IBPBI/2/423-863/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1) Stacja kontenerowa z agregatem prądotwórczym i murem przeciwpożarowym do grupy trzeciej KŚT 343 stawka amortyzacyjna 7%, czy jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej?
2) System parkingowy, który stanowi kompleksowy system urządzeń wraz z budką parkingową niezbędną do prawidłowego funkcjonowania jako całość do grupy szóstej KŚT 669 stawka amortyzacyjna 10%, czyli zgodnie z grupowaniem Głównego Urzędu Statystycznego, czy tak jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej?
3) Urządzenie do kontrolowanego wjazdu - do grupy szóstej KŚT 669 stawka amortyzacyjna 10%, czy tak jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 marca 2014 r., (wpływ do tut. Biura 21 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawek amortyzacyjnych właściwych dla środka trwałego zaklasyfikowanego do:

 • grupy 3 podgrupa 34,
 • grupy 6 podgrupa 63,
 • grupy 8 rodzaj 806,
 • grupy 6 rodzaj 669

jest prawidłowe,

 • grupy 4 rodzaj 491

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawek amortyzacyjnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem następujących środków trwałych:

 1. stacji kontenerowej z agregatem prądotwórczym i murem przeciwpożarowym.
  Prezentowany środek trwały to wykonane zasilanie rezerwowe dla Szpitala Powiatowego, polegające na budowie stacji kontenerowej z agregatem prądotwórczym do czterech budynków Szpitala. Kontener, w którym znajduje się agregat prądotwórczy jest umieszczony na płycie żelbetowej. Mur ochrony przeciwpożarowej ma osobny fundament i jego zadaniem jest ochrona budynku Szpitala przed ewentualnym pożarem. Do stacji kontenerowej prowadzi układ komunikacyjny (droga) oraz linia zasilająca która prowadzi z agregatu do budynków Szpitala. Agregat prądotwórczy jest o napięciu 400 V na olej napędowy. Środek trwały znajduje się pomiędzy budynkami. Został zakwalifikowany do KŚT grupa 2 podgrupa 291.
 2. systemu parkingowego w skład, którego wchodzą następujące komponenty:
  • bileterka,
  • szlaban wjazdowy,
  • serwer parkingowy z monitorem i oprogramowaniem oraz UPS,
  • skaner laserowy biletów,
  • drukarka,
  • budka parkingowa nie związana trwale z gruntem,
  • czytnik i zasilacz.
  Środek trwały umożliwia pobieranie opłat za wjazd na teren Szpitala, który jest dokonywany na podstawie biletów pobieranych w budce parkingowej przy wjeździe do Szpitala. Po dokonaniu opłaty lub zbliżenia karty do czytnika, uruchamia się automatycznie zapora umożliwiająca wyjazd lub wyjazd. Zapory zamykają się samoczynnie, po każdym przejeździe pojazdu. Ww. środek trwały został sklasyfikowany KST grupa 2 podgrupa 291.
 3. urządzenia do kontrolowanego wjazdu w skład którego wchodzą komponenty:
  • szlaban,
  • ramię - 4 m z gumami,
  • fundament szlabanu.

Urządzenie znajduje się przy wjeździe do Szpitala obok Budynku Warsztatów, otwiera się za pomocą pilota. Klasyfikacja KST grupa 2 podgrupa 291.

Wszystkie środki trwałe są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś ich okres używania jest dłuższy niż jeden rok. Posiadają wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jako całość zgodnie z przeznaczeniem. W związku z zaistniałymi wątpliwościami co do prawidłowości zakwalifikowania ww. środków trwałych, Wnioskodawca zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego o ich pogrupowanie. Powyższe środki zostały zakwalifikowane przez Główny Urząd Statystyczny w następujący sposób:

Ad. 1.

Agregat prądotwórczy sklasyfikowano jako KST 3 podgrupa 34 „Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe”.

Ad. 2.

 1. system parkingowy, składający się ze szlabanu, serwera parkingowego z monitorem i oprogramowaniem, skanerem laserowym biletów, drukarki, czytnika - KST grupa 4 rodzaj 491 „Zespoły komputerowe”,
 2. UPS, zasilacze awaryjne - KST 6 rodzaj 63 „Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające”,
 3. budka parkingowa, jeżeli nie jest trwale związana z gruntem - KST grupa 8 rodzaj 806 „Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.”,

Z komponentów Główny Urząd Statystyczny utworzył nowe środki trwałe.

Ad. 3

Automatycznie (elektronicznie) podnoszony szlaban, zamontowany przy wjeździe na dany teren - KST grupa 6 rodzaj 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z klasyfikacją środków trwałych niżej wymienione środki trwałe winny być zakwalifikowane do:

 1. Stacja kontenerowa z agregatem prądotwórczym i murem przeciwpożarowym do grupy trzeciej KŚT 343 stawka amortyzacyjna 7%, czy jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej...
 2. System parkingowy, który stanowi kompleksowy system urządzeń wraz z budką parkingową niezbędną do prawidłowego funkcjonowania jako całość do grupy szóstej KŚT 669 stawka amortyzacyjna 10%, czyli zgodnie z grupowaniem Głównego Urzędu Statystycznego, czy tak jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej...
 3. Urządzenie do kontrolowanego wjazdu - do grupy szóstej KŚT 669 stawka amortyzacyjna 10%, czy tak jak w opisie stanu faktycznego do grupy drugiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych w skład poszczególnych obiektów wchodzą nie tylko elementy główne (podstawowe), ale także pomocnicze, które umożliwiają funkcjonowanie głównego obiektu. Naszym zdaniem, po uwzględnieniu stanowiska GUS, środki trwałe mogą być zakwalifikowane w następujący sposób:

 1. Stacja kontenerowa z agregatem prądotwórczym i murem przeciwpożarowym wymagająca zamontowania kompleksowego, winna stanowić jeden obiekt - KŚT 343 i stawkę amortyzacyjną 7%,
 2. System parkingowy jako kompletny zdatny do użytku razem z komponentami w tym z budką parkingową - KŚT 669, stawka amortyzacyjna 10%,
 3. Urządzenie do kontrolowanego wjazdu - KŚT 669, stawka amortyzacyjna 10%.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do art. 3 pkt 2 tej Ordynacji, przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast w myśl art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zatem przedmiotem interpretacji indywidualnej nie może być dokonanie prawidłowej klasyfikacji wymienionych w opisie stanu faktycznego składników majątku do odpowiedniej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych. Kwestie te regulują bowiem przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 249, poz. 1622), które nie są zaliczane do kanonu przepisów prawa podatkowego.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem m.in. takich środków trwałych jak:

 • stacja kontenerowa z agregatem prądotwórczym i murem przeciwpożarowym,
 • systemu parkingowego,
 • urządzenia do kontrolowanego wjazdu

-w odniesieniu do których powstała wątpliwość, co do ich właściwej klasyfikacji do środków trwałych. Ze stanu faktycznego wynika także, że Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i wystąpił do Urzędu Statystycznego z prośbą o dokonanie właściwej klasyfikacji ww. składników majątkowych (por. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych – Dz.Urz. Głównego Urzędu Statystycznego z 2005 r. Nr 1, poz.11). Z opisu stanu faktycznego wynika także, że Urząd Statystyczny dokonał następującej klasyfikacji ww. środków trwałych:

 • Agregat prądotwórczy sklasyfikowano jako KŚT 3 podgrupa 34 „Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe”.
 • System parkingowy, składający się ze szlabanu, serwera parkingowego z monitorem i oprogramowaniem, skanerem laserowym biletów, drukarki, czytnika - KST grupa 4 rodzaj 491 „Zespoły komputerowe”,
 • UPS, zasilacze awaryjne - KŚT 6 podgrupa 63 „Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające”,
 • Budka parkingowa, jeżeli nie jest trwale związana z gruntem - KŚT grupa 8 rodzaj 806 „Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.”,
 • Automatycznie (elektronicznie) podnoszony szlaban, zamontowany przy wjeździe na dany teren - KŚT grupa 6 rodzaj 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”.

Jak wcześniej wskazano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2005 r., nie jest przepisem prawa podatkowego, z tego względu tut. Organ nie jest uprawniony do jego interpretacji. Kwalifikację środków trwałych o których mowa we wniosku, dokonaną przez Urząd Statystyczny przyjęto zatem jako element stanu faktycznego i w odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającego Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych wynika, że stawka amortyzacyjna ustalona dla:

 • Agregatu prądotwórczego sklasyfikowanego jako KŚT 3 podgrupa 34 „Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe” wynosi 7%,
 • UPS, zasilaczy awaryjnych zaklasyfikowanych do KŚT 6 podgrupa 63 „Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające” wynosi 10%,
 • Budki parkingowej, jeżeli nie jest trwale związana z gruntem (KŚT grupa 8 rodzaj 806 „Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.”) wynosi 10%,
 • Automatycznie (elektronicznie) podnoszonego szlabanu, zamontowanego przy wjeździe na dany teren (KŚT grupa 6 rodzaj 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”) wynosi 10%

-stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest zatem prawidłowe.

Za nieprawidłowe należy jednak uznać stanowisko w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej dla systemu parkingowego (składającego się ze szlabanu, serwera parkingowego z monitorem i oprogramowaniem, skanerem laserowym biletów, drukarki, czytnika), który został zaliczony do grupy 4 rodzaj 491 KŚT - „Zespoły komputerowe”. Dla tego rodzaju środka trwałego przewidziano bowiem roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 30%, a nie 10% jak przedstawił w stanowisku Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.