IBPBI/2/423-84/12/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka postąpiła prawidłowo definiując dom modelowy jako środek trwały podlegający amortyzacji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania domu modelowego za środek trwały podlegający amortyzacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, uznania domu modelowego za środek trwały podlegający amortyzacji. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 05 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-84/12/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 16 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W miesiącu grudniu 2011 r. Spółka przyjęła dokumentem OT środek trwały w postaci „Dom modelowy”, gdzie określiła amortyzację na 5 lat (20% rocznie), klasyfikując w/w dom w grupie 8 „pozostałe środki trwałe” KŚT. Wybudowany dom modelowy był wynikiem prac badawczo rozwojowych w zakresie stosowania lekkich paneli samonośnych w budownictwie (prace badawczo rozwojowe zakończone wynikłem pozytywnym). Spółka dokonała wyceny na podstawie dowodów zakupu materiałów, wynagrodzeń i kosztów pośrednich.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśnie z dnia 13 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 kwietnia 2012 r.) Spółka wyjaśniła, iż:

 1. dom modelowy jest własnością firmy (Wnioskodawcy),
 2. dom modelowy w dniu oddania do użytkowania był kompletny i zdatny do użytku (warunek spełniony do rozliczenia projektu unijnego),
 3. dom modelowy jest wykorzystywany przez firmę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą : wykorzystane przy budowie modelu materiały importowane przez firmę typu płyta magnezowa oraz wyprodukowane przy ich użyciu produkty (panel dachowy, podłogowy, ścianki działowe, ścianki nośne) a także produkowane przez firmę w technologii pultruzji elementy łączeniowe pozwalają na bieżące prezentowanie klientom możliwości stosowania w budownictwie innowacyjnych produktów oferowanych przez spółkę,
 4. przewidywany okres użytkowania zg. z planem amortyzacyjnym - 5 lat (amortyzacja 20% rocznie).
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo definiując dom modelowy jako środek trwały podlegający amortyzacji... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Spółki, postąpiła prawidłowo przyjmując wybudowanie domu modelowego na pozostałe środki trwałe. W decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wydanej na Spółkę Burmistrz wydał warunki zabudowy dla inwestycji „budowa domu modelowego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowa zbiornika na gaz), parkingiem oraz przebudową dróg komunikacji wewnętrznej. Rodzaj zabudowy-zabudowa usługowa-ekspozycja”. W ustaleniach do decyzji pkt II.C2. zawarte jest: „ze względu na ekspozycyjny charakter projektowanego obiektu, nie wymaga on podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej, ogrzewanie projektowanego obiektu - z wykorzystaniem zbiornika na gaz LPG”.

Na podstawie art. 29 pkt 25 Prawa Budowlanego, - budowa domu modelowego nie wymaga pozwolenia na budowę (zabudowa tymczasowa) - tym samym eliminuje to ujęcie w ewidencji środków trwałych w grupie budynków i budowli. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe:

 • przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
 • kompletne i zdatne do użytku,
 • przeznaczone na potrzeby jednostki.

Dom modelowy spełnia wszystkie ww. warunki. Dom modelowy jest ekspozycją do celów zapoznania się przyszłych odbiorców z nową technologią budowy domów z zastosowaniem paneli samonośnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 16a ust. 1 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 397 ze zm. - określanej w dalszej części skrótem „updop”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z powyższym, wymienione w pkt 1-3 środki trwałe podlegają amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (tzw. operacyjnego), oraz
 • nie są wymienione w katalogu środków trwałych zawartym w art. 16c updop.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka przyjęła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych wybudowany „Dom modelowy”, który był wynikiem prac badawczo rozwojowych. „Dom modelowy” jest własnością Spółki, był kompletny i zdatny do użytku w dniu oddania do użytkowania. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż „Dom modelowy” jest wykorzystywany przez firmę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przewidywany okres użytkowania wynosi 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż „Dom modelowy” spełnia przesłanki do uznawania go za środek trwały podlegający amortyzacji w rozumieniu updop.

Tym samym stanowisko Spółki zgodnie, z którym wybudowany „Dom modelowy” jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.