IBPBI/2/4510-34/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku nabywania sieci wod.-kan. na zasadach określanych w „Regulaminie odpłatnego przejmowania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i osób prawnych” przychodem podatkowym dla ZGK jest różnica pomiędzy jej wartością rynkową, a poniesioną odpłatnością?
IBPBI/2/4510-34/15/PCinterpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. przekazanie
  3. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (który wpłynął do tut. BKIP 22 października 2014 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z nabyciem środków trwałych (pytanie wymienione we wniosku jako drugie) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z nabyciem środków trwałych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-34/15/PC, IBPP3/443-1281/14/MN, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 27 stycznia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „ZGK”) jest Zakładem budżetowym, który zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania gminy, m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, wybudowana zarówno ze środków Gminy, jak i nieodpłatnie przejęta przez Gminę od osób fizycznych, jest przekazywana do ZGK na mocy protokołów przekazania w nieodpłatne użytkowanie.

Na podstawie uzgodnień zawartych w umowach ZGK nabywa z własnych środków finansowych sieć wod-kan od innych podmiotów m.in. developerow. Ww. sieci są nabywane na zasadach określonych w obowiązującym w Gminie „Regulaminie odpłatnego przejmowania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i osób prawnych” z 9 września 2011 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje na fakt, że wartość przejmowanych sieci liczona przy zastosowaniu metody dochodowej jest wielokrotnie niższa od środków wypłacanych na podstawie Regulaminu. Odpłatne, jak i nieodpłatne przejmowanie sieci wod-kan nie wywołuje u przyjmującego, czyli ZGK żadnych skutków w podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 22 stycznia 2015 r. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że:

  • pod pojęciem zastosowania metody dochodowej określa się wartość rynkową nieruchomości i ruchomości i jest to metoda stosowana przez rzeczoznawców majątkowych. Metoda ta nie ma zastosowania w ZGK, ponieważ wykup przejmowanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odbywa się w oparciu o zweryfikowane wartości kosztorysowe, rachunki za zakup materiałów, usługi budowlane, umowy, protokoły odbioru, o czym mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu odpłatnego przejmowania na mienie ZGK urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza,
  • wypłacane przez ZGK na podstawie ww. Regulaminu środki z tytułu nabycia sieci wod - kan są niższe od wartości rynkowej sieci wod - kan.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku nabywania sieci wod.-kan. na zasadach określanych w „Regulaminie odpłatnego przejmowania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i osób prawnych” przychodem podatkowym dla ZGK jest różnica pomiędzy jej wartością rynkową, a poniesioną odpłatnością... (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)

Zdaniem ZGK, nie ma zastosowania art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli różnica między wartością rynkową otrzymanego środka trwałego (sieć wod-kan), a zapłaconą przez ZGK opłatą związaną z jego przejęciem nie stanowi przychodu podatkowego dla ZGK.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe zawiera art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W myśl art. 12 ust. 5 ww. ustawy, wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 5a tejże ustawy, wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie uzgodnień zawartych w umowach Wnioskodawca nabywa z własnych środków finansowych sieci wodno-kanalizacyjne od innych podmiotów m.in. developerów. Ww. sieci są nabywane na zasadach określonych w obowiązującym w Gminie „Regulaminie odpłatnego przejmowania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i osób prawnych” z 9 września 2011 r. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wypłacane przez niego na podstawie ww. Regulaminu środki z tytułu nabycia sieci wod.-kan. są niższe od wartości rynkowej tych sieci.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wartość otrzymanych częściowo odpłatnie rzeczy), w związku z nabyciem sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych; w wysokości różnicy pomiędzy ich wartością ustaloną na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ceną jaką Wnioskodawca faktycznie zapłacił nabywając te sieci.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań wymienionych we wniosku jako pierwsze i trzecie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

przekazanie
IBPBI/1/415-687/14/ŚS | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IPPB5/423-800/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.