IBPBI/2/423-1209/13/AK | Interpretacja indywidualna

1. Z jaką datą Wnioskodawca powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych nową maszynę poligraficzną?2. W jaki sposób powinna być określona wartość początkowa nowej maszyny poligraficznej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nowej maszyny poligraficznej otrzymanej wskutek reklamacji?
IBPBI/2/423-1209/13/AKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cena
 3. ewidencja środków trwałych
 4. gwarancje
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. odpisy amortyzacyjne
 7. reklamacje
 8. wartość początkowa
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 11 września 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • z jaką datą Wnioskodawca powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych nową maszynę poligraficzną,
 • w jaki sposób powinna być określona wartość początkowa tej maszyny w ewidencji środków trwałych,
 • w jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nowej maszyny poligraficznej otrzymanej wskutek reklamacji

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • z jaką datą Wnioskodawca powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych nową maszynę poligraficzną,
 • w jaki sposób powinna być określona wartość początkowa tej maszyny w ewidencji środków trwałych,
 • w jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nowej maszyny poligraficznej otrzymanej wskutek reklamacji.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz świadczenia usług związanych z przygotowywaniem do druku i drukiem. W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 21 maja 2012 r. Spółka nabyła maszynę poligraficzną (dalej: Maszyna). Maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy w dniu 1 października 2012 r. W związku z wykorzystywaniem Maszyny do prowadzonej działalności Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej Maszyny. W toku użytkowania Maszyny okazało się jednak, że nie spełnia ona parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej załączonej do zamówienia, którą zaakceptował dostawca Maszyny. Powyższe było zgłaszane dostawcy, który podjął szereg interwencji serwisowych, z których sporządzono stosowne raporty. Pomimo tego, dostawca nie był w stanie doprowadzić Maszyny do stanu, w którym spełniałaby ona wytyczne zawarte w specyfikacji. W związku z powyższym, w toku prowadzonych negocjacji dostawca zaproponował Wnioskodawcy wymianę Maszyny na nową maszynę poligraficzną, która ma spełniać określone przez Wnioskodawcę parametry. Nowa maszyna poligraficzna jest urządzeniem nowszej generacji od Maszyny wymienianej. W związku z wymianą nie dojdzie jednak do zawarcia nowej umowy sprzedaży, lecz wymiana będzie dokonana w trybie reklamacyjnym. Wnioskodawca będzie jednak zobowiązany do dopłaty na rzecz dostawcy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością obydwu urządzeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Z jaką datą Wnioskodawca powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych nową maszynę poligraficzną...
 2. W jaki sposób powinna być określona wartość początkowa tej maszyny w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę...
 3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nowej maszyny poligraficznej otrzymanej wskutek reklamacji...

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji wymiany przez dostawcę Maszyny na nową maszynę poligraficzną, spełniającą wymogi Wnioskodawcy, fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę. W ramach wymiany Maszyny wskutek reklamacji Wnioskodawca przyjmie bowiem do używania nowy egzemplarz maszyny poligraficznej, który różnić się będzie od wymienianej Maszyny m.in. nazwą i numerem seryjnym. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, dla celu prowadzenia ewidencji środków trwałych, Maszyna w związku z jej wymianą powinna być wykreślona z ewidencji, a nowo otrzymana maszyna powinna zostać do niej wprowadzona pod nowym numerem inwentarzowym, z nowo określoną datą przyjęcia do używania.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie w brzmieniu przepisów ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W rezultacie należy uznać, że w związku z wymianą Maszyny na nową maszynę poligraficzną, Wnioskodawca powinien wykreślić Maszynę z prowadzonej ewidencji środków trwałych.

Jednocześnie, stosownie do art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu oddania ich do użytkowania. W związku z tym należy uznać, że nowa maszyna poligraficzna powinna zostać wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy najpóźniej w miesiącu oddania jej do użytkowania. Przy czym jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, powinno to nastąpić nie wcześniej niż dostawa nowej maszyny do Wnioskodawcy.

Powyższy sposób postępowania w przypadku dokonania wymiany środka trwałego wskutek reklamacji podatnika potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2010 r. Znak: IPPB1/415-889/09-5/AM uznał, że: Jeżeli natomiast chodzi o otrzymany w ramach gwarancji nowy środek trwały, to wprowadza się go do ewidencji środków trwałych - ustalając datę nabycia oraz wartość początkową, którą stanowi cena nabycia (...). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w piśmie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z 28 września 2006 r. Znak: PSUS/PB-RI-PDP/423-271/P/268/06/APM/104273.

Ad. 2

Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego określa art. 16g ustawy o CIT. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 tego artykułu, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W analizowanej sytuacji, nowa maszyna poligraficzna zostanie dostarczona do Wnioskodawcy w ramach wymiany Maszyny. Wnioskodawca nie zawiera jednak w tym zakresie odrębnej umowy sprzedaży. Maszyna zostaje wymieniona z uwagi na fakt, że nie spełnia wymogów Wnioskodawcy, które były przekazane dostawcy wraz ze składanym zamówieniem. W rezultacie, nowa maszyna zostanie dostarczona do Wnioskodawcy w ramach uiszczonego już przez Wnioskodawcę wynagrodzenia. Dodatkowo, Wnioskodawca zgodził się na dopłatę różnicy pomiędzy wartością Maszyny a wartością nowej maszyny poligraficznej. Na podstawie powyższego przepisu, wartość początkowa nowo otrzymanej maszyny poligraficznej powinna odpowiadać cenie jej nabycia. W analizowanej sytuacji, na cenę nabycia nowej maszyny będzie się składać dopłata związana z wymianą Maszyny, jak również wydatki poniesione dotychczas na nabycie wymienianej Maszyny.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, wartość dotychczas dokonanych od wartości początkowej Maszyny odpisów amortyzacyjnych powinna zostać uwzględniona przy amortyzacji nowej maszyny poligraficznej. Jednocześnie Spółka nie będzie zobowiązana do korygowania dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych od Maszyny.

W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z treści powołanych powyższej przepisów wynika, w ocenie Wnioskodawcy, że w analizowanym przypadku wymiany reklamacyjnej nowa maszyna poligraficzna powinna być amortyzowana na zasadach ogólnych, od wartości początkowej obliczonej zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiedzi na pytanie 2, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że odpisy amortyzacyjne od nowej maszyny poligraficznej nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej uprzednio zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów odpisom amortyzacyjnym dokonanym od Maszyny. Zgodnie z powyższym rozwiązaniem, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonywania korekt odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed wymianą Maszyny.

Przedstawiony przez Spółkę sposób amortyzacji środka trwałego otrzymanego wskutek wymiany jest akceptowany przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2010 r. Znak: IPPB1/415-889/09-5/AM potwierdził, że: Od (...) ustalonej wartości początkowej należy naliczać amortyzację począwszy od miesiąca następującego po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych. Przy czym zaliczając w ciężar kosztów odpisy amortyzacyjne należy pamiętać o zapisie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom m.in. na nabycie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Skoro odpisy amortyzacyjne od wadliwego składnika majątku zaliczane były do kosztów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania, odpisy amortyzacyjne od nowo otrzymanego składnika w wysokości im odpowiadającej nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Powyższe stanowisko potwierdzają także m.in. pisma Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z 25 kwietnia 2006 r. Znak: US.III/415-21/06 oraz Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z 28 września 2006 r. Znak: PSUS/PB-RI-PDP/423-271/ P/268/06/APM/104273.

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest potwierdzane także w komentarzach publikowanych przez ekspertów podatkowych. Dla przykładu, R. Knapik w artykule „Przy wymianie środka jedna amortyzacja nie wystarczy” (Dziennik Gazeta Prawna, 25 października 2011 r.) potwierdził, że Wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej starego należy uwzględnić przy amortyzacji nowego środka trwałego. Innymi słowy, skoro odpisy amortyzacyjne od zwróconego środka trwałego były ujmowane w kosztach, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania CIT, to odpisy amortyzacyjne od nowego środka trwałego w wysokości im odpowiadającej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.