IBPBI/2/423-927/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, obiektu budowlanego, budynku Zamku, tj. Zespołu Pałacowo Parkowego z XVI wieku wpisanego do rejestru zabytków w kwotach przewyższających każdorazowo 3.500 zł, pomimo stosowanego nazewnictwa odnoszącego się do remontu i konserwacji, mając na uwadze okoliczność, że przy realizacji prac budowlanych wymagana jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalająca na wykonanie określonych prac oraz decyzja w sprawie pozwolenia budowlanego wydana przez właściwy organ, przy uwzględnieniu okoliczności, że w wyniku wykonania prac następuje wzrost wartości użytkowej obiektu w stosunku do dnia przyjęcia obiektu budowlanego do używania, mierzony:
- okresem używania,
- zdolnością wytwórczą,
- jakością wykonanych usług uzyskanych za pomocą ulepszonego środka trwałego,
- kosztami eksploatacji,
w świetle art. 16g ust. 13 updop zwiększają wartość początkową środka trwałego, a następnie poprzez odpisy amortyzacyjne są odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów? (pytanie dotyczące stanu faktycznego)
IBPBI/2/423-927/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. budynek
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. modernizacja
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. remonty
 7. ulepszenie
 8. wydatek
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego winny zwiększać wartość początkową środka trwałego, a następnie poprzez odpisy amortyzacyjne być odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów (pytanie dotyczące stanu faktycznego) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego winny zwiększać wartość początkową środka trwałego, a następnie poprzez odpisy amortyzacyjne być odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych. Działalność w ww. zakresie prowadzona jest we własnych obiektach, w tym w budynku Zamku, tj. w Zespole Pałacowo Parkowym z XVI wieku położonym w X wpisanym do rejestru zabytków. Na przestrzeni ostatnich lat w Zespole Pałacowo Parkowym przeprowadzono niżej wymienione prace budowlane:

 • w 2008 r. w znacznej części budynku usunięto tynki i przeprowadzono rekonstrukcję sgraffita oraz konserwację wątku kamiennego,
 • w 2009 r. przeprowadzono wymianę stolarki okiennej,
 • w 2010 r. przeprowadzono remont dachu,
 • w 2011 r. wykonano prace remontowo konserwatorskie tarasu zamkowego, remont dachu, baszty oraz elewacji zamkowej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne,
 • w 2012 r. przeprowadzono remont dachu oraz części elewacji,
 • w 2013 r. przeprowadzono remont kolumnady portyku przy wejściu głównym do budynku oraz wymieniono okna,
 • w 2013 r. przeprowadzono konserwację ściany portyku oraz jednej ze ścian.

Istotne elementy stanu faktycznego zostały ujęte również we własnym stanowisku w sprawie gdzie wskazano, że od 2008 r. do 2013 r. w budynku Zamku przy wykonaniu poszczególnych robót budowlanych doszło m.in. do wymiany:

 • części pokrycia dachowego (wymieniono starą blachę na blachę aluminiowo tytanową) na części budynku położono dachówkę oraz wykonano ocieplenie stropu,
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przy tych pracach w około 1/3 budynku w miejsce dotychczasowych okien wstawiono drzwi balkonowe,
 • starych tynków na tynki zalecane przez konserwatora zabytków,
 • zrekonstruowano taras i wejście do budynku kolumnadę zgodnie z zaleceniami konserwatora.

Odnośnie poruszonej kwestii należy zaznaczyć, że w chwili obecnej przy obiekcie prowadzone są nadal prace konserwatorsko, remontowe z uwagi na ich rozmiar i zdolności inwestycyjne Wnioskodawcy.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego wynikają również z treści pytania Wnioskodawcy, gdzie wskazano, że w wyniku przeprowadzonych prac doszło do wzrostu wartości użytkowej obiektu w stosunku do dnia przyjęcia obiektu budowlanego do używania, mierzony:

 • okresem używania,
 • zdolnością wytwórczą,
 • jakością wykonanych usług uzyskanych za pomocą ulepszonego środka trwałego,
 • kosztami eksploatacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, obiektu budowlanego, budynku Zamku, tj. Zespołu Pałacowo Parkowego z XVI wieku wpisanego do rejestru zabytków w kwotach przewyższających każdorazowo 3.500 zł, pomimo stosowanego nazewnictwa odnoszącego się do remontu i konserwacji, mając na uwadze okoliczność, że przy realizacji prac budowlanych wymagana jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalająca na wykonanie określonych prac oraz decyzja w sprawie pozwolenia budowlanego wydana przez właściwy organ, przy uwzględnieniu okoliczności, że w wyniku wykonania prac następuje wzrost wartości użytkowej obiektu w stosunku do dnia przyjęcia obiektu budowlanego do używania, mierzony:

 • okresem używania,
 • zdolnością wytwórczą,
 • jakością wykonanych usług uzyskanych za pomocą ulepszonego środka trwałego,
 • kosztami eksploatacji,

w świetle art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) zwiększają wartość początkową środka trwałego, a następnie poprzez odpisy amortyzacyjne są odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów... (pytanie dotyczące stanu faktycznego)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tego środka ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ulepszenie w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Za ulepszone należy uznać środki trwałe, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wykonane już prace przy budynku Zamku winny zostać odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (w przypadku gdy zwiększają one wartość środka trwałego) a nie być odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 1 updop, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Art. 16 ust. 1 updop zawiera katalog, w którym ustawodawca określił wydatki, które pomimo poniesienia ich przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych (...). Wydatki te w momencie ich poniesienia nie stanowią zatem bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Koszt taki stanowią natomiast, zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 updop, odpisy z tytułu zużycia ulepszonych środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 updop).

Updop nie definiuje przytoczonych w powyższym przepisie pojęć takich jak: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja czy modernizacja. Pojęcie remontu również nie zostało wyjaśnione w tej ustawie. Tym samym zasadne jest sięgnięcie w tym zakresie do definicji zawartych w innych gałęziach prawa. Pojęcie to definiują przepisy prawa budowlanego. Remontem, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Remont ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, nie zmieniając przy tym jego charakteru i funkcji.

Natomiast ulepszenie ma miejsce w sytuacjach, w których następuje:

 • przebudowa, tj. zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środka trwałego na inny,
 • rozbudowa, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp.,
 • adaptacja, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych,
 • rekonstrukcja, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • modernizacja, tj. unowocześnienie środka trwałego.

W kontekście powyższego stwierdzić należy, że nie każdy wydatek poniesiony na środek trwały będzie stanowił o jego ulepszeniu. Istotny jest bowiem charakter poniesionych wydatków. Wydatki o charakterze odtworzeniowym, przywracające jedynie pierwotną wartość użytkową danego środka trwałego, których poniesienie nie spowoduje wzrostu wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, nie skutkują jego ulepszeniem.

Różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych a drugie do podjęcia, czy rozszerzenia działalności w drodze budowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę cech użytkowych.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego na przestrzeni ostatnich lat w Zespole Pałacowo Parkowym przeprowadzono niżej wymienione prace budowlane:

 • w 2008 r. w znacznej części budynku usunięto tynki i przeprowadzono rekonstrukcję sgraffita oraz konserwację wątku kamiennego,
 • w 2009 r. przeprowadzono wymianę stolarki okiennej,
 • w 2010 r. przeprowadzono remont dachu,
 • w 2011 r. wykonano prace remontowo konserwatorskie tarasu zamkowego, remont dachu, baszty oraz elewacji zamkowej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne,
 • w 2012 r. przeprowadzono remont dachu oraz części elewacji,
 • w 2013 r. przeprowadzono remont kolumnady portyku przy wejściu głównym do budynku oraz wymieniono okna,
 • w 2013 r. przeprowadzono konserwację ściany portyku oraz jednej ze ścian.

Od 2008 r. do 2013 r. w budynku Zamku przy wykonaniu poszczególnych robót budowlanych doszło m.in. do wymiany:

 • części pokrycia dachowego (wymieniono starą blachę na blachę aluminiowo tytanową) na części budynku położono dachówkę oraz wykonano ocieplenie stropu,
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przy tych pracach w około 1/3 budynku w miejsce dotychczasowych okien wstawiono drzwi balkonowe,
 • starych tynków na tynki zalecane przez konserwatora zabytków,
 • zrekonstruowano taras i wejście do budynku kolumnadę zgodnie z zaleceniami konserwatora.

Skutkiem ww. prac był wzrost wartości użytkowej obiektu mierzony:

 • okresem używania,
 • zdolnością wytwórczą,
 • jakością wykonanych usług uzyskanych za pomocą ulepszonego środka trwałego,
 • kosztami eksploatacji.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wcześniej przepisów prawa należy stwierdzić, że wydatki o jakich mowa we wniosku stanowią wydatki na ulepszenie istniejącego środka trwałego; w związku z powyższym winny powiększać wartość początkową tego środka, zatem stanowią koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji wskazanych we wniosku wydatków, jako poniesionych na ulepszenie środka trwałego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.