych z budżetu państwa pożyczek na prefinansowanie.

Zaznaczyć należy również, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), w odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, środków przedakcesyjnych i środków przejściowych stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (...).

Jednostki sektora finansów publicznych realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej mogą pożyczać z budżetu państwa środki na prefinansowanie tych programów i projektów. Co do zasady są one więc udostępniane w formie oprocentowanych pożyczek z budżetu państwa. Zwrot pożyczki na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budżetu UE. W praktyce schemat przepływu środków pieniężnych od funduszu strukturalnego do konkretnego beneficjenta wygląda następująco: Instytucja Zarządzająca (w tym przypadku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) otrzymuje pożyczkę z budżetu państwa na realizację określonego programu. Pożyczkę tę przekazuje beneficjentom realizującym projekt. Następnie po przedstawieniu zweryfikowanych wydatków kwalifikowanych Komisji Europejskiej dokonany jest zwrot poniesionych wydatków w formie ich refundacji do budżetu państwa. W konsekwencji przyjęta na lata 2004-2006 zasada prefinansowania zakłada, że w początkowej fazie realizacji projektu związane z nim koszty pokrywa budżet państwa. Zwrot poniesionych nakładów następuje po etapie końcowym realizacji projektu, w ramach rozliczeń między Polską, a Unią Europejską.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na wycofane z ewidencji środków trwałych – budynki i budowle Wnioskodawca otrzymał w latach 2005-2008 dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Były to środki na częściowe sfinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, które nie będą w całości rozliczone do dnia wycofania środków trwałych z ewidencji. Otrzymane środki pieniężne ujęte zostały w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Sukcesywnie, stosownie do naliczanej amortyzacji od części sfinansowanej środków trwałych jest rozliczane dofinansowanie z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Amortyzację od części sfinansowanej środków trwałych Wnioskodawca uznaje za wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów, a rozliczenie dotacji dokonuje w tej samej kwocie, nie traktując tego jako przychód podatkowy.

Dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczą następujących programów:

 • Program SAPARD, Działanie 1 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych” schemat 1.1,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006, Działanie 3.4 „Przetwórstwo i Rynek Rybny”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem, otrzymane przez Wnioskodawcę środki dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na częściowe sfinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych w ogóle nie stanowią przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy.

Dlatego też, w zaistniałej sytuacji opisanej we wniosku, nierozliczona kwota dotacji do środków trwałych, ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie będzie przychodem podatkowym w dniu wycofania sfinansowanych z dotacji środków trwałych z ewidencji środków trwałych.

W tym miejscu tut. Organ zauważa, że Wnioskodawca stwierdził, że kwota nierozliczonego dofinansowania do środków trwałych w sytuacji wycofania z ewidencji środków trwałych będzie stanowić przychód nieopodatkowany. Wnioskodawca błędnie uznał jednak, że ujęta na pozostałych przychodach operacyjnych dotacja, o której mowa we wniosku, nie będzie przychodem podatkowym, ponieważ środki trwałe zostały wyłączone w ewidencji środków trwałych i w kosztach firmy nie będzie zarachowana amortyzacja od tych środków trwałych. Jednakże, jak wskazano powyżej kwota ta w ogóle nie stanowi przychodu, ze względu na treść powołanego art. 14 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy. Zatem, z powodu błędnego uzasadnienia, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za nieprawidłowe ze względu na błędne uzasadnienie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.